Adatok beolvasása a Power BI-ba fájlokbólGet data from files for Power BI

Excel, Power BI Desktop és CSV ikon

A Power BI-ban akkor kapcsolódhat adatokhoz vagy jelentésekhez, és akkor importálhatja őket, ha az alábbi három fájltípusból származnak.In Power BI, you can connect to or import data and reports from three types of files.

  • Microsoft Excel (.xlsx vagy .xlsm)Microsoft Excel (.xlsx or .xlsm)
  • Power BI Desktop (.pbix)Power BI Desktop (.pbix)
  • Vesszővel tagolt adatfájl (.csv)Comma Separated Value (.csv)

Mit jelent pontosan az adatok fájlból történő beolvasása?What does get data from a file really mean?

A Power BI-ban az adatok adatkészletekből származnak.In Power BI the data you explore comes from a dataset. Az adatkészleteket azonban meg kell tölteni adatokkal.But in order to have a dataset, you first need to get some data. Ebben a cikkben azzal foglalkozunk, hogy miképpen szerezhet adatokat fájlokból.For this article, we're going to focus on getting data from files.

Az adatkészletek és az adatokkal történő feltöltésük megértéséhez vegyünk alapul egy autót.To better understand the importance of datasets, and how we get data for them, let’s look at an automobile. Üljön be az autóba, és nézzen a műszerfalra.Take a seat in your car and look at the dashboard. Ez nagyjából olyan, mintha a számítógép előtt ülne, és egy Power BI-irányítópultot nézne.That’s a lot like sitting in front of your computer looking at a dashboard in Power BI. A műszerfal az autó működésének minden mutatóját megjeleníti: a motor fordulatszámát, a hőmérsékletet, a sebességi fokozatot, a sebességet stb.The dashboard shows you all the things your car is doing; how fast the engine is revving, temperature, what gear you’re in, your speed, etc.

A Power BI-ban az adatkészletek jelentik az autó motorját.In Power BI, a dataset is like the engine in your car. Az adatkészletekből származnak az adatok, a metrikák és minden, ami megjelenik a Power BI-irányítópulton.The dataset provides the data, metrics, and information that’s displayed in your Power BI dashboard. A motornak, azaz az adatkészletnek, természetesen üzemanyagra van szüksége, és a Power BI-ban ez nem más, mint az adat.Of course your engine, or dataset, needs fuel, and in Power BI, that fuel is data. Az autó üzemanyagtartályban tárolja a szükséges üzemanyagot.Your car has a fuel tank that provides gas to the engine. Ugyanígy a Power BI-ban is szükség van egy üzemanyagtartályra, amelyben az adatkészlethez szükséges adatok vannak.Much the same in Power BI, you need a fuel tank that has data you can feed to your dataset. Az üzemanyagtartály ebben az esetben egy Power BI Desktop-fájl, egy Excel-munkafüzet vagy egy .CSV-fájl.In our case, that fuel tank is a Power BI Desktop file, an Excel workbook file, or a .CSV file.

És még nincs vége.We can even take it one step further. Az autó üzemanyagtartályát meg kell tölteni üzemanyaggal.A fuel tank in a car has to be filled with gas. A Power BI Desktop-, Excel- vagy .CSV-fájlban tárolt üzemanyagot egy másik adatforrás adatai jelentik.The gas for our Power BI Desktop, Excel, or .CSV file is data from another data source. A másik adatforrás adatait helyezzük el egy Excel-, Power BI Desktop- vagy .CSV-fájlban.We get data from another data source and put it into an Excel, Power BI Desktop, or .CSV file. Excel-munkafüzet vagy .CSV-fájl esetében magunk írhatjuk be az adatsorokat.If it's an Excel workbook or .CSV file, we can manually enter rows of data. De csatlakozhatunk külső adatforráshoz is, amelyből lekérdezhetjük és betölthetjük az adatokat a fájlba.Or, we can connect to an external data source to query and load data into our file. Amint rendelkezésünkre áll egy-két, adatot tartalmazó fájl, beolvashatjuk őket adatkészletként a Power BI-ba.Once we have a file with some data, we can get it into Power BI as a dataset.

Megjegyzés

Az Excel-munkafüzetekből származó adatok csak akkor importálhatók a Power BI-ba, ha táblázatban vagy az adatmodellben szerepelnek.Data in Excel workbooks must be in a table, or in the data model, to be imported by Power BI.

Nem mindegy, hogy hová menti a fájlokatWhere your file is saved makes a difference

Helyi meghajtó – Ha a fájlt a saját számítógépére vagy a cég valamilyen más helyére mentette, a Power BI-ból importálhatja a fájlt Power BI-ba.Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Mivel a fájl ténylegesen a helyi meghajtón marad, a rendszer valójában nem importálja a teljes fájlt a Power BI-ba.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Valójában az történik, hogy létrejön egy új adatkészlet az Ön Power BI-webhelyén, a rendszer pedig betölti abba az adatokat és – olykor – az adatmodellt.What really happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Ha a fájlban vannak jelentések, azok a Power BI-webhely Jelentések területén jelennek meg.If your file has any reports, those will appear in your Power BI site under Reports.

OneDrive-Business – ha vállalati OneDrive rendelkezik, és ugyanazzal a fiókkal jelentkezik be, amelybe be van Power bi jelentkezve, akkor ez a leghatékonyabb megoldás az excelben, Power bi Desktop vagy a-ben végzett munkához. A CSV-fájl és az adatkészletek, jelentések és irányítópultok Power BI szinkronban. Mivel mind a Power BI, mind a OneDrive a felhőben található, Power BI a OneDrive körülbelül óránként csatlakozik a fájlhoz.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel, Power BI Desktop, or a .CSV file and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Ha módosításokat talál, az adatkészlet, a jelentések és az irányítópultok automatikusan frissülnek a Power BI-ban.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

OneDrive – személyes – Ha a saját OneDrive-fiókjába menti a fájlokat, számos olyan előnyre tehet szert, mint a OneDrive Vállalati verziójának használatakor.OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. A legnagyobb különbség az, hogy amikor először csatlakozik a fájlhoz (az Adatok lekérése > Fájlok > OneDrive – személyes paranccsal), a Microsoft-fiókjával kell bejelentkeznie a OneDrive-ra, amely általában különbözik a Power BI-ba való bejelentkezéskor használt fióktól.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Amikor a Microsoft-fiókjával jelentkezik be a OneDrive-ba, mindenképp jelölje be a Bejelentkezve szeretnék maradni lehetőséget.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Így a Power BI képes óránként csatlakozni a fájlhoz, hogy biztosítsa a Power BI-ban lévő adatok szinkronizálását.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.

SharePoint – csoportwebhelyek – A Power BI Desktop-fájlok SharePoint – csoportwebhelyekre való mentése sokban hasonlít a OneDrive Vállalati verziójába való mentéshez.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. A legnagyobb különbség a fájlhoz a Power BI-ból való csatlakozás módja.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Megadhat egy URL-címet, vagy csatlakozhat a gyökérmappához.You can specify a URL or connect to the root folder.

Készen áll?Ready to get started?

Ezekben a cikkekben további tájékoztatást talál a fájlok Power BI-ba történő beolvasásáról.See the following articles to learn more about getting your file into Power BI.