Összesítésekkel (összeg, átlag stb.) végzett munka a Power BI szolgáltatásbanWork with aggregates (sum, average, and so on) in the Power BI service

Mi az az összesítés?What is an aggregate?

Néha szükség van az adatok értékeinek matematikai összevonására.Sometimes you want to mathematically combine values in your data. Ez a matematikai művelet lehet összeadás, átlagolás, maximumérték meghatározása, darabszám meghatározása, stb.The mathematical operation could be sum, average, maximum, count, and so on. Az adatok értékeinek összevonását összesítésnek nevezzük.When you combine values in your data, it's called aggregating. Az ilyen matematikai műveletek eredménye az összesítési érték.The result of that mathematical operation is an aggregate.

Amikor a Power BI szolgáltatás és a Power BI Desktop vizualizációkat hoz létre, előfordulhat, hogy összesítés is történik.When Power BI service and Power BI Desktop create visualizations, they may aggregate your data. Az így létrehozott összesítés gyakran éppen megfelelő a célnak, de előfordulhat, hogy az értékeket másféle módon szükséges összesíteni.Often the aggregate is just what you need, but other times you may want to aggregate the values in a different way. Ilyen lehet például, ha összeg helyett átlagot szeretnénk.For example, a sum versus an average. A vizualizációkban a Power BI által használt összesítések többféle módszerrel is kezelhetők és módosíthatók.There are several different ways to manage and change the aggregate Power BI uses in a visualization.

Először vizsgáljuk meg az adattípusokat, hiszen az adat típusa határozza meg, hogy az illető adatot képes-e egyáltalán a Power BI összesíteni, és ha igen, milyen módon.First, let's take a look at data types because the type of data determines how, and whether, Power BI can aggregate it.

AdattípusokTypes of data

A legtöbb adathalmazban többféle adattípus található.Most datasets have more than one type of data. Az adatok alapvetően lehetnek numerikusak vagy nem numerikusak.At the most basic level, the data is either numeric or it isn't. A Power BI numerikus adatot összeg, átlag, szám, minimum, variancia és sok más módszerrel is tud összesíteni.Power BI can aggregate numeric data using a sum, average, count, minimum, variance, and much more. A szolgáltatás még a szöveges adatokat is képes összesíteni (ezeket néha kategóriaadatnak is nevezzük).The service can even aggregate textual data, often called categorical data. Ha kategóriamezőt próbál összegezni úgy, hogy egy csak számalapú gyűjtőbe (például Értékek vagy Elemleírások) helyezi őket, a Power BI képes megszámlálni az egyes kategóriák normál vagy eltérő előfordulásait.If you try to aggregate a categorical field by placing it in a numeric-only bucket like Values or Tooltips, Power BI will count the occurrences of each category or count the distinct occurrences of each category. A speciális adattípusok, például a dátumok néhány saját összegzési típussal is rendelkeznek, ilyenek lehetnek a legkorábbi, a legújabb, az első vagy az utolsó.Special types of data, like dates, have a few of their own aggregate options: earliest, latest, first, and last.

Az alábbi példában:In the example below:

 • A Units Sold és a Manufacturing Price oszlopok numerikus adatokat tartalmaznakUnits Sold and Manufacturing Price are columns that contain numeric data

 • A Segment, Country, Product, Month, és Month Name nevű oszlopok kategóriaadatokat tartalmaznakSegment, Country, Product, Month, and Month Name contain categorical data

  Képernyőkép a minta adatkészletről.

Amikor a Power BI-ban vizualizációkat hoz létre, a numerikus adatok néhány kategóriaadat alapján lesznek összesítve (alapértelmezetten az összeg használatával).When creating a visualization in Power BI, the service will aggregate numeric fields (the default is sum) over some categorical field. Például a „Units Sold by Product _” (értékesített egységek termékek szerint), a „Units Sold _by Month_” (értékesített egységek hónapok szerint) és a „Manufacturing Price _by Segment*” (gyártási költség szegmens alapján).For example, "Units Sold by Product _", "Units Sold _by Month*" and "Manufacturing Price *by Segment*". A Power BI-ban néhány számmezőt gyakran _mértéknek* is nevezünk.Power BI refers to some numeric fields as _*measures**. A Power BI jelentésszerkesztőjében egyszerűen megtalálhatók a mértékek, mert ezek mindig a ∑ jellel jelennek meg a Mezőlistában.It's easy to identify measures in the Power BI report editor -- The Fields list shows measures with the ∑ symbol next to them. További információ: Jelentésszerkesztő – Bevezetés.See The report editor... take a tour for more info.

Képernyőkép a Power BI kinyitott mezőlistájáról.

Miért nem az elvártnak megfelelően működnek az összesítések?Why don't aggregates work the way I want them to?

A Power BI szolgáltatásban az összesítések használata bonyolultnak tűnhet.Working with aggregates in Power BI service can be confusing. Például számmezőről van szó, és a Power BI nem engedélyezi az összesítés módosítását.Maybe you have a numeric field and Power BI won't let you change the aggregation. Vagy esetleg olyan mezőről van szó (például évszám), amelynek nem kellene szerepelnie az összesítésben, csak az ahhoz tartozó előfordulások számát szeretnénk megszámlálni.Or maybe you have a field, like a year, and you don't want to aggregate it, you just want to count the number of occurrences.

Az alapprobléma általában az adatkészletben található meződefiníció.Typically, the underlying issue is the field definition in the dataset. Lehet, hogy az adatkészlet tulajdonosa szövegként definiálta a mezőt, és a Power BI emiatt nem tudja összesíteni vagy átlagolni azt.Maybe the dataset owner defined the field as text and that explains why Power BI can't sum or average it. Sajnos csak az adatkészlet tulajdonosa tudja módosítani a mezők kategóriáját.Unfortunately, only the dataset owner can change the way a field is categorized. Ha tehát tulajdonosi hozzáféréssel rendelkezik az adatkészlethez akár a Desktopban, akár abban a programban, amellyel létrehozták az adathalmazt (ilyen lehet például az Excel), akkor ezt a problémát el tudja hárítani.So if you have owner permissions to the dataset, either in Desktop or the program used to create the dataset (for example, Excel), you can fix this problem. Ellenkező esetben azonban az adathalmaz tulajdonosától kell segítséget kérnie.Otherwise, you'll need to contact the dataset owner for help.

A cikk végén szerepel egy Megfontolandó szempontok és hibaelhárítás című szakasz.There is a special section at the end of this article called Considerations and troubleshooting. Ebben tippeket és útmutatást talál.It provides tips and guidance. Ha ebben nem találja meg a választ, tegye fel kérdését a Power BI közösségi fórumában.If you don't find your answer there, post your question on the Power BI Community forum. Itt gyors választ kaphat közvetlenül a Power BI csapatától.You'll get a quick response directly from the Power BI team.

Számmezők összevonásának módosításaChange how a numeric field is aggregated

Tegyük fel, hogy egy diagramban különböző termékekhez tartozó értékesítési adatok összesítése szerepel, de Ön inkább átlagot szeretne számolni.Say you have a chart that sums the units sold for different products, but you'd rather have the average.

 1. Hozzon létre egy Fürtözött oszlopdiagramot, amely egy kategóriát és egy mértéket használ.Create a Clustered column chart that uses a measure and a category. Ebben a példában a „Units Sold by Product” (értékesített egységek termék szerint) összesítést használjuk.In this example, we're using Units Sold by Product. A Power BI alapbeállítás szerint létrehoz egy diagramot, amely összegzi az értékesített egységeket (az Érték mezőbe húzza a mértéket) minden egyes termék esetében (a Tengely mezőbe húzza a kategóriát).By default, Power BI creates a chart that sums the units sold (drag the measure into the Value well) for each product (drag the category into the Axis well).

  Képernyőkép a diagramról, a Megjelenítések panelről és a mezőlistáról az Összeg elem kibontásával.

 2. A Megjelenítések panelen kattintson a jobb gombbal a mértékre, majd válassza ki a kívánt összesítési típust.In the Visualizations pane, right-click the measure, and select the aggregate type you need. Ebben az esetben most az Átlagot választjuk.In this case, we're selecting Average. Ha nem jelenik meg a kívánt összesítési típus, olvassa el a Megfontolandó szempontok és hibaelhárítás szakaszt.If you don't see the aggregation you need, see the Considerations and troubleshooting section.

  Képernyőkép az összesítési listáról az Átlag lehetőség kiemelésével és kibontásával.

  Megjegyzés

  A legördülő menüben elérhető lehetőségek a következőktől függenek: 1) a kijelölt mező, illetve 2) a mező adatkészlet-tulajdonos általi kategorizálása.The options available in the drop-down list will vary depending on 1) the field selected and 2) the way the dataset owner categorized that field.

 3. A vizualizáció most már az átlag szerinti összesítést használja.Your visualization is now using aggregated by average.

  A diagram képernyőképe, mely most az eladott egységek átlagát jeleníti meg termék szerint.

Az adatok összesítésének módjaiWays to aggregate your data

A mezők összesítésekor esetlegesen rendelkezésre álló lehetőségek:Some of the options that may be available for aggregating a field:

 • Összegzés mellőzése.Do Not Summarize. A lehetőség használatakor az adott mező egyes értékeit a Power BI különállóként kezeli, és nem összegzi.With this option chosen, Power BI treats each value in that field separately and doesn't summarize them. Ezt akkor használhatja, ha olyan számazonosítós oszlopról van szó, amelyet nem kell összeadni.Use this option if you have a numeric ID column that the service shouldn't sum.

 • Összeg.Sum. Összeadja a mezőben szereplő összes értéket.Adds all the values in that field up.

 • Átlag.Average. Az értékek számtani középértékét számítja ki.Takes an arithmetic mean of the values.

 • Minimum.Minimum. A legkisebb értéket mutatja.Shows the smallest value.

 • Maximum.Maximum. A legnagyobb értéket mutatja.Shows the largest value.

 • Darabszám (nem üres).Count (Not Blanks). A nem üres mezőkben lévő értékek darabszámát adja vissza.Counts the number of values in that field that aren't blank.

 • Darabszám (eltérők).Count (Distinct). A mezőkben lévő különböző értékek darabszámát adja vissza.Counts the number of different values in that field.

 • Szórás.Standard deviation.

 • Variancia.Variance.

 • Medián.Median. A mediánt (középértéket) mutatja.Shows the median (middle) value. Ez az az érték, amely képest ugyanannyi számú nála nem kisebb és nem nagyobb elem van.This value has the same number of items above and below. Ha két mediánról van szó, a Power BI átlagolja őket.If there are two medians, Power BI averages them.

Nézzük például az alábbi adatokat:For example, this data:

OrszágCountry MennyiségAmount
Amerikai Egyesült ÁllamokUSA 100100
Egyesült KirályságUK 150150
KanadaCanada 100100
NémetországGermany 125125
FranciaországFrance
JapánJapan 125125
AusztráliaAustralia 150150

Ezek az alábbi eredményeket adnák vissza:Would give the following results:

 • Összegzés mellőzése: Minden érték külön jelenik megDo Not Summarize: Each value is shown separately

 • Összeg: 750Sum: 750

 • Átlag: 125Average: 125

 • Maximum: 150Maximum: 150

 • Minimum: 100Minimum: 100

 • Darabszám (nem üres): 6Count (Not Blanks): 6

 • Darabszám (eltérők): 4Count (Distinct): 4

 • Szórás: 20,4124145...Standard deviation: 20.4124145...

 • Variancia: 416,666...Variance: 416.666...

 • Medián: 125Median: 125

Összesítés létrehozása a kategória- (szöveg-) mező használatávalCreate an aggregate using a category (text) field

Nem numerikus mezőt is lehet összesíteni.You can also aggregate a non-numeric field. Ha például egy Terméknév nevű mezőről van szó, felveheti értékként, majd beállíthatja azt a Darabszám vagy a Darabszám (eltérők) , az Első vagy Utolsó használatára.For example, if you have a product name field, you can add it as a value and then set it to Count, Distinct count, First, or Last.

 1. Húzza a Termék mezőt az Értékek területre.Drag the Product field into the Values well. Az Értékek mező általában numerikus értékekhez használatos.The Values well is typically used for numeric fields. A Power BI felismeri, hogy ez egy szöveges mező, ezért az összesítést úgy állítja be, hogy az Összegzés mellőzése legyen érvényes, és egy egyoszlopos táblázatot hoz létre.Power BI recognizes that this field is a text field, sets the aggregate to Do not summarize, and presents you with a single-column table.

  A Termék mező képernyőképe az Értékek területen.

 2. Ha ilyenkor az összesítést az alapértelmezett Összegzés mellőzése lehetőségről a Darabszám (eltérők) lehetőségre módosítjuk, a Power BI megszámlálja a különböző termékekhez tartozó darabszámot.If you change the aggregation from the default Do not summarize to Count (Distinct), Power BI counts the number of different products. Ebben az esetben az eredmény 4.In this case, there are four.

  Képernyőkép a termékek különböző darabszámáról.

 3. Ha az összesítést a Darabszám lehetőségre módosítja, a Power BI a teljes darabszámot adja vissza.And if you change the aggregation to Count, Power BI counts the total number. Ebben az esetben a Product (Termék) 7 tételt tartalmaz.In this case, there are seven entries for Product.

  Képernyőkép a termékek darabszámáról.

 4. Ha ugyanazt a mezőt (ebben az esetben a Product, azaz Termékek mezőt) az Értékek közé húzzuk, és változtatás nélkül hagyjuk az Összegzés mellőzése beállítást, akkor a Power BI az összeget termékek szerint adja vissza.By dragging the same field (in this case Product) into the Values well, and leaving the default aggregation Do not summarize, Power BI breaks down the count by product.

  Képernyőkép a termékről és a termékek darabszámáról.

Megfontolandó szempontok és hibaelhárításConsiderations and Troubleshooting

KÉRDÉS: Miért nem látható az Összegzés mellőzése lehetőség?Q: Why don't I have a Do not summarize option?

VÁLASZ: A kiválasztott mező valószínűleg egy többdimenziós modellben lévő számított mérték, vagy az Excelben vagy a Power BI Desktopban létrehozott mérték.A: The field you've selected is likely a calculated measure in a multidimensional model, or a measure created in Excel or Power BI Desktop. Mindegyik mérték saját, nem módosítható képlettel rendelkezik.Each measure has its own hard-coded formula. A Power BI által használt összesítés nem módosítható.You can’t change the aggregation Power BI uses. Ha az például összeg, akkor csak összeg maradhat.For example, if it’s a sum, it can only be a sum. A Mezők listában a láthatók a számológép szimbólummal ellátott mértékek.The Fields list shows measures with the calculator symbol.

KÉRDÉS: A mező számalapú. Miért csak a Darabszám és a Darabszám (eltérők) lehetőséget lehet kiválasztani?Q: My field is numeric, why are my only choices Count and Distinct count?

VÁLASZ1: Ennek a valószínű magyarázata az, hogy az adatkészlet tulajdonosa nem számként sorolta be a mezőt.A1: The likely explanation is that the dataset owner has not classified the field as a number. Ha például egy adatkészlet egy év mezővel rendelkezik, akkor lehet, hogy az adatkészlet tulajdonosa szövegként kategorizálja az értéket.For example, if a dataset has a year field, the dataset owner may categorize the value as text. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy Power BI megszámolja az év mezőt (például a 1974-ben született személyek számát).It's more likely that Power BI will count the year field (for example, number of people born in 1974). Kevésbé valószínű, hogy Power BI összegzi vagy átlagot számol belőle.It's less likely that Power BI will sum or average it. Ha Ön a tulajdonos, az adatkészletet a Power BI Desktop alkalmazásban nyithatja meg, és a Modellezés lapon módosíthatja az adattípust.If you're the owner, you can open the dataset in Power BI Desktop and use the Modeling tab to change the data type.

VÁLASZ2: Ha a mezőhöz számológép ikon tartozik, az azt jelenti, hogy mértékről van szó.A2: If the field has a calculator icon, that means it's a measure. Mindegyik mérték saját képlettel rendelkezik, amelyet csak az adathalmaz tulajdonosa módosíthat.Each measure has its own formula that only the dataset owner can change. A Power BI által alkalmazott számítás lehet, hogy csak egy egyszerű összesítés, például átlagolás vagy összeadás.The calculation Power BI uses may be a simple aggregation like an average or sum. De lehet bonyolultabb művelet is, mint például „szülőkategóriához való hozzájárulás százaléka” vagy „göngyölített összeg az év kezdete óta”.It may also be something more complicated like a "percent of contribution to parent category" or "running total since start of the year". Power BI nem fogja összeadni vagy átlagolni az eredményeket.Power BI isn't going to sum or average the results. Ehelyett csak újraszámítást végez (a rögzített képlet használatával) az egyes adatpontokra.Instead, it will just recalculate (using the hard-coded formula) for each data point.

VÁLASZ3: Egy másik lehetőség az, hogy az adott mezőt egy olyan gyűjtőbe helyezte, amely csak kategóriaértékeket engedélyez.A3: Another possibility is that you've dropped the field into a bucket that only allows categorical values. Ebben az esetben csak a Darabszám és a Darabszám (eltérők) típus érhető el.In that case, your only options will be count and distinct count.

VÁLASZ4: A negyedik lehetőség pedig az, hogy tengelyen használja az adott mezőt.A4: And a fourth possibility is that you're using the field for an axis. Például a sávdiagramok tengelyén a Power BI egy sávot jelenít meg mindegyik eltérő értékhez kapcsolódóan – és egyáltalán nem összesíti a mezőértékeket.On a bar chart axis, for example, Power BI shows one bar for each distinct value -- it doesn't aggregate the field values at all.

Megjegyzés

Az egyetlen kivételt e szabály alól a pontdiagram képviseli, amely megköveteli az összesített értékek használatát az X és az Y tengelyeken.The exception to this rule is scatter charts, which require aggregated values for the X and Y axes.

KÉRDÉS: Miért nem lehet összesíteni a szöveges mezőket az SQL Server Analysis Services- (SSAS-) adatforrásoknál?Q: Why can't I aggregate text fields for SQL Server Analysis Services (SSAS) data sources?

VÁLASZ: A többdimenziós SSAS-modellekkel való élő kapcsolat nem engedélyezi ügyféloldali összesítés, így a first, last, avg, min, max, és sum használatát sem.A: Live connections to SSAS multidimensional models don't allow any client-side aggregations, including first, last, avg, min, max, and sum.

KÉRDÉS: Pontdiagramot használok, és szeretném, ha az adott mező nem szerepelne az összesítésben.Q: I have a scatter chart and I want my field to not aggregate. Hogyan?How?

VÁLASZ: A Részletek gyűjtőbe vegye fel a mezőt, ne az X vagy Y tengelyhez tartozó gyűjtőbe.A: Add the field to the Details bucket and not to the X or Y axes buckets.

KÉRDÉS: Számmezők vizualizációhoz való hozzáadásakor azok többsége alapértelmezés szerint összeadásban szerepel, de a rendszer egyes mezőket átlagoláshoz, számláláshoz vagy egyéb összesítéshez használ.Q: When I add a numeric field to a visualization, most of them default to sum but some default to average or count or some other aggregation. Miért nem mindig ugyanazt az alapértelmezett összesítést használja a rendszer?Why isn't the default aggregation always the same?

VÁLASZ: Az adatkészlet tulajdonosa állíthatja be az egyes mezőkhöz tartozó, alapértelmezett összesítést.A: Dataset owners can set the default summarization for each field. Ha Ön az adatkészlet tulajdonosa, az alapértelmezett összesítést a Power BI Desktop Modellezés lapján módosíthatja.If you're a dataset owner, change the default summarization in the Modeling tab of Power BI Desktop.

KÉRDÉS: Adatkészlet-tulajdonos vagyok, és azt szeretném, hogy a rendszer egy adott mezőt soha ne használjon összesítéshez.Q: I'm a dataset owner and I want to ensure that a field is never aggregated.

VÁLASZ: A Power BI Desktop Modellezés lapján állítsa be az Adattípus lehetőséget Szöveg típusra.A: In Power BI Desktop, in the Modeling tab, set Data type to Text.

KÉRDÉS: Nem látom az Összegzés mellőzése lehetőséget a legördülő listában.Q: I don't see Do not summarize as an option in my drop-down list.

VÁLASZ: Próbálja eltávolítani a mezőt, majd vegye fel újra.A: Try removing the field and adding it back in.

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community