Irányítópult-témák használata a Power BI szolgáltatásbanUse dashboard themes in the Power BI service

Az irányítópult-témák használatával egységes színtémát alkalmazhat az egész irányítópultra, például a cég színeit, az évszaknak megfelelő színeket vagy bármely más színtémát, amit csak szeretne.With dashboard themes you can apply a color theme to your entire dashboard, such as corporate colors, seasonal coloring, or any other color theme you might want to apply. Irányítópult-témák alkalmazásakor az irányítópulton szereplő összes vizualizáció a kiválasztott téma színeit fogja használni.When you apply a dashboard theme, all visuals on your dashboard use the colors from your selected theme. Az ez alól kivételt képező tételekről a cikk Megfontolandó szempontok és korlátozások szakaszában olvashat.A few exceptions apply, described in the Considerations and limitations section of this article.

Képernyőkép egy minta-irányítópultról a témaháttérképpel.

Az irányítópulton lévő jelentésvizualizációk színének megváltoztatása nem befolyásolja a jelentéshez társított vizualizációkat.Changing the colors of the report visuals on a dashboard doesn't affect the visuals in the associated report. Ha olyan jelentésből rögzít csempéket, amelyhez már hozzá van rendelve egy jelentéstéma, választhat, hogy meg szeretné-e tartani a jelenlegi témát, vagy inkább az irányítópult-témát szeretné használni.Also, when you pin tiles from a report that already has a report theme applied, you can choose to keep the current theme or use the dashboard theme.

ElőfeltételekPrerequisites

Az irányítópult-témák használataHow dashboard themes work

Elsőként nyisson meg egy Ön által létrehozott vagy legalább szerkeszthető irányítópultot.To get started, open a dashboard that you created, or can edit. Válassza a Szerkesztés > Irányítópult-téma lehetőséget.Select Edit > Dashboard theme.

irányítópult-téma választási lehetőség

A megjelenő irányítópult panelen válasszon az elérhető beépített témák közül.In the dashboard pane that appears, select one of the pre-built themes. Az alábbi példában a Sötét témát választottuk.In the example below, we've selected Dark.

Világos lehetőség kiválasztva

Sötét téma alkalmazva

Egyéni téma létrehozásaCreate a custom theme

A Power BI irányítópultjainál az alapértelmezés szerinti téma a Világos.The default theme for Power BI dashboards is Light. Ha módosítani szeretné a színeket vagy ha saját témát szeretne létrehozni, a legördülő listában válassza az Egyéni lehetőséget.If you want to customize the colors or create your own theme, select Custom in the drop-down.

Egyéni lehetőség kiválasztása a legördülő listában

Saját irányítópult-téma létrehozásához használja az egyéni lehetőségeket.Use the custom options to create your own dashboard theme. Ha háttérképet szeretne hozzáadni, javasoljuk, hogy legalább 1920x1080 felbontású képet használjon.If adding a background image, we recommend that your image be at least 1920x1080 resolution. Ha egy képet szeretne háttérként használni, töltse fel a képet egy nyilvános webhelyre, másolja le az URL-címet, és azt illessze be a Kép URL-címe mezőbe.To use an image as a background, upload the image to a public website, copy the URL, and paste it into the Image URL field.

JSON-téma használataUse a JSON theme

Egyéni témát úgy is létrehozhat, ha feltölt egy olyan JSON-fájlt, amely tartalmazza az összes beállítást az irányítópulton használni kívánt összes színhez.Another way to create a custom theme is to upload a JSON file that has settings for all the colors you'd like to use for your dashboard. A Power BI Desktopban a jelentéskészítők JSON-fájlokat használnak a jelentések témáinak létrehozásához.In Power BI Desktop, report creators use JSON files to create themes for reports. Ugyanezek a JSON-fájlok az irányítópultokhoz is feltölthetők, de kereshet feltölthető JSON-fájlokat a Power BI közösség Tématárában is.You can upload these same JSON files for dashboards, or find and upload JSON files from the Theme gallery page in the Power BI Community.

Tématár webhelye

Egyéni témáit elmentheti JSON-fájlként, és megoszthatja őket más irányítópult-készítőkkel.You can also save your custom theme as a JSON file and then share it with other dashboard creators.

A beépített és az egyéni témákhoz hasonlóan a színek ezeknek a témáknak a feltöltésénél is automatikusan alkalmazva lesznek az irányítópult összes csempéjére.As with the built-in and custom options, when you upload a theme, the colors are automatically applied to all tiles on the dashboard.

 1. Mutasson rá egy témára, és válassza a Jelentés megtekintése lehetőséget.Hover over a theme and choose View report.

  Jelentés megtekintése

 2. Görgessen le, és keresse meg a JSON-fájlra mutató hivatkozást.Scroll down and find the link to the JSON file. Válassza a letöltés ikont, és mentse a fájlt.Select the download icon and save the file.

  Spring Day JSON

 3. Ha visszatért a Power BI szolgáltatásba, az Egyéni irányítópult-témák ablakban válassza a JSON-téma feltöltése lehetőséget.Back in Power BI service, in the Custom Dashboard theme window, select Upload JSON theme.

  JSON feltöltése

 4. Keresse meg azt a helyet, ahová a JSON-téma fájlját mentette, és válassza a Megnyitás lehetőséget.Navigate to the location where you saved the JSON theme file and select Open.

 5. Az Irányítópult-téma oldalon válassza a Mentés lehetőséget.On the Dashboard theme page, select Save. Az új téma alkalmazva lesz az irányítópultra.The new theme is applied to your dashboard.

  új téma alkalmazva

Eltérő témájú jelentések és irányítópultokReports and dashboards with different themes

Ha a jelentés egy, az irányítópult témájától eltérő témát használ, a legtöbb esetben megadhatja, hogy a vizualizáció megtartsa-e az aktuális jelentéstémát, vagy az irányítópult-témát használja.If your report uses a different theme from the dashboard theme, in most cases you can control whether the visual retains the current report theme or uses the dashboard theme. Az irányítópultok kártyavizualizációi azonban a DIN betűtípuscsaládot használják, fekete színnel.However, card visuals in dashboards use the 'DIN' font family, with black text. Az irányítópult minden csempéjén módosítható a szövegszín, beleértve a kártyákat is, ha létrehoz egy egyéni irányítópult-témát.You can change the text color for all the tiles on a dashboard, including the cards, by creating a custom dashboard theme.

 • Ha csempe irányítópulton való rögzítésénél meg szeretné tartani a jelentéstémát, válassza az Aktuális téma megtartása lehetőséget.When pinning a tile to a dashboard, to keep the report theme, select Keep current theme. Az irányítópulton lévő vizualizáció meg fogja tartani a jelentéstémát, beleértve az átlátszósági beállításokat is.The visual, on the dashboard, will retain the report theme, including transparency settings.

  A Csempetémák használatának lehetőségei csakis akkor jelennek meg, ha létrehozott egy jelentést a Power BI Desktopban, ehhez hozzáadott egy jelentéstémát, majd a jelentést a Power BI szolgáltatásban közzétette.The only time you see Tile Theming options is if you created the report in Power BI Desktop, added a report theme, and then published the report to Power BI service.

  Az aktuális téma megtartása kiválasztva

 • Próbálja meg újra rögzíteni a csempét, majd válassza az Irányítópult-téma használata lehetőséget.Try re-pinning the tile and selecting Use dashboard theme.

  Céltéma alkalmazása

Irányítópult-témát tartalmazó JSON-fájlok formátumaDashboard theme JSON file format

A téma JSON-fájlja alapesetben csak egyetlen kötelező sorral rendelkezik: ez a név.At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Csak a név kötelező, semmi más nem.Other than name, everything else is optional. A témafájlhoz csak a formázni kívánt tulajdonságokat kell hozzáadnia, a többihez tovább használhatja a Power BI alapértelmezett beállításait.You're free to add only the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use the Power BI defaults for the rest.

Az irányítópult-téma JSON-fájlja a következőket tartalmazza:The JSON file for dashboard theming includes:

 • name (név): A téma neve, amely az egyetlen kötelezően kitöltendő mező.name: The theme name (only required field).
 • foreground and background (előtér és háttér): Az irányítópult színei.foreground and background: Colors for the dashboard.
 • dataColors (adatszínek): Diagramokban használatos hexadecimális kódok listája.dataColors: A list of hexcode to use for data in charts. Bármennyi színt megadhat.You can include as few or as many colors as you want.
 • tiles (csempék): Az irányítópultok háttér- és színkonfigurációi.tiles: Background and color configurations for dashboards.
 • visualStyles: A vizualizációk részletes formázása.visualStyles: Granular formatting for visuals.

Íme egy téma JSON-mintafájlja az alapértelmezett világos témához:Here is a sample theme JSON for the default Light theme:

{

"name":"Light",

"foreground":"#000000",

"background":"#EAEAEA",

"dataColors":["#01B8AA","#374649","#FD625E","#F2C80F","#5F6B6D","#8AD4EB","#FE9666","#A66999"],

"tiles":{"background":"#FFFFFF","color":"#000000"},

"visualStyles":{"*":{"*":{"*":[{"color":{"solid":{"color":"#000000"}}}]}}}

}

Megfontolandó szempontok és korlátozásokConsiderations and limitations

 • Az irányítópult-témák nem alkalmazhatók rögzített élő jelentésoldalakon, iframe-csempéken, SSRS-csempéken, munkafüzet-csempéken és képeken.You can't apply dashboard themes to pinned live report pages, iframe tiles, SSRS tiles, workbook tiles, or images.
 • Az irányítópult-témák megtekinthetők mobileszközökön is, de irányítópult-csempét csak a Power BI szolgáltatásban hozhat létre.You see dashboard themes on mobile devices, but you can only create a dashboard theme in Power BI service.
 • Az egyéni irányítópult-témák csak a jelentésekből rögzített csempékkel működnek.Dashboard custom themes only work with tiles pinned from reports.

Következő lépésekNext steps