Szinte bármely elem törlése a Power BI-banDelete almost anything in the Power BI service

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan törölhet egy irányítópultot, jelentést, munkafüzetet, adathalmazt, alkalmazást, vizualizációt vagy munkaterületet a Power BI szolgáltatásban.This article shows you how to delete a dashboard, report, workbook, dataset, app, visualization, or a workspace in the Power BI service. A Power BI szolgáltatásban szinte bármit törölhet, néhány kivétellel.You can delete almost anything in the Power BI service, with some exceptions.

Irányítópult, jelentés, adathalmaz vagy munkaterület törléseDelete a dashboard, report, dataset, or workbook

 1. Válassza Az összes fület a munkaterületén.In your workspace, select the All tab.

 2. Válassza a törölni kívánt eszköz melletti További beállítások (...) lehetőséget, majd a Törlés lehetőséget.Select More options (...) next to the asset you want to delete, and select Delete.

  Képernyőkép a További lehetőségek, majd a Törlés lehetőség választásáról.

 3. Válassza a Törlés lehetőséget a törlés megerősítéséhez.Select Delete to confirm the deletion.

Alkalmazás eltávolításának módja az alkalmazásokat listázó laprólRemove an app from your app list page

Az alkalmazások egyszerűen eltávolíthatók az alkalmazásokat listázó lapon.You can easily remove apps from your apps list page. Ha eltávolít egy alkalmazást, azzal nem törli az alkalmazást más tagok számára.Removing an app doesn't delete the app for other members. Az alkalmazást csak egy rendszergazda vagy egy munkaterület tagja törölhet véglegesen az adott munkaterületről.Only an admin or member or a workspace can permanently delete the app from that workspace.

 1. Nyissa meg az alkalmazásokat listázó oldalt a navigációs panelen az Alkalmazások elemre kattintva.In the nav pane, select Apps to open the apps list page.

 2. Vigye a mutatót a törölni kívánt alkalmazás fölé, majd kattintson a Törlés ikonra.

  Képernyőkép az alkalmazások kiválasztásáról.

  Ha véletlenül távolít el egy alkalmazást, számos módon visszaszerezheti.If you remove an app accidentally, you have several options for getting it back. Megkérheti az alkalmazás létrehozóját, hogy küldje el újra, megkeresheti a hivatkozást tartalmazó eredeti e-mailt, ellenőrizheti az Értesítési központban, hogy szerepel-e még a listában az alkalmazás, vagy ellenőrizheti a szervezet AppSource-át.You can ask the app creator to resend it, you can find the original email with the link to the app, you can check your Notifications center to see if the notification for that app is still listed, or you can check your organization's AppSource.

Munkaterület eltávolítása vagy törléseRemove or delete a workspace

A Power BI-ban a munkaterületek két különböző típusa található meg: az eredeti, vagy klasszikus munkaterületek és az új munkaterületek.Power BI has two different kinds of workspaces: the original, or classic workspaces, and the new workspaces. Ezek eltávolításának vagy törlésének folyamata eltérő.The processes for removing or deleting them are different. További információ az új és klasszikus munkaterületekről.Read more about new and classic workspaces.

Tagok eltávolítása új munkaterületrőlRemove members from a new workspace

Csak a munkaterület rendszergazdái távolíthatnak el személyeket egy új munkaterületről.Only workspace admins can remove people from a new workspace. Ha Ön rendszergazda, eltávolíthatja saját magát, vagy bárki mást is.If you're an admin, you can remove yourself or anyone else. Ha azonban Ön a munkaterület egyetlen rendszergazdája, a Power BI nem fogja engedélyezni, hogy eltávolítsa saját magát.However, if you're the only admin for a workspace, Power BI won't let you remove yourself.

 1. A munkaterület-lista nézetben válassza a jobb felső sarokban található Hozzáférés lehetőséget.In the workspace list view, select Access in the upper-right corner.

  Képernyőkép a Hozzáférés lehetőség kiválasztásáról.

 2. A Hozzáférés panelen válassza az eltávolítani kívánt személy neve melletti További beállítások (...) lehetőséget, majd az Eltávolítás lehetőséget.In the Access pane, select More options (...) next to the name of the person you want to remove, and select Remove.

  Képernyőkép az Eltávolítás lehetőség kiválasztásáról a Hozzáférés panelen.

Új munkaterület törléseDelete a new workspace

Amikor létrehoz egy új munkaterületet, azzal nem hoz létre társított Microsoft 365-csoportot.When you create one of the new workspaces, you don't create an associated Microsoft 365 group. Ha Ön egy munkaterületi rendszergazda, akkor úgy törölhet egy új munkaterületet, hogy az semmilyen Microsoft 365-csoportra nincs hatással.If you're a workspace admin, you can delete a new workspace with no effect on any Microsoft 365 groups. További információ az új és klasszikus munkaterületekről.Read more about new and classic workspaces.

Egy munkaterület rendszergazdájaként törölheti azt, vagy eltávolíthat abból másokat.As admin for a workspace, you can delete it, or remove others from it. Törléskor a rendszer a kapcsolódó alkalmazást az összes csoporttagnál törli, és eltávolítja az AppSource-ból is.When you delete it, the associated app is also deleted for all group members, and the app is removed from AppSource.

 1. Válassza a Munkaterületek lehetőséget a navigációs panelen.From the nav pane, select Workspaces

 2. Válassza a törölni kívánt munkaterülettől jobbra található További lehetőségek (...) elemet, majd a Munkaterület beállításai lehetőséget.Select More options (...) to the right of the workspace to be deleted and choose Workspace settings.

  Képernyőkép a További lehetőségek, majd a Munkaterület beállításai lehetőség kiválasztásáról.

 3. A Munkaterület beállításai panelen válassza a Munkaterület törlése > Törlés lehetőséget.In the Workspace settings pane, select Delete workspace > Delete.

Klasszikus munkaterület eltávolítása a listábólRemove a classic workspace from your list

Ha már nem szeretne egy klasszikus munkaterület tagja lenni, *elhagyhatja _, és ekkor a rendszer eltávolítja azt a listából.If you no longer want to be a member of a classic workspace, you can *leave _ it and it will be removed from your list. Ha elhagy egy munkaterületet, a munkaterület többi tagja számára nem változik semmi.Leaving a workspace leaves it in place for all other workspace members.

Megjegyzés

Ha Ön az egyetlen rendszergazda a munkaterületen, a Power BI nem fogja engedélyezni, hogy elhagyja azt.If you are the only admin for the workspace, Power BI won't allow you to leave.

 1. Lépjen az eltávolítani kívánt munkaterületre.Start in the workspace you'd like to remove.

 2. A jobb felső sarokban válassza a _ További lehetőségek* (...), majd a Kilépés a munkaterületből > Kilépés lehetőséget.In the top-right corner, select _ More options* (...) and choose Leave workspace > Leave.

  Képernyőkép a További lehetőségek, Kilépés a munkaterületből lehetőségről.

  Megjegyzés

  A legördülő listában megjelenő lehetőségek attól függnek, hogy az adott munkaterületnek tagja vagy rendszergazdája-e.The options you see in the dropdown depend on whether you are an Admin or Member of that workspace.

Klasszikus munkaterület törléseDelete a classic workspace

Figyelmeztetés

Egy klasszikus munkaterület létrehozásakor létrehoz egy Microsoft 365-csoportot.When you create a classic workspace, you create a Microsoft 365 group. Egy klasszikus munkaterület törlésekor törli ezt a Microsoft 365-csoportot.When you delete a classic workspace, you delete that Microsoft 365 group. A csoport törlődik a többi Microsoft 365-termékből is, például a SharePointból vagy a Microsoft Teams-ből.The group is also deleted from other Microsoft 365 products like SharePoint and Microsoft Teams.

A munkaterület törlése nem azonos egy munkaterület elhagyásával.Deleting a workspace is different from leaving a workspace. A törléséhez a munkaterület rendszergazdájának kell lennie.You have to be a workspace admin to delete it. Törléskor a rendszer a kapcsolódó alkalmazást az összes csoporttagnál törli, és eltávolítja az AppSource-ból is.When you delete it, the associated app is also deleted for all group members and removed from AppSource. Ha azonban Ön a munkaterület egyetlen rendszergazdája, a Power BI nem fogja engedélyezni, hogy kilépjen abból.However, if you're the only admin for a workspace, Power BI won't let you leave.

 1. Válassza a Munkaterületek lehetőséget a navigációs panelen.From the nav pane, select Workspaces.

 2. Válassza a törölni kívánt munkaterület melletti További lehetőségek (...) > Munkaterület beállításai lehetőséget.Next to the workspace to be deleted, select More options (...) > Workspace settings.

  Képernyőkép a Munkaterület beállításairól.

 3. A beállítások paneljén válassza a Munkaterület törlése lehetőséget, majd erősítse meg a Törlést.In the settings pane, select Delete workspace, then confirm Delete.

  Képernyőkép a Munkaterület törlése lehetőségről.

Megfontolandó szempontok és korlátozásokConsiderations and limitations

 • Egy irányítópult eltávolításával nem törli az alapjául szolgáló adatkészletet vagy az adott irányítópulthoz társított jelentéseket.Removing a dashboard doesn't delete the underlying dataset or any reports associated with that dashboard.
 • Ha Ön az irányítópult vagy ajelentés tulajdonosa, akkor eltávolíthatja azt.If you're the owner of a dashboard or report, you can remove it. Ha már megosztotta azt munkatársaival, amikor eltávolítja a Power BI-munkaterületről, azzal eltávolítja az ő Power BI-munkaterületeikről is.If you've shared it with colleagues, removing it from your Power BI workspace removes it from their Power BI workspaces, too.
 • Ha az irányítópult vagy a jelentés meg van osztva Önnel, akkor nem távolíthatja el.If a dashboard or report is shared with you, you can't remove it.
 • Egy jelentés törlésekor nem törlődik az adathalmaz, amelyen a jelentés alapul.Deleting a report doesn't delete the dataset that the report is based on. A jelentésen alapuló, irányítópultokon rögzített vizualizációk is biztonságban vannak.Any visualizations that you pinned to a dashboard from the report are also safe. Ezek az irányítópulton maradnak, amíg nem törli őket egyesével.They remain on the dashboard until you delete them individually.
 • Az adathalmazokat törölheti.You can delete a dataset. Egy adatkészlet törlésével azonban törli az összes olyan jelentést és irányítópult-csempét is, amely az adott adatkészlet adatait tartalmazza.However, deleting a dataset also deletes all reports and dashboard tiles that contain data from that dataset.
 • A munkafüzeteket eltávolíthatja.You can remove workbooks. Egy munkafüzet eltávolításával azonban eltávolítja az összes olyan jelentést és irányítópult-csempét is, amely ennek a munkafüzetnek az adatait tartalmazza.However, removing a workbook also removes all reports and dashboard tiles that contain data from this workbook. Ha egy munkafüzetet a OneDrive Vállalati verzióban van tárolva, az a Power BI szolgáltatásban való törlésével a OneDrive-ról nem törlődik.If a workbook is stored on OneDrive for Business, deleting it from Power BI doesn't delete it from OneDrive.
 • Ha egy irányítópult vagy jelentés egy szervezeti tartalomcsomag része, nem törölheti ezzel a módszerrel.If a dashboard or report is part of an organizational content pack, you can't delete it using this method. Lásd: Szervezeti tartalomcsomaggal való kapcsolat eltávolítása.See Remove your connection to an organizational content pack.
 • Ha egy adathalmaz egy vagy több szervezeti tartalomcsomag része, csak úgy törölheti, ha eltávolítja azokból a tartalomcsomagokból, ahol használatban van, megvárja, amíg a rendszer az utasítást feldolgozza, és újra megpróbálkozik a törléssel.If a dataset is part of one or more organizational content packs, the only way to delete it is to remove it from the content packs where it's being used, wait for it to be processed, and then try deleting it again.

Következő lépésekNext steps

Ez a cikk bemutatta, hogyan törölheti a Power BI szolgáltatás főbb alkotóelemeit.This article covered how to delete the major building blocks of the Power BI service. Íme néhány további dolog, amit törölhet.Here are a few other things you can also delete.

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community