Irányítópult-csempék szerkesztése és eltávolításaEdit or remove a dashboard tile

Az irányítópult tulajdonosai és felhasználói közötti különbségekDashboard owners versus dashboard consumers

Ha Ön az irányítópult létrehozója vagy tulajdonosa, számos lehetőség áll rendelkezésére az irányítópulton lévő csempék megjelenésének és alapértelmezett viselkedésének a módosítására.When you create or own a dashboard, you have many options for changing the look and default behavior of the tiles on that dashboard. Az alábbi beállítások és eljárások használatával testre szabhatja az irányítópultot a felhasználók számára.Use the settings and strategies below to design the dashboard consuming experience for your colleagues. Meghatározhatja például, hogy ha kiválasztanak egy csempét, akkor az alapjául szolgáló jelentés, egy egyéni URL-cím vagy egy másik irányítópult nyíljon-e meg.Will selecting a tile open the underlying report, a custom URL, or a different dashboard? Dönthet úgy, hogy hozzáad egy olyan csempét, amely videót vagy streamelési adatot jelenít meg.Maybe you'll add a tile that displays a video or streaming data? Sőt, akár olyan csempét is létrehozhat, amely interaktív szeletelőket tartalmaz.And you might even want to create a tile that has interactive slicers. Létrehozóként tehát nagyon sok lehetősége van.As a creator you have many options.

Ez a cikk az alábbiakat ismerteti.This article covers the following.

ElőfeltételekPrerequisites

A bemutatott lépések követéséhez nyissa meg a Power BI szolgáltatást (nem a Power BI Desktopot), és töltse le az Informatikaköltség-elemzési mintát.To follow along, open Power BI service (not Power BI Desktop) and download the IT Spend Analysis sample. Amikor megkapja az értesítést a sikeres műveletről, válassza az Ugrás az irányítópultra lehetőséget.When the "Success" message appears, select Go to dashboard


Új vizualizáció létrehozása és rögzítése az irányítópultonCreate a new visualization and pin it to the dashboard

 1. Az Informatikaköltség-elemzési minta irányítópultján válassza az „Amount” (Mennyiség) csempét, ezzel megnyitja a jelentést.From the IT Spend Analysis dashboard, select the "Amount" tile to open the report.

  Mennyiség csempe

 2. Nyissa meg a jelentést szerkesztési nézetben a felső menüsávon a Jelentés szerkesztése lehetőséget választva.Open the report in Editing view by selecting Edit report from the top menubar.

 3. A jelentés aljánál lévő plusz (+) jelet választva adhat hozzá egy új jelentésoldalt.Add a new report page by selecting the plus sign (+) at the bottom of the report.

  plusz ikon

 4. A MEZŐK panelen válassza a Fact > Amount és a Business Area > Business Area lehetőséget.From the FIELDS pane, select Fact > Amount and Business Area > Business Area.

 5. Ahhoz, hogy a vizualizációt fánkdiagrammá alakítsa át, a VIZUALIZÁCIÓK panelen válassza ki a fánkdiagram ikont.From the VISUALIZATIONS pane, select the Donut chart icon to convert the visualization to a Donut chart.

  Vizualizációk panel

 6. Válassza a rögzítés ikont, és rögzítse a fánkdiagramot az Informatikaköltség-elemzési minta irányítópultjára.Select the pin icon and pin the Donut chart to the IT Spend Analysis sample dashboard.

  vigye az egérmutatót egy csempe fölé

 7. Amikor megkapja az értesítést a sikeres műveletről, válassza az Ugrás az irányítópultra lehetőséget.When the "Success"message appears, select Go to dashboard. A rendszer felszólítja, hogy mentse a változásokat.You will be prompted to save your changes. Kattintson a Mentés gombra.Select Save.


A csempe áthelyezéseMove the tile

Keresse meg az új csempét az irányítópulton.On the dashboard, locate the new tile. A csempe kiválasztásával és lenyomva tartásával húzhatja azt át az új helyre az irányítópult vásznán.Select and hold the tile to drag it to a new location on the dashboard canvas.


A csempe átméretezéseResize the tile

Különböző méretekre állíthatja a csempéket – az 1x1-es elrendezéstől akár az 5x5-ös elrendezésig.You can make tiles many different sizes -- from 1x1 tile units up to 5x5. A fogópont (a jobb alsó sarokban) kiválasztásával és húzásával méretezheti át a csempét.Select and drag the handle (in the bottom right corner) to resize the tile.

videó


További lehetőségek (...) menüMore options (...) menu

 1. Válassza a csempe jobb felső sarkában található További lehetőségek (...) elemet.Select More options (...) in the upper-right corner of the tile.

  csempe három pont

 2. Mozgassa az egérmutatót az „Account” csempe fölé, és a három pontot kiválasztva jelenítse meg a beállításokat.Hover over the "Account" tile and select the ellipses to display the options. Az elérhető lehetőségek a csempe típusától függően változhatnak.The options available will vary by tile type. Egy élő csempe esetén például másféle lehetőségek jelennek meg, mint egy hagyományos vizualizációs csempe esetén.For example, the options available for a live tile are different from options available for a standard visualization tile. Ezen kívül ha az irányítópultot megosztották Önnel (azaz nem Ön a tulajdonosa), akkor kevesebb lehetőség áll rendelkezésére.Also, if a dashboard has been shared with you (you are not the owner), you will have fewer options.

  három pont beállítások menü

 3. A „Csempe részletei” ablak megnyitásához válassza a Részletek szerkesztése lehetőséget.Select Edit details to open the "Tile details" window.

  Változtassa meg a csempe címét és alapértelmezett viselkedését.Change the title and default behavior of the tile. Például dönthet úgy, hogy amikor a felhasználó kiválasztja a csempét, akkor a csempe létrehozásához használt jelentés megnyitása helyett inkább egy új irányítópult jelenjen meg.For example, you may decide that when a consumer selects a tile, instead of opening the report that was used to create that tile, a new dashboard displays instead.

A csempe átnevezéseRename the tile

A „Csempe részletei” ablak felső részén változtassa meg a Cím (Title) mező értékét Elköltött összeg szövegre.At the top of the "Tile details" window, change Title to Amount spent.

Csempe részletei ablak

Alapértelmezés szerint egy csempe kiválasztásával megnyílik az jelentés, amelyet a csempe létrehozásához használtak, vagy a Q&A (ha a csempe a Q&A-ben lett létrehozva).By default, selecting a tile usually takes you to the report where the tile was created or to Q&A (if the tile was created in Q&A). Egy weblap, egy másik irányítópult vagy jelentés (ugyanazon a munkaterületen), egy SSRS-jelentés vagy egyéb online tartalom hivatkozásához vegyen fel egyéni hivatkozást.To link to a webpage, another dashboard or report (in the same workspace), an SSRS report, or other online content - add a custom link.

 1. A Funkció címsor alatt válassza az Egyéni hivatkozás beállítása lehetőséget.Under the Functionality heading, select Set custom link.

 2. Válassza Az aktuális munkaterületen található irányítópultra vagy jelentésre mutató hivatkozás lehetőséget, majd válasszon a legördülő listából.Select Link to a dashboard or report in the current workspace and then select from the dropdown. Ebben a példában az Emberi erőforrások minta irányítópultot választottuk ki.In this example I've selected the Human Resources sample dashboard. Ha ez a minta még nem található meg az Ön munkaterületén, először adja hozzá, majd térjen vissza ehhez a lépéshez, vagy pedig választhat egy másik irányítópultot is.If you don't have this sample already in your workspace, you can add it and come back to this step, or you can select a different dashboard.

  Funkció párbeszédpanel

 3. Kattintson az Alkalmaz gombra.Select Apply.

 4. Az új cím megjelenik a csempén.The new title displays on the tile. Amikor pedig kiválasztja a csempét, a Power BI megnyitja az Emberi erőforrások irányítópultot.And, when you select the tile, Power BI opens the Human Resources dashboard.

  csempecím

Csempe rögzítése egy másik irányítópultonPin the tile to a different dashboard

 1. A legördülő lista menüjében válassza a Csempe rögzítése gombostű ikon elemet.From the ellipses dropdown menu, select Pin tile pin icon .

 2. Döntse el, hogy egy meglévő vagy egy új irányítópulton rögzíti-e a csempe másolatát.Decide whether to pin a duplicate of this tile to an existing dashboard or to a new dashboard.

  Rögzítés az irányítópulton párbeszédablak

 3. Kattintson a Rögzítés elemre.Select Pin.

A csempe törléseDelete the tile

 1. Ha az irányítópultról véglegesen el szeretné távolítani a csempét, a legördülő menüben válassza a Csempe törlése törlés ikon lehetőséget.To permanently remove a tile from a dashboard, select Delete tile delete icon from the ellipses dropdown menu.

 2. A csempe törlésével nem törli az alapul szolgáló vizualizációt.Deleting a tile does not delete the underlying visualization. Nyissa meg az alapul szolgáló jelentést az „Amount” csempe kiválasztásával.Open the underlying report by selecting the "Amount" tile. Nyissa meg a jelentés utolsó oldalát, és látni fogja, hogy az eredeti vizualizáció nem lett törölve a jelentésből.Open the last page in your report to see that the original visualization has not been deleted from the report.


További lépésekNext steps

Irányítópult-csempék a Power BI-banDashboard tiles in Power BI

Irányítópultok a Power BI-banDashboards in Power BI

A Power BI szolgáltatás alapfogalmai tervezők számáraBasic concepts for designers in the Power BI service

Több kérdése van?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community