Az Elemzés panel Power BI-vizualizációkbanThe Analytics pane in Power BI visuals

Az Elemzés panel 2018 novemberében lett bevezetve natív vizualizációkhoz.The Analytics pane was introduced for native visuals in November 2018. Ez a cikk azt ismerteti, hogy hogyan jeleníthetik meg és kezelhetik tulajdonságaikat a Power BI-vizualizációk az API 2.5.0-ás verziójával az Elemzés panelen.This article discusses how Power BI visuals with API v2.5.0 can present and manage their properties in the Analytics pane.

Az Elemzés panel

Az Elemzés panel kezeléseManage the Analytics pane

Az Elemzés panel kezelése a tulajdonságok Formátum panelen végzett kezeléséhez hasonlóan, a vizualizáció capabilities.json fájljában definiált objektummal végezhető.Just as you'd manage properties in the Format pane, you manage the Analytics pane by defining an object in the visual's capabilities.json file.

Az Elemzés panel esetében az eltérések a következők:For the Analytics pane, the differences are as follows:

 • Az objektum definíciója alatt egy objectCategory mezőt is fel kell venni a 2 értékkel.Under the object's definition, you add an objectCategory field with a value of 2.

  Megjegyzés

  A nem kötelező objectCategory mező az API 2.5.0-ás verziójában lett bevezetve.The optional objectCategory field was introduced in API 2.5.0. A vizualizációnak az objektum által vezérelt jellemzőjét határozza meg (1 = Formázás, 2 = Elemzés).It defines the aspect of the visual that the object controls (1 = Formatting, 2 = Analytics). A Formatting olyan elemekre vonatkozik, mint a megjelenés, a színek, a tengelyek és a címkék.Formatting is used for such elements as look and feel, colors, axes, and labels. Az Analytics előrejelzésekhez, trendvonalakhoz, referenciavonalakhoz, alakzatokhoz és hasonló elemekhez használható.Analytics is used for such elements as forecasts, trendlines, reference lines, and shapes.

  Ha az érték nincs megadva, az objectCategory alapértelmezett értéke „Formázás”.If the value isn't specified, objectCategory defaults to "Formatting."

 • Az objektumnak rendelkeznie kell az alábbi két tulajdonsággal:The object must have the following two properties:

  • A show típusa bool, alapértelmezett értéke false.show of type bool, with a default value of false.
  • A displayName típusa text.displayName of type text. Ennek az alapértelmezettnek választott értéke lesz a példány kezdeti megjelenítendő neve.The default value that you choose becomes the instance's initial display name.
{
 "objects": {
  "YourAnalyticsPropertiesCard": {
   "displayName": "Your analytics properties card's name",
   "objectCategory": 2,
   "properties": {
    "show": {
     "type": {
      "bool": true
     }
    },
    "displayName": {
     "type": {
      "text": true
     }
    },
   ... //any other properties for your Analytics card
   }
  }
 ...
 }
}

Más tulajdonságok is a Formátum objektumoknál használt módon határozhatók meg.You can define other properties in the same way that you do for Format objects. Az objektumok enumerálása pontosan úgy végezhető el, ahogyan a Formátum panelen.And you can enumerate objects just as you do in the Format pane.

Az Elemzés panel ismert korlátozásai és problémáiKnown limitations and issues of the Analytics pane

 • Az Elemzés panel egyelőre nem támogat több példányt.The Analytics pane has no multi-instance support yet. Az objektumokhoz nem tartozhat más selector, csak statikus (tehát „selector”: null), és a Power BI-vizualizációk nem rendelkezhetnek egy kártya több, felhasználó által definiált példányával.Objects can't have a selector other than static (that is, "selector": null), and Power BI visuals can't have user-defined multiple instances of a card.
 • Az integer típusú tulajdonságok nem megfelelően jelennek meg.Properties of type integer aren't displayed correctly. Ennek elkerülésére használható a numeric típus.As a workaround, use type numeric instead.

Megjegyzés

 • Az Elemzés panelt csak olyan objektumokhoz érdemes használni, amelyek új információkat nyújtanak, vagy új megvilágításba helyezik a megjelenített információt (ilyenek például a fontos trendeket szemléltető dinamikus referenciavonalak).Use the Analytics pane only for objects that add new information or shed new light on the presented information (for example, dynamic reference lines that illustrate important trends).
 • A vizualizáció megjelenését szabályozó beállításokat (tehát a formázást) ajánlott a Formátum panelen tartani.Any options that control the look and feel of the visual (that is, formatting) should be limited to the Formatting pane.