Kiválósági központ létrehozásaEstablish a Center of Excellence

Ez a cikk informatikai szakembereknek és informatikai vezetőknek szól.This article targets IT professionals and IT managers. Megtanulhat üzleti intelligenciai és elemzési Kiválósági központot (COE-t) beállítani vállalatánál, és megtudhatja, hogyan hozta létra a Microsoft a sajátját.You'll learn how to set up a BI and analytics Center of Excellence (COE) in your organization, and how Microsoft has set up theirs.

Vannak, akik tévesen úgy gondolják, hogy egy COE csupán ügyfélszolgálat – ez az elképzelés azonban távol áll a valóságtól.For some, there's a misconception that a COE is just a help desk—this thinking, however, is far from reality.

Egy üzleti intelligenciai és elemzési COE általában egy szakemberekből álló csapat, amely egy üzletiintelligencia-platform kialakításért és fenntartásáért felelős.Generally, a BI and analytics COE is a team of professionals that's responsible for establishing and maintaining a BI platform. A csapat feladata ezen kívül egy közös tényforrás létrehozása, és az egész vállalatra érvényes következetes metrikák definiálása, amelyek gyorsabban elérhetővé teszik az elemzési eredményeket.It's also responsible for creating a single source of truth, and defining a set of consistent company-wide metrics to unlock and accelerate insights. A COE azonban tág fogalom.Yet, a COE is a broad term. Ennélfogva sokféleképpen megvalósítható és kezelhető, a felépítése és hatóköre pedig vállalatonként változhat.As such, it can be implemented and managed in different ways, and its structure and scope can vary from organization to organization. A lényege mindig egy robusztus platform, amely a megfelelő adatokat és elemzési képességeket biztosítja a megfelelő személyeknek, a megfelelő időben.At its core, it's always about a robust platform delivering the right data and insight capabilities to the right people at the right time. Ideális esetben az elvek terjesztését, a képzést és a támogatást is elősegíti.Ideally, it also promotes evangelizing, training, and support. A Microsoftnál ezt központi fegyelemnek nevezzük, és ez szolgál BI-platformként és egyetlen tényforrásként.At Microsoft, it's described as discipline at the core, and it's delivered as our BI platform and single source of truth.

Nagyobb vállalatoknál több kiválósági központ is létezik, amely egy központi COE kiterjesztését képező leányközpontokból áll – gyakran részlegenként.In larger organizations, you could find multiple COEs with the core COE extended by satellite COEs—often at department level. Egy leányközpont ilyenkor a fogalmakat és definíciókat jól ismerő szakértők csoportja, akik képesek a központi adatokat a részlegük számára értelmezhetővé alakítani.This way, a satellite COE is a group of experts familiar with taxonomies and definitions, who know how to transform core data into what makes sense for their department. A részlegek elemzői hozzáférést kapnak a központi adatokhoz, amelyeket megbízhatókként kezelnek a saját jelentéseikben.Departmental analysts are granted permissions to core data, and they trust it for use in their own reports. Olyan megoldásokat készítenek, amelyek a gondosan előkészített központi dimenziókra, tényekre és üzleti logikára épülnek.They build solutions that rely upon carefully prepared core dimensions, facts, and business logic. Ezt időnként kiegészíthetik a részleg saját, kisebb adathalmazaival és üzleti logikájával.At times, they might also extend it with smaller, department-specific datasets and business logic. Lényeges, hogy a leányközpontok mindig kapcsolatban vannak, és nem elszigetelten működnek.Importantly, satellite COEs aren't ever disconnected nor do they act in isolation. A Microsoft leány COE-inél a fő szempont a rugalmasság a széleken .At Microsoft, satellite COEs promote flexibility at the edge.

Egy ilyen kiterjesztett felépítés sikere érdekében a részlegeknek érdekelteknek kell lenniük a részvételben.For this extended scenario to succeed, departments must pay to play. Másként fogalmazva, a részlegeknek pénzügyileg be kell fektetniük a központi COE-be.In other words, departments must financially invest in the core COE. Így nem merülhet fel, hogy „nem kapják meg a nekik járó részt”, vagy hogy az igényeik háttérbe szorulnak.This way, there isn't concern that they're "not getting their fair share" or that their requirements are ever de-prioritized.

Ennek a felépítésnek a támogatásához a központi COE a részlegek megalapozott igényeinek megfelelő skálázása szükséges.To support this scenario, the core COE must scale to meet funded departmental needs. Több adathalmaz bevezetése után már számítanak a méretekkel kapcsolatos gazdasági szempontok.Once several datasets have been onboarded economies of scale set in. A Microsoftnál gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a központi munka gazdaságosabb, és gyorsabban hoz eredményeket.At Microsoft, it quickly became evident that working centrally is more economic and brings about faster results. Az összes érintett terület bevezetése után a méretgazdaságosság még kézzelfoghatóbbá vált, és lehetővé tette a teljes platform kihasználásával végzett együttműködést, ezzel megerősítve a mögöttes adatkultúrát.When each new subject area was onboarded, we experienced even greater economies of scale that allowed for leveraging and contributing across the entire platform, reinforcing our underlying data culture.

Vegyünk egy példát: Üzletiintelligencia-platformunk biztosítja az alapvető dimenziókat, a tényeket és az üzleti logikát a pénzügyi, az értékesítési és marketingrészlegnek.Consider an example: Our BI platform delivers core dimensions, facts, and business logic for Finance, Sales, and Marketing. Egyben több száz fő teljesítménymutatót (KPI-t) is definiál.It also defines hundreds of Key Performance Indicators (KPIs). A Power Platform-üzletág egy elemzőjének most egy vezetői irányítópultot kell előkészítenie.Now, an analyst in the Power Platform business needs to prepare a leadership dashboard. A KPI-k egy része, például a bevétel és a folyamatok közvetlenül a BI-platformról származik.Some of the KPIs, like revenue and pipelines, come directly from the BI platform. Mások azonban az üzleti igények kisebb részleteire épülnek.Others, however, are based on more granular needs of the business. Egy ilyen KPI-igény például a Power BI-specifikus adatfolyamok szolgáltatás felhasználók általi elfogadottsága.One such need is for a KPI on user adoption of Power BI-specific feature: dataflows. Az elemző ezért egy Power BI-beli összetett modellt hoz létre a központi BI-platform és a részleg adatainak integrálására.So, the analyst produces a Power BI composite model to integrate core BI platform data with departmental data. Ehhez adja aztán hozzá a részleg KPI-it definiáló üzleti logikát.They then add business logic to define their departmental KPIs. Végül az új modell alapján elkészíti a vezetői irányítópultot, amely az egész vállalatra kiterjedő COE-forrásokat a helyi ismeretekkel és adatokkal kiegészítve hasznosítja.Finally, they author their leadership dashboard based on the new model, which leverages the company-wide COE resources amplified with local knowledge and data.

Lényeges, hogy a központi és a leány COE-k közötti felelősségmegosztás által a részlegek elemzői az adatplatform kezelése helyett az új eredményekre összpontosíthatnak.Importantly, a division of responsibility between the core and satellite COEs allows departmental analysts to focus on breaking new ground, rather than managing a data platform. Esetenként kölcsönösen előnyös kapcsolat is kialakulhat a leány COE-k és a központi COE között.At times, there can even be a mutually beneficial relationship between the satellite COEs and the core COE. Egy leány COE definiálhat például olyan új metrikákat, amelyek – miután a részlegnél előnyösnek bizonyultak – az egész vállalat számára előnyös, a központi COE-ben elérhető és támogatott alapvető metrikává léphetnek elő.For example, a satellite COE may define new metrics that—having proved beneficial to their department—end up as core metrics beneficial to the entire company, available from—and supported by—the core COE.

BI-platformBI platform

Lehetséges, hogy az Ön vállalatánál a Kiválósági központ más néven, például BI-csapatként vagy -csoportként ismert.In your organization, the COE might be recognized by a different name, like the BI team or group. A név kevésbé fontos, mint a tényleges tevékenység.The name matters less than what it actually does. Ha nincs hivatalos csapat, ajánlott kialakítani egyet, amely a BI-szakértőket fogja össze a BI-platform kialakításához.If you don't have a formalized team, we recommend you cultivate a team that brings together your core BI experts to establish your BI platform.

A Microsoftnál a COE neve BI Platform.At Microsoft, the COE is known as the BI Platform. Az ebben érdekelt számos csoport a vállalat különböző részlegeit, köztük a Pénzügyet, az Értékesítést és a Marketinget képviseli.It has many stakeholder groups representing different divisions within the company like Finance, Sales, and Marketing. Úgy szerveztük meg, hogy közös képességeket és dedikált teljesítést nyújtson.It's organized to run shared capabilities and dedicated deliveries.

A következő szakaszban ismertetett közös képességeket és dedikált teljesítéseket szemléltető diagram.

Közös képességekShared capabilities

A közös képességek a BI-platform létrehozásához és működtetéséhez szükségesek.Shared capabilities are required to establish and operate the BI platform. Ezek a platformot fenntartó összes érdekelt csoportot támogatják.They support all stakeholder groups that fund the platform. A következő csapatokból állnak:They comprise the following teams:

 • Központi platformmérnökök: A BI-platformot mérnöki szemlélettel terveztük meg.Core platform engineering: We designed the BI platform with an engineering mindset. Lényegében olyan keretrendszerek halmaza, amelyek támogatják az adatbetöltést, a bővítés céljából történő adatfeldolgozást és ezeknek az adatoknak szemantikai BI-modellekben történő átadását elemzési célokra.It's really a set of frameworks that support data ingestion, processing to enrich the data, and delivery of that data in BI semantic models for analyst consumption. A mérnökök feladata BI-platform alapvető képességeinek technikai megtervezése és implementálása.Engineers are responsible for the technical design and implementation of the core BI platform capabilities. Ők tervezik és valósítják meg például az adatfolyamatokat.For example, they design and implement the data pipelines.
 • Infrastruktúra és szolgáltatás: Informatikai mérnökök felelnek az összes Azure-szolgáltatás kiépítéséért és fenntartásáért.Infrastructure and hosting: IT engineers are responsible for provisioning and managing all Azure services.
 • Támogatás és üzemeltetés: Ez a csapat tartja működésben a platformot.Support and operations: This team keeps the platform running. A támogatás foglalkozik az olyan felhasználói igényekkel, mint az adatokra vonatkozó jogosultságok.Support looks after user needs like data permissions. Az üzemeltetők működésben tartják a platformot, gondoskodnak a szolgáltatói szerződések (SLA-k) betartásáról, és jelzik a késéseket vagy hibákat.Operations keep the platform running, ensuring that Service Level Agreements (SLAs) are met, and communicating delays or failures.
 • Kiadáskezelés: A módosításokat a technikai programfelelősök adják ki.Release management: Technical program managers (PMs) release changes. A módosítások sokfélék lehetnek, a platform-keretrendszer frissítéseitől a szemantikai BI-modellekre vonatkozó módosítási kérésekig.Changes can range from platform framework updates to change requests made to BI semantic models. Ők alkotják az utolsó védelmi vonalat, amely biztosítja, hogy a módosítások ne okozzanak kárt.They're the last line of defense to ensure changes don't break anything.

Dedikált teljesítésDedicated deliveries

Minden érintett csapatnak saját dedikált teljesítő csapata van.There's a dedicated delivery team for each stakeholder group. Ez általában egy adatmérnökből, egy elemzési mérnökből és egy technikai programfelelősből áll, akiket az érintett csapat finanszíroz.It typically consists of a data engineer, an analytics engineer, and a technical PM—all funded by their stakeholder group.

BI-csapatszerepkörökBI team roles

A Microsoftnál a BI-platformot szakemberekből álló, skálázható csapatok üzemeltetik.At Microsoft, our BI platform is operated by scalable teams of professionals. A csapatok dedikált és megosztott erőforrásokhoz vannak rendelve.Teams are aligned to dedicated and shared resources. Szerepköreik jelenleg a következők:Today, we have the following roles:

 • Programfelelősök: A programfelelősök dedikált erőforrások.Program managers: PMs are a dedicated resource. Ők képezik az elsődleges kapcsolatot a BI-csapat és az érdekeltek között.They act as the primary contact between the BI team and stakeholders. Az ő feladatuk, hogy az érdekeltek üzleti követelményeit technikai specifikációkra fordítsák.It's their job to translate stakeholder business requirements to a technical specification. Ők kezelik az érdekeltek teljesítéseinek rangsorolását is.And, they manage the prioritization of stakeholder deliverables.
 • Adatbázis-felelősök: Dedikált erőforrást képeznek, amely az új adathalmazoknak a központi adattárházba történő bevezetéséért felel.Database leads: They're a dedicated resource responsible for onboarding new datasets into the centralized data warehouse. Egy adathalmaz bevezetésével együtt jár a megfelelő dimenziók kialakítása, valamint az üzleti logika, az egyéni attribútumok, a szabványos nevek és formátumok felvétele.Onboarding a dataset can involve setting up conformed dimensions, adding business logic and custom attributes, and standard names and formatting.
 • Elemzésfelelősök: Egy olyan dedikált erőforrás, amely a szemantikai BI-modellek tervezéséért és fejlesztéséért felel.Analytics leads: They're a dedicated resource responsible for the design and development of BI semantic models. Szabványos elnevezések és formátumok használatával törekednek egy konzisztens architektúra kialakítására.They strive to apply a consistent architecture using standard naming and formatting. A szerepkörük lényeges eleme a teljesítmény optimalizálása.Performance optimization is an important part of their role.
 • Üzemeltetés és infrastruktúra: Megosztott erőforrást képeznek, amely a feladatok és adatfolyamatok kezeléséért felel.Operations and infrastructure: They're a shared resource responsible for managing jobs and data pipelines. Az ő feladatuk emellett az Azure-előfizetések, a Power BI-kapacitások, a virtuális gépek és az adatátjárók felügyelet is.They're also responsible for managing Azure subscriptions, Power BI capacities, virtual machines, and data gateways.
 • Támogatás: Egy olyan megosztott erőforrás, amely a dokumentációk megírásáért, a képzések szervezéséért, a szemantikai BI-modellek módosításainak kihirdetéséért és a felhasználói kérdések megválaszolásáért felel.Support: They're a shared resource responsible for writing documentation, organizing training, communicating BI semantic model changes, and answering user questions.

Cégirányítás és megfelelőségGovernance and compliance

A programfelelősök minden érdekelt csoport számára biztosítják az összes programra kiterjedő irányítást és átláthatóságot.For each stakeholder group, PM leads provide cross-program governance and oversight. Az elsődleges cél annak elérése, hogy az informatikai beruházások üzleti értéket teremtsenek, és csökkentsék a kockázatokat.Its overriding goal is to ensure investments in IT generate business value and mitigate risk. Az irányító bizottságok rendszeresen tartanak megbeszéléseket, amelyeken áttekintik az előrehaladást és jóváhagyják a fő kezdeményezéseket.Steering committee meetings are held on a regular basis to review progress and approve major initiatives.

Fejlessze a saját közösségétGrow your own community

Alakítson ki és fejlesszen közösséget a szervezetén belül:Establish and grow a community within your organization by:

 • Tartson rendszeresen „munkaidő-eseményeket”, amelyeket a felhasználók a BI-csapattal töltenek el, és amelyek során kérdezhetnek tőlük, javaslatokat tehetnek nekik, megoszthatják velük az ötleteiket és akár a panaszaikat is benyújthatják.Holding regular "Office Hours" events that sets aside time with the BI team to allow people to ask questions, make suggestions, share ideas, and even lodge complaints.
 • Hozzon létre egy Teams-csatornát a támogatás biztosításához, és biztasson mindenkit kérdések feltevésére, illetve a közzétett kérdések megválaszolására.Creating a Teams channel to provide support and encourage anyone to ask and respond to posted questions.
 • Indítson és népszerűsítsen nem hivatalos felhasználói csoportokat, és biztassa dolgozóit a megjelenésre és részvételre.Run and promote informal user groups and encourage employees to present or attend.
 • Tartson formálisabb képzési eseményeket az egyes termékekről és magáról a BI platformról.Run more formal training events on specific products and the BI platform itself. Érdemes lehet egy Power BI Dashboard in a Day workshopot tartani, amely ingyenes tanfolyamként érhető el és kiváló lehetőség azoknak az alkalmazottaknak, akik először találkozzanak a Power BI-jal.Consider delivering Power BI Dashboard in a Day, which is available as a free course kit and is a great way to introduce employees to Power BI for the first time.

Következő lépésekNext steps

Erről a cikkről a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information about this article, check out the following resources:

A sorozat következő cikkében megismerheti a Kiválósági központban (COE) alkalmazott BI-megoldásarchitektúrát és a különböző felhasznált technológiákat.In the next article in this series, learn about BI solution architecture in the COE and the different technologies employed.

Professzionális szolgáltatásokProfessional services

A minősített Power BI-partnerek segíthetnek, hogy a szervezet sikeresen kialakíthassa a COE-t.Certified Power BI partners are available to help your organization succeed when setting up a COE. Költséghatékony képzést vagy adatelemzést nyújthatnak.They can provide you with cost-effective training or an audit of your data. Power BI-partner bevonásához látogasson el a Power BI partnerportálra.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.

Tapasztalt tanácsadói partnerekkel is felveheti a kapcsolatot.You can also engage with experienced consulting partners. Segíthetnek a Power BI felmérésében, kiértékelésében vagy alkalmazásában.They can help you assess, evaluate, or implement Power BI.