A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítéseInstall Power BI Report Server

Ismerje meg, hogyan telepítheti a Power BI jelentéskészítő kiszolgálót.Learn how to install Power BI Report Server.

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló letöltéseDownload Power BI Report Server

A Power BI jelentéskészítő kiszolgálóval végzett helyszíni jelentéskészítéssel foglalkozó oldalon válassza az Ingyenes próbaverzió letöltése lehetőséget.On the On-premises reporting with Power BI Report Server page, select Download free trial.

A PowerBIReportServer.exe fájl futtatásakor válassza az ingyenes próbaverziót, vagy adja meg a termékkulcsot.When you run the PowerBIReportServer.exe file, you select the free trial or you enter your product key. További részletekért olvasson tovább.Read on for details.

Előkészületek a telepítés előttBefore you install

Javasoljuk, hogy a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítése előtt tekintse át a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítésének hardver- és szoftverkövetelményeit.Before you install Power BI Report Server, we recommend you review the Hardware and Software Requirements for installing Power BI Report Server.

Fontos

Bár a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepíthető írásvédett tartományvezérlővel (RODC-vel) rendelkező környezetben is, a Power BI jelentéskészítő kiszolgálónak a megfelelő működés érdekében hozzáféréssel kell rendelkeznie egy írható tartományvezérlőhöz.While you can install Power BI Report Server in an environment that has a Read-Only Domain Controller (RODC), Power BI Report Server needs access to a Read-Write Domain Controller to function properly. Ha a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló csak egy írásvédett tartományvezérlőhöz (RODC-hez) fér hozzá, akkor hibákat tapasztalhat a szolgáltatás felügyelete során.If Power BI Report Server only has access to a RODC, you may encounter errors when trying to administer the service.

Power BI jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsaPower BI Report Server product key

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsa két forrásból szerezhető be:You can get the product key for Power BI Report Server from two different sources:

 • Power BI PremiumPower BI Premium
 • SQL Server Enterprise Frissítési Garancia (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

További részletekért olvasson tovább.Read on for details.

Power BI PremiumPower BI Premium

Ha a Power BI Premiumot vásárolta meg, a Power BI felügyeleti portáljának Premium-beállítások lapján érheti el a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsát.If you've purchased Power BI Premium, within the Premium settings tab of the Power BI admin portal, you have access to your Power BI Report Server product key. A felügyeleti portált csak a globális rendszergazdák vagy a Power BI szolgáltatásadminisztrátori szerepköréhez rendelt felhasználók érhetik el.The admin portal is only available to Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Premium-beállításokPremium settings

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló kulcsának kiválasztásakor megjelenik a termékkulcsot tartalmazó párbeszédpanel.Selecting Power BI Report Server key displays a dialog containing your product key. Ezt másolhatja és használhatja a telepítéshez.You can copy it and use it with the installation.

TermékkulcsProduct key

SQL Server Enterprise Frissítési Garancia (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Ha SQL Server Enterprise Frissítési garancia szerződéssel rendelkezik, a Mennyiségi licencszolgáltatási központból szerezheti be a termékkulcsot.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center.

Fontos

Ha több kiszolgálóra telepít Power BI jelentéskészítő kiszolgáló a kibővíthető forgatókönyvhöz, minden kiszolgálónak ugyanazt a Power BI Premium termékkulcsot vagy SQL Server Enterprise frissítési garanciát (SA) termékkulcsot kell használnia.When installing Power BI Report Server on multiple servers for a scale-out scenario, all servers must use the same Power BI Premium product key or SQL Server Enterprise Software Assurance (SA) product key.

A jelentéskészítő kiszolgáló telepítéseInstall your report server

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítése rendkívül egyszerű.Installing Power BI Report Server is straightforward. Alig néhány lépés szükséges a fájlok telepítéséhez.There are only a few steps to install the files.

A telepítés során nincs szükség elérhető SQL Server adatbázismotor-kiszolgálóra.You don't need a SQL Server Database Engine server available at the time of install. Csak telepítés után, a Reporting Services konfigurálásához kell majd használnia.You will need one to configure Reporting Services after install.

 1. Keresse meg a PowerBIReportServer.exe fájlt, és indítsa el a telepítőt.Find the location of PowerBIReportServer.exe and launch the installer.

 2. Kattintson a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítése elemre.Select Install Power BI Report Server.

  A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítése

 3. Válassza ki a telepítendő kiadást, majd kattintson a Tovább elemre.Choose an edition to install and then select Next.

  Kiadás kiválasztása

  Válassza vagy az Evaluation (próbaverzió) vagy a Developer (fejlesztői) kiadást.Choose either Evaluation or Developer edition.

  2. kiadás

  A másik lehetőség, hogy megadja azt a termékkulcsot, amelyet a Power BI szolgáltatástól vagy a Mennyiségi licencszolgáltatási központtól kapott.Otherwise, enter the product key that you got from either the Power BI service or the Volume License Service Center. A termékkulcs beszerzéséhez a fenti Előkészületek a telepítés előtt című részben talál további információkat.For more information about how to get your product key, see the Before you install section above.

 4. Olvassa el és fogadja el a licencfeltételeket, majd kattintson a Tovább elemre.Read and agree to the license terms and conditions, then select Next.

  Licencfeltételek

 5. A jelentéskészítő kiszolgáló adatbázisának tárolásához elérhető adatbázismotorra van szükség.You need a Database Engine available to store the report server database. Ha csak a jelentéskészítő kiszolgálót kívánja telepíteni, kattintson a Tovább elemre.Select Next to install the report server only.

  Csak fájltelepítés

 6. Adja meg a jelentéskészítő kiszolgáló telepítési helyét.Specify the install location for the report server. A folytatáshoz kattintson a Telepítés elemre.Select Install to continue.

  Telepítési útvonal megadása

  Az alapértelmezett útvonal: C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.The default path is C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.

 7. Sikeres telepítés után kattintson a Jelentéskészítő kiszolgáló konfigurálása lehetőségre a Reporting Services konfigurációkezelő indításához.After a successful setup, select Configure Report Server to launch the Reporting Services Configuration Manager.

  A jelentéskészítő kiszolgáló konfigurálása

A jelentéskészítő kiszolgáló beállításaConfigure your report server

Ha kiválasztotta a Jelentéskészítő kiszolgáló konfigurálása lehetőséget a telepítés során, megnyílik a Reporting Services konfigurációkezelő.After you select Configure Report Server in the setup, you're presented with Reporting Services Configuration Manager. További információkért tekintse meg a Reporting Services konfigurációkezelő oldalt.For more information, see Reporting Services Configuration Manager.

A Reporting Services kezdeti konfigurációjának befejezéséhez hozzon létre egy adatbázist a jelentéskészítő kiszolgáló számára.To complete the initial configuration of Reporting Services, you create a report server database. A lépés végrehajtásához SQL Server adatbázis-kiszolgáló szükséges.A SQL Server Database server is required to complete this step.

Adatbázis létrehozása más kiszolgálónCreating a database on a different server

Ha a jelentéskészítő kiszolgáló adatbázisát egy másik gépen futó adatbázis-kiszolgálón hozza létre, akkor a jelentéskészítő kiszolgáló szolgáltatásfiókját olyan hitelesítő adatokkal kell módosítania, amelyeket az adatbázis-kiszolgáló felismer.If you're creating the report server database on a database server on a different machine, change the service account for the report server to a credential that is recognized on the database server.

A jelentéskészítő kiszolgáló alapértelmezés szerint a virtuális szolgáltatásfiókot használja.By default, the report server uses the virtual service account. Ha másik kiszolgálón kísérli meg az adatbázis létrehozását, a Kapcsolódási jogok alkalmazása lépés során a következő hibaüzenetet kaphatja:If you try to create a database on a different server, you may receive the following error on the Applying connection rights step.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Windows NT user or group '(null)' not found. Check the name again.

A hiba megoldása érdekében a szolgáltatásfiókot Hálózati szolgáltatásfiókra vagy tartományi fiókra módosíthatja.To work around the error, you can change the service account to either Network Service or a domain account. A szolgáltatásfiók Hálózati szolgáltatásfiókra történő módosítása a jelentéskészítő kiszolgálóhoz tartozó számítógépfiók környezetében alkalmazza a jogokat.Changing the service account to Network Service applies rights in the context of the machine account for the report server.

A jelentéskészítő kiszolgáló szolgáltatásfiókjának konfigurálása

További információkért lásd: A jelentéskészítő kiszolgáló szolgáltatásfiókjának konfigurálása.For more information, see Configure the report server service account.

Windows-szolgáltatásWindows Service

A telepítés során létrejön egy Windows-szolgáltatás, amelyA windows service is created as part of the installation. Power BI jelentéskészítő kiszolgáló néven jelenik meg.It is displayed as Power BI Report Server. A szolgáltatás neve PowerBIReportServer.The service name is PowerBIReportServer.

Jelentéskészítő kiszolgáló Windows-szolgáltatás

A Jelentéskészítő kiszolgáló Windows-szolgáltatás tulajdonságai

Alapértelmezett URL-foglalásokDefault URL reservations

Az URL-foglalások előtagból, állomásnévből, portból és virtuális könyvtárból állnak:URL reservations are composed of a prefix, host name, port, and virtual directory:

RészPart LeírásDescription
ElőtagPrefix Az alapértelmezett előtag a HTTP.The default prefix is HTTP. Ha korábban már telepített Secure Sockets Layer (SSL) tanúsítványt, a Telepítő megkísérel HTTPS-előtagot használó URL-foglalásokat létrehozni.If you previously installed a Secure Sockets Layer (SSL) certificate, Setup tries to create URL reservations that use the HTTPS prefix.
ÁllomásnévHost name Az alapértelmezett állomásnév egy erős helyettesítő (+).The default host name is a strong wildcard (+). Azt határozza meg, hogy a jelentéskészítő kiszolgáló a kijelölt porton bármilyen HTTP-kérelmet elfogad a számítógéphez rendelt bármely állomásnévhez, beleértve a következőket: https://<computername>/reportserver, https://localhost/reportserver vagy https://<IPAddress>/reportserver.It specifies that the report server accepts any HTTP request on the designated port for any host name that resolves to the computer, including https://<computername>/reportserver, https://localhost/reportserver, or https://<IPAddress>/reportserver.
PortPort Az alapértelmezett port a 80-as.The default port is 80. Ha a 80-astól eltérő portot használ, explicit módon kell azt hozzáadnia az URL-hez, amikor a böngészőablakban megnyitja a webes portált.If you use any port other than port 80, you have to explicitly add it to the URL when you open web portal in a browser window.
Virtuális könyvtárVirtual directory Alapértelmezés szerint a virtuális könyvtárak mind a Jelentéskészítő kiszolgáló webszolgáltatáshoz, mind a webes portálhoz készült jelentésekhez a ReportServer formátumában jönnek létre.By default, virtual directories are created in the format of ReportServer for the Report Server Web service and Reports for the web portal. A Jelentéskészítő kiszolgáló webszolgáltatás alapértelmezett virtuális könyvtára a reportserver.For the Report Server Web service, the default virtual directory is reportserver. A webes portál alapértelmezett virtuális könyvtára a reports.For the web portal, the default virtual directory is reports.

A teljes URL-sztring például a következő lehet:An example of the complete URL string might be as follows:

 • https://+:80/reportserver, hozzáférést biztosít a jelentéskészítő kiszolgálóhoz.https://+:80/reportserver, provides access to the report server.
 • https://+:80/reports, hozzáférést biztosít a webes portálhoz.https://+:80/reports, provides access to the web portal.

FirewallFirewall

Ha távoli gépről éri el a jelentéskészítő kiszolgálót, érdemes ellenőriznie, hogy tűzfal jelenléte esetén beállította-e a tűzfalszabályzatokat.If you're accessing the report server from a remote machine, make sure you've configured any firewall rules if there is a firewall present.

Nyissa meg a webszolgáltatás és a webes portál URL-címére konfigurált TCP-portot.Open up the TCP port that you've configured for your Web Service URL and Web Portal URL. Alapértelmezés szerint ezek a 80-as TCP-portra vannak konfigurálva.By default, they're configured on TCP port 80.

További konfigurálásAdditional configuration

Következő lépésekNext steps

Rendszergazdai áttekintésAdministrator overview
A jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsának megkereséseHow to find your report server product key
Power BI jelentéskészítő kiszolgáló Power BI Desktop telepítéseInstall Power BI Desktop for Power BI Report Server
A Reporting Services telepítésének ellenőrzéseVerify a Reporting Services installation
A jelentéskészítő kiszolgáló szolgáltatásfiókjának konfigurálásaConfigure the report server service account
A jelentéskészítő kiszolgáló URL-címeinek konfigurálásaConfigure report server URLs
A jelentéskészítő kiszolgáló adatbázis-kapcsolatának konfigurálásaConfigure a report server database connection
Jelentéskészítő kiszolgáló inicializálásaInitialize a report server
SSL-kapcsolatok konfigurálása a jelentéskészítő kiszolgálónConfigure SSL connections on a report server
Windows-szolgáltatásfiókok és -engedélyek konfigurálásaConfigure windows service accounts and permissions
A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló böngészőtámogatásaBrowser support for Power BI Report Server

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community