Oktatóanyag: Első lépések a Power BI szolgáltatássalTutorial: Get started with the Power BI service

Ez az oktatóanyag a Power BI szolgáltatás néhány funkciójához nyújt bevezetést.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Ennek során adatokhoz csatlakozhat, jelentést és irányítópultot hozhat létre, és kérdéseket tehet fel az adatokkal kapcsolatban.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. A Power BI szolgáltatásban ezeken kívül sok mást is megtehet, ez az oktatóanyag csak kedvcsináló.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Ha szeretné megérteni, hogyan illeszkedik a Power BI szolgáltatás a többi Power BI-ajánlathoz, javasoljuk, olvassa el A Power BI bemutatása című szakaszt.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

A Power BI szolgáltatás kezdőlapja

A jelen oktatóanyagban az alábbi lépéseket fogja végrehajtani:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Bejelentkezés a Power BI online-fiókjába, vagy regisztrálás, ha még nincs fiókja.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • A Power BI szolgáltatás megnyitása.Open the Power BI service.
 • Az adatok lekérése és megnyitása Jelentés nézetben.Get some data and open it in report view.
 • Az adatok használata vizualizációk létrehozásához és jelentésként való mentéshez.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Irányítópult létrehozása jelentésből származó csempék rögzítésével.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Új vizualizációk hozzáadása az irányítópulthoz a Q&A természetes nyelvű eszközzel.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Az irányítópult csempéinek átméretezése, átrendezése és kezelése.Resize, rearrange, and interact with the tiles on the dashboard.
 • Erőforrások felszabadítása az adatkészlet, jelentés és irányítópult törlésével.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Tipp

Ehelyett egy ingyenes, saját tempóban elvégezhető tanfolyamot szeretne?Prefer a free self-paced training course instead? Regisztráljon Analyzing and Visualizing Data (Adatok elemzése és vizualizációja) tanfolyamunkra az Edx-en.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

Regisztráció a Power BI szolgáltatásraSign up for the Power BI service

Ha még nincs Power BI Pro-fiókja, a kezdés előtt hozzon létre egy ingyenes Power BI Pro próbaverziós fiókot.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

A fiók létrehozása után írja be az app.powerbi.com címet a böngészőbe Power BI szolgáltatás megnyitásához.After you have an account, enter app.powerbi.com in your browser to open the Power BI service.

1. lépés: Adatok lekéréseStep 1: Get data

A Power BI-jelentések létrehozása többnyire a Power BI Desktopban kezdődik.Often when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Ezúttal a Power BI szolgáltatásban fogunk teljesen új jelentést létrehozni.This time, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

Ebben az oktatóanyagban az adatok egy CSV-fájlból származnak.In this tutorial, we get data from a CSV file. Ha érdekli a megoldás, tartson velünk.Want to follow along? Töltse le a Pénzügyi minta CSV-fájlt.Download the Financial Sample CSV file.

 1. Jelentkezzen be a Power BI-ba.Sign in to Power BI. Még nincs fiókja?Don’t have an account? Ne aggódjon, regisztrálhat ingyenes próbaverzióra.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. A Power BI a böngészőjében nyílik meg.Power BI opens in your browser. Válassza az Adatok lekérése elemet a bal oldali navigációs sáv alján.Select Get data at the bottom of the left navigation bar.

  Ekkor megnyílik az Adatok lekérése lap.The Get Data page opens.

 3. Az Új tartalom létrehozása szakaszban válassza a Fájlok lehetőséget.Under the Create new content section, select Files.

  Fájlok lekérése

 4. Válassza a Helyi fájl lehetőséget.Select Local file.

  Adatok lekérése > Fájlok képernyő

 5. Tallózással keresse meg a fájlt a számítógépen, majd válassza a Megnyitás gombot.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. Ebben az oktatóanyagban az Importálás lehetőséget választva fogjuk az Excel-fájlt adathalmazként felvenni, amelyből aztán jelentéseket és irányítópultokat hozhatunk létre.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. Ha a Feltöltés lehetőséget választja, az egész Excel-munkafüzet fel lesz töltve a Power BI-ba, ahol megnyithatja és szerkesztheti az Excel Online-ban.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel online.

  Importálás kiválasztása

 7. Ha az adathalmaz kész, válassza az Adathalmazok lehetőséget, majd a Pénzügyi minta adathalmaz melletti Jelentés létrehozása elemet a jelentésszerkesztő megnyitásához.When your dataset is ready, select Datasets, then select Create report next to the dataset Financial sample to open the report editor.

  Adathalmaz-lista

  A jelentésvászon üres.The report canvas is blank. Jobb oldalon a Szűrők, a Vizualizációk és a Mezők panel látható.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Üres jelentésvászon

 8. A felső navigációs sávon láthatja az Olvasó nézet lehetőséget.Notice there's an option for Reading view on the top navigation bar. Mivel elérhető ez az opció, ez azt jelenti, hogy jelenleg Szerkesztési nézetben van.Because you have this option, that means you're currently in Editing view. A jelentésszerkesztővel való ismerkedés nagyszerű módja egy bemutató megtekintése.A great way to get familiar with the report editor is to take a tour.

  Olvasó nézet lehetőség

  Azért hozhat létre és módosíthat jelentéseket a Szerkesztési nézetében, mert Ön a jelentés tulajdonosa.While in Editing view, you can create and modify your reports, because you're the owner of the report. Azaz létrehozó.That is, you're a creator. Ha a jelentést megosztja a munkatársakkal, csak Olvasó nézetben fogják tudni használni azt; ők a felhasználók.When you share your report with colleagues, they can only interact with the report in Reading view; your colleagues are consumers. További információ az Olvasó nézetről és a Szerkesztési nézetről.Learn more about Reading view and Editing view.

2. lépés: Diagram létrehozása jelentésbenStep 2: Create a chart in a report

Most, hogy adatokhoz csatlakozott, megismerkedhet a felülettel.Now that you've connected to data, start exploring. Ha valami érdekeset talál, létrehozhat egy irányítópultot, hogy figyelje, és hogy ellenőrizze, hogyan változik az idő múlásával.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Nézzük meg, hogyan is működik ez.Let's see how that works.

 1. A jelentésszerkesztőben először a lap jobb oldalán található Mezők ablaktábla használatával fogunk létrehozni egy vizualizációt.In the report editor, we start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Jelölje be a Gross Sales (Bruttó értékesítés) és a Date (Dátum) melletti jelölőnégyzetet.Select the Gross Sales and Date checkboxes.

  Mezőlista

  A Power BI elemzi az adatokat, és létrehoz egy vizualizációt.Power BI analyzes the data and creates a visualization. Ha először a Date melletti négyzetet jelölte be, egy táblázat fog megjelenni.If you selected Date first, you see a table. Ha először a Gross Sales négyzetét jelölte be, egy oszlopdiagram fog megjelenni.If you selected Gross Sales first, you see a column chart.

 2. Váltson át egy másik adatmegjelenítési módra.Switch to a different way of displaying your data. Tekintsük meg ezeket az adatokat egy vonaldiagramon.Let's see this data as a line chart. A Vizualizációk panelen válassza a vonaldiagram ikont.Select the line chart icon from the Visualizations pane.

  Jelentésszerkesztő kiválasztott vonaldiagrammal

 3. Ez a diagram érdekesnek tűnik, szóval rögzítsük egy irányítópulton.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Vigye az egeret a vizualizáció fölé, és válassza a Rögzítés ikont.Hover over the visualization and select the pin icon. Ha rögzíti a vizualizációt, a rendszer az irányítópulton tárolja és naprakészen tartja, hogy egyetlen pillantással nyomon tudja követheti a legújabb értékeket.When you pin this visualization, it's stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  Gombostű ikon

 4. Mivel ez egy új jelentés, a rendszer először kéri, hogy mentse, mielőtt vizualizációkat rögzíthetne irányítópultokon.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Adjon nevet a jelentésnek (példa: Értékesítés az idő függvényében), majd válassza a Mentés lehetőséget.Give your report a name (for example, Sales over time), and then select Save.

 5. Válassza az Új irányítópult lehetőséget, és adja meg hozzá az Oktatóanyag pénzügyi mintája nevet.Select New dashboard and name it Financial sample for tutorial.

  Jelentés elnevezése

 6. Válassza a Rögzítés lehetőséget.Select Pin.

  A jobb felső sarokban megjelenik a sikert jelző üzenet, amely tájékoztatja, hogy a vizualizáció csempeként hozzá lett adva az irányítópulthoz.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  Rögzítve az irányítópulton párbeszédablak

 7. Az Ugrás az irányítópultra lehetőséggel megtekintheti az új irányítópultot a rajta csempeként rögzített vonaldiagrammal.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Irányítópult rögzített vizualizációval

 8. A jelentéshez visszatérhet, ha az új csempét választja az irányítópulton.Select the new tile on your dashboard to return to the report. A Power BI a jelentéshez lépteti vissza Olvasó nézetben.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Térjen vissza a Szerkesztés nézetre úgy, hogy a felső navigációs sávon a három pontot (...), majd a Szerkesztés lehetőséget választja.To switch back to Editing view, select the ellipsis (...) in the top navigation bar > Edit. Szerkesztés nézetben tovább böngészhet, és csempéket is rögzíthet.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

  A Szerkesztés lehetőség választása a jelentés szerkesztéséhez

3. lépés: Felfedezés a Q&A használatávalStep 3: Explore with Q&A

Az adatok gyors feltárásához próbáljon kérdést feltenni a Q&A kérdésmezőjében.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. A Q&A az adatokkal kapcsolatos természetes nyelvű lekérdezéseket hoz létre.Q&A creates natural-language queries about your data. Az irányítópulton a Q&A felül található (Tegyen fel kérdést az adataival kapcsolatban).In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data). A jelentésben a felső navigációs sávon helyezkedik el (Kérdés feltevése).In a report, it's in the top navigation bar (Ask a question).

 1. Az irányítópulthoz úgy térhet vissza, hogy a fekete Power BI sáv Saját munkaterület elemét választja.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI bar.

  Visszatérés a Saját munkaterületre

 2. Az Irányítópultok lapon válassza ki saját irányítópultját.On the Dashboards tab, select your dashboard.

  Irányítópult kiválasztása

 3. Válassza a Tegyen fel kérdést az adataival kapcsolatban lehetőséget.Select Ask a question about your data. A Q&A automatikusan felkínál néhány javaslatot.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  Q&A-vászon

  Megjegyzés

  Ha nem lát javaslatokat, kapcsolja be az új Q&A felületet.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

 4. A javaslatok közül néhány csak egyetlen értéket ad vissza.Some of the suggestions return a single value. Válassza ki például az értékesítések maximuma javaslatot.For example, select maximum sale.

  A Q&A megkeresi a választ, és egy kártyavizualizáció formájában jeleníti meg azt.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

  Értékesítések maximuma kártya

 5. Válassza a gombostű ikont,Select the pin icon Gombostű ikon hogy ez a vizualizáció megjelenjen az Oktatóanyag pénzügyi mintája irányítópulton.to show this visualization on the Financial sample for tutorial dashboard.

 6. Görgessen lefelé a Bevezető kérdések listában, és válassza ki az átlagos termékköltség havonta kérdést.Scroll down in the Questions to get you started list and select average cog for each month.

  Átlagos termékköltség havonta

 7. Rögzítse a sávdiagramot az Oktatóanyag pénzügyi mintája irányítópulton is.Pin the bar chart to the Financial Sample for tutorial dashboard, too.

 8. Helyezze a kurzort a havonta szó mögé a Q&A mezőben, és gépelje be a vonalként szöveget.Place the cursor after by month in the Q&A box and type as line. Válassza a vonal (vizualizációsablon) lehetőséget.Select line (Visualization Type).

  Diagram vonalvizualizációként

 9. Válassza a Q&A bezárása lehetőséget az irányítópultra való visszatéréshez, ahol megjelennek a létrehozott új csempék.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Irányítópult rögzített diagrammal

  Láthatja, hogy bár a diagramot vonaldiagrammá alakította, a csempe sávdiagram maradt, mert az volt, amikor rögzítette.You see that even though you changed the chart to a line chart, the tile remained a bar chart because that's what it was when you pinned it.

4. lépés: Csempék áthelyezéseStep 4: Reposition tiles

Az irányítópult széles.The dashboard is wide. A csempék átrendezhetők az irányítópulton lévő hely jobb kihasználásához.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Húzza felfelé a Bruttó értékesítés csempe jobb alsó sarkát amíg be nem igazodik az Értékesítés csempéével azonos magasságra, majd engedje el.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  A csempe átméretezése

  A két csempe magassága most megegyezik.Now the two tiles are the same height.

  Átméretezett csempe

 2. Húzza el a Termékköltségek átlaga sávdiagram-csempét, amíg be nem igazodik a Bruttó értékesítések vonaldiagram alá.Drag the Average of COGS bar chart tile until it fits under the Gross Sales line chart.

  Mindjárt jobban fest.That looks better.

  Az átrendezett irányítópult

5. lépés: Csempék kezeléseStep 5: Interact with tiles

Még egy kezelési műveletet kell megfigyelnie, mielőtt saját irányítópultok és jelentések készítésébe fog.Here's one last interaction to observe, before you start making your own dashboards and reports. A különböző csempék kiválasztása más-más eredménnyel jár.Selecting the different tiles delivers different results.

 1. Először válassza ki a jelentésből rögzített Bruttó értékesítés vonaldiagramot.First select the Gross Sales line chart tile you pinned from the report.

  A Pwer BI megnyitja a jelentést Olvasás nézetben.Power BI opens the report in Reading view.

 2. Válassza a böngésző vissza gombját.Select the browser back button.

 3. Most válassza ki a Termékköltségek átlaga sávdiagramot, amelyet a Q&A-ban hozott létre.Now select the Average of COGS bar chart tile you created in Q&A.

  A Power BI nem nyitja meg a jelentést.Power BI doesn't open the report. Ehelyett a Q&A nyílik meg, ugyanis ezt a diagramot itt hozta létre.Q&A opens instead, because you created this chart there.

Erőforrások felszabadításaClean up resources

Most, hogy befejezte ezt az oktatóanyagot, törölheti az adatkészletet, a jelentést és az irányítópultot.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Ellenőrizze a bal oldali navigációs sávon, hogy a Saját munkaterületen van.In the left navigation bar, make sure you're in My Workspace.

 2. Válassza az Adatkészletek lapot, majd keresse meg az oktatóanyaghoz importált adatkészletet.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Válassza a három pontot (...), majd a Törlés lehetőséget.Select the ellipsis (...) > Delete.

  Adatkészlet törlése

  Amikor adathalmazt töröl, a következő figyelmeztetés jelenik meg: Minden olyan jelentés és irányítópulton található csempe is törlődni fog, amely tartalmazza az adathalmaz adatait.When you delete the dataset, you see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 4. Válassza a Törlés elemet.Select Delete.

Következő lépésekNext steps

Az irányítópultokat még jobbá teheti további vizualizációs csempék hozzáadásával, és azok átnevezésével, átméretezésével, összekapcsolásával és áthelyezésével.Make dashboards even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning them.