A Language függvény a PowerAppsbanLanguage function in PowerApps

Az aktuális felhasználó nyelvcímkéjét adja meg.Returns the language tag of the current user.

LeírásDescription

A Language függvény az aktuális felhasználó nyelvét, írásrendszerét és régióját adja vissza nyelvcímkeként.The Language function returns the language, script, and region of the current user as a language tag.

A nyelvi információk használatával az alkalmazások a helyi igényekhez igazíthatók.Use the language information to tailor your app across locales. Ha a fejlesztett alkalmazást például Olaszországban és Franciaországban is használni fogják, akkor a Language függvény használatával elérhető, hogy automatikusan olasz vagy francia szöveget jelenítsen meg a megfelelő helyeken.For example, if you are creating an app that will be used in Italy and France, you can use Language to automatically display Italian and French strings to your users in those different locations.

NyelvcímkékLanguage tags

Egy nyelvcímke formátuma háromféle lehet:A language tag can be in one of three formats:

Visszaadott értékReturn value LeírásDescription
"lg‑RE""lg‑RE"** Az lg a nyelv, az RE pedig a régió kétkarakteres rövidítése.lg is the two character abbreviation for the language and RE is the two character abbreviation for the region. Ez a leggyakoribb értéktípus.This is the most common return type. Az Egyesült Királyság esetében például a visszaadott érték "en-GB".For example, "en-GB" is returned for Great Britain.
"lg""lg"** lg a nyelv kétkarakteres rövidítése.lg is the two character abbreviation for the language. Ez a formátum akkor használatos, amikor a PowerApps a nyelvről rendelkezik információkkal, de az adott régióról nem.This is the format used when PowerApps has information about the language, but does not have information for the specific region.
"lg‑scrp‑RE""lg‑scrp‑RE" Az lg a nyelv kétkarakteres, az scrp az írásrendszer négykarakteres, az RE pedig a régió kétkarakteres rövidítése.lg is the two character abbreviation for the language, scrp is the four character abbreviation for the script, and RE is the two character abbreviation for the region.

A PowerApps az IETF BCP-47 nyelvcímkeformátumot használja.PowerApps uses the IETF BCP-47 language tag format.

Ha meg szeretné jeleníteni a támogatott nyelvcímkék listáját, írja be a Value( "1", ) karakterláncot a szerkesztőlécen vagy a speciális nézetben. Ezután végiggörgethető a második argumentum javasolt területi beállításainak listája.To see the list of supported language tags, type Value( "1", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the second argument.

A nyelvcímkéket a Text és a Value függvény is használja.The Text and Value functions also use language tags. Ezekkel a függvényekkel szöveges sztringek fordíthatók le mindkét irányba, globálisan környezetérzékeny módon.Use these functions for translating to and from text strings in a globally aware manner. Amikor egy nyelvcímke adódik át ezeknek a függvényeknek, és a régió nem számít, akkor elég a címke nyelv részét használni.When passing a language tag to these functions and the region would not make a difference, you can use just the language portion of the tag.

SzintaxisSyntax

Language()Language()

PéldákExamples

A felhasználó területi beállításaiUser's locale

Azt feltételezzük, hogy a számítógépen futó operációs rendszer és/vagy böngészőprogram a helynek megfelelő alapértelmezett területi beállításokat használja.It is assumed that the host operating system and/or browser are using the default locale for the location.

KépletFormula Földrajzi egységLocation Visszaadott értékReturn Value
Language()Language() Lisszabon, PortugáliaLisbon, Portugal "pt-PT""pt-PT"
Language()Language() Rio de Janeiro, BrazíliaRio de Janeiro, Brazil "pt-BR""pt-BR"
Language()Language() Atlanta, USAAtlanta, USA "en-US""en-US"
Language()Language() Manchester, Egyesült KirályságManchester, Great Britain "en-GB""en-GB"
Language()Language() Párizs, FranciaországParis, France "fr-FR""fr-FR"
Language()Language() Roseau, Dominikai KözösségRoseau, Dominica "en""en"
Language()Language() Belgrád, SzerbiaBelgrade, Serbia "sr-cyrl-RS" vagy "sr-latn-RS", a felhasználó beállításaitól függően"sr-cyrl-RS" or "sr-latn-RS", depending on the user's system settings

Honosítási táblázatLocalization table

A honosítás egy egyszerű módja egy Excel-táblázat létrehozása, amely a szerző által megadott TextID szövegazonosítót egyezteti a felhasználó nyelvére lefordított szöveggel.A simple approach to localization is to create an Excel spreadsheet mapping an author defined TextID to a translated text for the user's language. Ehhez a táblához egy gyűjtemény vagy bármely más adatforrás is használható lenne, mégis az Excelre esett a választás, mert a fordítók könnyen szerkeszthetik és kezelhetik az alkalmazáson kívül is.Although you could use a collection or any other data source for this table, we chose Excel because it is easy to edit and manage outside of the app by translators.

 1. Hozza létre az alábbi táblázatot az Excelben:Create the following table in Excel:

  A LanguageTag (Nyelvcímke) oszlopban lévő üres adat lesz használva alapértelmezettként, ha az adott nyelven nem található megfelelő szöveges sztring.The entry with blank for the Language column will be used as the default if there is no specific text string found for a given language. Ennek a sornak egy adott TextID (szövegazonosító) összes többi sora után kell következnie.This entry must appear after all other entries for a given TextID.

  A példában a területi beállítások közül csak a nyelvet kell vizsgálni, a régiót nem.For our purposes, we only need to look at the language of the locale and not the region. Ha a régió is lényeges szempont, akkor a fenti táblázatba a teljes nyelvcímkét is be lehetett volna írni.If regional considerations were important, we could have included the full language tag value in the table above.

 2. Készítsen ebből teljes értékű Excel-táblázatot a Beszúrás menüszalag Tábla parancsával.Use the Insert ribbon, Table command, to make this into a proper Excel table. A neve alapértelmezés szerint Táblázat1 lesz, de bármire átnevezhető a Táblázateszközök/Tervezés szalag bal szélén lévő Táblázat neve: szövegmezőben.By default, it will be named Table1 but you can name it whatever you like with the Table Tools/Design ribbon and the Table Name: text box on the far left hand side.
 3. Mentse az Excel-táblázatot a helyi fájlrendszerbe.Save the Excel file to your local file system.
 4. A PowerApps jobb oldali paneljén kattintson vagy koppintson az Adatforrások lapra, majd az Adatforrás felvétele lehetőségre.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 5. Kattintson vagy koppintson a Statikus adatok felvétele az alkalmazásba lehetőségre, majd a mentett Excel-fájlra, végül pedig a Megnyitás lehetőségre.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you saved, and then click or tap Open.
 6. Válassza ki a létrehozott táblázatot, majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás lehetőségre.Select the table that you created, and then click or tap Connect.

Ahol az alkalmazásban ezelőtt a "Hello" szöveget használta volna, oda írja be a következő képletet:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • LookUp( Táblázat1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

A képlet kikeresi a felhasználó nyelvének megfelelő LocalizedText (Honosított szöveg) értéket, és ha nem találja, akkor az alapértelmezett üres változatot adja vissza.This formula will lookup the appropriate LocalizedText value for the language of the user, and if that is not found, will fall back on the default blank version.

Ne feledje, hogy a más nyelvekre lefordított szövegek sokkal hosszabbak is lehetnek, mint a saját nyelvén.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. A feliratoknak és a felhasználói felület más, sztringeket megjelenítő elemeinek szélesebbnek kell lenniük, hogy a szöveg elférjen bennük.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Fordítási szolgáltatásTranslation service

Igény szerint lefordíttathatja a szöveget egy olyan fordítási szolgáltatással, mint a Microsoft Translator:You can translate text on demand using a translation service, such as the Microsoft Translator service:

 1. A PowerApps jobb oldali paneljén kattintson vagy koppintson az Adatforrások lapra, majd az Adatforrás felvétele lehetőségre.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 2. Kattintson vagy koppintson a Microsoft Translator lehetőségre.Click or tap Microsoft Translator.

Ahol az alkalmazásban ezelőtt a "Hello" szöveget használta volna, oda írja be a következő képletet:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )

A Microsoft Translator szolgáltatás ugyanazokat a nyelvcímkéket használja, amelyeket a Language függvény visszaad.The Microsoft Translator service uses the same language tags that the Language function returns.

Ennek a módszernek van néhány hátránya az előző példával szemben, amely az előre lefordított szöveges sztringek táblázatával működött:This approach comes with some drawbacks when compared to the previous example which utilized a pre-translated table of text strings:

 • A fordítás időigényes, és meg kell hívni hozzá a szolgáltatást a hálózaton át.The translation will take time to complete, requiring a call to a service across the network. Emiatt a lefordított szöveg késéssel jelenik meg az alkalmazásban.This will result in a lag to see the translated text in your app.
 • A fordítás gépies lesz, és esetleg nem felel meg az elvárásainak, ezért nem feltétlenül a legjobb választás az alkalmazáson belüli használathoz.The translation will be mechanical and may not be what you anticipate or be the best choice for the situation within your app.