Revert függvény a PowerApps szolgáltatásbanRevert function in PowerApps

Frissíti az adatforráshoz tartozó rekordokat és törli a hibákat.Refreshes and clears errors for the records of a data source.

LeírásDescription

A Revert függvény frissíti az egész adatforrást, vagy az adatforrás egy rekordját.The Revert function refreshes an entire data source or a single record in that data source. Láthatóak lesznek a mások által végzett módosítások.You'll see changes that other users made.

A visszaállított rekordok esetében a Revert függvény törli a táblából az Errors függvény által visszaadott hibákat.For the records reverted, Revert also clears any errors from the table that the Errors function returned.

Ha az Errors függvény ütközést jelez a Patch vagy egyéb adatművelet elvégzése után, a Revert függvény segítségével visszaállíthatja a rekordot, hogy az ütköző verzióval kezdődjön, és újraalkalmazhatja a változásokat.If the Errors function reports a conflict after a Patch or other data operation, Revert the record to start with the conflicting version and reapply the change.

A Revert függvényhez nem tartozik visszaadott érték.Revert has no return value. Kizárólag a viselkedési képletben alkalmazható.You can use it only in a behavior formula.

SzintaxisSyntax

Revert( DataSource [, Rekord ] )Revert( DataSource [, Record ] )

  • DataSource – kötelező.DataSource – Required. A visszaállítani kívánt adatforrás.The data source that you want to revert.
  • Rekord – nem kötelező.Record - Optional. A visszaállítani kívánt rekord.The record that you want to revert. Ha nem adott meg rekordot, akkor a függvény az egész adatforrást visszaállítja.If you don't specify a record, the entire data source is reverted.

PéldaExample

Ebben a példában az IceCream nevű adatforrás visszaállítását fogjuk elvégezni, amely az alábbi táblában szereplő adatokkal kezdődik:In this example, you'll revert the data source named IceCream, which starts with the data in this table:

Egy felhasználó egy másik eszközön megváltoztatja a Strawberry (Eper) rekord Quantity (Mennyiség) értékét 400-ra.A user on another device changes the Quantity property of the Strawberry record to 400. Körülbelül ugyanekkor Ön ugyanazon rekord ugyanazon tulajdonságát 500-ra változtatja, miközben nincs tudomása a másik változtatásról.At about the same time, you change the same property of the same record to 500, not knowing about the other change.

A Patch függvény segítségével frissíti a rekordot:You use the Patch function to update the record:
Patch( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ), { Quantity: 500 } )Patch( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ), { Quantity: 500 } )

Az Errors (Hibák) tábla ellenőrzésekor hibát talál:You check the Errors table and find an error:

RekordRecord OszlopColumn ÜzenetMessage HibaError
{ ID: 1, Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 }{ ID: 1, Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } üresblank „A módosítani kívánt rekordot egy másik felhasználó már módosította. Állítsa vissza a rekordot, és próbálkozzon újra.”"The record you are trying to modify has been modified by another user. Please revert the record and try again." ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict

A Hiba oszlop alapján található egy Újbóli betöltés gomb, amellyel az OnSelect tulajdonság állítható a következő képletre:Based on the Error column, you have a Reload button for which the OnSelect property to set to this formula:
Revert( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ) )Revert( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ) )

Miután kiválasztotta az Újbóli betöltés gombot, a Hibák tábla kiürül, az Eper tulajdonsághoz tartozó új érték pedig betöltődik:After you select the Reload button, the Errors table is empty, and the new value for Strawberry has been loaded:

A saját módosítása újbóli alkalmazásával felülírja az előző módosítást, és a konfliktus feloldása miatt a módosítása sikerrel jár.You reapply your change on top of the previous change, and your change succeed because the conflict has been resolved.