A Blank, a Coalesce, az IsBlank és az IsEmpty függvények a PowerApps-benBlank, Coalesce, IsBlank, and IsEmpty functions in PowerApps

Megvizsgálja, hogy az érték üres-e, vagy hogy a tábla tartalmaz-e rekordokat, és lehetővé teszi üres értékek létrehozását.Tests whether a value is blank or a table contains no records, and provides a way to create blank values.

ÁttekintésOverview

Az Blank (üres) egy helyőrző típusú érték, amely a „nincs érték” és „ismeretlen érték” típusoknak felel meg.Blank is a placeholder for "no value" or "unknown value." Egy Szövegbeviteli vezérlő mindaddig üres, amíg a felhasználó nem ír karaktereket bele.A Text input control is blank if the user hasn't typed any characters in it. Ugyanez a vezérlő nem számít többé üresnek, amint a felhasználó beír egy karaktert.The same control is no longer blank as soon as the user types a character in it. Egyes adatforrások támogatják a NULL értékek tárolását és visszaadását. Ezeket a PowerApps az üres értékkel fejezi ki.Some data sources can store and return NULL values, which are represented in PowerApps as blank.

Megjegyzés

Az üres értékek tárolása jelenleg csak helyi gyűjtemények esetében támogatott.At this time, storing blank values is supported only for local collections. Tudjuk, hogy sok adatforrás támogatja az üres (NULL) értékeket, és folyamatosan dolgozunk a korlátozás feloldásán.We know that many data sources support blank (NULL) values, and we're working to lift this limitation.

Bármilyen tulajdonság, vagy számított érték lehet üres.Any property or calculated value can be blank. Például, egy logikai érték általában az igaz vagy hamis értékek egyikének felel meg.For example, a Boolean value normally has one of two values: true or false. De ezen a két értéken kívül üres értéket is felvehet.But in addition to these two, it can also be blank. Ez hasonlít a Microsoft Excel-ben látható megoldásra, ahol a munkalapok cellái kezdetben üresek, de többek között Igaz és Hamis értéket is felvehetnek.This is similar to Microsoft Excel, where a worksheet cell starts out as blank but can hold the values TRUE or FALSE, among others. Ha a cella tartalmát bármikor eltávolítják, a cella ismét üres állapotú lesz.At any time, the contents of the cell can be removed, and it would return to a blank state.

Az Empty (üres) olyan táblákra vonatkozik, amelyek egyetlen rekordot sem tartalmaznak.Empty is specific to tables that contain no records. Az üres táblának számít a szerkezetében megfelelő, és elnevezett oszlopokkal rendelkező, de adatot nem tartalmazó tábla.The table structure may be intact, complete with column names, but no data is in the table. Egy tábla kezdetben lehet üres, a rekordok felvitelét követően többé nem üres, majd a rekordok eltávolítása után ismét üressé válhat.A table may start as empty, take on records and no longer be empty, and then have the records removed and again be empty.

LeírásDescription

A Blank függvény egy üres értéket ad vissza.The Blank function returns a blank value. Ezzel tárolhat NULL-értéket az azokat támogató adatforrásokban, és távolíthatja el az értéket az adott mezőből.Use this to store a NULL value in a data source that supports these values, effectively removing any value from the field.

Az IsBlank függvény megvizsgálja, hogy az adott érték üres érték-e.The IsBlank function tests for a blank value. Az üres értékek például a következő szituációkban fordulhatnak elő:Blank values are found in situations such as these:

 • A Blank függvény visszatérési értékeként.The return value from the Blank function.
 • Ha egy vezérlő tulajdonságához nincs beállítva képlet.A control property has no formula set for it.
 • Ha még nincs beírva érték egy szövegbeviteli mezőbe, vagy még nincs kiválasztott elem egy listában.No value is typed into a text-input control, or no selection is made in a listbox. Az IsBlank segítségével jelezni tudja, hogy az adott mező kitöltése kötelező.You can use IsBlank to provide feedback that a field is required.
 • Amikor egy karakterlánc nem tartalmaz karaktert, vagyis a Len (hossz) tulajdonsága nulla.A string that contains no characters has a Len of 0.
 • Ha hiba történt egy függvény végrehajtásakor.An error occurred in a function. Gyakran a függvény egyik argumentuma érvénytelen.Often, one of the arguments to the function wasn't valid. Sok függvény üres értéket ad vissza, ha az egyik argumentum értéke üres.Many functions return blank if the value of an argument is blank.
 • Ha a csatlakoztatott adatforrások, mint például az SQL Server, „null”-értéket használnak.Connected data sources, such as SQL Server, may use "null" values. Ezek az értékek üres értékként jelennek meg a PowerApps-ben.These values appear as blank in PowerApps.
 • Ha egy If függvény else ága nincs megadva és az összes többi feltétel hamis.The else portion of an If function wasn't specified, and all conditions were false.
 • Ha az Update függvényt használta egy rekordon, de nem adott meg értéket minden oszlophoz.You used the Update function but didn't specify a value for all columns. Ennek eredményeképpen nem kerül érték azokba az oszlopokba, amelyeket nem adott meg.As a result, no values were placed in the columns that you didn't specify.

A Coalesce függvény sorban kiértékeli a megadott argumentumokat, és az első nem üres értéket adja vissza.The Coalesce function evaluates its arguments in order and returns the first value that isn't blank. Ennek a függvénynek a használatával kicserélheti az üres értéket más értékre egy rekordban anélkül, hogy a nem üres értékeket módosítaná.Use this function to replace a blank value with a different value but leave non-blank values unchanged. Ha mindegyik argumentum üres, akkor a függvény visszatérési értéke is üres lesz.If all of the arguments are blank, then the function returns blank. A Coalesce argumentumainak ugyanolyan típusúnak kell lennie, például nem keverhetőek a szám és a szöveg típusú argumentumok.All arguments to Coalesce must be of the same type; for example, you can't mix numbers with text strings. A Coalesce( érték1, érték2 ) függvény tulajdonképpen az If( IsBlank( érték1 ) érték1, érték2 ) függvény tömörebb megfelelője, amelyben az érték1 nem kerül kétszer is kiértékelésre.Coalesce( value1, value2 ) is the more concise equivalent of If( IsBlank( value1 ) value1, value2 ) and doesn't require value1 to be evaluated twice.

Az IsEmpty függvény azt vizsgálja, hogy az adott tábla tartalmaz-e rekordokat.The IsEmpty function tests whether a table contains any records. Egyenértékű azzal, amikor azt vizsgálja, hogy a CountRows (sorok számolása) függvény nullás értéket ad-e vissza.It's equivalent to using the CountRows function and checking for zero. Az IsEmpty és az Errors függvények kombinálásával hibákat is kereshet az adatforrásban.You can check for data-source errors by combining IsEmpty with the Errors function.

Az IsBlank és az IsEmpty is egy logikai igaz vagy hamis értékkel tér vissza.The return value for both IsBlank and IsEmpty is a Boolean true or false.

SzintaxisSyntax

Blank()Blank()

Coalesce( Érték1 [, Érték2, ... ] )Coalesce( Value1 [, Value2, ... ] )

 • Érték(ek) – Kötelező megadni.Value(s) – Required. A vizsgálni kívánt értékek.Values to test. A megadott értékeket sorban megvizsgálja, amíg talál egy nem üres értéket.Each value is evaluated in order until a non-blank value is found. Az első nem üres értéket követő további értékek már nem kerülnek kiértékelésre.Values after the first non-blank value aren't evaluated.

IsBlank( Érték )IsBlank( Value )

 • Érték – Kötelező megadni.Value – Required. A vizsgálni kívánt érték.Value to test.

IsEmpty( Tábla )IsEmpty( Table )

 • Tábla – Kötelező.Table - Required. A tábla, amelyben a rekordok meglétét vizsgálni kívánjuk.Table to test for records.

PéldákExamples

ÜresBlank

Megjegyzés

A következő példa jelenleg csak helyi gyűjtemények esetében működik.At this time, the following example only works for local collections. Tudjuk, hogy sok adatforrás támogatja az üres (NULL) értékeket, és folyamatosan dolgozunk a korlátozás feloldásán.We know that many data sources support blank (NULL) values and We are working to lift this limitation.

 1. Hozzon létre egy előzmény nélküli új alkalmazást és vegyen fel egy Gomb vezérlőt.Create an app from scratch, and add a Button control.
 2. A gomb OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságának állítsa be a következő képletet:Set the button's OnSelect property to this formula:

  ClearCollect( Cities, { Name: "Seattle", Weather: "Rainy" } )ClearCollect( Cities, { Name: "Seattle", Weather: "Rainy" } )

 3. Az előnézet segítségével ellenőrizze az alkalmazást, kattintson vagy koppintson a hozzáadott gombra, majd zárja be az előnézetet.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.
 4. A Fájl menüben kattintson vagy koppintson a Gyűjtemények lehetőségre.On the File menu, click or tap Collections.

  Megjelenik a Cities gyűjtemény, amelyben egyetlen rekord található „Seattle” és „Rainy” (Esős) értékekkel:The Cities collection appears, showing one record with "Seattle" and "Rainy":

  A gyűjtemény, amelyben Seattle esős (Rainy) időjárással szerepel

 5. Kattintson vagy koppintson a vissza nyílra, hogy visszatérjen az alapértelmezett munkaterületre.Click or tap the back arrow to return to the default workspace.
 6. Vegyen fel egy Felirat vezérlőelemet, és a Text (Szöveg) tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  IsBlank( First( Cities ).Weather )IsBlank( First( Cities ).Weather )

  A felirat hamis értéket mutat, mert a Weather mező már tartalmaz értéket („Rainy”).The label shows false because the Weather field contains a value ("Rainy").

 7. Vegyen fel egy második gombot, és az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Patch( Cities, First( Cities ), { Weather: Blank() } )Patch( Cities, First( Cities ), { Weather: Blank() } )

 8. Az előnézet segítségével ellenőrizze az alkalmazást, kattintson vagy koppintson a hozzáadott gombra, majd zárja be az előnézetet.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  A Cities tábla első rekordjának Weather mezője ki lett cserélve egy üres elemre, ezzel eltávolítva a korábbi „Rainy” értéket.The Weather field of the first record in Cities is replaced with a blank, removing the "Rainy" that was there previously.

  A gyűjtemény, amelyben Seattle Weather mezője üres értékkel szerepel

  A felirat igaz értéket mutat, mert az Időjárás mező már nem tartalmaz értéket.The label shows true because the Weather field no longer contains a value.

CoalesceCoalesce

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Coalesce( Blank(), 1 )Coalesce( Blank(), 1 ) A Blank függvény visszatérési értékét vizsgálja, amely minden esetben üres értéket ad vissza.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. Mivel az első argumentum üres, ezért a kiértékelés a következő argumentumot vizsgálja, egész addig, amíg egy nem üres értéket talál.Because the first argument is blank, evaluation continues with the next argument until a non-blank value is found. 11
Coalesce( Blank(), Blank(), Blank(), Blank(), 2, 3 )Coalesce( Blank(), Blank(), Blank(), Blank(), 2, 3 ) A Coalesce az argumentum-lista elejétől kezdve egyenként kiértékeli az argumentumokat, amíg egy nem üres értéket talál.Coalesce starts at the beginning of the argument list and evaluates each argument in turn until a non-blank value is found. Jelen esetben az első négy argumentum mind üres értéket ad, ezért a kiértékelés az ötödik argumentumig folytatódik.In this case, the first four arguments all return blank, so evaluation continues to the fifth argument. Az ötödik argumentum nem üres, ezért a kiértékelés itt megáll.The fifth argument is non-blank, so evaluation stops here. Az ötödik argumentum lesz a visszatérési érték, és a hatodik argumentum már nem kerül kiértékelésre.The value of the fifth argument is returned, and the sixth argument isn't evaluated. 22

IsBlankIsBlank

 1. Hozzon létre egy előzmény nélküli új alkalmazást és vegyen fel egy szövegbeviteli vezérlőt és nevezze el úgy, hogy Keresztnév.Create an app from scratch, add a text-input control, and name it FirstName.
 2. Vegyen fel egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a label, and set its Text property to this formula:

  If( IsBlank( Keresztnév.Text ), "A keresztnév megadása kötelező." )If( IsBlank( FirstName.Text ), "First Name is a required field." )

  Alapértelmezés szerint a szövegbeviteli vezérlő Text (Szöveg) tulajdonsága az, hogy „Text input” („Szöveges bevitel”).By default, the Text property of a text-input control is set to "Text input". Mivel a tulajdonság értéket tartalmaz, nem számít üresnek, így a felirat nem mutatja a megadott üzenetet.Because the property contains a value, it isn't blank, and the label doesn't display any message.

 3. Távolítsa el az összes karaktert a szövegbeviteli vezérlőből, beleértve a szóközöket is.Remove all the characters from the text-input control, including any spaces.

  Mivel a Text (Szöveg) tulajdonság már nem tartalmaz értéket, most már üres és így az IsBlank( Keresztnév.Text ) függvény eredménye igaz lesz.Because the Text property no longer contains any characters, it's blank, and IsBlank( FirstName.Text ) will be true. Megjelenik a mező kitöltésére felszólító üzenet.The required field message is displayed.

A további eszközökkel történő ellenőrzéssel kapcsolatos információkért tekintse meg a Validate függvény használatát és az adatforrások kezelésével foglalkozó témakört.For information about how to perform validation by using other tools, see the Validate function and working with data sources.

További példák:Other examples:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
IsBlank( Blank() )IsBlank( Blank() ) A Blank függvény visszatérési értékét vizsgálja, amely minden esetben üres értéket ad vissza.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. truetrue
IsBlank( "" )IsBlank( "" ) Egy karaktert nem tartalmazó karakterlánc.A string that contains no characters. truetrue
IsBlank( "Hello" )IsBlank( "Hello" ) Egy vagy több karaktert tartalmazó karakterlánc.A string that contains one or more characters. falsefalse
IsBlank( BármilyenGyűjtemény )IsBlank( AnyCollection ) Mivel a gyűjtemény létezik, ezért nem blank (üres), még akkor sem, ha a gyűjtemény nem tartalmaz rekordokat.Because the collection exists, it isn't blank, even if it doesn't contain any records. Ha azt szeretné vizsgálni, hogy a gyűjtemény tartalmaz-e rekordokat, használja helyette az IsEmpty függvényt.To check for an empty collection, use IsEmpty instead. false (hamis)false
IsBlank( Mid( "Hello", 17, 2 ) )IsBlank( Mid( "Hello", 17, 2 ) ) A Mid függvény argumentumának megadott sorszám a karakterlánc hosszán kívül esik.The starting character for Mid is beyond the end of the string. Az eredmény így egy üres karakterlánc lesz.The result is an empty string. truetrue
IsBlank( If( false, false ) )IsBlank( If( false, false ) ) If függvény, amelyben nincs ElseResult.An If function with no ElseResult. Mivel a feltétel mindig hamis, ez az If függvény mindig üres eredménnyel fog visszatérni.Because the condition is always false, this If always returns blank. truetrue

IsEmptyIsEmpty

 1. Hozzon létre egy előzmény nélküli új alkalmazást és vegyen fel egy Gomb vezérlőt.Create an app from scratch, and add a Button control.
 2. A gomb OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the button's OnSelect property to this formula:

  Collect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 }, { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 } )Collect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 }, { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 } )

 3. Az előnézet segítségével ellenőrizze az alkalmazást, kattintson vagy koppintson a hozzáadott gombra, majd zárja be az előnézetet.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  Létrejön egy IceCream nevű gyűjtemény a következő adatokkal:A collection named IceCream is created and contains this data:

  A gyűjtemény tartalmaz két rekordot, így nem számít üresnek.This collection has two records and isn't empty. Az IsEmpty( IceCream ) hamis értéket ad vissza, a CountRows( IceCream ) eredménye pedig 2.IsEmpty( IceCream ) returns false, and CountRows( IceCream ) returns 2.

 4. Vegyen fel egy második gombot, és az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Clear( IceCream )Clear( IceCream )

 5. Az előnézet segítségével ellenőrizze az alkalmazást, kattintson vagy koppintson a második gombra, majd zárja be az előnézetet.Preview your app, click or tap the second button, and then close Preview.

  A gyűjtemény most már üres:The collection is now empty:

  A Clear függvény eltávolítja az összes rekordot a gyűjteményből, így az eredmény egy üres gyűjtemény lesz.The Clear function removes all the records from a collection, resulting in an empty collection. Az IsEmpty( IceCream ) igaz értéket ad vissza, a CountRows( IceCream ) eredménye pedig 0.IsEmpty( IceCream ) returns true, and CountRows( IceCream ) returns 0.

Mint ahogy az a következő példákban látható, az IsEmpty függvénnyel azt is ellenőrizheti, hogy a számított tábla tartalmaz-e rekordokat:You can also use IsEmpty to test whether a calculated table is empty, as these examples show:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
IsEmpty( [ 1, 2, 3 ] )IsEmpty( [ 1, 2, 3 ] ) Az egyoszlopos tábla három rekordot tartalmaz, ezért nem számít üresnek.The single-column table contains three records and, therefore, isn't empty. falsefalse
IsEmpty( [ ] )IsEmpty( [ ] ) Az egyoszlopos tábla nem tartalmaz rekordokat, ezért üresnek számít.The single-column table contains no records and is empty. truetrue
IsEmpty( Filter( [ 1, 2, 3 ], Value > 5 ) )IsEmpty( Filter( [ 1, 2, 3 ], Value > 5 ) ) A egyoszlopos tábla nem tartalmaz olyan értéket, amely nagyobb, mint 5.The single-column table contains no values that are greater than 5. A szűrés eredménye nem tartalmaz rekordokat, ezért üresnek számít.The result from the filter doesn't contain any records and is empty. truetrue