Vegye át a befejezett SharePoint Online-integrációs forgatókönyv ismertetőjétWalk end-to-end through the completed SharePoint Online integration scenario

Megjegyzés

Ez a cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képet alkothasson, és megismerje a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Az oktatóanyag-sorozatban az alkalmazások és folyamatok készítésétől a jelentések létrehozásáig és a SharePointba való beépítéséig hatalmas mennyiségű tudnivalót adunk át az alapoktól kezdve.We have covered a huge amount of ground in this series of tutorials, from building apps and flows, to creating reports and embedding them in SharePoint. Reméljük, sokat tanult, és elegendő információhoz jutott ezen a technológiák integrálásáról, hogy alkalmazásokat, folyamatokat és jelentéseket integrálhasson a SharePointba a saját igényei alapján.We hope you've learned a lot and have enough exposure to how these technologies integrate, so that you can integrate apps, flows, and reports into SharePoint based on your own needs. Mielőtt befejeznénk, szeretnénk Önnel végigjárni a forgatókönyvet, és megmutatni, hogyan működnek együtt mindezek az összetevők.Before we finish, we want to walk through the scenario end-to-end and see how all the parts work together.

1. lépés: Projekt hozzáadása a Project Requests listáhozStep 1: Add a project to the Project Requests list

 1. A Project Requests (Projektkérelmek) listában kattintson vagy koppintson az All Items (Összes elem), majd a Project Requests app (Projektkérelmek alkalmazás) lehetőségre.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Projektkérelmek alkalmazás megtekintése

 2. Az Open (Megnyitás) elemre kattintva az alkalmazás egy új böngészőlapon nyílik meg.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Projektkérelmek alkalmazás megnyitása

 3. Az alkalmazásban kattintson vagy koppintson azIn the app, click or tap Add item (Elem hozzáadása) ikonra új elem létrehozásához.to create a new item.
 4. Töltse ki az űrlapot a következő értékekkel:Fill out the form with the following values:

  • Title (Cím) = „Tervezési csapat mobileszközei"Title = "Mobile devices for design team"

  • Approved (Jóváhagyva) = "Függőben"Approved = "Pending"

  • Description (Leírás) = „A tervezési csapat most a Contoso eszközeit használja"Description = "The design team will now use Contoso-supplied devices"

  • EstimatedDays (Napok becsült száma) = „30"EstimatedDays = "30"

  • ProjectType (Projekt típusa) = „Új hardver"ProjectType = "New hardware"

  • RequestDate (Kérelem dátuma) = „2017.01.03"RequestDate = "03/01/2017"

  • Requestor (Kérelmező) = „Emily Braun"Requestor = "Emily Braun"

   Projektkérelmek szerkesztése űrlap

 5. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap pipa ikonra, majd zárja be a böngészőlapot., then close the browser tab.
 6. Térjen vissza a Project Requests (Projektkérelmek) listához, és kattintson vagy koppintson a Project Requests app (Projektkérelmek alkalmazás), majd az All Items (Összes elem) lehetőségre.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Összes elem megtekintése

 7. Ellenőrizze az új bejegyzést a listában.Verify the new entry in the list.

  SharePoint-lista az új bejegyzéssel

2. lépés: A projekt jóváhagyásaStep 2: Approve the project

 1. Miután az 1. lépésben hozzáadja az elemet, a folyamat le kell, hogy fusson és egy jóváhagyási e-mailt kell, hogy küldjön.When you add the item in Step 1, the flow should run and send out an approval mail. Ellenőrizze beérkező üzeneteket a jóváhagyó e-mail-fiókjában.Check the inbox of the approver's email account.

  Jóváhagyási kérelem e-mail

 2. Kattintson az Approve (Jóváhagyás) elemre.Click Approve. A folyamat lefuttat egy másik eljárást, és az alábbihoz hasonló visszajelzést fog kapni közvetlenül az e-mailben.The flow runs another process, and you get feedback like the following directly in the email.

  A művelet befejeződött

 3. Ellenőrizze Beérkezett fájlok mappát a kérelmező e-mail-fiókjában, ahol a jóváhagyási e-mailnek meg kell jelennie.Check the inbox of the requestor's email account, and you should see an approval email.

  Jóváhagyási e-mail a kérelmezőnek

 4. Ellenőrizze a frissített bejegyzést a listában.Verify the updated entry in the list.

  SharePoint-lista a frissített bejegyzéssel

3. lépés: A projektvezető hozzárendeléseStep 3: Assign a manager to the project

 1. Első lépésként vizsgáljuk meg a projektadatokat a SharePointban.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Az új projekt értéke Nincs hozzárendelve a PMAssigned oszlopban.The new project has a value of Unassigned in the PMAssigned column.

  Ki nem osztott SharePoint-listaelem

 2. A SharePoint-webhelyen a bal oldali navigációs sávban kattintson vagy koppintson a Project Management app (Projektmenedzsment alkalmazás) elemre.In the SharePoint site, in the left navigation, click or tap Project Management app.
 3. Az első képernyőn kattintson vagy koppintson az Assign Manager (Vezető hozzárendelése) elemre.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Vezető hozzárendelése a projekthez

 4. Az Assign Manager (Vezető hozzárendelése ) képernyőn megjelenik a két ki nem osztott projekt a listából.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Válassza a Tervezési csapat mobileszközei projektet.Select the Mobile devices for design team project.

  Az alkalmazásban kiválasztott nem hozzárendelt projekt

 5. A Manager (Vezető) szövegbeviteli mezőben írja be a "Joni Sherman" nevet, majd kattintson az OK gombra.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  A rendszer alkalmazza a módosítást a listához, és a katalógus frissül, csak a fennmaradó ki nem osztott projekt jelenik meg.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  A projekthez rendelt vezető

 6. Zárja be az alkalmazást, és térjen vissza a SharePoint-listához.Close the app, and go back to the SharePoint list. Látni fogja, hogy a projektbejegyzés most frissült a projektvezető nevével.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Kiosztott SharePoint-listaelem

4. lépés: A projekt időbecsléseinek hozzáadásaStep 4: Add time estimates for the project

 1. Kattintson vagy koppintson a Vissza ikonra az első képernyőre való visszatéréshez, majd kattintson vagy koppintson a Részletek frissítése elemre.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Projekt részleteinek frissítése

 2. A Projektek megjelenítése képernyőn a keresőmezőbe írja be a „Mobileszköz" szöveget.On the View Projects screen, enter "Mobile" in the search box.

  Keresés az alkalmazásban

 3. Kattintson a Részletek nyílikonra a Tervezési csapat mobileszközei elemnél.Click Details arrow icon for the Mobile devices for design team item.

  Válassza ki a frissítendő projektet

 4. Az Részletek frissítése képernyőn állítsa be a következő értékeket:On the Update Details screen, set the following values:

  • Status (Állapot) mező = „Nem indult el"The Status field = "Not started"

  • ProjectedStartDate (Becsült kezdési dátum) mező = „2017.3.6."The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"

  • ProjectedEndDate (Becsült befejezési dátum) mező = „2017.3.24”The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"

  • ProjectedDays (Napok becsült száma) mező = „15"The ProjectedDays field = "15"

   Projekt részleteinek frissítése

 5. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap pipa ikonra a módosítás alkalmazásához a SharePoint-listára.to apply the change to the SharePoint list.
 6. Zárja be az alkalmazást, és térjen vissza a listához.Close the app, and go back to the list. Látni fogja, hogy a projektbejegyzés most frissült a dátum és nap módosításaival.You'll see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Frissítve a SharePoint-lista részletei

5. lépés: A létező projektek jelentésadatainak áttekintéseStep 5: Review report data for existing projects

 1. A SharePoint Online esetében kattintson vagy koppintson a Webhely tartalma, majd a Webhely lapjai lehetőségre.In SharePoint Online, click or tap Site contents, then Site Pages.
 2. Nyissa meg a korábban létrehozott Projektelemzés oldalt.Open the Project Analysis page that we created earlier.

  Beágyazott projektelemzési jelentés

 3. Tekintse át a variancia vizualizációját.Review the variance visualization.

  Varianciadiagram

  Amint a vizualizáció létrehozásakor megjegyeztük, az Irvin Sayers által futtatott projektekben sokkal több a variancia, mint a Joni Sherman által futtatottakban.As we noted when we created this visualization, there is a lot more variance for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman.

 4. A vizualizáció részletes adatainak megtekintésekor láthatja, hogy a variancia nagy része két olyan projektből származik, amely az előre jelzettnél sokkal tovább tartott.Drill into the visualization, and you see that much of the variance comes from two projects that took a lot longer than projected.

  Részletes varianciadiagram

 5. Tekintse át a projekt jóváhagyása és a tervezett kezdési dátum közötti időt megjelenítő táblázatot.Review the table that shows how long it takes for projects to go from approval to projected start date.

  A kezdési dátum eltéréseit megjelenítő táblázat

  Amint a vizualizáció létrehozásakor megjegyeztük, az Irvin Sayers-nek kiosztott projektek elkezdése hosszabb időt vesz igénybe, két projekt pedig sokkal tovább tart a többinél.As we noted when we created this visualization, the projects that Irvin Sayers is assigned to take longer to start, with two projects taking much longer than the rest.

6. lépés: Válasz a függő projekteknél tapasztalható késedelmekreStep 6: Respond to pending project delays

 1. A Power BI-ban kattintson vagy koppintson a project-analysis adatkészletre, majd kattintson vagy koppintson a FRISSÍTÉS most elemre.In the Power BI service, click or tap the project-analysis dataset, then click or tap REFRESH NOW. A frissítés elindítja a beállított riasztást a függőben lévő projektekhez.The refresh triggers the alert we set up for pending projects.

  Adatkészlet frissítése most

 2. A frissítés befejezése után az értesítési központ jobb felső sarkában egy új értesítési ikon jelenik meg.After the refresh is complete, the Notification Center at top right shows a new notification icon.

  Power BI értesítési központ

  Ez további időt vehet igénybe, így látogasson vissza később, ha nem jelenik meg azonnal.This can take some time, so check back if you don't see it right away.

 3. Nyissa meg az értesítési központot a riasztást kiváltó részletek megtekintéséhez.Open the Notification Center to see the details of the alert that fired.

  Adatriasztási értesítés

 4. Ellenőrizze azon személy (esetünkben Megan Bowen) beérkezett üzeneteit, aki létrehozta a riasztást.Check the inbox for the person who created the alert (Megan Bowen in our case).

  Értesítő e-mail a Power BI-ból

 5. Ellenőrizze az adatriasztások folyamatban hozzáadott személy (esetünkben Allan DeYoung) beérkezett üzeneteit.Check the inbox for the person you added in the data alerts flow (Allan DeYoung in our case).

  A Microsoft Flow értesítő e-mailje

 6. Most, hogy információt kapott a folyamatban lévő projektekről, lépjen vissza és hagyja jóvá az esetlegesen várakozókat.Now that you have information on pending projects, you can go back and approve any that have been waiting for your attention.

Ezzel részletes ismertetők és a jelen oktatóanyag-sorozat végére értünk.That brings us to the conclusion of our end-to-end walkthrough and this series of tutorials. Javasoljuk, hogy folytassa a felfedezést a következő webhelyekkel:We encourage you to continue your journey at the following sites:

Mondja el nekünk a megjegyzésekben esetleges visszajelzéseit erről a sorozatról, kiegészítési javaslatait vagy olyan további tartalomra vonatkozó ötleteit, amely segítene Önnek az érintett technológiákkal való munkában.Let us know in the comments if you have any feedback on this series, suggestions for additions, or ideas for additional content that will help you work with the technologies that we covered.