Az ügyfélállapot konfigurálása a System Center Configuration ManagerbenHow to configure client status in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Előtt a System Center Configuration Manager az ügyfélállapot megfigyeléséhez, és javíthatja a talált problémákat, konfigurálnia kell a helyhez az ügyfeleket inaktívként megjelölő ügyfél tevékenységének adott küszöbérték alá esésekor riasztást adó beállításokat használt paraméterek.Before you can monitor System Center Configuration Manager client status and remediate problems that are found, you must configure your site to specify the parameters that are used to mark clients as inactive and configure options to alert you if client activity falls below a specified threshold. Meg is tilthatja a számítógépeken az ügyfél által talált problémák automatikus szervizelését.You can also disable computers from automatically remediating any problems that client status finds.

Ügyfélállapot konfigurálásaTo Configure Client Status

 1. Kattintson a Configuration Manager konzolon figyelés.In the Configuration Manager console, click Monitoring.

 2. Az a figyelés munkaterületet, kattintson a ügyfélállapot, ezt követően a a Home lap a ügyfélállapot csoportjában kattintson ügyfélállapot beállításai.In the Monitoring workspace, click Client Status, then, in the Home tab, in the Client Status group, click Client Status Settings.

 3. Az a ügyfél állapotának beállítási tulajdonságai párbeszédpanelen adja meg a következő értékek megadásával határozza meg az ügyfél tevékenységét:In the Client Status Settings Properties dialog box, specify the following values to determine client activity:

  Megjegyzés

  Ha a beállítások egyike teljesül, az ügyfél inaktívként lesznek megjelölve.If none of the settings are met, the client will be marked as inactive.

  • Ügyfélházirend kérése a következő napokon: Adja meg a napok számát, egy ügyfél házirendkérése óta.Client policy requests during the following days: Specify the number of days since a client requested policy. Az alapértelmezett érték 7 nap.The default value is 7 days.

  • Szívverés felderítés a következő napokon: Adja meg az ügyfélszámítógép Szívveréses felderítési adatrekordot küldött a hely adatbázisába óta eltelt napok számát.Heartbeat discovery during the following days: Specify the number of days since the client computer sent a heartbeat discovery record to the site database. Az alapértelmezett érték 7 nap.The default value is 7 days.

  • Hardverleltározás a következő napokon: Az azóta eltelt napok számát az ügyfélszámítógép Hardverleltár-adatrekordot küldött a hely adatbázisába.Hardware inventory during the following days: Specify the number of days since the client computer has sent a hardware inventory record to the site database. Az alapértelmezett érték 7 nap.The default value is 7 days.

  • Szoftverleltározás a következő napokon: Az azóta eltelt napok számát az ügyfélszámítógép szoftverleltár-adatrekordot küldött a hely adatbázisába.Software inventory during the following days: Specify the number of days since the client computer has sent a software inventory record to the site database. Az alapértelmezett érték 7 nap.The default value is 7 days.

  • A következő napok állapotüzenetei: Az azóta eltelt napok számát az ügyfélszámítógép állapotüzenetet küldött a helyadatbázishoz.Status messages during the following days: Specify the number of days since the client computer has sent status messages to the site database. Az alapértelmezett érték 7 nap.The default value is 7 days.

 4. Az a ügyfél állapotának beállítási tulajdonságai párbeszédpanelen adja meg a következő értékek megadásával határozza meg, mennyi ideig ügyfél állapotára vonatkozó őrződnek meg:In the Client Status Settings Properties dialog box, specify the following value to determine how long client status history data is retained:

  • Ügyfélállapot előzményeinek megőrzése a következő számú napra: Adja meg, hogy mennyi ideig az ügyfélállapot előzményeinek a hely adatbázisában marad.Retain client status history for the following number of days: Specify how long you want the client status history to remain in the site database. Az alapértelmezett érték 31 nap.The default value is 31 days.
 5. Kattintson a OK a tulajdonságok mentéséhez és bezárásához a ügyfél állapotának beállítási tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához.Click OK to save the properties and to close the Client Status Settings Properties dialog box.

Az ügyfélállapothoz tartozó ütemezés beállításaTo Configure the Schedule for Client Status

 1. Kattintson a Configuration Manager konzolon figyelés.In the Configuration Manager console, click Monitoring.

 2. Az a figyelés munkaterületet, kattintson a ügyfélállapot, ezt követően a a Home lap a ügyfélállapot csoportjában kattintson ügyfélállapot frissítésének ütemezése.In the Monitoring workspace, click Client Status, then, in the Home tab, in the Client Status group, click Schedule Client Status Update.

 3. Az a ügyfélállapot frissítésének ütemezése párbeszédpanelen konfigurálja, hogy milyen időközönként, amellyel ügyfélállapot frissítést, majd kattintson az OK gombra.In the Schedule Client Status Update dialog box, configure the interval at which you want client status to update and then click OK.

  Megjegyzés

  Ha megváltoztatja az ügyfél állapotfrissítésének ütemezését, a frissítés nem lépnek érvénybe, amíg a következő ütemezett állapotfrissítése (a korábban konfigurált ütemezés szerint).When you change the schedule for client status updates, the update will not take effect until the next scheduled client status update (for the previously configured schedule).

Az ügyfélállapothoz tartozó riasztások konfigurálásaTo Configure Alerts for Client Status

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Kattintson az Eszközök és megfelelőség munkaterületen az Eszközgyűjteményekelemre.In the Assets and Compliance workspace, click Device Collections.

 3. Válassza ki az Eszközgyűjtemények listában azt a gyűjteményt, amelyre vonatkozóan a riasztásokat konfigurálni szeretné, majd a Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.In the Device Collections list, select the collection for which you want to configure alerts and then, in the Home tab, in the Properties group, click Properties.

  Megjegyzés

  Felhasználógyűjteményekre vonatkozóan nem lehet riasztásokat konfigurálni.You cannot configure alerts for user collections.

 4. Az a riasztások lapján a <gyűjtemény neve>x tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a Hozzáadás.On the Alerts tab of the <collection Name>Properties dialog box, click Add.

  Megjegyzés

  A Riasztások lap csak akkor látható, ha a felhasználóhoz társított biztonsági szerepkör rendelkezik a riasztásokra vonatkozó engedélyekkel.The Alerts tab is only visible if the security role you are associated with has permissions for alerts.

 5. Az Új gyűjteménnyel kapcsolatos riasztások hozzáadása párbeszédpanelen válassza ki azokat a riasztásokat, amelyeket szeretne létrehozni, amennyiben az ügyfél állapot-küszöbértékei adott érték alá esnek, majd kattintson az OKgombra.In the Add New Collection Alerts dialog box, choose the alerts that you want generated when client status thresholds fall below a specific value, then click OK.

 6. A Riasztások lap Feltételek listájában válassza ki egyenként az ügyfél állapotriasztásait, majd adja meg a következő információkat.In the Conditions list of the Alerts tab, select each client status alert and then specify the following information.

  • Riasztás neve – elfogadhatja az alapértelmezett nevet, vagy adjon meg egy új nevet a riasztáshoz.Alert Name - Accept the default name or enter a new name for the alert.

  • Riasztás súlyossága – a legördülő listából válassza ki a riasztási szintet fog megjelenni a Configuration Manager konzolon.Alert Severity - From the drop-down list, choose the alert level that will be displayed in the Configuration Manager console.

  • Riasztás -adja meg a riasztásra vonatkozó százalékos küszöbérték.Raise alert - Specify the threshold percentage for the alert.

 7. Kattintson a OK bezárásához a <gyűjtemény neve>x tulajdonságok* párbeszédpanel megnyitásához.Click OK to close the <collection Name>Properties dialog box.

Számítógépek kizárása az automatikus SzervizelésbőlTo Exclude Computers from Automatic Remediation

 1. Nyissa meg a Beállításszerkesztőt, amelynek le szeretné tiltani az automatikus szervizelésből az ügyfélszámítógépen.Open the registry editor on the client computer for which you want to disable automatic remediation.

  Figyelmeztetés

  Helytelen használata a beállításjegyzék-szerkesztővel, Ön komoly problémákat okozhat, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé.If you use the Registry Editor incorrectly, you might cause serious problems that could require you to reinstall your operating system. A Microsoft nem tudja garantálni, hogy a Beállításszerkesztő nem megfelelő használatából eredő problémákat meg tudja oldani.Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using the Registry Editor incorrectly. A Beállításszerkesztőt saját kockázatára használhatja.Use the Registry Editor at your own risk.

 2. Navigáljon a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\CCM\CcmEval\NotifyOnly.Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\CCM\CcmEval\NotifyOnly.

 3. Adja meg a beállításkulcshoz a következő értékek egyikét:Enter one of the following values for this registry key:

  • Igaz – az ügyfélszámítógép nem fogja automatikusan szervizelni a talált problémákat.True - The client computer will not automatically remediate any problems that are found. Azonban így is riasztást kap a a figyelés munkaterület ügyféllel problémákkal kapcsolatban.However, you will still be alerted in the Monitoring workspace about any problems with this client.

  • Hamis – az ügyfélszámítógép automatikusan szervizeli a problémák talált, és az értesítést fog kapni a figyelés munkaterületen.False - The client computer will automatically remediate problems when they are found and you will be alerted in the Monitoring workspace. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default setting.

 4. Zárja be a Beállításszerkesztőt.Close the registry editor.

  A ccmsetup ügyfelek is telepíthet NotifyOnly az automatikus szervizelésből telepítési tulajdonságot.You can also install clients using the CCMSetup NotifyOnly installation property to exclude them from automatic remediation. Az ügyfél-telepítési tulajdonságról kapcsolatos további információkért lásd: vonatkozó ügyfél-telepítési tulajdonságokról a System Center Configuration Managerben.For more information about this client installation property, see About client installation properties in System Center Configuration Manager.