Ügyfelek figyelése a System Center Configuration ManagerbenHow to monitor clients in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ha a System Center Configuration Manager ügyfélalkalmazás telepítve van a Windows rendszerű számítógépek és eszközök a hely, figyelheti azok állapotát és tevékenységét a Configuration Manager konzolon.Once the System Center Configuration Manager client application has been installed on the Windows computers and devices in your site, you can monitor their health and activity in the Configuration Manager console.

Az ügyfélállapot áttekintéseAbout client status

A Configuration Manager kínál az alábbi típusú információkat ügyfélállapotként:Configuration Manager provides the following types of information as client status:

 • Ügyfél online állapota -Configuration Manager 1602-es verziójától kezdve ez az állapot azt jelzi, hogy a számítógép online állapotban-e vagy sem.Client online status - Beginning in version 1602 of Configuration Manager, this status indicates if the computer is online or not. A számítógép akkor számít online állapotúnak, ha a hozzárendelt felügyeleti pont van csatlakoztatva.A computer is considered online if it is connected to its assigned management point. Azt jelzi, hogy az ügyfél online, azt pingszerű üzeneteket küld a felügyeleti pont.To indicate that the client is online, it sends ping-like messages to the management point. Ha a felügyeleti pont nem kap üzenetet körülbelül 5 percig, akkor offline állapotúnak tekinti az ügyfelet.If the management point doesn't receive a message in 5 minutes or so, the client is considered offline.

 • Az ügyfél tevékenységét -azt jelzi, hogy az ügyfél nem aktív kommunikáció zajlik a Configuration Manager az elmúlt 7 napban.Client activity - This status indicates if the client has been actively engaging with Configuration Manager over the last 7 days. Ha az ügyfél 7 napig nem kér házirend-frissítést, nem küld „szívverés” üzenetet vagy nem küld hardverleltárt, akkor az ügyfél inaktívnak számít.If the client hasn't requested a policy update, sent a heartbeat message, or sent hardware inventory in 7 days, the client is considered inactive.

 • Az ügyfél-ellenőrzési -azt jelzi, hogy a Configuration Manager-ügyfél a számítógépén fut a rendszeres ellenőrzés sikeres.Client check - This status indicates the success of the periodic evaluation that the Configuration Manager client runs on the computer. A szolgáltatás ellenőrzi a számítógépet, és ha talál hibákat, egyeseket ki is tud javítani közülük.The evaluation checks the computer and can remediate some of the problems it finds. További tudnivalók: Az ügyfél-ellenőrzési szolgáltatás által végzett ellenőrzések és szervizelések.For more information, see Checks and remediations made by client check.

  Windows 7 rendszert futtató számítógépeken az ügyfélellenőrzés ütemezett feladatként fut.On computers that run Windows 7, client check runs as a scheduled task. Későbbi operációs rendszereken az ügyfélellenőrzés automatikusan fut a Windows karbantartási időszak alatt.On later operating systems, client check runs automatically during the Windows maintenance window.

  A szervizelést konfigurálhatja úgy, hogy bizonyos számítógépeken, például egy üzletmenet szempontjából kritikus kiszolgálón ne fusson.You can configure remediation not to run on specific computers, for example, a business-critical server. Emellett ha nincsenek további kiértékelni kívánt elemek, segítségével a Configuration Manager megfelelőségi beállítások az átfogó állapotát, tevékenység és a szervezeti számítógépek megfelelőségének figyeléséhez átfogó megoldást nyújt.In addition, if there are additional items that you want to evaluate, you can use Configuration Manager compliance settings to provide a comprehensive solution to monitor the overall health, activity, and compliance of computers in your organization. További információ a megfelelőségi beállításokról: A megfelelőségi beállítások tervezése és konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information about compliance settings, see Plan for and configure compliance settings in System Center Configuration Manager.

Az egyes ügyfelek állapotának figyeléseMonitor the status of individual clients

 1. Kattintson a Configuration Manager konzolon eszközök és megfelelőség > eszközök , vagy válasszon egy gyűjtemény Eszközgyűjtemények.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance > Devices or choose a collection under Device Collections.

  A Configuration Manager 1602-es verziójától kezdve az egyes sorok elején látható ikon jelzi az eszköz online állapotát:Beginning in version 1602 of Configuration Manager, the icons at the beginning of each row indicate the online status of the device:

  online állapot ikon ügyfeleknek Az eszköz online állapotú.Device is online.
  offline állapot ikon ügyfeleknek Az eszköz offline állapotú.Device is offline.
  ismeretlen állapot ikon ügyfeleknek Az online állapot ismeretlen.Online status is unknown.
  nem telepített ügyfél Az ügyfél nincs telepítve az eszközön.Client is not installed on device.
 2. A részletes online állapotát, az ügyfél online állapotának adatait a nézethez történő hozzáadáshoz eszköz jobb gombbal az oszlopfejlécre, majd kattintson a hozzáadni kívánt online állapot mezőket.For more detailed online status, add the client online status information to the device view by right-clicking the column header and clicking the online status fields you want to add. A felvehető oszlopok a következők:The columns you can add are

  • Online eszközállapot – Azt jelzi, hogy az ügyfél jelenleg online vagy offline állapotú.Device Online Status indicates whether the client is currently online or offline. (Ez az információ megegyezik az ikonok által).(This is the same information given by the icons).

  • Legutóbbi online állapot ideje – Azt jelzi, hogy az ügyfél online állapota mikor változott online-ra.Last Online Time indicates when the client online status changed to online.

  • Legutóbbi offline állapot ideje – Azt jelzi, hogy az állapot mikor változott offline-ra.Last Offline Time indicates when the status changed to offline.

 3. Kattintson egy meghatározott ügyfélre a lista ablaktáblájában, ekkor a részletek ablaktáblájában megjelennek az állapot részletes adatai, például az ügyfél tevékenysége és az ügyfél ellenőrzései.Click an individual client in the list pane to see more status in the detail pane including information about client activity and client checks.

Az összes ügyfél állapotának figyeléseMonitor the status of all clients

 1. Kattintson a Configuration Manager konzolon figyelés > ügyfélállapot.In the Configuration Manager console, click Monitoring > Client Status. A konzol ezen lapján tekintheti át az ügyféltevékenység és az ügyfél-ellenőrzések helyhez tartozó statisztikai adatait.On this page of the console, you can review the overall statistics for client activity and client checks across the site. Másik gyűjtemény választásával módosíthatja is az információk körét.You can also change the scope of the information by choosing a different collection.

 2. A jelentett statisztikai adatok részleteinek feltárásához, kattintson a jelentett információ nevére (például rendelkezik ügyfélellenőrzésen megfelelt vagy eredményt vissza nem küldő aktív ügyfelek), és tekintse át az információkat az egyes ügyfelekhez.To drill down into detail about the reported statistics, click the name of the reported information (such as Active clients that have passed client check or no results) and review the information about the individual clients.

 3. Kattintson a ügyféltevékenység a Configuration Manager-hely az ügyfél tevékenységét ábrázoló diagramok megjelenítéséhez.Click Client Activity to see charts depicting the client activity in your Configuration Manager site.

 4. Kattintson a Ügyfélellenőrzésnél a Configuration Manager hely ellenőrzi az ügyfél állapotát ábrázoló diagramok megjelenítéséhez.Click Client Check to see charts depicting the status of client checks in your Configuration Manager site.

  Konfigurálhat értesítéseket arról, amikor az ügyfelek ellenőrzik az eredményeket, amikor az ügyfélaktivitás egy adott százalék alá csökken egy gyűjtemény ügyfelein, illetve amikor a szervizelés sikertelen az ügyfelek egy adott százalékán.You can configure alerts to notify you when clients check results or client activity drops below a specified percentage of clients in a collection or when remediation fails on a specified percentage of clients. További információ az ügyfélbeállítások konfigurálásáról: Ügyfélállapot-beállítások konfigurálása a Configuration Managerben.For information about how to configure client status, see How to configure client status in System Center Configuration Manager.

Az ügyfél-ellenőrzési szolgáltatás által végzett ellenőrzések és szervizelésekChecks and remediations made by client check

Az ügyfél-ellenőrzési szolgáltatás az alábbi ellenőrzéseket és szervizeléseket végzi el.The following checks and remediations can be performed by client check.

ÜgyfélellenőrzésClient check Szervizelési műveletekRemediation action További információMore information
Annak ellenőrzése, hogy a közelmúltban futott-e ügyfélellenőrzésVerify that client check has recently run Ügyfélellenőrzés futtatásaRun client check Annak ellenőrzése, hogy az elmúlt három napban futott-e legalább egyszer ügyfélellenőrzés.Checks that client check has run at least one time in the past three days.
Annak ellenőrzése, hogy telepítve vannak-e az ügyfél előfeltételeiVerify that client prerequisites are installed Az ügyfél előfeltételeinek telepítéseInstall the client prerequisites Ellenőrzi, hogy telepítve vannak-e az ügyfél előfeltételei.Checks that client prerequisites are installed. Az előfeltételek felderítéséhez beolvassa az ügyfél telepítési mappájában lévő ccmsetup.xml fájlt.Reads the file ccmsetup.xml in the client installation folder to discover the prerequisites.
WMI-tárház integritási tesztjeWMI repository integrity test A Configuration Manager-ügyfél újratelepítéseReinstall the Configuration Manager client Ellenőrzi, hogy megtalálhatók-e a Configuration Manager-ügyfél bejegyzései a WMI-ben.Checks that Configuration Manager client entries are present in WMI.
Annak ellenőrzése, hogy fut-e az ügyfélszolgáltatásVerify that the client service is running Az ügyfélszolgáltatás (SMS-ügynök gazdaszolgáltatása) elindításaStart the client (SMS Agent Host) service Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
WMI eseményelnyelő tesztje.WMI Event Sink Test. Az ügyfélszolgáltatás újraindításaRestart the client service Ellenőrizze, hogy a Configuration Manager kapcsolatos WMI eseményelnyelő elvész.Check whether the Configuration Manager related WMI event sink is lost
Annak ellenőrzése, hogy létezik-e a Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatásVerify that the Windows Management Instrumentation (WMI) service exists Nincs szervizelésNo remediation Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy megfelelően van-e telepítve az ügyfélVerify that the client was installed correctly Az ügyfél újratelepítéseReinstall the client Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
WMI-tárház olvasási és írási tesztjeWMI repository read and write test A WMI-tárház alaphelyzetbe állítása és a Configuration Manager-ügyfél újratelepítéseReset the WMI repository and reinstall the Configuration Manager client Ennek az ügyfélellenőrzésnek a szervizelése csak olyan számítógépen hajtható végre, amelyen Windows Server 2003, Windows XP (64 bites) vagy régebbi verziójú operációs rendszer működik.Remediation of this client check is only performed on computers that run Windows Server 2003, Windows XP (64-bit) or earlier versions.
Annak ellenőrzése, hogy a kártevőirtó szolgáltatás indítási típusa automatikus-eVerify that the antimalware service startup type is automatic A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása automatikusraReset the service startup type to automatic Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy fut-e a kártevőirtó szolgáltatásVerify that the antimalware service is running A kártevőirtó szolgáltatás elindításaStart the antimalware service Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy a Windows Update szolgáltatás indítási típusa automatikus vagy kézi-eVerify that the Windows Update service startup type is automatic or manual A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása automatikusraReset the service startup type to automatic Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy az ügyfélszolgáltatás (SMS-ügynök gazdaszolgáltatása) indítási típusa automatikus-eVerify that the client service (SMS Agent Host) startup type is automatic A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása automatikusraReset the service startup type to automatic Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy fut-e a Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatásVerify that the Windows Management Instrumentation (WMI) service is running. A Windows Management Instrumentation szolgáltatás elindításaStart the Windows Management Instrumentation service Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
A Microsoft SQL CE adatbázis épségének ellenőrzéseVerify that the Microsoft SQL CE database is healthy A Configuration Manager-ügyfél újratelepítéseReinstall the Configuration Manager client Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
A Microsoft Policy Platform WMI-integritási tesztjeMicrosoft Policy Platform WMI Integrity Test A Microsoft Policy Platform kijavításaRepair the Microsoft Policy Platform Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
A Microsoft Policy Platform szolgáltatás meglétének ellenőrzéseVerify that the Microsoft Policy Platform Service exists A Microsoft Policy Platform kijavításaRepair the Microsoft Policy Platform Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy a Microsoft Policy Platform szolgáltatás indítási típusa kézi-eVerify that the Microsoft Policy Platform service startup type is manual A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása kézireReset the service startup type to manual Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy létezik-e a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatásVerify that the Background Intelligent Transfer Service exists Nincs szervizelésNo Remediation Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás indítási típusa automatikus vagy kézi-eVerify that the Background Intelligent Transfer Service startup type is automatic or manual A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása automatikusraReset the service startup type to automatic Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy a Network Inspection szolgáltatás indítási típusa kézi-eVerify that the Network Inspection Service startup type is manual A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása kézire, ha telepítve vanReset the service startup type to manual if installed Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy a Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatás indítási típusa automatikus-eVerify that the Windows Management Instrumentation (WMI) service startup type is automatic A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása automatikusraReset the service startup type to automatic Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy a Windows Update szolgáltatás indítási típusa automatikus vagy kézi-e a Windows 8 rendszerű számítógépekenVerify that the Windows Update service startup type on Windows 8 computers is automatic or manual A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása kézireReset the service startup type to manual Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Az ügyfélszolgáltatás (SMS-ügynök gazdaszolgáltatása) meglétének ellenőrzéseVerify that the client (SMS Agent Host) service exists. Nincs szervizelésNo Remediation Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy a Configuration Manager – távvezérlési szolgáltatás indítási típusa automatikus vagy kézi-eVerify that the Configuration Manager Remote Control service startup type is automatic or manual A szolgáltatás indítási típusának visszaállítása automatikusraReset the service startup type to automatic Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Annak ellenőrzése, hogy fut-e a Configuration Manager – távvezérlési szolgáltatásVerify that the Configuration Manager Remote Control service is running A távvezérlési szolgáltatás elindításaStart the remote control service Nem áll rendelkezésre további információNo additional information
Az ügyféloldali WMI-szolgáltató épségének ellenőrzéseVerify that the client WMI provider is healthy A Windows Management Instrumentation szolgáltatás újraindításaRestart the Windows Management Instrumentation service Ennek az ügyfélellenőrzésnek a szervizelése csak olyan számítógépen hajtható végre, amelyen Windows Server 2003, Windows XP (64 bites) vagy régebbi operációs rendszer működik.Remediation of this client check is only performed on computers that run Windows Server 2003, Windows XP (64-bit) or earlier.
Az ébresztési proxy szolgáltatás (ConfigMgr ébresztési proxy) futásának ellenőrzéseVerify that the wake-up proxy service (ConfigMgr Wake-up Proxy) is running A ConfigMgr ébresztési proxy szolgáltatás elindításaStart the ConfigMgr Wakeup Proxy service Ezt az ügyfélellenőrzést csak akkor, ha a energiagazdálkodás: Az ébresztési proxy engedélyezése ügyfélbeállítás értéke Igen a támogatott ügyfél operációs rendszereken.This client check is made only if the Power Management: Enable wake-up proxy client setting is set to Yes on supported client operating systems.
Annak ellenőrzése, hogy az ébresztési proxy szolgáltatás (ConfigMgr ébresztési proxy) indítási típusa automatikus-eVerify that the wake-up proxy service (ConfigMgr Wake-up Proxy) startup type is automatic A ConfigMgr ébresztési proxy szolgáltatás indítási típusának visszaállítása automatikusraReset the ConfigMgr Wakeup Proxy service startup type to automatic Ezt az ügyfélellenőrzést csak akkor, ha a energiagazdálkodás: Az ébresztési proxy engedélyezése ügyfélbeállítás értéke Igen a támogatott ügyfél operációs rendszereken.This client check is made only if the Power Management: Enable wake-up proxy client setting is set to Yes on supported client operating systems.

Ügyfél-telepítési naplófájlokClient deployment log files

Az ügyfél-telepítési és felügyeleti műveletek által használt naplófájlok kapcsolatos információkért lásd: naplófájlok a System Center Configuration Managerben.For information about the log files used by client deployment and management operations, see Log files in System Center Configuration Manager.