A System Center Configuration Manager konzol telepítéseInstall the System Center Configuration Manager console

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A rendszergazdák a Configuration Manager konzol használatával kezelheti a Configuration Manager környezethez.Administrators use the Configuration Manager console to manage the Configuration Manager environment. Minden egyes Configuration Manager konzol egy központi adminisztrációs hely vagy elsődleges helyhez kapcsolódhatnak.Each Configuration Manager console can connect to a central administration site or to a primary site. Configuration Manager konzol nem tud kapcsolódni egy másodlagos helyre.You can't connect a Configuration Manager console to a secondary site.

Megjegyzés

A rendszergazda felhasználói fiókjához rendelt engedélyek alapján a konzolon objektumok fog látni.An administrator sees objects in the console based on the permissions assigned to their user account. Szerepkör alapú felügyelet kapcsolatos további információkért lásd: szerepköralapú Adminisztráció alapjai.For more information about role-based administration, see Fundamentals of role-based administration.

A helyrendszer-kiszolgáló telepítésekor a Configuration Manager konzolon egyszerre is telepítheti.When you install the site server, you can install the Configuration Manager console at the same time. A konzol külön telepítéséhez a helykiszolgáló telepítéséhez futtassa az önálló telepítő.To install the console separate from site server installation, run the standalone installer.

Az alábbi eljárások segítségével a Configuration Manager konzol telepítéséhez az önálló telepítő használatával.Use the following procedures to install the Configuration Manager console by using the standalone installer.

A Configuration Manager konzol telepítése a telepítővarázslóvalTo install the Configuration Manager console by using the Setup Wizard

 1. Győződjön meg arról, hogy megfelel a fenti követelményeknek:Verify that you meet these requirements:

  • Helyi rendelkezik rendszergazda jogok a konzol a célszámítógépen.You have local Administrator rights on the target computer for the console.

  • Rendelkezik olvasási engedéllyel rendelkezik a hely a Configuration Manager konzol telepítőfájljait.You have Read permissions to the location of the Configuration Manager console installation files.

 2. Nyissa meg az alábbi helyek egyikét:Go to one of these locations:

  • A helykiszolgálón Ugrás: <Configuration Manager site server installation path>\Tools\ConsoleSetupOn the site server, go to: <Configuration Manager site server installation path>\Tools\ConsoleSetup

  • A Configuration Manager forrás-adathordozójáról lépjen a: <Configuration Manager source files>\Smssetup\Bin\I386From the Configuration Manager source media, go to: <Configuration Manager source files>\Smssetup\Bin\I386

  Tipp

  Ajánlott eljárásként indítsa el a Configuration Manager konzol telepítő helykiszolgálóról, nem pedig a System Center Configuration Manager telepítési adathordozójáról.As a best practice, start the Configuration Manager console installer from a site server rather than from the System Center Configuration Manager installation media. Amikor telepít egy helykiszolgálóra, másolja a Configuration Manager konzoljának telepítési fájljait, és támogatott nyelvi csomagok a hely a Tools\ConsoleSetup almappába.When you install a site server, it copies the Configuration Manager console installation files and supported language packs for the site to the Tools\ConsoleSetup subfolder. A Configuration Manager konzol telepítése a telepítési adathordozóról mindig az angol verziót telepíti.Installing the Configuration Manager console from the installation media always installs the English version. Ez a probléma akkor fordul elő, még akkor is, ha a helyrendszer-kiszolgáló különböző nyelveket támogat, vagy a célszámítógépen operációs rendszer más nyelvre van beállítva.This behavior happens even if the site server supports different languages, or the target computer's OS is set to a different language. Másik lehetőségként másolhatja a ConsoleSetup mappát másik helyre a telepítés elindításához.Optionally, you can copy the ConsoleSetup folder to an alternate location to start the installation.

 3. A Configuration Manager konzol telepítő varázsló megnyitásához kattintson duplán consolesetup.exe.To open the Configuration Manager Console Setup Wizard, double-click consolesetup.exe.

  Fontos

  Mindig telepítse a Configuration Manager konzol használatával consolesetup.exe.Always install the Configuration Manager console by using consolesetup.exe. A Configuration Manager konzol az adminconsole.msi futtatásával telepítheti, bár ez a metódus nem fut a előfeltételeknek, vagy függőségi ellenőrzéseket.Although you can install the Configuration Manager console by running adminconsole.msi, this method doesn't run prerequisites or dependency checks. A előfordulhat, hogy telepítés nem megfelelő.The installation might not install correctly.

 4. A varázslóban válassza a tovább.In the wizard, select Next.

 5. Az a helykiszolgáló lapon, a teljesen minősített tartománynevét (FQDN) adja a helykiszolgáló, amelyhez a Configuration Manager konzol csatlakozik.On the Site Server page, enter the fully qualified domain name (FQDN) of the site server to which the Configuration Manager console connects.

 6. Az a telepítési mappa lap, adja meg a telepítési mappa a Configuration Manager konzolon.On the Installation Folder page, enter the installation folder for the Configuration Manager console. A mappa elérési útja nem tartalmazhat szóközöket vagy Unicode-karaktereket.The folder path must not contain trailing spaces or Unicode characters.

 7. Az a felhasználói élmény fokozása Program lapon, válassza ki, hogy csatlakozzon a felhasználói élmény fokozása Program (CEIP).On the Customer Experience Improvement Program page, select whether to join the Customer Experience Improvement Program (CEIP).

  Megjegyzés

  Az 1802-es verziója a Configuration Manager indítása a felhasználói élmény fokozása program funkció a termék törlődik.Starting in Configuration Manager version 1802 the CEIP feature is removed from the product.

 8. Az a telepítésre kész lapon jelölje be telepítése a Configuration Manager konzol telepítése.On the Ready to Install page, select Install to install the Configuration Manager console.

A Configuration Manager konzol telepítése parancssorbólTo install the Configuration Manager console from a command prompt

 1. A kiszolgálón, amelyen a Configuration Manager konzol, nyisson meg egy parancssori ablakot, és nyissa meg az alábbi helyek egyikét:On the server from which you install the Configuration Manager console, open a command prompt window, and go to one of the following locations:

  • <Configuration Manager site server installation path>\Tools\ConsoleSetup

  • <Configuration Manager installation media>\SMSSETUP\BIN\I386

  Tipp

  A Configuration Manager konzol telepítése a parancssorból mindig az angol verziót telepíti.Installing the Configuration Manager console from a command prompt always installs the English version. Ez a probléma akkor fordul elő, akkor is, ha a célszámítógép operációs rendszer más nyelvre van beállítva.This behavior happens even if the target computer's OS is set to a different language. A Configuration Manager konzol telepítése nem angol nyelvű, kell a Configuration Manager konzol telepítése a telepítővarázsló segítségével.To install the Configuration Manager console in a language other than English, you must install the Configuration Manager console by using the Setup Wizard.

 2. A parancssorba írja be a consolesetup.exe.At the command prompt, type consolesetup.exe. Az alábbi parancssori kapcsolók közül választhat:Choose from the following command-line options:

Parancssori kapcsolóCommand-line option LeírásDescription
/q/q A Configuration Manager konzol felügyelet nélküli telepítése.Installs the Configuration Manager console unattended. A EnableSQM, TargetDir, és DefaultSiteServerName beállítások szükségesek, ha ezt a beállítást használja.The EnableSQM, TargetDir, and DefaultSiteServerName options are required when you use this option.
/uninstall/uninstall Eltávolítja a Configuration Manager konzolon.Uninstalls the Configuration Manager console. Ezzel a beállítással együtt használja, amikor először adja meg. a /q lehetőséget.Specify this option first when you use it with the /q option.
LangPackDirLangPackDir A nyelvi fájlokat tartalmazó mappa elérési útja.Specifies the path to the folder that contains the language files. Használhat a telepítő letöltési segédprogramja a nyelvi fájlok letöltéséhez.You can use Setup Downloader to download the language files. Ha nem használja ezt a beállítást, a telepítő mappa az aktuális mappában keresi.If you do not use this option, Setup looks for the language folder in the current folder. Ha a mappa nem található, a telepítő angol nyelvet telepíti csak.If the language folder is not found, Setup continues to install English only. További információkért lásd: a telepítő letöltési segédprogramja.For more information, see Setup Downloader.
CélkönyvtárTargetDir Adja meg a telepítési mappa a Configuration Manager konzol telepítése.Specifies the installation folder to install the Configuration Manager console. Ezt a beállítást kötelező, ha használja a /q lehetőséget.This option is required when you use the /q option.
EnableSQMEnableSQM Való csatlakozást adja meg a felhasználói élmény fokozása Program (CEIP).Specifies whether to join the Customer Experience Improvement Program (CEIP). Az érték 1 csatlakozni a felhasználói élmény fokozása program és a egy értéke 0 nem csatlakozni a programhoz.Use a value of 1 to join the CEIP, and a value of 0 to not join the program. Ezt a beállítást kötelező, ha használja a /q lehetőséget.This option is required when you use the /q option.
Megjegyezés: Az 1802-es verziója a Configuration Manager indítása a felhasználói élmény fokozása program funkció a termék törlődik.Note: Starting in Configuration Manager version 1802 the CEIP feature is removed from the product. A paraméter használata okoz a telepítés sikertelen lesz.Using the parameter will cause the install to fail.
DefaultSiteServerNameDefaultSiteServerName Itt adhatja meg, amelyhez a konzol a megnyitásakor kapcsolódik a helyrendszer-kiszolgáló teljes Tartománynevét.Specifies the FQDN of the site server to which the console connects when it opens. Ezt a beállítást kötelező, ha használja a /q lehetőséget.This option is required when you use the /q option.

PéldákExamples

Az 1802-es és újabb nem tartalmazzák a EnableSQM paraméterFor version 1802 and newer do NOT include the EnableSQM parameter

 • ConsoleSetup.exe /q TargetDir="%ProgramFiles%\ConfigMgr Console" DefaultSiteServerName=MyServer.Contoso.com

 • ConsoleSetup.exe /q TargetDir="C:\Program Files\ConfigMgr Console" DefaultSiteServerName=MyServer.Contoso.com EnableSQM=1 LangPackDir=C:\Downloads\ConfigMgr

 • ConsoleSetup.exe /uninstall /q