A System Center Configuration Manager konzol telepítéseInstall the System Center Configuration Manager console

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A rendszergazdák a Configuration Manager konzol segítségével kezelése a Configuration Manager környezethez.Administrators use the Configuration Manager console to manage the Configuration Manager environment. Minden egyes Configuration Manager konzol egy központi adminisztrációs hely vagy elsődleges helyhez kapcsolódhatnak.Each Configuration Manager console can connect to a central administration site or to a primary site. A Configuration Manager konzol nem tud kapcsolódni egy másodlagos helyen.You can't connect a Configuration Manager console to a secondary site.

Megjegyzés

A rendszergazda a konzolon, a felhasználói fiókjukhoz rendelt engedélyek alapján objektumok látja.An administrator sees objects in the console based on the permissions assigned to their user account. Szerepkör alapú felügyelet kapcsolatos további információkért lásd: szerepköralapú adminisztrációjának alapjai.For more information about role-based administration, see Fundamentals of role-based administration.

A helykiszolgáló telepítésekor egyszerre is telepítheti a Configuration Manager konzolon.When you install the site server, you can install the Configuration Manager console at the same time. A helykiszolgáló-telepítést a konzol külön telepítéséhez futtassa az önálló telepítő.To install the console separate from site server installation, run the standalone installer.

Az alábbi eljárásokkal az önálló telepítő segítségével a Configuration Manager konzol telepítéséhez.Use the following procedures to install the Configuration Manager console by using the standalone installer.

A telepítővarázsló segítségével a Configuration Manager konzol telepítéseTo install the Configuration Manager console by using the Setup Wizard

 1. Győződjön meg arról, hogy megfelel a fenti követelményeknek:Verify that you meet these requirements:

  • Helyi rendelkezik rendszergazda jogok a konzol a célszámítógépen.You have local Administrator rights on the target computer for the console.

  • Rendelkezik olvasási engedéllyel a hely a Configuration Manager-konzol telepítési fájljainak.You have Read permissions to the location of the Configuration Manager console installation files.

 2. Nyissa meg a helyek egyikét:Go to one of these locations:

  • A helykiszolgálón Ugrás: <Configuration Manager site server installation path>\Tools\ConsoleSetupOn the site server, go to: <Configuration Manager site server installation path>\Tools\ConsoleSetup

  • A Configuration Manager forrás-adathordozójáról Ugrás: <Configuration Manager source files>\Smssetup\Bin\I386From the Configuration Manager source media, go to: <Configuration Manager source files>\Smssetup\Bin\I386

  Tipp

  Ajánlott eljárásként indítsa el a Configuration Manager konzol telepítő egy helyrendszer-kiszolgálóról, nem pedig a System Center Configuration Manager telepítési adathordozójáról.As a best practice, start the Configuration Manager console installer from a site server rather than from the System Center Configuration Manager installation media. Amikor telepít egy helykiszolgálóra, a Configuration Manager konzoljának telepítési fájljait másolja, és a helyhez támogatott nyelvi csomagok a tools\consolesetup mappába almappájában.When you install a site server, it copies the Configuration Manager console installation files and supported language packs for the site to the Tools\ConsoleSetup subfolder. A Configuration Manager konzol telepítése a telepítési adathordozóról mindig az angol verziót telepíti.Installing the Configuration Manager console from the installation media always installs the English version. Ez a viselkedés akkor fordul elő, akkor is, ha a helykiszolgáló támogatja a több különböző nyelvet, vagy a célszámítógépen operációs rendszer más nyelvre van beállítva.This behavior happens even if the site server supports different languages, or the target computer's OS is set to a different language. Másik lehetőségként másolhatja a ConsoleSetup mappát másik helyre a telepítés elindításához.Optionally, you can copy the ConsoleSetup folder to an alternate location to start the installation.

 3. A Configuration Manager konzol telepítő varázsló megnyitásához kattintson duplán consolesetup.exe.To open the Configuration Manager Console Setup Wizard, double-click consolesetup.exe.

  Fontos

  Mindig telepítse a Configuration Manager konzol használatával consolesetup.exe.Always install the Configuration Manager console by using consolesetup.exe. A Configuration Manager konzol az adminconsole.msi futtatásával telepítheti, bár ez a metódus nem fut, az előfeltételeknek, vagy függőségi ellenőrzéseket.Although you can install the Configuration Manager console by running adminconsole.msi, this method doesn't run prerequisites or dependency checks. A telepítés nem lehet, hogy megfelelően telepített.The installation might not install correctly.

 4. A varázslóban válassza következő.In the wizard, select Next.

 5. Az a helykiszolgáló lapján adja meg a teljesen minősített tartománynevét (FQDN) a helyrendszer-kiszolgáló, amelyhez a Configuration Manager konzol csatlakozik.On the Site Server page, enter the fully qualified domain name (FQDN) of the site server to which the Configuration Manager console connects.

 6. Az a telepítési mappa lapon, a telepítési mappa megadása a Configuration Manager konzolon.On the Installation Folder page, enter the installation folder for the Configuration Manager console. A mappa elérési útja nem végződhet szóközzel, és a Unicode-karaktereket tartalmazhat.The folder path must not contain trailing spaces or Unicode characters.

 7. Az a felhasználói élmény fokozása Program lapján megadhatja, hogy csatlakozzon a felhasználói élmény fokozása Program (CEIP).On the Customer Experience Improvement Program page, select whether to join the Customer Experience Improvement Program (CEIP).

  Megjegyzés

  A felhasználói élmény fokozása program a szolgáltatás a Configuration Manager verziója 1802 kezdve a termék törlődik.Starting in Configuration Manager version 1802 the CEIP feature is removed from the product.

 8. Az a telepítésre kész lapon jelölje be telepítése a Configuration Manager konzol telepítéséhez.On the Ready to Install page, select Install to install the Configuration Manager console.

A Configuration Manager konzol telepítése a parancssorbólTo install the Configuration Manager console from a command prompt

 1. A kiszolgálón, amelyen a Configuration Manager konzol telepítéséhez nyisson meg egy parancssori ablakot, és nyissa meg az alábbi helyek egyikét:On the server from which you install the Configuration Manager console, open a command prompt window, and go to one of the following locations:

  • <Configuration Manager site server installation path>\Tools\ConsoleSetup

  • <Configuration Manager installation media>\SMSSETUP\BIN\I386

  Tipp

  A Configuration Manager konzol telepítése parancssorból mindig az angol verziót telepíti.Installing the Configuration Manager console from a command prompt always installs the English version. Ez a viselkedés akkor fordul elő, akkor is, ha a célszámítógépen operációs rendszer más nyelvre van beállítva.This behavior happens even if the target computer's OS is set to a different language. A Configuration Manager konzol telepítése nem angol nyelvű, kell a Configuration Manager konzol telepítése a telepítővarázsló segítségével.To install the Configuration Manager console in a language other than English, you must install the Configuration Manager console by using the Setup Wizard.

 2. Írja be a parancssorba consolesetup.exe.At the command prompt, type consolesetup.exe. Az alábbi parancssori kapcsolók közül választhat:Choose from the following command-line options:

Parancssori kapcsolóCommand-line option LeírásDescription
/q/q A Configuration Manager konzol felügyelet nélküli telepítése.Installs the Configuration Manager console unattended. A EnableSQM, TargetDir, és DefaultSiteServerName beállítások szükségesek, ha ezt a beállítást használja.The EnableSQM, TargetDir, and DefaultSiteServerName options are required when you use this option.
/uninstall/uninstall Eltávolítja a Configuration Manager konzolon.Uninstalls the Configuration Manager console. Először meg ezt a beállítást, amikor együtt használja a /q lehetőséget.Specify this option first when you use it with the /q option.
LangPackDirLangPackDir Meghatározza a nyelvi fájlokat tartalmazó mappa elérési útját.Specifies the path to the folder that contains the language files. Használhat a telepítő letöltési segédprogramja a nyelvi fájlok letöltéséhez.You can use Setup Downloader to download the language files. Ha nem használja ezt a beállítást, a telepítő a nyelvi csomagot az aktuális mappában keresi.If you do not use this option, Setup looks for the language folder in the current folder. Ha a mappa nem található, a telepítő angol nyelvet telepíti csak.If the language folder is not found, Setup continues to install English only. További információkért lásd: a telepítő letöltési segédprogramja.For more information, see Setup Downloader.
TargetDirTargetDir A Configuration Manager konzol telepítése a telepítési mappájának meghatározására szolgál.Specifies the installation folder to install the Configuration Manager console. Ez a beállítás akkor szükséges, ha használja a /q lehetőséget.This option is required when you use the /q option.
EnableSQMEnableSQM Való csatlakozást adja meg a felhasználói élmény fokozása Program (CEIP).Specifies whether to join the Customer Experience Improvement Program (CEIP). Az érték 1 csatlakozni a felhasználói élmény fokozása program és érték 0 nem csatlakozni a programhoz.Use a value of 1 to join the CEIP, and a value of 0 to not join the program. Ez a beállítás akkor szükséges, ha használja a /q lehetőséget.This option is required when you use the /q option.
Megjegyezés: A felhasználói élmény fokozása program a szolgáltatás a Configuration Manager verziója 1802 kezdve a termék törlődik.Note: Starting in Configuration Manager version 1802 the CEIP feature is removed from the product.
DefaultSiteServerNameDefaultSiteServerName Adja meg az FQDN a helyrendszer-kiszolgáló, amelyhez a konzol csatlakozik a megnyitásakor.Specifies the FQDN of the site server to which the console connects when it opens. Ez a beállítás akkor szükséges, ha használja a /q lehetőséget.This option is required when you use the /q option.

PéldákExamples

 • consolesetup.exe /q TargetDir="D:\Program Files\ConfigMgr" EnableSQM=1 DefaultSiteServerName=MyServer.Contoso.com

 • consolesetup.exe /q LangPackDir=C:\Downloads\ConfigMgr TargetDir="D:\Program Files\ConfigMgr Console" EnableSQM=1 DefaultSiteServerName=MyServer.Contoso.com

 • consolesetup.exe /uninstall /q