Rendszerindító lemezképek testreszabása a System Center Configuration ManagerrelCustomize boot images with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Minden egyes Configuration Manager verziója a Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) meghatározott verzióját támogatja.Each version of Configuration Manager supports a specific version of the Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK). Akkor javíthat vagy szabhat testre rendszerindító lemezképeket a Configuration Manager konzolról, amikor egy Windows ADK támogatott verziójából származó Windows PE-verzión alapulnak.You can service, or customize, boot images from the Configuration Manager console when they are based on a Windows PE version from the supported version of Windows ADK. A többi rendszerindító lemezképfájlt más módszerrel kell testre szabnia, például a Windows AIK és a Windows ADK részét képező Deployment Image Servicing and Management (DISM) nevű parancssori eszköz segítségével.For other boot images, you must customize them by using another method, such as using the Deployment Image Servicing and Management (DISM) command-line tool that is part of the Windows AIK and Windows ADK.

A következő szakasz a Windows ADK támogatott verzióit, a Windows PE azon verzióját a rendszerindító lemezkép alapul a Configuration Manager konzoljáról testre szabható és a Windows PE azon verzióit, amelyeken a rendszerindító lemezkép alapul, hogy a DISM segítségével testreszabható, és ezután hozzáadhatja a lemezképet a Configuration Manager tartalmaz.The following provides the supported version of Windows ADK, the Windows PE version on which the boot image is based that can be customized from the Configuration Manager console, and the Windows PE versions on which the boot image is based that you can customize by using DISM and then add the image to Configuration Manager.

 • Windows ADK-verzióWindows ADK version

  Windows ADK for Windows 10Windows ADK for Windows 10

 • A Configuration Manager konzoljáról testre szabható rendszerindító lemezképekhez használható Windows PE-verziókWindows PE versions for boot images customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 10Windows PE 10

 • A Configuration Manager konzoljáról nem testre szabható rendszerindító lemezképekhez támogatott Windows PE-verziókSupported Windows PE versions for boot images not customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 3.11 és Windows PE 5Windows PE 3.11 and Windows PE 5

  1 csak hozzáadhat egy rendszerindító lemezképet a Configuration Manager során, a Windows PE 3.1 rendszeren alapul.1 You can only add a boot image to Configuration Manager when it is based on Windows PE 3.1. Telepítse a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 szoftvert a Windows AIK for Windows 7 (Windows PE 3) frissítéséhez a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 (Windows PE 3.1) verzióra.Install the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 to upgrade Windows AIK for Windows 7 (based on Windows PE 3) with the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 (based on Windows PE 3.1). A Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 a Microsoft letöltőközpontbóltölthető le.You can download Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 from the Microsoft Download Center.

  Például ha a Configuration Manager, testre szabhatja a Windows ADK for Windows 10 (Windows PE 10-alapú) rendszerindító lemezképeket a Configuration Manager konzoljáról.For example, when you have Configuration Manager, you can customize boot images from Windows ADK for Windows 10 (based on Windows PE 10) from the Configuration Manager console. Noha a Windows PE 5 alapú rendszerindító lemezképek támogatottak, egy másik számítógépen kell testre szabnia azokat, és a Windows ADK for Windows 8-cal telepített DISM-verziót kell használnia.However, while boot images based on Windows PE 5 are supported, you must customize them from a different computer and use the version of DISM that is installed with Windows ADK for Windows 8. Ezt követően a rendszerindító lemezképet is hozzáadhat a Configuration Manager-konzolra.Then, you can add the boot image to the Configuration Manager console.

  A jelen témakör eljárásai bemutatják, hogyan lehet a választható összetevők a rendszerindító lemezképhez Configuration Manager megköveteli a következő Windows PE-csomagok segítségével:The procedures in this topic demonstrate how to add the optional components required by Configuration Manager to the boot image by using the following Windows PE packages:

 • WinPE-WMI: A Windows Management Instrumentation (WMI) támogatást.WinPE-WMI: Adds Windows Management Instrumentation (WMI) support.

 • WinPE-Scripting: A Windows Script Host (WSH) támogatást.WinPE-Scripting: Adds Windows Script Host (WSH) support.

 • WinPE-WDS-Tools: Telepíti a Windows-telepítési szolgáltatások eszközei.WinPE-WDS-Tools: Installs Windows Deployment Services tools.

  Más Windows PE-csomagokat is hozzáadhat.There are other Windows PE packages available for you to add. A következő forrásanyagok további információkat nyújtanak a rendszerindító lemezképhez adható, választható összetevőkről.The following resources provide more information about the optional components that you can add to the boot image.

 • A Windows PE 5 esetén lásd: WinPE: Adja hozzá a packages (Optional Components Reference)For Windows PE 5, see WinPE: Add packages (Optional Components Reference)

 • Windows PE 3.1 esetén lásd a Csomag hozzáadása Windows PE-lemezképhez témakört a Windows 7 TechNet dokumentációs könyvtárában.For Windows PE 3.1, see the Add a Package to a Windows PE Image topic in the Windows 7 TechNet Documentation Library.

Megjegyzés

Amikor olyan testreszabott rendszerindító lemezképről indítja el a WinPE környezetet, amely tartalmazza a hozzáadott eszközöket, a WinPE-ben a kívánt eszköz futtatásához nyisson meg egy parancssort, majd írja be az eszköz fájlnevét.When you boot to WinPE from a customized boot image that includes tools that you added, you can open a command prompt from WinPE and type the file name of the tool to run it. Ezek az eszközök helyét a rendszer automatikusan hozzáadja a path változóban.The location of these tools are automatically added to the path variable. Csak akkor vehető fel a parancssorba, ha a parancstámogatás engedélyezése (csak tesztelés) beállítás ki van választva a testreszabási a rendszerindító lemezkép tulajdonságai lapon.The command prompt can only be added if the Enable command support (testing only) setting is selected on the Customization tab in the boot image properties.

A Windows PE 5-öt használó rendszerindító lemezkép testreszabásaCustomize a boot image that uses Windows PE 5

A Windows PE 5-öt használó rendszerindító lemezképek testreszabásához telepítse a Windows ADK-t, és a DISM nevű parancssori eszközzel csatlakoztassa a rendszerindító lemezképet, adja hozzá a választható összetevőket és illesztőprogramokat, majd véglegesítse a rendszerindító lemezképen elvégzett módosításokat.To customize a boot image that uses Windows PE 5, you must install Windows ADK and use the DISM command-line tool to mount the boot image, add optional components and drivers, and commit the changes to the boot image. Rendszerindító lemezkép testreszabásához kövesse a következő eljárást.Use the following procedure to customize the boot image.

A Windows PE 5-öt használó rendszerindító lemezkép testreszabásaTo customize a boot image that uses Windows PE 5

 1. A Windows ADK telepítését egy olyan számítógépre, amelyen nincs más verziójú Windows AIK vagy Windows ADK, és nincsen telepítve az összes Configuration Manager összetevőt.Install the Windows ADK on a computer that does not have another version of Windows AIK or Windows ADK, and does not have any Configuration Manager components installed.

 2. Töltse le a Windows ADK for Windows 8.1-et a Microsoft letöltőközpontból.Download Windows ADK for Windows 8.1 from the Microsoft Download Center.

 3. Másolja a rendszerindító lemezképet (wimpe.wim) a Windows ADK telepítési mappájából (például <telepítési útvonal> \Windows Kits\<verzió> \Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation környezet\<x86 vagy amd64>\<területi>) a számítógépen, amelyről testre fogja szabni a rendszerindító lemezkép célmappába.Copy the boot image (wimpe.wim) from the Windows ADK installation folder (for example, <Installation path>\Windows Kits\<version>\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\<x86 or amd64>\<locale>) to a destination folder on the computer from which you will customize the boot image. Ez az eljárás a C:\WinPEWAIK nevet használja a célmappa neveként.This procedure uses C:\WinPEWAIK as the destination folder name.

 4. A DISM segítségével csatlakoztassa a rendszerindító lemezképet egy helyi Windows PE-mappához.Use DISM to mount the boot image to a local Windows PE folder. Gépelje be például a következő parancssort:For example, type the following command-line:

  DISM.exe/Mount-Wim /WimFile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim/index: 1 /mountdir:C:\WinPEMountdism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir:C:\WinPEMount

  ahol a C:\WinPEWAIK a rendszerindító lemezképet tartalmazó mappa, míg a C:\WinPEMount a csatlakoztatott mappa.Where C:\WinPEWAIK is the folder that contains the boot image and C:\WinPEMount is the mounted folder.

  Megjegyzés

  A DISM-ről részletesebben lásd a DISM – A Deployment Image Servicing and Management műszaki ismertetője témakört a Windows 8.1 és a Windows 8 TechNet dokumentációs könyvtárában.For more information about DISM, see the DISM - Deployment Image Servicing and Management Technical Reference topic in the Windows 8.1 and Windows 8 TechNet Documentation Library.

 5. A rendszerindító lemezkép csatlakoztatása után a DISM segítségével adjon választható összetevőket a rendszerindító lemezképhez.After you mount the boot image, use DISM to add optional components to the boot image. A Windows PE 5-ben a 64 bites választható összetevők a következő helyen találhatók: <telepítési útvonal>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs.In Windows PE 5, the 64-bit optional components are located in <Installation path>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs.

  Megjegyzés

  Ez az eljárás a következő helyet használja a választható összetevőkhöz: C:\Program fájlok (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows előtelepítési Environment\amd64\WinPE_OCs.This procedure uses the following location for the optional components: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs. Az Ön által használt elérési út a Windows ADK verziójától és a telepítés közben választott beállításoktól függően eltérhet.The path you use might be different depending on the version and installation options you choose for the Windows ADK.

  A választható összetevők telepítéséhez gépelje be a következőket:Type the following to install the optional components:

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wmi.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wmi.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-scripting.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-scripting.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wds-tools.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wds-tools.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-SecureStartup.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-SecureStartup.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-SecureStartup_ <locale> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-SecureStartup_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-WMI_ <locale> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-WMI_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-Scripting <locale> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-Scripting <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-WDS-Tools_ <locale> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-WDS-Tools_ <locale> .cab"

  Ahol a C:\WinPEMount a csatlakoztatott mappa és a területi beállítás az összetevők területi beállítása.Where C:\WinPEMount is the mounted folder and locale is the locale for the components. Az en-us területi beállításhoz például a következőket kell beírni:For example, for the en-us locale, you would type:

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-SecureStartup_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-SecureStartup_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment és Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WDS-Tools_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WDS-Tools_en-us.cab"

  Tipp

  További információért a rendszerindító lemezképhez adható, választható összetevőkről lásd A Windows PE választható összetevőinek ismertetése témakört a Windows 8.1 és a Windows 8 TechNet dokumentációs könyvtárában.For more information about the optional components that you can add to the boot image, see the Windows PE Optional Components Reference topic in the Windows 8.1 and Windows 8 TechNet Documentation Library.

 6. Szükség esetén a DISM segítségével adhat meghatározott illesztőprogramokat a rendszerindító lemezképhez.Use DISM to add specific drivers to the boot image, when required. Ha illesztőprogramokat szeretne a rendszerindító lemezképhez adni, gépelje be a következőt:Type the following to add drivers to the boot image:

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< az .inf illesztőprogramfájl elérési útja >dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< path to driver .inf file >

  „C:\WinPEMount” a csatlakoztatott mappa elérési útja.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 7. A rendszerindító lemezképfájl leválasztásához és a változások véglegesítéséhez gépelje be a következőt:Type the following to unmount the boot image file and commit the changes.

  DISM.exe/unmount-WIM /mountdir:C:\WinPEMount/Commitdism.exe /unmount-wim /mountdir:C:\WinPEMount /commit

  „C:\WinPEMount” a csatlakoztatott mappa elérési útja.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 8. Adja meg a frissített rendszerindító lemezképet a Configuration Manager számára, hogy használható legyen a feladatütemezésekben.Add the updated boot image to Configuration Manager to make it available to use in your task sequences. A frissített rendszerindító lemezkép importálásához kövesse az alábbi lépéseket:Use the following steps to import the updated boot image:

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. A Rendszerindító lemezkép hozzáadása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Rendszerindító lemezkép hozzáadása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Add Boot Image to start the Add Boot Image Wizard.

  4. Az Adatforrás oldalon adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the Data Source page, specify the following options, and then click Next.

   • Az Elérési út mezőben adja meg a frissített rendszerindító lemezképfájl elérési útvonalát.In the Path box, specify the path to the updated boot image file. A megadott elérési útnak UNC formátumú, érvényes hálózati elérési útnak kell lennie.The specified path must be a valid network path in the UNC format. Például: \\<kiszolgálónév>\<WinPEWAIK-megosztás>\winpe.wim.For example: \\<servername>\<WinPEWAIK share>\winpe.wim.

   • Jelölje ki a rendszerindító lemezképet a Rendszerindító lemezkép legördülő listán.Select the boot image from the Boot Image drop-down list. Ha a WIM-fájl több rendszerindító lemezképet is tartalmaz, mindegyik lemezkép szerepel a felsorolásban.If the WIM file contains multiple boot images, each image is listed.

  5. Az Általános lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the General page, specify the following options, and then click Next.

   • A Név mezőbe írjon be egy egyedi nevet a rendszerindító lemezképhez.In the Name box, specify a unique name for the boot image.

   • A Verzió mezőben adjon meg egy verziószámot a rendszerindító lemezképhez.In the Version box, specify a version number for the boot image.

   • A Megjegyzés mezőben adjon meg rövid leírást a rendszerindító lemezkép használatáról.In the Comment box, specify a brief description of how the boot image is used.

  6. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

 9. A rendszerindító lemezképben engedélyezheti a parancsrendszerhéjat a hibakeresés és a Windows PE-ben történő hibaelhárítás érdekében.You can enable a command shell in the boot image to debug and troubleshoot it in Windows PE. A parancsrendszerhéj engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.Use the following steps to enable the command shell.

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Keresse meg az új rendszerindító lemezképet a listában, és keresse meg a lemezkép csomagazonosítóját.Find the new boot image in the list and identify the package ID for the image. A csomagazonosítót a rendszerindító lemezkép Lemezkép-azonosító nevű oszlopában találja.You can find the package ID in the Image ID column for the boot image.

  4. A parancssorba gépelje be a wbemtest parancsot a Windows Management Instrumentation – tesztelés párbeszédpanel megnyitásához.From a command prompt, type wbemtest to open the Windows Management Instrumentation Tester.

  5. Típus \ \ < ***SMS-szolgáltató számítógép> \root\sms\site_ <Helykód* >** a Namespace, és kattintson a Connect.Type \\<SMS Provider Computer>\root\sms\site_<sitecode> in Namespace, and then click Connect.

  6. Kattintson a Példány megnyitása lehetőségre, gépelje be az sms_bootimagepackage.packageID="<csomagazonosító>" sort, és kattintson az OK gombra.Click Open Instance, type sms_bootimagepackage.packageID="<packageID>", and then click OK. A csomagazonosító helyére a 3. lépésben megkeresett értéket írja.For packageID, enter the value that you identified in step 3.

  7. Kattintson az Objektum frissítése gombra, majd az EnableLabShell lehetőségre a Tulajdonságok ablaktáblán.Click Refresh Object, and then click EnableLabShell in the Properties pane.

  8. Kattintson a Tulajdonság szerkesztése gombra, módosítsa a beállítást Igaz értékre, majd kattintson a Tulajdonság mentése gombra.Click Edit Property, change the value to TRUE, and click Save Property.

  9. Kattintson a Objektum mentése gombra, és zárja be a Windows Management Instrumentation Testert.Click Save Object, and then exit the Windows Management Instrumentation Tester.

 10. Mielőtt a rendszerindító lemezképet feladatütemezésben használhatná, el kell küldenie azt a terjesztési pontokra, a terjesztésipont-csoportokra vagy a terjesztésipont-csoportokhoz társított gyűjteményekre.You must distribute the boot image to distribution points, distribution point groups, or to collections that are associated with distribution point groups before you can use the boot image in a task sequence. A rendszerindító lemezkép terjesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.Use the following steps to distribute the boot image.

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Kattintson a 3. lépésben átmásolt rendszerindító lemezképre.Click the boot image identified in step 3.

  4. A Kezdőlap Központi telepítés csoportjában kattintson a Terjesztési pontok frissítése elemre.On the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.

A Windows PE 3.1-et használó rendszerindító lemezkép testreszabásaCustomize a boot image that uses Windows PE 3.1

A Windows PE 3.1-et használó rendszerindító lemezkép testreszabásához telepítenie kell a Windows AIK-t, a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1-et, és a DISM nevű parancssori eszköz segítségével csatlakoztatnia kell a rendszerindító lemezképet, fel kell vennie a választható összetevőket és illesztőprogramokat, és véglegesítenie kell a rendszerindító lemezképen elvégzett módosításokat.To customize a boot image that uses WinPE 3.1, you must install Windows AIK, install the Windows AIK supplement for Windows 7 SP1, and use the DISM command-line tool to mount the boot image, add optional components and drivers, and commit the changes to the boot image. Rendszerindító lemezkép testreszabásához kövesse a következő eljárást.Use the following procedure to customize the boot image.

A Windows PE 3.1-öt használó rendszerindító lemezkép testreszabásaTo customize a boot image that uses Windows PE 3.1

 1. A Windows AIK telepíthető olyan számítógépre, amelyen nincs más verziójú Windows AIK vagy Windows ADK, és nincsen telepítve az összes Configuration Manager összetevőt.Install the Windows AIK on a computer that does not have another version of Windows AIK or Windows ADK, and does not have any Configuration Manager components installed. Töltse le a Windows AIK-t a Microsoft letöltőközpontból.Download Windows AIK from the Microsoft Download Center.

 2. Telepítse a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 szoftvert az 1. lépésben szereplő számítógépre.Install the Windows AIK Supplement for Windows 7 with SP1 on the computer from step 1. A Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 a Microsoft letöltőközpontból tölthető le.Download Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 from the Microsoft Download Center.

 3. Másolja át a rendszerindító lemezképet (wimpe.wim) a Windows AIK telepítési mappájából (például <TelepítésiÚtvonal>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\) annak a számítógépnek az egyik mappájába, amelyikről testre fogja szabni a rendszerindító lemezképet.Copy the boot image (wimpe.wim) from the Windows AIK installation folder (for example, <InstallationPath>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\) to a folder on the computer from which you will customize the boot image. Ez az eljárás a C:\WinPEWAIK nevet használja mappanévként.This procedure uses C:\WinPEWAIK as the folder name.

 4. A DISM segítségével csatlakoztassa a rendszerindító lemezképet egy helyi Windows PE-mappához.Use DISM to mount the boot image to a local Windows PE folder. Gépelje be például a következő parancssort:For example, type the following command-line:

  DISM.exe/Mount-Wim /WimFile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim/index: 1 /mountdir:C:\WinPEMountdism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir:C:\WinPEMount

  ahol a C:\WinPEWAIK a rendszerindító lemezképet tartalmazó mappa, míg a C:\WinPEMount a csatlakoztatott mappa.Where C:\WinPEWAIK is the folder that contains the boot image and C:\WinPEMount is the mounted folder.

  Megjegyzés

  A DISM-ről részletesebben lásd A Deployment Image Servicing and Management műszaki ismertetője témakört a Windows 7 TechNet dokumentációs könyvtárában.For more information about DISM, see the Deployment Image Servicing and Management Technical Reference topic in the Windows 7 TechNet Documentation Library.

 5. A rendszerindító lemezkép csatlakoztatása után a DISM segítségével adjon választható összetevőket a rendszerindító lemezképhez.After you mount the boot image, use DISM to add optional components to the boot image. A Windows PE 3.1-ben a választható összetevők például a <TelepítésiÚtvonal>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ mappában találhatók.In Windows PE 3.1, for example, the optional components are located in <InstallationPath>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\.

  Megjegyzés

  Ez az eljárás a következő helyet használja a választható összetevőkhöz: C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs.This procedure uses the following location for the optional components: C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs. Az Ön által használt elérési út a Windows AIK verziójától és a telepítés közben választott beállításoktól függően eltérhet.The path you use might be different depending on the version and installation options you choose for the Windows AIK.

  A választható összetevők telepítéséhez gépelje be a következőket:Type the following to install the optional components:

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-scripting.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-scripting.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wds-tools.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wds-tools.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-wmi_ <locale> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-wmi_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-scripting_ <locale> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-scripting_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-wds-tools_ <locale> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-wds-tools_ <locale> .cab"

  Ahol a C:\WinPEMount a csatlakoztatott mappa és a területi beállítás az összetevők területi beállítása.Where C:\WinPEMount is the mounted folder and locale is the locale for the components. Az en-us területi beállításhoz például a következőket kell beírni:For example, for the en-us locale, you would type:

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-scripting_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-scripting_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount Add-Package PackagePath: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wds-tools_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wds-tools_en-us.cab"

  Tipp

  A rendszerindító lemezképhez adható különböző csomagokról lásd a Csomag hozzáadása Windows PE-lemezképhez témakört a Windows 7 TechNet dokumentációs könyvtárában.For more information about the different packages that you can add to the boot image, see the Add a Package to a Windows PE Image topic in the Windows 7 TechNet Documentation Library.

 6. Szükség esetén a DISM segítségével adhat meghatározott illesztőprogramokat a rendszerindító lemezképhez.Use DISM to add specific drivers to the boot image, when required. Ha illesztőprogramokat szeretne a rendszerindító lemezképhez adni, gépelje be a következőt:Type the following to add drivers to the boot image, if required:

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< az .inf illesztőprogramfájl elérési útja >dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< path to driver .inf file >

  „C:\WinPEMount” a csatlakoztatott mappa elérési útja.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 7. A rendszerindító lemezképfájl leválasztásához és a változások véglegesítéséhez gépelje be a következőt:Type the following to unmount the boot image file and commit the changes.

  DISM.exe/unmount-WIM /mountdir:C:\WinPEMount/Commitdism.exe /unmount-wim /mountdir:C:\WinPEMount /commit

  „C:\WinPEMount” a csatlakoztatott mappa elérési útja.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 8. Adja meg a frissített rendszerindító lemezképet a Configuration Manager számára, hogy használható legyen a feladatütemezésekben.Add the updated boot image to Configuration Manager to make it available to use in your task sequences. A frissített rendszerindító lemezkép importálásához kövesse az alábbi lépéseket:Use the following steps to import the updated boot image:

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. A Rendszerindító lemezkép hozzáadása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Rendszerindító lemezkép hozzáadása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Add Boot Image to start the Add Boot Image Wizard.

  4. Az Adatforrás oldalon adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the Data Source page, specify the following options, and then click Next.

   • Az Elérési út mezőben adja meg a frissített rendszerindító lemezképfájl elérési útvonalát.In the Path box, specify the path to the updated boot image file. A megadott elérési útnak UNC formátumú, érvényes hálózati elérési útnak kell lennie.The specified path must be a valid network path in the UNC format. Például: \\<kiszolgálónév>\<WinPEWAIK-megosztás>\winpe.wim.For example: \\<servername>\<WinPEWAIK share>\winpe.wim.

   • Jelölje ki a rendszerindító lemezképet a Rendszerindító lemezkép legördülő listán.Select the boot image from the Boot Image drop-down list. Ha a WIM-fájl több rendszerindító lemezképet is tartalmaz, mindegyik lemezkép szerepel a felsorolásban.If the WIM file contains multiple boot images, each image is listed.

  5. Az Általános lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the General page, specify the following options, and then click Next.

   • A Név mezőbe írjon be egy egyedi nevet a rendszerindító lemezképhez.In the Name box, specify a unique name for the boot image.

   • A Verzió mezőben adjon meg egy verziószámot a rendszerindító lemezképhez.In the Version box, specify a version number for the boot image.

   • A Megjegyzés mezőben adjon meg rövid leírást a rendszerindító lemezkép használatáról.In the Comment box, specify a brief description of how the boot image is used.

  6. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

 9. A rendszerindító lemezképben engedélyezheti a parancsrendszerhéjat a hibakeresés és a Windows PE-ben történő hibaelhárítás érdekében.You can enable a command shell in the boot image to debug and troubleshoot it in Windows PE. A parancsrendszerhéj engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.Use the following steps to enable the command shell.

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Keresse meg az új rendszerindító lemezképet a listában, és keresse meg a lemezkép csomagazonosítóját.Find the new boot image in the list and identify the package ID for the image. A csomagazonosítót a rendszerindító lemezkép Lemezkép-azonosító nevű oszlopában találja.You can find the package ID in the Image ID column for the boot image.

  4. A parancssorba gépelje be a wbemtest parancsot a Windows Management Instrumentation – tesztelés párbeszédpanel megnyitásához.From a command prompt, type wbemtest to open the Windows Management Instrumentation Tester.

  5. Típus \ \ < ***SMS-szolgáltató számítógép> \root\sms\site_ <Helykód* >** a Namespace, és kattintson a Connect.Type \\<SMS Provider Computer>\root\sms\site_<sitecode> in Namespace, and then click Connect.

  6. Kattintson a Példány megnyitása lehetőségre, gépelje be az sms_bootimagepackage.packageID="<csomagazonosító>" sort, és kattintson az OK gombra.Click Open Instance, type sms_bootimagepackage.packageID="<packageID>", and then click OK. A csomagazonosító helyére a 3. lépésben megkeresett értéket írja.For packageID, enter the value that you identified in step 3.

  7. Kattintson az Objektum frissítése gombra, majd az EnableLabShell lehetőségre a Tulajdonságok ablaktáblán.Click Refresh Object, and then click EnableLabShell in the Properties pane.

  8. Kattintson a Tulajdonság szerkesztése gombra, módosítsa a beállítást Igaz értékre, majd kattintson a Tulajdonság mentése gombra.Click Edit Property, change the value to TRUE, and click Save Property.

  9. Kattintson a Objektum mentése gombra, és zárja be a Windows Management Instrumentation Testert.Click Save Object, and then exit the Windows Management Instrumentation Tester.

 10. Mielőtt a rendszerindító lemezképet feladatütemezésben használhatná, el kell küldenie azt a terjesztési pontokra, a terjesztésipont-csoportokra vagy a terjesztésipont-csoportokhoz társított gyűjteményekre.You must distribute the boot image to distribution points, distribution point groups, or to collections that are associated with distribution point groups before you can use the boot image in a task sequence. A rendszerindító lemezkép terjesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.Use the following steps to distribute the boot image.

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Kattintson a 3. lépésben átmásolt rendszerindító lemezképre.Click the boot image identified in step 3.

  4. A Kezdőlap Központi telepítés csoportjában kattintson a Terjesztési pontok frissítése elemre.On the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.