Rendszerindító lemezképek kezelése a System Center Configuration ManagerrelManage boot images with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Configuration Manager rendszerindító lemezkép van egy Windows PE (WinPE) egy operációs rendszer központi telepítése során használt kép.A boot image in Configuration Manager is a Windows PE (WinPE) image that is used during an operating system deployment. A WinPE-ben a számítógépek rendszerindító lemezképekkel indíthatók el. A WinPE egy olyan minimális méretű operációs rendszer, amely korlátozott összetevőkkel és szolgáltatásokkal készíti elő a célszámítógépet a Windows telepítésére.Boot images are used to start a computer in WinPE, which is a minimal operating system with limited components and services that prepare the destination computer for Windows installation. A következő részekben a rendszerindító lemezképek kezeléséhez.Use the following sections to manage boot images.

Alapértelmezett rendszerindító lemezképekDefault boot images

A Configuration Manager két alapértelmezett rendszerindító lemezképet biztosít: Egyik x64 támogatásához, x86 platformokat platformokon.Configuration Manager provides two default boot images: One to support x86 platforms and one to support x64 platforms. Ezeket a lemezképeket tárolja: \ \ kiszolgálónév> \SMS_ <Helykód> \osd\boot\<x64> vagy <i386>.These images are stored in: \\servername>\SMS_<sitecode>\osd\boot\<x64> or <i386>. Az alapértelmezett rendszerindító lemezképek frissítése, vagy attól függően, hogy az elvégzendő újragenerálása.The default boot images are updated or regenerated depending on the action that you take.

Vegye figyelembe az alábbi szakaszok ismertetik a műveletek a következők:Consider the following for any of the actions described in the following sections:

 • A forrás illesztőprogram-objektumoknak érvényes, beleértve az illesztőprogram forrásfájljainak, vagy az illesztőprogramok nem lesz felvéve a rendszerindító lemezképekhez a helyen kell lennie.The source driver objects must be valid, including the driver source files, or the drivers will not be added to the boot images on the site.
 • Rendszerindító lemezképek, az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket, nem alapulnak, még akkor is, ha használják a azonos Windows PE azon verzióját, nem módosulnak.Boot images that aren’t based on the default boot images, even if they use the same Windows PE version, will not be modified.
 • A módosított rendszerindító lemezképeket a terjesztési pontokra kell terjesztenie.You must redistribute the modified boot images to distribution points.
 • A módosított rendszerindító lemezképeket használó adathordozókat újra létre kell hoznia.You must recreate any media that uses the modified boot images.
 • Ha nem szeretné, hogy a testre szabott/alapértelmezett rendszerindító lemezképek automatikusan frissüljenek, tárolja őket az alapértelmezett helyen.If you do not want your customized/default boot images automatically updated, do not store them in the default location.

Note

A Configuration Manager nyomkövetési napló eszköz bekerül minden rendszerindító lemezképbe felvett a szoftverkönyvtár.The Configuration Manager Trace Log Tool is added to all boot images that you add to the Software Library. Ha a Windows PE környezetben, megkezdheti írja be a Configuration Manager nyomkövetési napló eszköz CMTrace a parancssorból.When you are in Windows PE, you can start the Configuration Manager Trace Log Tool by typing CMTrace from a command prompt.

Frissítések és karbantartás segítségével telepítse a legújabb verziót a Configuration ManagerUse updates and servicing to install the latest version of Configuration Manager

A Configuration Manager újragenerálása 1702, ha a Windows ADK-verzió frissítése, és majd használni a frissítések és karbantartás a Configuration Manager legújabb verziójának telepítéséhez, verziójától kezdve az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket.Beginning in version 1702, when you upgrade the Windows ADK version and then use updates and servicing to install the latest version of Configuration Manager, Configuration Manager regenerates the default boot images. Ez magában foglalja a új Windows PE verziót a frissített Windows ADK, az új verziót a Configuration Manager-ügyfél, illesztőprogramok, testreszabások, stb. Egyéni rendszerindító lemezképeket nem módosulnak.This includes the new Window PE version from the updated Windows ADK, the new version of the Configuration Manager client, drivers, customizations, etc. Custom boot images are not modified.

Verzió 1702, mielőtt a Configuration Manager frissíti a meglévő rendszerindító lemezképet (boot.wim) az ügyfél összetevők, illesztőprogramok, testreszabások, stb., de nem fogja használni a Windows ADK a legújabb Windows PE verziót.Prior to version 1702, Configuration Manager updates the existing boot image (boot.wim) with the client components, drivers, customizations, etc. but will not use the latest Windows PE version from the Windows ADK. Manuálisan módosítania kell a rendszerindító lemezképet használja a Windows ADK új verziója.You must manually modify the boot image to use the new version of the Windows ADK.

A Configuration Manager 2012 frissítés a Configuration Manager aktuális ág (CB)Upgrade from Configuration Manager 2012 to Configuration Manager Current Branch (CB)

A Configuration Manager 2012 Configuration Manager CB frissíti a telepítési folyamat használatával, ha a Configuration Manager művelettel újragenerálja az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket.When you upgrade Configuration Manager 2012 to Configuration Manager CB by using the setup process, Configuration Manager will regenerate the default boot images. Ez magában foglalja a frissített a Windows ADK, a Configuration Manager-ügyfél új verziójának új Windows PE verziót, és minden egyéni változatlanok maradnak.This includes the new Window PE version from the updated Windows ADK, the new version of the Configuration Manager client, and all customizations remain unchanged. Egyéni rendszerindító lemezképeket nem módosulnak.Custom boot images are not modified.

A rendszerindító lemezképet a terjesztési pontok frissítéseUpdate distribution points with the boot image

Használatakor a terjesztési pontok frissítése művelet a rendszerindító lemezképek csomópont a Configuration Manager konzolon, a Configuration Manager frissíti a célként megadott rendszerindító lemezkép ügyféloldali összetevői illesztőprogramok, testreszabások, stb.When you use the Update Distribution Points action from the Boot Images node in the Configuration Manager console, Configuration Manager updates the target boot image with the client components, drivers, customizations, etc.

A Configuration Manager verziója 1706 verziótól kezdve Ha szeretné, töltse be újra a rendszerindító lemezkép Windows PE (a Windows ADK telepítési könyvtárból) legújabb verzióját.Beginning in Configuration Manager version 1706, you can choose to reload the latest version of Windows PE (from the Windows ADK installation directory) in the boot image. A általános a terjesztési pontok frissítése varázsló tájékoztatást ad azokról a Windows ADK-verzió van telepítve a helykiszolgálón, a Windows ADK-verzión, ahol a rendszerindító lemezkép Windows PE lett megadva, és a Configuration Manager-ügyfél verziója.The General page of the Update Distribution Points wizard provides information about the Windows ADK version installed on the site server, the Windows ADK version from which Windows PE was used in the boot image, and the version of the Configuration Manager client. Ezek az információk segítségével határozza meg, hogy töltse be újra a rendszerindító lemezkép segítségével.You can use this information to help you decide whether to reload the boot image. Emellett egy olyan új oszlop (ügyfélverzió) rendszerindító lemezképeket megtekintésekor hozzá lett adva a rendszerindító lemezképek csomópont, hogy a Configuration Manager-ügyfél melyik verzióját minden rendszerindító lemezképet használja.Also, a new column (Client Version) has been added when you view boot images in the Boot Images node so you know what version of the Configuration Manager client each boot image uses.

Rendszerindító lemezkép testreszabásaCustomize a boot image

Testre szabhatja a rendszerindító lemezképet, vagy a rendszerindító lemezképek módosításával, a Configuration Manager konzolról, amikor egy Windows ADK támogatott verziójából származó Windows PE-verzión alapul.You can customize a boot image, or Modify a boot image, from the Configuration Manager console when it is based on a Windows PE version from the supported version of Windows ADK. Amikor egy helyet új verzióval frissít, és a Windows ADK új verziója települ, a rendszer az egyéni rendszerindító lemezképeket (amelyek nem az alapértelmezett rendszerindító lemezképek helyén találhatók) nem frissíti a Windows ADK új verziójával.When a site is upgraded with a new version and a new version of Windows ADK is installed, custom boot images (not in the default boot image location) are not updated with the new version of Windows ADK. Ebben az esetben nem kell a Configuration Manager konzolon a rendszerindító lemezképek testreszabhatók.When that happens, you will no longer be able to customize the boot images in the Configuration Manager console. a lemezképek ugyanakkor ugyanúgy fognak működni, mint a frissítés előtt.However, they will continue to work as they did before the upgrade.

Amikor egy adott rendszerindító lemezkép a helyen telepített Windows ADK-tól eltérő verzión alapul, akkor más módszerrel kell testreszabnia a rendszerindító lemezképeket, például a Windows AIK és a Windows ADK részét képező Deployment Image Servicing and Management (DISM) nevű parancssori eszköz segítségével.When a boot image is based on a different version of the Windows ADK installed on a site, you must customize the boot images by using another method, such as using the Deployment Image Servicing and Management (DISM) command-line tool that is part of the Windows AIK and Windows ADK. További információkért lásd: rendszerindító lemezképek testreszabása.For more information, see Customize boot images.

Rendszerindító lemezkép hozzáadásaAdd a boot image

Hely telepítése során a Configuration Manager automatikusan hozzáadja a Windows ADK támogatott verziójából származó Windows PE-verzión alapuló rendszerindító lemezképeket.During site installation, Configuration Manager automatically adds boot images that are based on a WinPE version from the supported version of the Windows ADK. Attól függően, hogy a Configuration Manager verziója valószínűleg egy másik, a Windows ADK támogatott verziójából származó Windows PE-verzión alapuló rendszerindító lemezképek hozzáadására.Depending on the version of Configuration Manager, you might be able to add boot images based on a different WinPE version from the supported version the Windows ADK. Ha a Windows PE nem támogatott verzióját tartalmazó rendszerindító lemezképet próbál meg hozzáadni, hiba történik.An error occurs when you try to add a boot image that contains an unsupported version of WinPE.

A következő szakasz a Windows ADK támogatott verzióit, a Windows PE azon verzióját a rendszerindító lemezkép alapul a Configuration Manager konzoljáról testre szabható és a Windows PE azon verzióit, amelyeken a rendszerindító lemezkép alapul, hogy a DISM segítségével testreszabható, és ezután hozzáadhatja a lemezképet a Configuration Manager tartalmaz.The following provides the supported version of Windows ADK, the Windows PE version on which the boot image is based that can be customized from the Configuration Manager console, and the Windows PE versions on which the boot image is based that you can customize by using DISM and then add the image to Configuration Manager.

 • Windows ADK-verzióWindows ADK version

  Windows ADK for Windows 10Windows ADK for Windows 10

 • A Configuration Manager konzoljáról testre szabható rendszerindító lemezképekhez használható Windows PE-verziókWindows PE versions for boot images customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 10Windows PE 10

 • A Configuration Manager konzoljáról nem testre szabható rendszerindító lemezképekhez támogatott Windows PE-verziókSupported Windows PE versions for boot images not customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 3.11 és Windows PE 5Windows PE 3.11 and Windows PE 5

  1 csak hozzáadhat egy rendszerindító lemezképet a Configuration Manager során, a Windows PE 3.1 rendszeren alapul.1 You can only add a boot image to Configuration Manager when it is based on Windows PE 3.1. Telepítse a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 szoftvert a Windows AIK for Windows 7 (Windows PE 3) frissítéséhez a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 (Windows PE 3.1) verzióra.Install the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 to upgrade Windows AIK for Windows 7 (based on Windows PE 3) with the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 (based on Windows PE 3.1). A Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 a Microsoft letöltőközpontbóltölthető le.You can download Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 from the Microsoft Download Center.

  Például ha a Configuration Manager, testre szabhatja a Windows ADK for Windows 10 (Windows PE 10-alapú) rendszerindító lemezképeket a Configuration Manager konzoljáról.For example, when you have Configuration Manager, you can customize boot images from Windows ADK for Windows 10 (based on Windows PE 10) from the Configuration Manager console. Noha a Windows PE 5 alapú rendszerindító lemezképek támogatottak, egy másik számítógépen kell testre szabnia azokat, és a Windows ADK for Windows 8-cal telepített DISM-verziót kell használnia.However, while boot images based on Windows PE 5 are supported, you must customize them from a different computer and use the version of DISM that is installed with Windows ADK for Windows 8. Ezt követően a rendszerindító lemezképet is hozzáadhat a Configuration Manager-konzolra.Then, you can add the boot image to the Configuration Manager console. További információ a lépésekről, amelyekkel testre szabhatja a rendszerindító lemezképeket (választható összetevők és illesztőprogramok hozzáadása), engedélyezheti a parancstámogatást a rendszerindító lemezképhez, hozzáadhatja a rendszerindító lemezképet a Configuration Manager konzolt, és a terjesztési pontokat frissíteni a rendszerindító lemezképet, lásd: rendszerindító lemezképek testreszabása.For more information with the steps to customize a boot image (add optional components and drivers), enable command support to the boot image, add the boot image to the Configuration Manager console, and update distribution points with the boot image, see Customize boot images.

  A következő eljárással adhat hozzá rendszerindító lemezképet manuálisan.Use the following procedure to manually add a boot image.

Rendszerindító lemezkép hozzáadásaTo add a boot image

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

 3. A Rendszerindító lemezkép hozzáadása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Rendszerindító lemezkép hozzáadása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Add Boot Image to start the Add Boot Image Wizard.

 4. Az Adatforrás oldalon adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the Data Source page, specify the following options, and then click Next.

  • Az Elérési út mezőben adja meg a rendszerindító lemezkép WIM-fájljának elérési útvonalát.In the Path box, specify the path to the boot image WIM file.

   A megadott elérési útnak UNC formátumú, érvényes hálózati elérési útnak kell lennie.The specified path must be a valid network path in the UNC format. For example: \\<servername\<sharename>\<bootimagename>.wim.For example: \\<servername\<sharename>\<bootimagename>.wim.

  • Jelölje ki a rendszerindító lemezképet a Rendszerindító lemezkép legördülő listán.Select the boot image from the Boot Image drop-down list. Ha a WIM-fájl több rendszerindító lemezképet is tartalmaz, válassza ki a megfelelő lemezképet.If the WIM file contains multiple boot images, select the appropriate image.

 5. Az Általános lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the General page, specify the following options, and then click Next.

  • A Név mezőbe írjon be egy egyedi nevet a rendszerindító lemezképhez.In the Name box, specify a unique name for the boot image.

  • A Verzió mezőben adjon meg egy verziószámot a rendszerindító lemezképhez.In the Version box, specify a version number for the boot image.

  • A Megjegyzés mezőben adjon meg rövid leírást a rendszerindító lemezkép használatáról.In the Comment box, specify a brief description of how the boot image is used.

 6. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

  A rendszerindító lemezkép megjelenik a rendszerindító lemezkép csomópont a Configuration Manager konzol.The boot image is now listed in the Boot Image node of the Configuration Manager console. Mielőtt azonban a rendszerindító lemezképet operációs rendszer központi telepítéséhez használhatná, a rendszerindító lemezképet el kell juttatnia terjesztési pontokra, terjesztésipont-csoportokra vagy terjesztésipont-csoportokhoz társított gyűjteményekbe.However, before you can use the boot image to deploy an operating system you must distribute the boot image to distribution points, distribution point groups, or to collections that are associated with distribution point groups.

Note

Ha bejelöli a rendszerindító lemezkép csomópont a Configuration Manager konzolon a méret (KB) oszlopában láthatók az egyes rendszerindító lemezképek kibontott mérete.When you select the Boot Image node in the Configuration Manager console, the Size (KB) column displays the decompressed size for each boot image. Azonban a Configuration Manager rendszerindító lemezképet a hálózaton keresztül küldi el, amikor egy tömörített példányát küldi a képet, általában sokkal kisebb, mint szerepel a méret (KB) oszlop.However, when Configuration Manager sends a boot image over the network, it sends a compressed copy of the image, which is typically much smaller than the size listed in the Size (KB) column.

Rendszerindító lemezképek terjesztési pontra történő terjesztéseDistribute boot images to a distribution point

A rendszerindító lemezképek terjesztése ugyanúgy történik a terjesztési pontokra, mint más tartalmaké.Boot images are distributed to distribution points in the same way as you distribute other content. A legtöbb esetben az operációs rendszer központi telepítéséhez és adathordozók létrehozásához legalább egy terjesztési pontra el kell juttatnia a rendszerindító lemezképet.In most cases, you must distribute the boot image to at least one distribution point before you deploy an operating system and before you create media.

Note

Ha a PXE környezettel szeretné elvégezni egy operációs rendszer központi telepítését, vegye figyelembe a következőket a rendszerindító lemezkép terjesztése előtt:To use PXE to deploy an operating system, consider the following before you distribute the boot image:

 • A terjesztési pontnak konfigurálva kell lennie a PXE-kérelmek fogadásához.The distribution point must be configured to accept PXE requests.

  • Egy x86-os és egy x64-es PXE-kompatibilis rendszerindító lemezképet is el kell juttatnia legalább egy PXE-kompatibilis terjesztési pontra.You must distribute both an x86 and an x64 PXE-enabled boot image to at least one PXE-enabled distribution point.
  • A Configuration Manager továbbítja a rendszerindító lemezképet a RemoteInstall a PXE-képes terjesztési pont mappájába.Configuration Manager distributes the boot images to the RemoteInstall folder on the PXE-enabled distribution point.

  Operációs rendszerek központi telepítése a PXE használatával kapcsolatos további információkért lásd: PXE használatával a Windows központi telepítése a hálózaton keresztül.For more information about using PXE to deploy operating systems, see Use PXE to deploy Windows over the network.

Rendszerindító lemezkép terjesztésére vonatkozó lépésekért lásd: Tartalom terjesztése.For the steps to distribute a boot image, see Distribute content.

Rendszerindító lemezkép módosításaModify a boot image

Eszközillesztőket adhat hozzá a lemezképhez vagy távolíthat el abból, illetve szerkesztheti a rendszerindító lemezképhez társított tulajdonságokat.You can add or remove device drivers to the image or edit the properties associated with the boot image. A hozzáadott vagy eltávolított eszközillesztők lehetnek például hálózati adapterek vagy háttértár-illesztőprogramok.The device drivers that you add or remove can include network adapters or mass storage device drivers. A rendszerindító lemezképek módosításakor a következő tényezőket kell figyelembe venni:Consider the following factors when you modify boot images:

 • Ahhoz, hogy eszközillesztőket adhasson hozzá a rendszerindító lemezképhez, azokat importálni és engedélyezni kell az illesztőprogram-katalógusban.You must import and enable the device drivers in the device driver catalog before you can add them to the boot image.

 • Rendszerindító lemezkép módosításakor a rendszerindító lemezkép által hivatkozott társított csomagok nem változnak meg.When you modify a boot image, the boot image does not change any of the associated packages that the boot image references.

 • Miután változtatásokat hajtott végre egy rendszerindító lemezképen, frissítenie kell a rendszerindító lemezképet azokon a terjesztési pontokon, amelyeken már megtalálható, hogy a rendszerindító lemezkép legújabb verziója legyen elérhető.After you make changes to a boot image, you must update the boot image on the distribution points that already have the boot image so that the most current version of the boot image is available. További információ: Manage content you have distributed (Terjesztett tartalom kezelése).For more information, see Manage content you have distributed.

  Az alábbi eljárással módosíthat egy rendszerindító lemezképet.Use the following procedure to modify a boot image.

Rendszerindító lemezkép tulajdonságainak módosításaTo modify the properties of a boot image

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

 3. Jelölje ki a módosítani kívánt rendszerindító lemezképet.Select the boot image that you want to modify.

 4. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságok gombra az adott rendszerindító lemezképhez tartozó Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.On the Home tab, in the Properties group, click Properties to open the Properties dialog box for the boot image.

 5. A rendszerindító lemezkép működésének módosításához adja meg a következő beállítások bármelyikét:Set any of the following settings to change the behavior of the boot image:

  • Ha a rendszerindító lemezkép tulajdonságait külső eszköz használatával módosította, a Lemezképek lapon kattintson az Újrabetöltés gombra.On the Images tab, if you have changed the properties of the boot image by using an external tool, click Reload.

  • Az Illesztőprogramok lapon vegye fel a WinPE rendszerindításához szükséges Windows-eszközillesztőket.On the Drivers tab, add the Windows device drivers that are required to boot WinPE. Az eszközillesztők hozzáadásakor vegye figyelembe a következőket:Consider the following when you add device drivers:

   • Válassza ki a rendszerindító lemezkép architektúrájának nem megfelelő illesztőprogramok elrejtése megjelenítendő csak a rendszerindító lemezkép architektúrájának illesztőprogramjait.Select Hide drivers that do not match the architecture of the boot image to only display only drivers for the architecture of the boot image. Az architektúra a gyártó által az .INF fájlban ismertetett architektúrán alapul.The architecture is based on the architecture reported in the .INF from the manufacturer.

   • Jelölje be a Nem tárolási vagy hálózati osztályban található illesztőprogramok elrejtése (rendszerindító lemezképek esetén) beállítást, hogy csak a tárolási és hálózati illesztőprogramok jelenjenek meg, elrejtve a rendszerindító lemezképek esetén általában nem szükséges alkalmazásokat, például a video- vagy modem-illesztőprogramokat.Select Hide drivers that are not in a storage or network class (for boot images) to only display storage and network drivers, and hide other drivers that are not typically needed for boot images, such as a video driver or modem driver.

   • Jelölje be a Digitális aláírás nélküli illesztőprogramok elrejtése beállítást a digitális aláírással nem rendelkező illesztőprogramok elrejtéséhez.Select Hide drivers that are not digitally signed to hide drivers that are not digitally signed.

   • Ajánlott eljárásként elegendő a hálózati adapterek és a háttértárak illesztőprogramjait felvenni a rendszerindító lemezképbe, kivéve ha követelmény, hogy a WinPE más illesztőprogramokat is tartalmazzon.As a best practice, add only NIC and Mass Storage Drivers to the boot image unless there are requirements for other drivers to be part of WinPE.

   • Mivel a WinPE eleve számos beépített illesztőprogramot tartalmaz, csak azon hálózati adapterek és háttértárak illesztőprogramját vegye fel, amelyeket a Windows PE nem biztosít.Because WinPE already comes with many drivers built in, add only NIC and Mass Storage Drivers that are not supplied by WinPE.

   • Ügyeljen arra, hogy a rendszerindító lemezképbe felvett illesztőprogramok megfeleljenek a rendszerindító lemezkép architektúrájának.Make sure that the drivers that you add to the boot image match the architecture of the boot image.

   Note

   Rendszerindító lemezképbe való felvételük előtt az eszközillesztőket importálnia kell az illesztőprogramok katalógusába.You must import device drivers into the drivers catalog before you add them to a boot image. Eszközillesztők importálása kapcsolatos információkért lásd: kezelheti az illesztőprogramokat.For information about how to import device drivers, see Manage drivers.

  • A Testreszabás lapon jelölje be a következő beállítások bármelyikét:On the Customization tab, select any of the following settings:

   • Jelölje be az Indítás előtti parancsok engedélyezése négyzetet a feladatütemezés előtt futtatni kívánt parancs megadásához.Select the Enable Prestart Commands check box to specify a command to run before the task sequence is run. Ha az indítás előtti parancsok engedélyezve vannak, megadhatja a futtatni kívánt parancssort, megadhatja, hogy a parancs futtatásához szükségesek-e támogatófájlok, és ha igen, ezeknek a fájloknak a forráshelyét.When prestart commands are enabled, you can then specify the command line that is run, whether support files are required to run the command, and the source location of those support files.

    Warning

    A cmd /c karakterláncot hozzá kell adni a parancssor elejéhez.You must add cmd /c to the start of the command line. Ha nem adja meg a cmd /c karakterláncot, a parancssor a futtatás után nem fog bezáródni.If you do not specify cmd /c, the command will not close after it runs. A központi telepítés ebben az esetben várakozni fog a parancs befejezésére, és nem fogja elkezdeni a többi konfigurált parancsot vagy műveletet.The deployment continues to wait for the command to finish and will not start any other configured commands or actions.

    Tip

    Feladatütemezési média létrehozásakor a a feladatütemezés írja a Csomagazonosítót és az előindítási parancssort, beleértve a feladatütemezési változók, a Configuration Manager konzolt futtató számítógépen a CreateTSMedia.log naplófájlba értékét.During task sequence media creation, the task sequence writes the package ID and prestart command-line, including the value for any task sequence variables, to the CreateTSMedia.log log file on the computer that runs the Configuration Manager console. Ebben a naplófájlban ellenőrizheti a feladatütemezési változók értékét.You can review this log file to verify the value for the task sequence variables.

   • A Windows PE háttér beállításainak megadásával határozza meg, hogy a Windows PE alapértelmezett hátterét vagy egy egyéni hátteret szeretne használni.Set the Windows PE Background settings to specify whether you want to use the default WinPE background or a custom background.

   • Jelölje be a Parancstámogatás engedélyezése (csak tesztelés) beállítást a parancssor F8 billentyűvel végzett megnyitásához a rendszerindító lemezkép központi telepítésekor.Select Enable command support (testing only) to open a command prompt by using the F8 key while the boot image is deployed. Ez hasznos a központi telepítés tesztelésekor a hibaelhárításnál.This is useful for troubleshooting while you are testing your deployment. Éles központi telepítési környezetben a beállítás használata nem javasolt.Using this setting in a production deployment is not advised.

   • Konfigurálja a Windows PE ideiglenes területet, amely a WinPE által használt ideiglenes tárhely (RAM-meghajtó).Configure the Windows PE scratch space, which is temporary storage (RAM drive) used by WinPE. Például amikor egy alkalmazás fut a WinPE környezetben, és ideiglenes fájlok írására van szüksége, a WinPE egy merevlemez jelenlétének szimulálásához átirányítja ezeket a fájlokat a memóriában található ideiglenes területre.For example, when an application is run within WinPE and needs to write temporary files, WinPE redirects the files to the scratch space in memory to simulate the presence of a hard disk. A WinPE alapértelmezés szerint az írható memória 32 MB méretű területét foglalja le.By default, WinPE allocates 32 megabytes (MB) of writeable memory.

  • Az Adatforrás lapon módosítsa a következő beállítások bármelyikét:On the Data Source tab, update any of the following settings:

   • Állítsa be a Lemezkép elérési útja és a Lemezképindex beállításokat a rendszerindító lemezkép forrásfájljának módosításához.Set Image path and Image index to change the source file of the boot image.

   • Jelölje be a Terjesztési pontok ütemezett frissítése beállítást egy, a rendszerindító lemezkép frissítéséhez tartozó ütemezés létrehozásához.Select Update distribution points on a schedule to create a schedule for when the boot image is updated.

   • Jelölje be a Tartalom megőrzése az ügyfél gyorsítótárában beállítást, ha nem szeretné, hogy a csomag tartalma elévüljön az ügyfél gyorsítótárában, amikor más tartalmaknak kell helyet biztosítani.Select Persist content in client cache if you do not want the content of this package to age out of the client cache to make room for other content.

   • Jelölje be a Bináris különbözeti replikáció engedélyezése beállítást annak megadásához, hogy a rendszer csak a megváltozott fájlokat terjessze a rendszerindító lemezképcsomag a terjesztési ponton való frissítésekor.Select Enable binary differential replication to specify that only changed files are distributed when the boot image package is updated on the distribution point. Ez a beállítás jelentősen csökkenti a helyek közötti hálózati adatforgalmat, különösen akkor, ha a rendszerindító lemezképcsomag mérete nagy, és a változások viszonylag csekély mértékűek.This setting minimizes the network traffic between sites, especially when the boot image package is large and the changes are relatively small.

   • Jelölje be A rendszerindító lemezkép központi telepítése a PXE-képes terjesztési pontról beállítást, ha a rendszerindító lemezképet PXE-képes központi telepítésben használja.Select Deploy this boot image from the PXE-enabled distribution point if the boot image is used in a PXE-enabled deployment.

  • Az Adatelérés lapon válassza a következő beállítások bármelyikét:On the Data Access tab, select any of the following settings:

   • Adja meg a Csomagmegosztási beállítások értékeit, ha azt szeretné, hogy az ügyfelek a hálózatról telepítsék a csomag tartalmát.Set the Package share settings if you want clients to install the content in this package from the network.

   • Állítsa be a csomag frissítési beállítások határozza meg, hogyan felhasználók leválasztása a terjesztési pontot a Configuration Manager számára.Set the Package update settings to specify how you want Configuration Manager to disconnect users from the distribution point. Lehet, hogy a Configuration Manager nem tudja frissíteni a rendszerindító lemezképet, ha felhasználók csatlakoznak a terjesztési pontra.Configuration Manager might be unable to update the boot image when users are connected to the distribution point.

  • A Terjesztési beállítások lapon válassza a következő beállítások bármelyikét:On the Distribution Settings tab, select any of the following settings:

   • Az a terjesztési prioritás listában, adja meg a prioritási szintet, amelyet a Configuration Manager használata, amikor több csomagot küld ugyanarra a terjesztési pontra.In the Distribution priority list, specify the priority level that you want Configuration Manager to use when multiple packages are distributed to the same distribution point.

   • Jelölje be A csomag tartalmának terjesztése az előnyben részesített terjesztési pontokra beállítást, ha engedélyezni szeretné az igény szerinti tartalomterjesztést az előnyben részesített terjesztési pontokra.Select Distribute the content for this package to preferred distribution points if you want to enable on-demand content distribution to preferred distribution points. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a felügyeleti pont az összes előnyben részesített terjesztési pontra terjeszti a tartalmat, amikor egy ügyfél a csomaghoz tartozó tartalmat igényel, és a tartalom nem áll rendelkezésre egyetlen előnyben részesített terjesztési ponton sem.When this setting is enabled, the management point distributes the content to all preferred distribution points when a client requests the content for the package and the content is not available on any preferred distribution points.

   • Adja meg a Manuálisan előkészített terjesztési pontok beállításai értékeit annak meghatározásához, hogyan szeretné küldeni a rendszerindító lemezképet olyan terjesztési pontokra, amelyeknél engedélyezve van a manuálisan előkészített tartalom.Set the Prestaged distribution point settings to specify how you want the boot image to be distributed to distribution points that are enabled for prestaged content.

    Note

    További információ az előkészített tartalmakról: Tartalom előkészítése.For more information about prestaged content, see Prestage content.

  • A Tartalom helye lapon jelölje ki a terjesztési pontot vagy a terjesztésipont-csoportot, és hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet:On the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group and perform any of the following actions:

   • Kattintson a Továbbterjesztés elemre a rendszerindító lemezkép újbóli terjesztéséhez a kijelölt terjesztési pontra vagy terjesztésipont-csoportra.Click Redistribute to distribute the boot image to the selected distribution point or distribution point group again.

   • Kattintson az Érvényesítés elemre a rendszerindító lemezképcsomag sértetlenségének ellenőrzéséhez a kijelölt terjesztési ponton vagy terjesztésipont-csoporton.Click Validate to check the integrity of the boot image package on the selected distribution point or distribution point group.

  • Az a választható összetevők lapra, adja meg az összetevőket, amelyek a Windows PE-Lemezképhez hozzáadott Configuration Managerrel történő használathoz.On the Optional Components tab, specify the components that are added to Windows PE for use with Configuration Manager. További információ a rendelkezésre álló választható összetevőkről: WinPE: Adja hozzá a packages (Optional Components Reference).For more information about available optional components, see WinPE: Add packages (Optional Components Reference).

  • A Biztonság lapon jelöljön ki egy rendszergazdát, és módosítsa az általa végrehajtható műveleteket.On the Security tab, select an administrative user and change the operations that they can perform.

 6. A tulajdonságok beállítása után kattintson az OK gombra.After you have configured the properties, click OK.

Rendszerindító lemezkép központi telepítése a PXE-képes terjesztési pontról konfigurálásaConfigure a boot image to deploy from a PXE-enabled distribution point

A rendszerindító lemezkép PXE-t támogató operációs rendszer központi telepítésére való használata előtt konfigurálnia kell a rendszerindító lemezképet egy PXE-képes terjesztési pontról történő központi telepítésre.Before you can use a boot image for a PXE operating system deployment, you must configure the boot image to deploy from a PXE-enabled distribution point.

Rendszerindító lemezkép konfigurálása a PXE-t támogató terjesztési pontról való központi telepítéshezTo configure a boot image to deploy from a PXE-enabled distribution point

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

 3. Jelölje ki a módosítani kívánt rendszerindító lemezképet.Select the boot image that you want to modify.

 4. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságok gombra az adott rendszerindító lemezképhez tartozó Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.On the Home tab, in the Properties group, click Properties to open the Properties dialog box for the boot image.

 5. Az Adatforrás lapon válassza A rendszerindító lemezkép központi telepítése a PXE-képes terjesztési pontról lehetőséget.On the Data Source tab, select Deploy this boot image from the PXE-enabled distribution point.

 6. A tulajdonságok beállítása után kattintson az OK gombra.After you have configured the properties, click OK.

Rendszerindító lemezkép központi telepítéséhez több nyelv konfigurálásaConfigure multiple languages for boot image deployment

A rendszerindító lemezképek nyelvsemlegesek.Boot images are language neutral. Ez lehetővé teszi, hogy a WinPE környezetben egyetlen rendszerindító lemezképen különböző nyelveken jelenítse meg a feladatütemezést, amennyiben hozzáadja az adott nyelvek támogatását a Windows PE választható összetevői közül, illetve a feladatütemezés megfelelő változójának beállításával megadja a megjeleníthető nyelveket.This allows you to use one boot image that will display the task sequence text in multiple languages, while in WinPE, if you include the appropriate language support from the Windows PE Optional Components and set the appropriate task sequence variable to indicate which language can be displayed. A központilag telepített operációs rendszer nyelve nem függ össze a Configuration Manager verziójától függetlenül a WinPE környezetben megjelenített nyelvvel.The language of the operating system that you deploy is independent from the language that is displayed when in WinPE, regardless of the Configuration Manager version. A felhasználónak megjelenített nyelv meghatározása a következőképpen történik:The language that is displayed to the user is determined as follows:

 • Amikor egy felhasználó futtatja a feladatütemezést egy meglévő operációs rendszerből, a Configuration Manager automatikusan a felhasználóhoz beállított nyelvet használja.When a user runs the task sequence from an existing operating system, Configuration Manager automatically uses the language configured for the user. Ha a feladatütemezés automatikusan fut egy kötelező telepítési határidő miatt, a Configuration Manager az operációs rendszer nyelvét használja.When the task sequence automatically runs as the result of a mandatory deployment deadline, Configuration Manager uses the language of the operating system.

 • Az operációs rendszerek PXE vagy adathordozó használatával végrehajtott telepítésekor az SMSTSLanguageFolder változóban állíthatja be a nyelv azonosító értékét, egy indítás előtti parancs részeként.For operating system deployments that use PXE or media, you can set the language ID value in the SMSTSLanguageFolder variable as part of a prestart command. Amikor a számítógép a WinPE környezetben indul el, az üzenetek a változóban megadott nyelven jelennek meg.When the computer boots to WinPE, messages are displayed in the language that you specified in the variable. Ha nem sikerül hozzáférni a nyelvi erőforrásfájlhoz a megadott mappában, vagy nem állítja be a változót, az üzenetek a WinPE nyelvén jelennek meg.If there is an error accessing the language resource file in the specified folder or you do not set the variable, messages are displayed in the WinPE language.

  Note

  Ha az adathordozó jelszavas védelemmel van ellátva, a jelszót kérő üzenet mindig a WinPE nyelvén jelenik meg.When the media is protected with a password, the text that prompts the user for the password is always displayed in the WinPE language.

  Az alábbiak végrehajtásával állíthatja be a WinPE nyelvét operációs rendszerek PXE vagy adathordozó használatával kezdeményezett központi telepítései esetében.Use the following procedure to set the WinPE language for PXE or media-initiated operating system deployments.

A Windows PE nyelvének beállítása operációs rendszerek PXE vagy adathordozó használatával kezdeményezett telepítésekorTo set the Windows PE language for a PXE or media-initiated operating system deployment

 1. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő feladatütemezési erőforrásfájl (tsres.dll) a megfelelő nyelvi mappában van a helykiszolgálón, mielőtt frissíti a rendszerindító lemezképet.Verify that the appropriate task sequence resource file (tsres.dll) is in the corresponding language folder on site server before you update the boot image. Az angol nyelvű erőforrásfájl például a következő helyen található: <ConfigMgrtelepítésimappája>\OSD\bin\x64\00000409\tsres.dll.For example, the English resource file is in the following location: <ConfigMgrInstallationFolder>\OSD\bin\x64\00000409\tsres.dll.

 2. Az indítás előtti parancs részeként az SMSTSLanguageFolder környezeti változót állítsa a megfelelő nyelvi azonosítóra.As part of your prestart command, set the SMSTSLanguageFolder environment variable to the appropriate language ID. A nyelvi azonosítót decimális, nem pedig hexadecimális értékként kell megadni.The language ID must be specified by using decimal and not hexadecimal. Ha például angolra szeretné állítani a nyelvi változót, az 1033 decimális értéket kell megadnia a mappanévben használt 00000409 hexadecimális érték helyett.For example, to set the language ID to English, you would specify a decimal value of 1033 instead of the hexadecimal value of 00000409 used for the folder name.