Rendszerindító lemezképek kezelése a System Center Configuration ManagerrelManage boot images with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Configuration Manager rendszerindító lemezkép van egy Windows PE (WinPE) lemezkép az operációs rendszer központi telepítése során használt.A boot image in Configuration Manager is a Windows PE (WinPE) image that is used during an operating system deployment. Rendszerindító lemezképek használatával a számítógép indítása a WinPE környezetben.Boot images are used to start a computer in WinPE. A minimális méretű operációs rendszer tartalmazza, korlátozott összetevőkkel és szolgáltatásokkal.This minimal operating system contains limited components and services. A Configuration Manager WinPE segítségével készíti elő a célszámítógépet a Windows telepítésére.Configuration Manager uses WinPE to prepare the destination computer for Windows installation. A következő részekben a rendszerindító lemezképek kezeléséhez.Use the following sections to manage boot images.

Alapértelmezett rendszerindító lemezképekDefault boot images

A Configuration Manager két alapértelmezett rendszerindító lemezképet biztosít: Egyik x64 támogatásához, x86 platformokat platformokon.Configuration Manager provides two default boot images: One to support x86 platforms and one to support x64 platforms. Ezeket a lemezképeket tárolja: \ \ kiszolgálónév> \SMS_ <Helykód> \osd\boot\<x64> vagy <i386>.These images are stored in: \\servername>\SMS_<sitecode>\osd\boot\<x64> or <i386>. Az alapértelmezett rendszerindító lemezképek frissítése, vagy attól függően, hogy az elvégzendő újragenerálása.The default boot images are updated or regenerated depending on the action that you take.

Vegye figyelembe az alábbi viselkedésmódok az alapértelmezett rendszerindító lemezképek leírt műveletek:Consider the following behaviors for any of the actions described for default boot images:

 • Az adatforrás illesztőprogram-objektumok érvényesnek kell lennie.The source driver objects must be valid. Ezek az objektumok az illesztőprogram forrásfájljainak tartalmazza.These objects include the driver source files. Ha az objektum nem érvényes, a hely nem az illesztőprogramok hozzáadásához a rendszerindító lemezképeket.If the objects are not valid, the site doesn't add the drivers to the boot images.
 • Rendszerindító lemezképek, az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket, nem alapulnak, még akkor is, ha használják a azonos Windows PE azon verzióját, nem módosulnak.Boot images that aren’t based on the default boot images, even if they use the same Windows PE version, are not modified.
 • Elvégzi a módosított rendszerindító lemezképeket a terjesztési pontokra.Redistribute the modified boot images to distribution points.
 • Hozza létre újra a módosított rendszerindító lemezképeket használó adathordozókat.Recreate any media that uses the modified boot images.
 • Ha nem szeretné, hogy a testre szabott/alapértelmezett rendszerindító lemezképek automatikusan frissüljenek, tárolja őket az alapértelmezett helyen.If you do not want your customized/default boot images automatically updated, do not store them in the default location.

Megjegyzés

A Configuration Manager nyomkövetési napló eszköz (CMTrace) kerül az összes rendszerindító lemezképeket a szoftverkönyvtár.The Configuration Manager Trace Log Tool (CMTrace) is added to all boot images in the Software Library. Ha a Windows PE környezetben, az eszköz elindításához írja be a CMTrace a parancssorból.When you're in Windows PE, start the tool by typing CMTrace from the command prompt. Verzió 1802, kezdve cmtrace.exe a Windows PE elindításakor többé nem kéri-e ehhez a program az alapértelmezett nézőkét biztosít a rendszernapló fájljaiban.Starting in version 1802, when launching cmtrace.exe in Windows PE, you're no longer prompted to choose whether to make this program the default viewer for log files.

Frissítések és karbantartás segítségével telepítse a legújabb verziót a Configuration ManagerUse updates and servicing to install the latest version of Configuration Manager

A webhely újragenerálása 1702, amikor frissíteni a Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) verziót, és majd használni a frissítések és karbantartás a Configuration Manager legújabb verziójának telepítéséhez, verziójától kezdve az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket.Beginning in version 1702, when you upgrade the Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) version, and then use updates and servicing to install the latest version of Configuration Manager, the site regenerates the default boot images. A frissítés az új WinPE-verziót a frissített a Windows ADK, a Configuration Manager ügyfél, az illesztőprogramok és a testreszabások új verzióját tartalmazza.This update includes the new WinPE version from the updated Windows ADK, the new version of the Configuration Manager client, drivers, and customizations. A hely nem módosítja az egyéni rendszerindító lemezképeket.The site doesn't modify custom boot images.

Verzió 1702, mielőtt a Configuration Manager frissíti a meglévő rendszerindító lemezképet a ügyfélösszetevők, illesztőprogramok és testre szabott elem, de nem használja a Windows ADK WinPE a legújabb verziót.Prior to version 1702, Configuration Manager updates the existing boot image with the client components, drivers, and customizations, but doesn't use the latest WinPE version from the Windows ADK. Módosítsa manuálisan a rendszerindító lemezképet használja a Windows ADK új verziója.Manually modify the boot image to use the new version of the Windows ADK.

A Configuration Manager 2012 frissítés a Configuration Manager aktuális ág (CB)Upgrade from Configuration Manager 2012 to Configuration Manager Current Branch (CB)

A Configuration Manager 2012 Configuration Manager CB frissíti a telepítési folyamat használatával, ha a webhely újragenerálása az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket.When you upgrade Configuration Manager 2012 to Configuration Manager CB by using the setup process, the site regenerates the default boot images. A frissítés az új WinPE-verziót a frissített a Windows ADK és a Configuration Manager-ügyfél új verzióját tartalmazza.This update includes the new WinPE version from the updated Windows ADK and the new version of the Configuration Manager client. Az összes rendszerindító lemezkép testreszabási beállításait változatlanok maradnak.All boot image customizations remain unchanged. A hely nem módosítja az egyéni rendszerindító lemezképeket.The site doesn't modify custom boot images.

A rendszerindító lemezképet a terjesztési pontok frissítéseUpdate distribution points with the boot image

Használatakor a terjesztési pontok frissítése művelet a rendszerindító lemezképek csomópontot a konzolon, a hely frissíti a célként megadott rendszerindító lemezkép az ügyfél összetevők, illesztőprogramok és egyéni beállításokat.When you use the Update Distribution Points action from the Boot Images node in the console, the site updates the target boot image with the client components, drivers, and customizations.

A Configuration Manager verziója 1706 kezdve töltse be újra a rendszerindító lemezkép a Windows ADK telepítési könyvtárában a WinPE legújabb verziójával.Beginning in Configuration Manager version 1706, reload the boot image with latest version of WinPE from the Windows ADK installation directory. A általános a terjesztési pontok frissítése varázsló a következő adatokat tartalmazza:The General page of the Update Distribution Points wizard provides the following information:

 • A Windows ADK-verzió a helyrendszer-kiszolgálóraThe Windows ADK version installed on the site server
 • A Windows ADK-verzió a Windows PE a rendszerindító lemezképbenThe Windows ADK version of WinPE in the boot image
 • A Configuration Manager-ügyfél verziójának segítségével ezt az információt határozza meg, hogy töltse be újra a rendszerindító lemezképet.The version of the Configuration Manager client Use this information to help decide whether to reload the boot image. A rendszerindító lemezképek csomópont is tartalmaz egy új oszlopot (ügyfélverzió).The Boot Images node also includes a new column for (Client Version). Ez az oszlop segítségével gyorsan megtekintheti az egyes rendszerindító lemezképek a Configuration Manager-ügyfél verziója.Use this column to quickly view the Configuration Manager client version in each boot image.

Rendszerindító lemezkép testreszabásaCustomize a boot image

Ha a rendszerindító lemezkép a Windows ADK támogatott verziójából származó Windows PE-verzión alapul, testre szabhatja vagy a rendszerindító lemezképek módosításával a konzolról.When a boot image is based on the WinPE version from the supported version of the Windows ADK, you can customize or modify a boot image from the console. Ha a hely frissítése egy új verziójával, és a Windows ADK új verziója telepítve van, egyéni rendszerindító lemezképeket (nem az alapértelmezett rendszerindító lemezképek helyén) nem frissíti a Windows ADK új verziója.When a site is upgraded with a new version and a new version of Windows ADK is installed, custom boot images (not in the default boot image location) aren't updated with the new version of Windows ADK. Ebben az esetben nem szabhatja testre a rendszerindító lemezképeket, a Configuration Manager konzolon.When that happens, you can't customize the boot images in the Configuration Manager console. De azok továbbra is működni, mint a frissítés előtt.However, they continue to work as they did before the upgrade.

Ha a rendszerindító lemezképek a Windows ADK telepíteni a megfelelő helyre egy másik verziója alapján, akkor testre kell szabnia a rendszerindító lemezképeket.When a boot image is based on a different version of the Windows ADK installed on a site, you must customize the boot images. Egy másik módszer segítségével testre szabhatja a rendszerindító lemezképeket, például a Deployment Image Servicing and Management (DISM) parancssori eszköz használatával.Use another method to customize these boot images, such as using the Deployment Image Servicing and Management (DISM) command-line tool. A DISM a Windows ADK részét képezi.DISM is part of the Windows ADK. További információkért lásd: rendszerindító lemezképek testreszabása.For more information, see Customize boot images.

Rendszerindító lemezkép hozzáadásaAdd a boot image

Hely telepítése során a Configuration Manager automatikusan hozzáadja a Windows ADK támogatott verziójából származó Windows PE-verzión alapuló rendszerindító lemezképeket.During site installation, Configuration Manager automatically adds boot images that are based on a WinPE version from the supported version of the Windows ADK. Attól függően, hogy a Configuration Manager verziója valószínűleg egy másik, a Windows ADK támogatott verziójából származó Windows PE-verzión alapuló rendszerindító lemezképek hozzáadására.Depending on the version of Configuration Manager, you might be able to add boot images based on a different WinPE version from the supported version the Windows ADK. Egy hiba akkor fordul elő, amikor megpróbálja a Windows PE nem támogatott verzióját tartalmazó rendszerindító lemezkép hozzáadása.An error occurs when you try to add a boot image that contains an unsupported version of WinPE. Az alábbi listában a jelenleg támogatott Windows ADK és a WinPE verziója:The following list is the currently supported Windows ADK and WinPE versions:

 • Windows ADK-verzióWindows ADK version

  Windows ADK for Windows 10Windows ADK for Windows 10

 • A Configuration Manager konzoljáról testre szabható rendszerindító lemezképekhez használható Windows PE-verziókWindows PE versions for boot images customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 10Windows PE 10

 • A Configuration Manager konzoljáról nem testre szabható rendszerindító lemezképekhez támogatott Windows PE-verziókSupported Windows PE versions for boot images not customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 3.11 és Windows PE 5Windows PE 3.11 and Windows PE 5

  1 csak hozzáadhat egy rendszerindító lemezképet a Configuration Manager során, a Windows PE 3.1 rendszeren alapul.1 You can only add a boot image to Configuration Manager when it is based on Windows PE 3.1. A frissítés a Windows AIK for Windows 7 (Windows PE 3.0 alapján) a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 (Windows PE 3.1 rendszeren alapuló).Upgrade the Windows AIK for Windows 7 (based on Windows PE 3.0) with the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 (based on Windows PE 3.1). Töltse le a Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 a a Microsoft Download Center.Download the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 from the Microsoft Download Center.

  Például a Configuration Manager konzol segítségével testre szabhatja a rendszerindító lemezképek Windows PE 10 a a Windows ADK for Windows 10-alapú.For example, use the Configuration Manager console to customize boot images based on Windows PE 10 from the Windows ADK for Windows 10. A Windows PE 5 alapú rendszerindító lemezképet testre egy másik számítógépen, a Windows ADK for Windows 8 a DISM-verziót használ.For a boot image based on Windows PE 5, customize it from a different computer using the version of DISM from the Windows ADK for Windows 8. Majd adja hozzá az egyéni rendszerindító lemezképet a Configuration Manager konzolon.Then add the custom boot image to the Configuration Manager console. További információkért lásd: rendszerindító lemezképek testreszabása.For more information, see Customize boot images.

  A következő eljárással adhat hozzá rendszerindító lemezképet manuálisan.Use the following procedure to manually add a boot image.

Rendszerindító lemezkép hozzáadásaTo add a boot image

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

 3. A Rendszerindító lemezkép hozzáadása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Rendszerindító lemezkép hozzáadása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Add Boot Image to start the Add Boot Image Wizard.

 4. Az Adatforrás oldalon adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the Data Source page, specify the following options, and then click Next.

  • Az Elérési út mezőben adja meg a rendszerindító lemezkép WIM-fájljának elérési útvonalát.In the Path box, specify the path to the boot image WIM file.

   A megadott elérési útnak UNC formátumú, érvényes hálózati elérési útnak kell lennie.The specified path must be a valid network path in the UNC format. For example: \\<servername\<sharename>\<bootimagename>.wim.For example: \\<servername\<sharename>\<bootimagename>.wim.

  • Jelölje ki a rendszerindító lemezképet a Rendszerindító lemezkép legördülő listán.Select the boot image from the Boot Image drop-down list. Ha a WIM-fájl több rendszerindító lemezképet is tartalmaz, válassza ki a megfelelő lemezképet.If the WIM file contains multiple boot images, select the appropriate image.

 5. Az Általános lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the General page, specify the following options, and then click Next.

  • A Név mezőbe írjon be egy egyedi nevet a rendszerindító lemezképhez.In the Name box, specify a unique name for the boot image.

  • A Verzió mezőben adjon meg egy verziószámot a rendszerindító lemezképhez.In the Version box, specify a version number for the boot image.

  • A Megjegyzés mezőben adjon meg rövid leírást a rendszerindító lemezkép használatáról.In the Comment box, specify a brief description of how the boot image is used.

 6. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

  A rendszerindító lemezkép megjelenik a rendszerindító lemezkép csomópont a Configuration Manager konzol.The boot image is now listed in the Boot Image node of the Configuration Manager console. Mielőtt a rendszerindító lemezkép az operációs rendszerek központi telepítéséhez, a rendszerindító lemezkép terjesztése a terjesztési pontokra.Before using the boot image to deploy an operating system, distribute the boot image to distribution points.

Megjegyzés

Az a rendszerindító lemezkép csomópont a konzol a méret (KB) oszlopában láthatók az egyes rendszerindító lemezképek kibontott mérete.In the Boot Image node of the console, the Size (KB) column displays the decompressed size for each boot image. Ha a hely küldi a rendszerindító lemezképet a hálózaton keresztül, elküld egy tömörített másolatát.When the site sends a boot image over the network, it sends a compressed copy. Ez a példány általában kisebb, mint a felsorolt a méret (KB) oszlop.This copy is typically smaller than the size listed in the Size (KB) column.

Rendszerindító lemezképek terjesztési pontra történő terjesztéseDistribute boot images to a distribution point

A rendszerindító lemezképek terjesztése ugyanúgy történik a terjesztési pontokra, mint más tartalmaké.Boot images are distributed to distribution points in the same way as you distribute other content. A legtöbb esetben az operációs rendszer központi telepítéséhez és adathordozók létrehozásához legalább egy terjesztési pontra el kell juttatnia a rendszerindító lemezképet.In most cases, you must distribute the boot image to at least one distribution point before you deploy an operating system and before you create media.

Megjegyzés

A PXE szolgáltatást használják az operációs rendszerek központi telepítéséhez, fontolja meg az alábbi pontokat a rendszerindító lemezkép terjesztése előtt:To use PXE to deploy an operating system, consider the following points before you distribute the boot image:

 • Konfigurálja a terjesztési pont PXE kérelmek fogadásához.Configure the distribution point to accept PXE requests.
 • Egy x86 és egy x64 is terjesztése legalább egy PXE-képes terjesztési pont PXE képességű rendszerindító lemezképet.Distribute both an x86 and an x64 PXE-enabled boot image to at least one PXE-enabled distribution point.
 • A Configuration Manager továbbítja a rendszerindító lemezképet a RemoteInstall a PXE-képes terjesztési pont mappájába.Configuration Manager distributes the boot images to the RemoteInstall folder on the PXE-enabled distribution point.

Operációs rendszerek központi telepítése a PXE használatával kapcsolatos további információkért lásd: PXE használatával a Windows központi telepítése a hálózaton keresztül.For more information about using PXE to deploy operating systems, see Use PXE to deploy Windows over the network.

Rendszerindító lemezkép terjesztésére vonatkozó lépésekért lásd: Tartalom terjesztése.For the steps to distribute a boot image, see Distribute content.

Rendszerindító lemezkép módosításaModify a boot image

Eszközillesztőket adhat hozzá a lemezképhez vagy távolíthat el abból, illetve szerkesztheti a rendszerindító lemezképhez társított tulajdonságokat.You can add or remove device drivers to the image or edit the properties associated with the boot image. A hozzáadott vagy eltávolított eszközillesztők lehetnek például hálózati adapterek vagy háttértár-illesztőprogramok.The device drivers that you add or remove can include network adapters or mass storage device drivers. A rendszerindító lemezképek módosításakor a következő tényezőket kell figyelembe venni:Consider the following factors when you modify boot images:

 • Importálhatja, és az illesztőprogram-katalógusban lévő eszközillesztőkre engedélyezése a rendszerindító lemezképhez való hozzáadás előtt.Import and enable the device drivers in the device driver catalog before adding them to the boot image.

 • Rendszerindító lemezkép módosításakor a rendszerindító lemezkép által hivatkozott társított csomagok nem változnak meg.When you modify a boot image, the boot image does not change any of the associated packages that the boot image references.

 • A rendszerindító lemezkép módosítása után frissítése a rendszerindító lemezképet a terjesztési pontok már azt.After you make changes to a boot image, update the boot image on the distribution points that already have it. Ez a folyamat elérhetővé teszi a rendszerindító lemezkép legújabb verziója az ügyfelek számára.This process makes the most current version of the boot image available to clients. További információ: Manage content you have distributed (Terjesztett tartalom kezelése).For more information, see Manage content you have distributed.

  Az alábbi eljárással módosíthat egy rendszerindító lemezképet.Use the following procedure to modify a boot image.

Rendszerindító lemezkép tulajdonságainak módosításaTo modify the properties of a boot image

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

 3. Jelölje ki a módosítani kívánt rendszerindító lemezképet.Select the boot image that you want to modify.

 4. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságok gombra az adott rendszerindító lemezképhez tartozó Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.On the Home tab, in the Properties group, click Properties to open the Properties dialog box for the boot image.

 5. A rendszerindító lemezkép működésének módosításához adja meg a következő beállítások bármelyikét:Set any of the following settings to change the behavior of the boot image:

  • Ha a rendszerindító lemezkép tulajdonságait külső eszköz használatával módosította, a Lemezképek lapon kattintson az Újrabetöltés gombra.On the Images tab, if you have changed the properties of the boot image by using an external tool, click Reload.

  • Az Illesztőprogramok lapon vegye fel a WinPE rendszerindításához szükséges Windows-eszközillesztőket.On the Drivers tab, add the Windows device drivers that are required to boot WinPE. Eszközillesztők hozzáadásakor, vegye figyelembe a következő szempontokat:Consider the following points when you add device drivers:

   • Válassza ki a rendszerindító lemezkép architektúrájának nem megfelelő illesztőprogramok elrejtése megjelenítendő csak a rendszerindító lemezkép architektúrájának illesztőprogramjait.Select Hide drivers that do not match the architecture of the boot image to only display only drivers for the architecture of the boot image. Az architektúra a gyártótól származó INF fájlban ismertetett architektúrán alapul.The architecture is based on the architecture reported in the INF from the manufacturer.

   • Válassza ki nem (a rendszerindító lemezképek esetén) tárolási vagy hálózati osztályban található illesztőprogramok elrejtése rendszer csak a tárolási és hálózati illesztőprogramokat jeleníti meg.Select Hide drivers that are not in a storage or network class (for boot images) to only display storage and network drivers. Ezt a lehetőséget is más, a rendszerindító lemezképeket, például a video- vagy modem-illesztőprogramokat általában nem szükséges illesztőprogramok elrejtése.This option also hides other drivers that are not typically needed for boot images, such as video or modem drivers.

   • Válassza ki digitális aláírással nem rendelkező illesztőprogramok elrejtése elrejtheti a digitális aláírással nem rendelkező illesztőprogramokat.Select Hide drivers that are not digitally signed to hide drivers that don't have a valid digital signature.

   • Ajánlott eljárásként, csak a hálózati és háttértár-illesztőprogramok a rendszerindító lemezképbe felvett, kivéve ha követelmény, a WinPE más illesztőprogramokat.As a best practice, add only network and mass storage drivers to the boot image, unless there are requirements for other drivers in WinPE.

   • Mivel a WinPE már számos beépített illesztőprogramot tartalmaz, vegye fel a csak hálózati és háttértár azon illesztőprogramjait, amelyeket a Windows PE nem biztosít.Because WinPE already comes with many drivers built in, add only network and mass storage drivers that are not supplied by WinPE.

   • Győződjön meg arról, hogy a rendszerindító lemezképbe felvett illesztőprogramok egyezik-e a rendszerindító lemezkép architektúrájának.Make sure that the drivers that you add to the boot image match the architecture of the boot image.

   Megjegyzés

   Rendszerindító lemezképbe való felvételük előtt az eszközillesztőket importálnia kell az illesztőprogramok katalógusába.You must import device drivers into the drivers catalog before you add them to a boot image. Eszközillesztők importálása kapcsolatos információkért lásd: kezelheti az illesztőprogramokat.For information about how to import device drivers, see Manage drivers.

  • A Testreszabás lapon jelölje be a következő beállítások bármelyikét:On the Customization tab, select any of the following settings:

   • Jelölje be az Indítás előtti parancsok engedélyezése négyzetet a feladatütemezés előtt futtatni kívánt parancs megadásához.Select the Enable Prestart Commands check box to specify a command to run before the task sequence is run. Ha engedélyezi ezt a beállítást, adja meg a parancssor futtatását és is a parancs által igényelt támogató fájlokat.When you enable this option, also specify the command line to run and any support files required by the command.

    Figyelmeztetés

    Adja hozzá cmd /c a parancssor elejére.Add cmd /c to the start of the command line. Ha nincs megadva cmd /c, a parancs nem zárja be, Futtatás után.If you do not specify cmd /c, the command won't close after it runs. A központi telepítés továbbra is fennáll, a parancs befejezésére vár, és nem indul el a többi konfigurált parancsot vagy műveletet.The deployment continues to wait for the command to finish and won't start any other configured commands or actions.

    Tipp

    Feladatütemezési média létrehozásakor a varázsló írja a Csomagazonosítót és indítás előtti parancs sora, beleértve a feladatütemezési változók, a CreateTSMedia.log naplófájlba értékét.During task sequence media creation, the wizard writes the package ID and prestart command line, including the value for any task sequence variables, to the CreateTSMedia.log log file. Ez a napló van a Configuration Manager konzolt futtató számítógépen.This log is on the computer that runs the Configuration Manager console. Tekintse át a naplófájlban ellenőrizheti a feladatütemezési változók értékét.Review this log file to verify the value for the task sequence variables.

   • A Windows PE háttér beállításainak megadásával határozza meg, hogy a Windows PE alapértelmezett hátterét vagy egy egyéni hátteret szeretne használni.Set the Windows PE Background settings to specify whether you want to use the default WinPE background or a custom background.

   • Jelölje be a Parancstámogatás engedélyezése (csak tesztelés) beállítást a parancssor F8 billentyűvel végzett megnyitásához a rendszerindító lemezkép központi telepítésekor.Select Enable command support (testing only) to open a command prompt by using the F8 key while the boot image is deployed. Ez a beállítás akkor hasznos, a központi telepítés tesztelésekor a hibaelhárításhoz.This option is useful for troubleshooting while you are testing your deployment. Éles központi telepítési környezetben a beállítás használata nem javasolt.Using this setting in a production deployment is not advised.

   • Konfigurálja a Windows PE ideiglenes területet, amely a WinPE által használt ideiglenes tárhely (RAM-meghajtó).Configure the Windows PE scratch space, which is temporary storage (RAM drive) used by WinPE. Például amikor egy alkalmazás fut a WinPE környezetben, és ideiglenes fájlok írására van szüksége, a WinPE egy merevlemez jelenlétének szimulálásához átirányítja ezeket a fájlokat a memóriában található ideiglenes területre.For example, when an application is run within WinPE and needs to write temporary files, WinPE redirects the files to the scratch space in memory to simulate the presence of a hard disk. A WinPE alapértelmezés szerint az írható memória 32 MB méretű területét foglalja le.By default, WinPE allocates 32 megabytes (MB) of writeable memory.

  • Az Adatforrás lapon módosítsa a következő beállítások bármelyikét:On the Data Source tab, update any of the following settings:

   • A rendszerindító lemezkép forrásfájljának módosításához állítsa a lemezképének elérési útja és lemezképindex.To change the source file of the boot image, set Image path and Image index.

   • Ha a hely frissíti a rendszerindító lemezképet egy ütemezést létrehozni, válassza ki a terjesztési pontok ütemezett frissítése.To create a schedule for when the site updates the boot image, select Update distribution points on a schedule.

   • Ha nem szeretné, a tartalma elévüljön az ügyfél gyorsítótárában, hogy helyet biztosítsanak az egyéb olyan tartalmat, a csomag, válassza ki a ügyfél gyorsítótárában lévő tartalom megőrzése.If you don't want the content of this package to age out of the client cache to make room for other content, select Persist content in client cache.

   • Adja meg, hogy a hely csak osztja el a módosult fájlokat a terjesztési pontra a rendszerindító lemezképcsomag frissítésekor, bináris különbözeti replikáció engedélyezése (BDR).To specify that the site only distributes changed files when it updates the boot image package on the distribution point, select Enable binary differential replication (BDR). Ezzel a beállítással minimálisra csökkenti a helyek közötti hálózati forgalom.This setting minimizes the network traffic between sites. A BDR akkor különösen akkor hasznos, ha a rendszerindító lemezképcsomag mérete nagy, és a változások viszonylag csekély mértékűek.BDR is especially useful when the boot image package is large and the changes are relatively small.

   • Ha a rendszerindító lemezképet a PXE-képes központi telepítésben használja, válasszon központi telepítése a rendszerindító lemezképet a PXE-képes terjesztési pontról.If you use the boot image in a PXE-enabled deployment, select Deploy this boot image from the PXE-enabled distribution point.

  • Az Adatelérés lapon válassza a következő beállítások bármelyikét:On the Data Access tab, select any of the following settings:

   • Adja meg a Csomagmegosztási beállítások értékeit, ha azt szeretné, hogy az ügyfelek a hálózatról telepítsék a csomag tartalmát.Set the Package share settings if you want clients to install the content in this package from the network.

   • Állítsa be a csomag frissítési beállítások határozza meg, hogyan felhasználók leválasztása a terjesztési pontot a Configuration Manager számára.Set the Package update settings to specify how you want Configuration Manager to disconnect users from the distribution point. Lehet, hogy a Configuration Manager nem tudja frissíteni a rendszerindító lemezképet, ha felhasználók csatlakoznak a terjesztési pontra.Configuration Manager might be unable to update the boot image when users are connected to the distribution point.

  • A Terjesztési beállítások lapon válassza a következő beállítások bármelyikét:On the Distribution Settings tab, select any of the following settings:

   • Az a terjesztési prioritás listában, adja meg a prioritási szintet.In the Distribution priority list, specify the priority level. Configuration Manager használ a prioritási listán, ha a hely több csomagot ugyanarra a terjesztési pontra terjeszti.Configuration Manager uses this priority list when the site distributes multiple packages to the same distribution point.

   • Ha szeretné engedélyezni az igény szerinti tartalomterjesztést az előnyben részesített terjesztési pontokra, válassza ki a tartalmának terjesztése az előnyben részesített terjesztési pontokon a csomag.If you want to enable on-demand content distribution to preferred distribution points, select Distribute the content for this package to preferred distribution points. Ha engedélyezi ezt a beállítást, ha egy ügyfél lekérdezi a csomag tartalmát, és a tartalom nem áll rendelkezésre egyetlen előnyben részesített terjesztési ponton, majd a felügyeleti pont elküldi az összes előnyben részesített terjesztési pontokra.When you enable this setting, if a client requests the content for the package and the content is not available on any preferred distribution points, then the management point distributes the content to all preferred distribution points.

   • Adja meg a helyet, hogy a rendszerindító lemezkép terjesztése a terjesztési pontokra, amelyek engedélyezve vannak az előzetesen beállított tartalomhoz módját, állítsa be a manuálisan előkészített terjesztési pontok beállításai.To specify how you want the site to distribute the boot image to distribution points that are enabled for prestaged content, set the Prestaged distribution point settings.

    Megjegyzés

    További információ az előkészített tartalmakról: Tartalom előkészítése.For more information about prestaged content, see Prestage content.

  • A Tartalom helye lapon jelölje ki a terjesztési pontot vagy a terjesztésipont-csoportot, és hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet:On the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group and perform any of the following actions:

   • Kattintson a Továbbterjesztés elemre a rendszerindító lemezkép újbóli terjesztéséhez a kijelölt terjesztési pontra vagy terjesztésipont-csoportra.Click Redistribute to distribute the boot image to the selected distribution point or distribution point group again.

   • Kattintson az Érvényesítés elemre a rendszerindító lemezképcsomag sértetlenségének ellenőrzéséhez a kijelölt terjesztési ponton vagy terjesztésipont-csoporton.Click Validate to check the integrity of the boot image package on the selected distribution point or distribution point group.

  • Az a választható összetevők lapra, adja meg az összetevőket, amelyek a Windows PE-Lemezképhez hozzáadott Configuration Managerrel történő használathoz.On the Optional Components tab, specify the components that are added to Windows PE for use with Configuration Manager. További információ a rendelkezésre álló választható összetevőkről: WinPE: Adja hozzá a packages (Optional Components Reference).For more information about available optional components, see WinPE: Add packages (Optional Components Reference).

  • A Biztonság lapon jelöljön ki egy rendszergazdát, és módosítsa az általa végrehajtható műveleteket.On the Security tab, select an administrative user and change the operations that they can perform.

 6. A tulajdonságok beállítása után kattintson az OK gombra.After you have configured the properties, click OK.

Rendszerindító lemezkép központi telepítése a PXE-képes terjesztési pontról konfigurálásaConfigure a boot image to deploy from a PXE-enabled distribution point

A rendszerindító lemezkép PXE-t támogató operációs rendszer központi telepítésére való használata előtt konfigurálnia kell a rendszerindító lemezképet egy PXE-képes terjesztési pontról történő központi telepítésre.Before you can use a boot image for a PXE operating system deployment, you must configure the boot image to deploy from a PXE-enabled distribution point.

Rendszerindító lemezkép konfigurálása a PXE-t támogató terjesztési pontról való központi telepítéshezTo configure a boot image to deploy from a PXE-enabled distribution point

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerek pontot, majd kattintson a Rendszerindító lemezképek elemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

 3. Jelölje ki a módosítani kívánt rendszerindító lemezképet.Select the boot image that you want to modify.

 4. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságok gombra az adott rendszerindító lemezképhez tartozó Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.On the Home tab, in the Properties group, click Properties to open the Properties dialog box for the boot image.

 5. Az Adatforrás lapon válassza A rendszerindító lemezkép központi telepítése a PXE-képes terjesztési pontról lehetőséget.On the Data Source tab, select Deploy this boot image from the PXE-enabled distribution point.

 6. A tulajdonságok beállítása után kattintson az OK gombra.After you have configured the properties, click OK.

Rendszerindító lemezkép központi telepítéséhez több nyelv konfigurálásaConfigure multiple languages for boot image deployment

A rendszerindító lemezképek nyelvsemlegesek.Boot images are language neutral. Ez a funkció lehetővé teszi egy rendszerindító lemezkép használatával jelenítse meg a feladatütemezést a WinPE környezetben több nyelven.This functionality allows you to use one boot image to display the task sequence text in multiple languages while in WinPE. Az adott nyelvek támogatását a rendszerindító lemezkép tartalmazza választható összetevők fülre. Adja meg a feladatütemezés megfelelő változójának beállításával megadja a megjeleníthető nyelveket.Include the appropriate language support from the boot image Optional Components tab. Then set the appropriate task sequence variable to indicate which language to display. A telepített operációs rendszer nyelve nem függ össze a WinPE nyelvét.The language of the deployed operating system is independent from the language in WinPE. A nyelv, amely a WinPE megjelenítése a felhasználónak a következők szerint van meghatározva:The language that WinPE displays to the user is determined as follows:

 • Amikor egy felhasználó futtatja a feladatütemezést egy meglévő operációs rendszerből, a Configuration Manager automatikusan a felhasználóhoz beállított nyelvet használja.When a user runs the task sequence from an existing operating system, Configuration Manager automatically uses the language configured for the user. Ha a feladatütemezés automatikusan fut egy kötelező telepítési határidő miatt, a Configuration Manager az operációs rendszer nyelvét használja.When the task sequence automatically runs as the result of a mandatory deployment deadline, Configuration Manager uses the language of the operating system.

 • Az operációs rendszerek központi telepítését, amelyek használják a PXE vagy adathordozó, a nyelv azonosító értékét állítsa a SMSTSLanguageFolder változót indítás előtti parancs részeként.For operating system deployments that use PXE or media, set the language ID value in the SMSTSLanguageFolder variable as part of a prestart command. Amikor a számítógép a WinPE környezetben indul el, az üzenetek a változóban megadott nyelven jelennek meg.When the computer boots to WinPE, messages are displayed in the language that you specified in the variable. Ha nem sikerül hozzáférni a nyelvi erőforrásfájlhoz a megadott mappában, vagy nem állítja be a változót, a WinPE az alapértelmezett nyelv üzeneteket jelenít meg.If there is an error accessing the language resource file in the specified folder, or you do not set the variable, WinPE displays messages in the default language.

  Megjegyzés

  Ha az adathordozó jelszavas védelemmel van ellátva, a jelszót kérő üzenet mindig a WinPE nyelvén jelenik meg.When the media is protected with a password, the text that prompts the user for the password is always displayed in the WinPE language.

  Az alábbiak végrehajtásával állíthatja be a WinPE nyelvét operációs rendszerek PXE vagy adathordozó használatával kezdeményezett központi telepítései esetében.Use the following procedure to set the WinPE language for PXE or media-initiated operating system deployments.

A Windows PE nyelvének beállítása operációs rendszerek PXE vagy adathordozó használatával kezdeményezett telepítésekorTo set the Windows PE language for a PXE or media-initiated operating system deployment

 1. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő feladatütemezési erőforrásfájl (tsres.dll) a helykiszolgálón a megfelelő nyelvi mappában a rendszerindító lemezkép frissítése előtt.Verify that the appropriate task sequence resource file (tsres.dll) is in the corresponding language folder on the site server before you update the boot image. Például az angol nyelvű erőforrásfájl megtalálható-e a következő helyen: <Configmgrtelepítésimappa> \OSD\bin\x64\00000409\tsres.dll.For example, the English resource file is in the following location: <ConfigMgrInstallationFolder>\OSD\bin\x64\00000409\tsres.dll.

 2. Az indítás előtti parancs részeként az SMSTSLanguageFolder környezeti változót állítsa a megfelelő nyelvi azonosítóra.As part of your prestart command, set the SMSTSLanguageFolder environment variable to the appropriate language ID. A nyelvi azonosítót decimális, nem pedig hexadecimális értékként kell megadni.The language ID must be specified by using decimal and not hexadecimal. Például, hogy a nyelvi Azonosítót angol, adja meg a decimális érték 1033, nem hexadecimális érték 00000409 a mappa nevét.For example, to set the language ID to English, specify the decimal value 1033, not the hexadecimal value 00000409 of the folder name.