Operációs rendszer verziófrissítő csomagjainak kezelése a System Center Configuration ManagerrelManage operating system upgrade packages with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A frissítési csomag a System Center Configuration Managerben a számítógépen meglévő operációs rendszer frissítéséhez használt Windows telepítési forrásfájlokat tartalmaz.An upgrade package in System Center Configuration Manager contains the Windows Setup source files that are used to upgrade an existing operating system on a computer. Az alábbi szakaszok kezelése az operációs rendszer verziófrissítő csomagjai a Configuration Manager alkalmazásban.Use the following sections manage operating system upgrade packages in Configuration Manager.

Operációsrendszer-frissítő csomagok hozzáadása a Configuration ManagerhezAdd operating system upgrade packages to Configuration Manager

Az operációs rendszer verziófrissítő csomagjának használata előtt hozzá kell adnia a csomagot a Configuration Manager-hely.Before you can use an operating system upgrade package, you must add the package to a Configuration Manager site. Az operációsrendszer-frissítő csomagot a következő eljárással adhatja hozzá egy helyhez.Use the following procedure to add an operating system upgrade package to a site.

Operációsrendszer-frissítő csomag hozzáadásaTo add an operating system upgrade package

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson az Operációs rendszer verziófrissítő csomagjaielemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Operating System upgrade packages.

 3. Az Operációs rendszer verziófrissítő csomagjának felvétele varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Operációs rendszer verziófrissítő csomagjának felvétele elemre.On the Home tab, in the Create group, click Add Operating System Upgrade Package to start the Add Operating System Upgrade Wizard.

 4. Az Adatforrás oldalon adja meg az operációsrendszer-frissítő csomag telepítési forrásfájljainak hálózati elérési útját.On the Data Source page, specify the network path to the installation source files of the operating system upgrade package. Adja meg az UNC használatával, hogy a telepítés forrásfájljainak a helye \\kiszolgáló\elérésiút .For example, specify the UNC \\server\path to where the installation source files are located.

  Megjegyzés

  A telepítési forrásfájlok között megtalálható a Setup.exe és egyéb, az operációs rendszer telepítéséhez használt fájlok és mappák.The installation source files contain Setup.exe and other files and folders to install the operating system.

  Fontos

  A nemkívánatos módosítások megakadályozása érdekében korlátozza a telepítési forrásfájlokhoz való hozzáférést.Limit access to the installation source files to prevent unwanted tampering.

 5. On the Általános lapon adja meg a következő adatokat, majd kattintson a Next-tel.On the General page, specify the following information, and then click Next. Ez az információ azonosításra használható, amikor több operációs rendszeri telepítőcsomag van ugyanazon a helyen.This information is useful for identification purposes when you have multiple operating system installers.

  • Név: Adja meg az operációs rendszer telepítőcsomagjának nevét.Name: Specify the name of the operating system installer.

  • Verzió: Adja meg az operációs rendszer telepítőcsomagjának verzióját.Version: Specify the version of the operating system installer.

  • Megjegyzés: Adja meg az operációs rendszer telepítőcsomagjának rövid leírását.Comment: Specify a brief description of the operating system installer.

 6. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

  Az operációs rendszeri telepítőcsomag már terjeszthető azokra a terjesztési pontokra, amelyekhez hozzáférnek a központi telepítési feladatütemezések.You can now distribute the operating system installer to the distribution points that are accessed by your deployment task sequences.

Operációsrendszer-lemezképek terjesztése terjesztési pontraDistribute operating system images to a distribution point

Az operációsrendszer-lemezképek terjesztése ugyanúgy történik a terjesztési pontokra, mint más tartalmaké.Operating system images are distributed to distribution points in the same way as you distribute other content. A legtöbb esetben az operációs rendszer központi telepítésének megkezdése előtt legalább egy terjesztési pontra szükséges eljuttatni az operációs rendszer lemezképét.In most cases, you must distribute the operating system image to at least one distribution point before you deploy the operating system. Operációsrendszer-lemezkép terjesztésére vonatkozó lépésekért lásd: Tartalom terjesztése.For the steps to distribute an operating system image, see Distribute content.

Szoftverfrissítések alkalmazása operációs rendszer verziófrissítő csomagjáraApply software updates to an operating system upgrade package

A Configuration Manager 1602-es verziójával kezdve alkalmazhat új szoftverfrissítéseket az operációs rendszer lemezképét az operációs rendszer verziófrissítő csomagjának a.Beginning in Configuration Manager version 1602, you can apply new software updates to the operating system image in your operating system upgrade package. Rendelkeznie kell egy frissítési csomagot a szoftverfrissítések alkalmazása előtt a szoftver infrastruktúrával frissíti, sikeresen szinkronizálnia a szoftverfrissítéseket, és letölti a szoftverfrissítéseket a helykiszolgáló tartalomtárába.Before you can apply software updates to an upgrade package you must have your software updates infrastructure in place, have successfully synchronized software updates, and downloaded the software updates to the content library on the site server. További információkért lásd: szoftverfrissítések központi telepítése.For more information, see Deploy software updates.

A megfelelő szoftverfrissítéseket meghatározott ütemezés szerint alkalmazhatja a verziófrissítő csomagokra.You can apply applicable software updates to an upgrade package on a specified schedule. A megadott ütemezés szerint meg a Configuration Manager végrehajtja a szoftverfrissítéseket, választhat, hogy az operációs rendszer verziófrissítő csomagjának, és igény szerint terjesztheti a frissített verziófrissítő csomagot a terjesztési pontokra.On the schedule that you specify, Configuration Manager applies the software updates that you select to the operating system upgrade package, and then optionally distributes the updated upgrade package to distribution points. Az operációs rendszer verziófrissítő csomagjára vonatkozó információ, beleértve az importálás idején már végrehajtott szoftverfrissítéseket is, a helyadatbázisban tárolódik.Information about the operating system upgrade package is stored in the site database, including the software updates that were applied at the time of the import. A verziófrissítő csomag eredeti létrehozása óta alkalmazott szoftverfrissítéseket a rendszer szintén a helyadatbázisban tárolja.Software updates that have been applied to the upgrade package since it was initially added are also stored in the site database. Amikor elindítja a varázslót, amellyel szoftverfrissítéseket alkalmazhat az operációs rendszer verziófrissítő csomagjára, a varázsló lekér egy listát azokról az alkalmazható szoftverfrissítésekről, amelyek még nem lettek alkalmazva a választott frissítőcsomagra.When you start the wizard to apply software updates to the operating system upgrade package, the wizard retrieves a list of applicable software updates that have not yet been applied to the upgrade package for you to select. A Configuration Manager a szoftverfrissítések a helykiszolgálón lévő tartalomtárba másolja, és végrehajtja a szoftverfrissítéseket az operációs rendszer verziófrissítő csomagjának.Configuration Manager copies the software updates from the content library on the site server and applies the software updates to the operating system upgrade package.

Az operációs rendszer verziófrissítő csomagjára a következő módon alkalmazhat szoftverfrissítéseket.Use the following procedure to apply software updates to an operating system upgrade package.

Szoftverfrissítések alkalmazása operációs rendszer verziófrissítő csomagjáraTo apply software updates to an operating system upgrade package

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson az Operációs rendszer verziófrissítő csomagjaielemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Operating System upgrade packages.

 3. Jelölje ki azt a verziófrissítő csomagot, amelyikre szoftverfrissítéseket kíván alkalmazni.Select the operating system upgrade package to which to apply software updates.

 4. A varázsló elindításához a Kezdőlap Operációs rendszer verziófrissítő csomagjai csoportjában kattintson a Frissítések ütemezése elemre.On the Home tab, in the Operating System Upgrade Packages group, click Schedule Updates to start the wizard.

 5. A Frissítések kiválasztása oldalon jelölje ki az operációs rendszer lemezképén végrehajtani kívánt szoftverfrissítéseket, majd kattintson a Továbbgombra.On the Choose Updates page, select the software updates to apply to the operating system image, and then click Next.

 6. Az Ütemezés beállítása lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Set Schedule page, specify the following settings, and then click Next.

  1. Ütemezés: Adja meg a ütemezését, amikor a szoftverfrissítések alkalmazása az operációs rendszer lemezképén.Schedule: Specify the schedule for when the software updates are applied to the operating system image.

  2. Folytatás hiba: Szoftverfrissítések alkalmazása a lemezképen, még akkor is, ha a hiba továbbra is ezt a beállítást.Continue on error: Select this option to continue to apply software updates to the image even when there is an error.

  3. Terjessze a lemezképet terjesztési pontokra: Ezt a beállítást követően szeretné frissíteni az operációs rendszer lemezképét a terjesztési pontokon a szoftverfrissítések alkalmazása.Distribute the image to distribution points: Select this option to update the operating system image on distribution points after the software updates are applied.

 7. Az Összefoglalás lapon ellenőrizze az adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Summary page, verify the information, and then click Next.

 8. A Befejezés lapon ellenőrizze, hogy a szoftverfrissítések alkalmazása sikeresen megtörtént-e az operációs rendszer lemezképén.On the Completion page, verify that the software updates were successfully applied to the operating system image.