DPM-jelentések létrehozásaGenerate DPM reports

Fontos

A Data Protection Manager (DPM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a DPM 2019-re.This version of Data Protection Manager (DPM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to DPM 2019.

A System Center Data Protection Manager (DPM) a SQL Server Reporting Services használatával hoz létre jelentéseket.System Center Data Protection Manager (DPM) uses SQL Server Reporting Services to create reports. A Jelentéskészítés feladatterületen jelentéseket generálhat és nézhet meg, ütemezheti az automatikus jelentéskészítést, kezelheti a beállításokat és feliratkozhat jelentésekre.In the Reporting task area you can generate and view reports, schedule automation report generation, managing settings, and subscribe to reports. DPM-jelentéseket emellett az Operations Manager eszközből is generálhat, ha azt használja a DPM figyelésére.Alternatively you can generate DPM reports from Operations Manager if you're using it to monitor DPM.

DPM-jelentésekDPM reports

A DPM egy sor különböző jelentést biztosít:DPM provides a number of different reports:

 • Állapotjelentés: Az összes helyreállítási pont állapotát mutatja a megadott időtartamra.Status report: Provides the status of all recovery points for a specified time period. Felsorolja a helyreállítási feladatokat, és megjeleníti a helyreállítási pontok és a helyreállításipont-létrehozások sikeres és sikertelen műveleteinek számát.It lists recovery jobs, and shows the total number of successes and failures for recovery points and recovery point creation. E jelentés segítségével követheti nyomon és ellenőrizheti a helyreállításipont-metrikákat.You can use this report to track and verify recovery point metrics.

 • Védelmi jelentés: Megjeleníti a biztonsági mentések általánosan használt mérőszámait hosszabb időszakokra összesítve.Protection report: Provides commonly used metrics for backup success rolled up over long periods of time. E jelentés segítségével követheti nyomon a biztonsági mentések állapotát és az, hogy miről készült sikeres biztonsági mentés.Use this report to track how backups are doing and what's been backed up successfully.

 • Helyreállítási jelentés: A helyreállítási műveletek általánosan használt mérőszámait jeleníti meg hosszabb időszakokra összesítve.Recovery report: Provides commonly used metrics for recovery success rolled up over long periods of time. E jelentés segítségével nyomon követheti a helyreállítási műveletek állapotát és összehasonlíthatja a tényleges teljesítményt a helyreállítási idő célkitűzésekre (RTO-k) vonatkozó szolgáltatásiszint-szerződésekkel (SLA-k).Use this report to track how recoveries are doing and how well you performed against your SLAs for RTOs.

 • Lemezhasználati jelentés: Összegzi a DPM-tárolókészlet lemezkapacitási, lemezfoglalási és lemezhasználati adatait.Disk utilization report: Summarizes disk capacity, disk allocation, and disk usage in the DPM storage pool. E jelentés segítségével követheti nyomon a lemezhasználati trendeket és dönthet lemezterület-foglalások módosításáról.Use this report to do the following: Identify trends in disk usage and make decisions about modifying space allocations.

 • Szalagfelügyeleti és szalagfelhasználási jelentés: A szalagfelügyeleti jelentés segítségével követheti nyomán a szalagok rotációjával és használaton kívül helyezésével kapcsolatos információkat, és ellenőrizheti, hogy a rendszer nem lépte-e túl a szabad adathordozó küszöbértékét.Tape management and tape utilization report: Use the tape management report to track information about tape rotation and decommissioning, and to verify that the free media threshold hasn't been exceeded. A szalagfelhasználási jelentés az erőforrások (lemez/szalag) használati trendjeinek időbeli alakulásáról nyújt információkat, amelyek a kapacitástervezéshez lehetnek hasznosak.Use the tape utilization report to track trending of resource (disk/tape) usage over time to assist capacity planning.

Előre meghatározott SQL-jelentésekPredefined SQL reports

A DPM számos SQL Server-nézetet tartalmaz, amelyek segítségével egyéni jelentéseket hozhat létre.DPM includes several SQL Server views to help you create custom reports. Az SQL-nézetek egy egyszerűbb módszert biztosítanak, amely közvetlenül a táblákat kérdezi le, az adatbázisban található táblákból gyűjtött adatokkal feltöltve az oszlopokat.SQL views provide a simpler method that querying tables directly, by populating columns with data collected from multiple tables in the database. Nincs szükség a teljes adatbázis vagy a táblák és a kulcsok közötti kapcsolat átfogó ismeretére.You don't need in-depth knowledge of the entire database or the relationship between tables and keys.

Vegye figyelembe ugyanakkor, hogy túl gyakori használat esetén az SQL-nézetek csökkenthetik a teljesítményt, mert a rendszer minden egyes lekérdezés esetén futtatja a nézetet.Note though that SQL views can degrade performance if used too frequently because the view runs each time it's queries. A támogatott nézetek emellett nem feltétlenül tartalmaznak minden szükséges oszlopot.In addition the supported views might not include all the columns you need.

Az alábbi táblázat az előre meghatározott SQL-nézeteket foglalja össze.The following table summarizes the predefined SQL views.

NézetView MezőField AdattípusData type LeírásDescription
Vw_DPM_AgentsVw_DPM_Agents

Azon számítógépek listáját tartalmazza, amelyeken DPM védelmi ügynök lett telepítve erről a DPM-kiszolgálóról.Contains the list of computers on which a DPM protection agent from this DPM server is installed.
ServerNameServerName SztringString A számítógép neveThe name of the computer
Vw_DPM_AgentsVw_DPM_Agents VerzióVersion SztringString A DPM-ügynök verziója az érintett számítógépenDPM agent version on that computer
Vw_DPM_AlertsVw_DPM_Alerts

Az elmúlt 30 nap riasztásainak a listájaList of alerts from last 30 days
SúlyosságSeverity Egész számInteger

0 = Hiba0=Error

1 = Figyelmeztetés1=Warning

2 = Információ2=Information
A riasztás súlyosságaAlert severity
Vw_DPM_AlertsVw_DPM_Alerts FeloldásResolution Egész számInteger

0 = Aktív0 = Active

1 = A javasolt művelet folyamatban van1 = Recommended action in progress

2 = Feloldva2 = Resolved
A riasztás állapotaAlert state
Vw_DPM_AlertsVw_DPM_Alerts OccurredSinceOccurredSince Dátum és időDate and Time A riasztás első keletkezésének idejeFirst time alert was raised
Vw_DPM_AlertsVw_DPM_Alerts ResolvedTimeResolvedTime Dátum és időDate and Time A riasztás feloldásának idejeTime when alert was resolved
Vw_DPM_AlertsVw_DPM_Alerts TípusType Egész számInteger RiasztástípusAlert type
Vw_DPM_CurrentOnlineMediaVw_DPM_CurrentOnlineMedia

A DPM tulajdonában álló szalagtárakban online állapotban lévő szalagok a legutóbbi leltározás óra.Tapes currently online in DPM owned libraries, as of the last inventory.
UserFriendlyNameUserFriendlyName SztringString Szalagtár neveLibrary name
Vw_DPM_CurrentOnlineMediaVw_DPM_CurrentOnlineMedia ImportPoolMediaCountImportPoolMediaCount Egész számInteger A DPM-kiszolgálóra importált szalagok számaTapes imported to the DPM server
Vw_DPM_CurrentOnlineMediaVw_DPM_CurrentOnlineMedia FreePoolMediaCountFreePoolMediaCount Egész számInteger A szabadként vagy üresként megjelölt szalagok számaTapes marked as free or blank
Vw_DPM_CurrentOnlineMediaVw_DPM_CurrentOnlineMedia AdminPoolMediaCountAdminPoolMediaCount Egész számInteger Az aktív adatokkal rendelkező szalagok számaTapes with active data
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica

A tárolókészletben található replikák lemezhasználati statisztikája.Disk usage statistics for replicas in the storage pool.
PhysicalPathPhysicalPath SztringString A védett adatforrás neveProtected data source name
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica ReplicaIdReplicaId GUIDGUID A replika egyedi azonosítójaUnique identifier for replica
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica PGIdPGId GUIDGUID Azon védelmi csoport egyedi azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikUnique identifier for protection group to which the data source belongs
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica ProductionServerNameProductionServerName SztringString A kiszolgáló, amelyen az adatforrás találhatóServer on which data source is located
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica DiskAllocatedDiskAllocated Big IntegerBig Integer Az adatforrás számára lefoglalt teljes lemezterületTotal disk space allocated to data source
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica DiskUsedDiskUsed Big IntegerBig Integer Az adatforrás által használt teljes lemezterületTotal disk space used by data source
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica FreeSpaceFreeSpace Big IntegerBig Integer DiskAllocated–DiskUsedDiskAllocated - DiskUsed
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica ReplicaAllocatedReplicaAllocated Big IntegerBig Integer A DiskAllocated lemezterületnek az adatforrás replikája számára fenntartott részePart of DiskAllocated reserved for replica of data source
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica ReplicaUsedReplicaUsed Big IntegerBig Integer A ReplicaAllocated tényleges használatban lévő részePart of ReplicaAllocated actually in use
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica ShadowCopyAllocatedShadowCopyAllocated Big IntegerBig Integer A DiskAllocated lemezterületnek az adatforrás helyreállítási pontjai számára fenntartott részePart of DiskAllocated reserved for recovery points of data source
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica ShadowCopyUsedShadowCopyUsed Big IntegerBig Integer A ShadowCopyAllocated tényleges használatban lévő részePart of ShadowCopyAllocated actually in use
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica StartDateTimeStartDateTime Dátum és időDate and time
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica EndDateTimeEndDateTime Dátum és időDate and time
Vw_DPM_Disk_Usage_ReplicaVw_DPM_Disk_Usage_Replica ScheduleTypeScheduleType Egész számInteger

0 = hetente; 1 = havonta; 2 = negyedévente; 3 = évente0=weekly; 1=monthly; 2=quarterly; 3=yearly
Vw_DPM_DiskRecoveryPointsVw_DPM_DiskRecoveryPoints

Az egyes adatforrások számára rendelkezésre álló lemez-helyreállítási pontok.Counts for disk recovery points available for each data source.
DataSourceNameDataSourceName SztringString A védett adatforrás neveProtected data source name
Vw_DPM_DiskRecoveryPointsVw_DPM_DiskRecoveryPoints PGIdPGId GUIDGUID Azon védelmi csoport egyedi azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikUnique identifier for protection group to which data source belongs
Vw_DPM_DiskRecoveryPointsVw_DPM_DiskRecoveryPoints ServerIdServerId GUIDGUID Azon kiszolgáló egyedi azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikUnique identifier for server to which data source belongs
Vw_DPM_DiskRecoveryPointsVw_DPM_DiskRecoveryPoints FrequencyFrequency Egész számInteger A rendelkezésre álló helyreállítási pontok számaNumber of available recovery points
Vw_DPM_LongRecoveriesVw_DPM_LongRecoveries

A 24 óránál hosszabb időt igénybe vevő helyreállítások előzményadatai.Historical information about recoveries that took longer than 24 hours.
DataSourceNameDataSourceName SztringString A helyreállított adatforrásThe data source that was recovered
Vw_DPM_LongRecoveriesVw_DPM_LongRecoveries TargetServerNameTargetServerName SztringString Azon kiszolgáló neve, amelyen a helyreállítás megtörténtThe name of the server to which recovery was done
Vw_DPM_LongRecoveriesVw_DPM_LongRecoveries WriterIdWriterId GUIDGUID A helyreállított adatforrás típusát jelöliIdentifies the type of the data source that was recovered
Vw_DPM_LongRecoveriesVw_DPM_LongRecoveries StartTimeStartTime Dátum és időDate and time A helyreállítás indításának idejeThe time at which the recovery was started
Vw_DPM_LongRecoveriesVw_DPM_LongRecoveries EndTimeEndTime Dátum és időDate and time A helyreállítás befejezésének idejeThe time at which the recovery ended
Vw_DPM_MediaVw_DPM_Media

A DPM számára ismert szalagok állapotával kapcsolatos információk.Information about state of all tapes known to DPM.
MediaLabelMediaLabel SztringString A szalagon található címkeThe label on the tape
Vw_DPM_MediaVw_DPM_Media MediaBarcodeMediaBarcode SztringString A szalag vonalkódjaThe barcode for the tape
Vw_DPM_MediaVw_DPM_Media IsOnlineIsOnline Egész számInteger Azt jelzi, hogy a szalag online állapotú-eWhether the tape is online
Vw_DPM_MediaVw_DPM_Media LibraryNameLibraryName SztringString Azon szalagtár neve, amelyben a szalag található.The name of the library in which the tape exists.

NULL, ha a szalag offline állapotban vanNULL if tape is offline
Vw_DPM_MediaVw_DPM_Media MediaSlotNumberMediaSlotNumber Egész számInteger Azon tárolóhely neve, amelyben a szalag található.The slot number in which the tape exists.

NULL, ha a szalag offline állapotban vanNULL if tape is offline

Ha a szalag meghajtóban található, a szalag eredeti tárolóhelyét jelzi (amelybe a szalag visszakerül a meghajtóból való kivételt követően).If in a drive, this represents the home slot of the tape (to which the tape returns on a dismount).
Vw_DPM_MediaVw_DPM_Media PGNamePGName SztringString Azon védelmi csoport neve, amelyben a szalag található.The name of the protection group in which the tape exists
Vw_DPM_MediaVw_DPM_Media MediaExpiryDateMediaExpiryDate Dátum és időDate and time Az időpont, amikor a szalagon található adatkészletek lejárnak.The time when all data sets on this tape will expire.

Lehet múltbeli dátum, illetve NULL, ha a szalag szabad.Can have the date in the past or NULL if the tape is free.
Vw_DPM_MediaPool_MediaVw_DPM_MediaPool_Media

Egy adott szalagtár szalagjainak száma.Tape counts for a given library.
LibraryNameLibraryName SztringString A szalagtár neveThe name of the library
Vw_DPM_MediaPool_MediaVw_DPM_MediaPool_Media FreeMediaFreeMedia Egész számInteger A szalagtár szabad szalagjainak a számaNumber of tapes that are free in this library
Vw_DPM_MediaPool_MediaVw_DPM_MediaPool_Media FreeMediaThresholdFreeMediaThreshold Egész számInteger A küszöbérték, amely alatt a szalagtár riasztást küldThe threshold below which this library generates an alert
Vw_DPM_ProtectedDataSourceVw_DPM_ProtectedDataSource

A különféle adatforrások aktuális lemezterület-használata.Current disk space usage by various data sources.
ReplicaIdReplicaId GUIDGUID A replika azonosítójaIdentifier of the replica
Vw_DPM_ProtectedDataSourceVw_DPM_ProtectedDataSource PGIdPGId GUIDGUID Azon védelmi csoport azonosítója, amelyhez a replika tartozikIdentifier of the protection group to which the replica belongs
Vw_DPM_ProtectedDataSourceVw_DPM_ProtectedDataSource AllocatedSizeAllocatedSize Nagy egész számBig integer Az adatforrás számára lefoglalt lemezterületDisk space allocated to the data source
Vw_DPM_ProtectedDataSourceVw_DPM_ProtectedDataSource UsedSizeUsedSize Nagy egész számBig integer Az adatforrás által aktuálisan használt lemezterületDisk space currently used by the data source
Vw_DPM_ProtectedDataSourceVw_DPM_ProtectedDataSource ProductionServerNameProductionServerName SztringString A számítógép neve, amelyen az adatforrás találhatóThe name of the computer on which the data source exists
Vw_DPM_ProtectedDataSourceVw_DPM_ProtectedDataSource StorageNodeStorageNode SztringString Mindig a DPM-kiszolgálóra van beállítvaAlways set to the DPM server
Vw_DPM_ProtectedGroupVw_DPM_ProtectedGroup

A védelmi csoportok mindegyikével kapcsolatos információkat tartalmazó tábla.Table with information about all protection groups.
PGIdPGId GUIDGUID A védelmi csoport egyedi azonosítójaUnique identifier for the protection group
Vw_DPM_ProtectedGroupVw_DPM_ProtectedGroup ProtectionGroupNameProtectionGroupName SztringString Védelmi csoport neveProtection group name
Vw_DPM_ProtectedGroupVw_DPM_ProtectedGroup CreationTime (Létrehozás ideje)CreationTime Dátum és időDate and time A védelmi csoport létrehozásának idejeTime protection group was created
Vw_DPM_RecoveryDurationVw_DPM_RecoveryDuration

Az eltérő időtartamú helyreállítási feladatokkal kapcsolatos előzményadatok.History of counts for recovery jobs in various time durations.
StartDateTimeStartDateTime Dátum és időDate and time A statisztika gyűjtésének idejeThe time at which the statistic was collected
Vw_DPM_RecoveryDurationVw_DPM_RecoveryDuration EndDateTimeEndDateTime Dátum és időDate and time BelsőInternal
Vw_DPM_RecoveryDurationVw_DPM_RecoveryDuration ScheduleTypeScheduleType Egész számInteger Az adott statisztika gyűjtésének gyakoriságaThe frequency for which this particular statistic was collected
Vw_DPM_RecoveryDurationVw_DPM_RecoveryDuration RecoveryDurationRecoveryDuration Egész számInteger Azt jelzi, hogy a helyreállítás 6 óránál kevesebb, 6–24 óra közötti vagy 24 óránál több időt vett igénybeIndicates if the recovery was less than 6 hours, between 6-24 hours, or greater than 24 hours
Vw_DPM_RecoveryDurationVw_DPM_RecoveryDuration RecoveryCountRecoveryCount Egész számInteger A helyreállítások számaNumber of recoveries
Vw_DPM_RecoveryJobVw_DPM_RecoveryJob

Részletes információk a legutóbbi helyreállítási feladatokkal kapcsolatban.Detailed information about recent recovery jobs.
DataSourceNameDataSourceName SztringString Az adatforrás, amelyre vonatkozóan a helyreállítást futtattákThe data source for which recovery was run
Vw_DPM_RecoveryJobVw_DPM_RecoveryJob ServerNameServerName SztringString A kiszolgáló, amelyen a helyreállítást végrehajtottákThe server to which recovery was performed
Vw_DPM_RecoveryJobVw_DPM_RecoveryJob CreationTime (Létrehozás ideje)CreationTime Dátum és időDate and time A helyreállítási feladat futtatásának idejeTime at which the recovery job was run
Vw_DPM_RecoveryJobVw_DPM_RecoveryJob FailureCodeFailureCode Egész számInteger Hibakód a helyreállítási feladat meghiúsulásának eseténError code in case of failure of the recovery job
Vw_DPM_RecoveryJobVw_DPM_RecoveryJob statusStatus Egész számInteger

0/1 = Folyamatban0/1=Progress

2 = Sikeres2=Succeeded

3 = Sikertelen3=Failure
A helyreállítási feladat állapotaStatus of the recovery job
Vw_DPM_RecoveryPointDiskVw_DPM_RecoveryPointDisk

A helyreállítási pontot létrehozó legutóbbi feladatok állapota a lemezen.Status of recent recovery point creation jobs on disk.
SztringString Az adatforrás, amely számára a biztonsági másolat létre lett hozvaThe data source for which the backup was created SztringString
Vw_DPM_RecoveryPointDiskVw_DPM_RecoveryPointDisk SztringString A kiszolgáló, amelyen az adatforrás találhatóThe server on which the data source exists SztringString
Vw_DPM_RecoveryPointDiskVw_DPM_RecoveryPointDisk Dátum és időDate and time A helyreállítási pontot létrehozó feladat futtatásának idejeThe time at which the recovery point creation job was run Dátum és időDate and time
Vw_DPM_RecoveryPointDiskVw_DPM_RecoveryPointDisk Egész számInteger

0/1 = Folyamatban0/1=Progress

2 = Sikeres2=Succeeded

3 = Sikertelen3=Failure
A helyreállítási pontot létrehozó feladat állapotaStatus of the recovery point creation job Egész számInteger

0/1 = Folyamatban0/1=Progress

2 = Sikeres2=Succeeded

3 = Sikertelen3=Failure
Vw_DPM_RecoveryPointDiskVw_DPM_RecoveryPointDisk Egész számInteger Nulla, ha sikeres.Zero if succeeded.

Más esetben egy DPM-hibakód.Else, set to a DPM error code.
Egész számInteger
Vw_DPM_RecoveryPointTapeVw_DPM_RecoveryPointTape

A helyreállítási pontot létrehozó legutóbbi feladatok állapota a szalagon.Status of recent recovery point creation jobs on tape.
Vw_DPM_RecoveryPointTapeVw_DPM_RecoveryPointTape SztringString Az adatforrás, amely számára a biztonsági másolat létre lett hozvaThe data source for which the backup was created SztringString
Vw_DPM_RecoveryPointTapeVw_DPM_RecoveryPointTape SztringString A kiszolgáló, amelyen az adatforrás találhatóThe server on which the data source exists SztringString
Vw_DPM_RecoveryPointTapeVw_DPM_RecoveryPointTape Dátum és időDate and time A helyreállítási pontot létrehozó feladat futtatásának idejeThe time at which the recovery point creation job was run Dátum és időDate and time
Vw_DPM_RecoveryPointTapeVw_DPM_RecoveryPointTape Egész számInteger

0/1 = Folyamatban0/1=Progress

2 = Sikeres2=Succeeded

3 = Sikertelen3=Failure
A helyreállítási pontot létrehozó feladat állapotaStatus of the recovery point creation job Egész számInteger

0/1 = Folyamatban0/1=Progress

2 = Sikeres2=Succeeded

3 = Sikertelen3=Failure
Vw_DPM_ReplicaVw_DPM_Replica

A DPM által kezelt valamennyi replika listájaListing of all replicas managed by DPM
ReplicaIdReplicaId GUIDGUID A replikakötet számára a DPM által létrehozott egyedi azonosítóUnique identifier generated by DPM for the replica volume
Vw_DPM_ReplicaVw_DPM_Replica PhysicalPathPhysicalPath SztringString Az adatforrás neve a replikánThe name of the data source on the replica
Vw_DPM_ReplicaVw_DPM_Replica ServerNameServerName SztringString Azon kiszolgáló neve, amelyhez az adatforrás tartozikName of the server to which the data source belongs
Vw_DPM_ReplicaVw_DPM_Replica ValidFromValidFrom Dátum és időDate and time A replika létrehozásának idejeWhen the replica was created
Vw_DPM_ReplicaVw_DPM_Replica ValidToValidTo Dátum és időDate and time A replika inaktív állapotba állításának dátumaThe date on which the replica was made inactive
Vw_DPM_ReplicaVw_DPM_Replica PGIdPGId GUIDGUID Azon védelmi csoport DPM által létrehozott egyedi azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikUnique identifier generated by DPM for the protection group to which the data source belongs
Vw_DPM_ReplicaVw_DPM_Replica StorageNodeStorageNode SztringString Mindig a DPM-kiszolgálóra van beállítvaAlways set to the DPM server
Vw_DPM_ServerVw_DPM_Server

Az összes védett számítógép listája.List of all protected computers.
ServerIdServerId GUIDGUID A védett számítógép számára a DPM által létrehozott egyedi azonosítóUnique identifier generated by DPM for the protected computer
Vw_DPM_ServerVw_DPM_Server ServerNameServerName SztringString A számítógép teljes tartományneveFully qualified domain name for the computer
Vw_DPM_ServerVw_DPM_Server NetBiosNameNetBiosName SztringString NévName
Vw_DPM_ServerVw_DPM_Server DomainNameDomainName SztringString A tartomány, amelyhez a számítógép tartozikDomain in which the computer belongs
Vw_DPM_ServerVw_DPM_Server IsRGIsRG Egész számInteger Azt jelzi, hogy a számítógép erőforráscsoport-eIf this computer represents a Resource Group
Vw_DPM_TapeRecoveryPointsVw_DPM_TapeRecoveryPoints

Az egyes adatforrások számára rendelkezésre álló szalag-helyreállítási pontok.Counts for tape recovery points available for each data source.
DataSourceNameDataSourceName SztringString A védett adatforrás neveThe name of the protected data source
Vw_DPM_TapeRecoveryPointsVw_DPM_TapeRecoveryPoints PGIdPGId GUIDGUID Azon védelmi csoport egyedi azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikThe unique identifierentifier for the protection group to which this data source belongs
Vw_DPM_TapeRecoveryPointsVw_DPM_TapeRecoveryPoints ServerIdServerId GUIDGUID Azon kiszolgáló egyedi azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikThe unique identifierentifier for the server to which this data source belongs
Vw_DPM_TapeRecoveryPointsVw_DPM_TapeRecoveryPoints FrequencyFrequency Egész számInteger A rendelkezésre álló helyreállítási pontok számaThe number of available recovery points
Vw_DPM_TapeRecoveryPointsVw_DPM_TapeRecoveryPoints KifejezésTerm Egész számInteger

0 = rövid távú; 1 = hosszú távú0=ShortTerm; 1=LongTerm
Az ütemezés, amelynek a helyreállítási pont megfelelThe schedule to which the recovery point corresponds
Vw_DPM_TapeStatVw_DPM_TapeStat

A szalaghasználattal kapcsolatos előzményadatok.Historical information on tape usage counts.
StartDateTimeStartDateTime Dátum és időDate and time
Vw_DPM_TapeStatVw_DPM_TapeStat EndDateTimeEndDateTime Dátum és időDate and time
Vw_DPM_TapeStatVw_DPM_TapeStat ScheduleTypeScheduleType Egész számInteger Egész számInteger

0 = hetente0=Weekly

1 = havonta1=Monthly

2 = negyedévente2=Quarterly

3 = évente3=Yearly
Vw_DPM_TapeStatVw_DPM_TapeStat IngyenesFree Egész számInteger A szabad szalagok száma a befejezés időpontjábanNumber of free tapes at end-time
Vw_DPM_TapeStatVw_DPM_TapeStat OnlineOnline Egész számInteger Az online állapotban lévő szalagok száma a befejezés időpontjábanNumber of online tapes at end time
Vw_DPM_TapeUsagePerPGVw_DPM_TapeUsagePerPG

Szalaghasználattal kapcsolatos előzményadatok védelmi csoportonként.Historical tape usage data per protection group.
StartDateTimeStartDateTime Dátum és időDate and time Kezdési időStart time
Vw_DPM_TapeUsagePerPGVw_DPM_TapeUsagePerPG EndDateTimeEndDateTime Dátum és időDate and time Befejezési időEnd time
Vw_DPM_TapeUsagePerPGVw_DPM_TapeUsagePerPG PGNamePGName SztringString A védelmi csoport neveName of the protection group
Vw_DPM_TapeUsagePerPGVw_DPM_TapeUsagePerPG ScheduleTypeScheduleType Egész számInteger Egész számInteger

0 = hetente0=Weekly

1 = havonta1=Monthly

2 = negyedévente2=Quarterly

3 = évente3=Yearly
Vw_DPM_TapeUsagePerPGVw_DPM_TapeUsagePerPG OnlineOnline Egész számInteger Az online állapotban lévő szalagok száma a befejezés időpontjábanNumber of online tapes at end time
Vw_DPM_TapeUsagePerPGVw_DPM_TapeUsagePerPG OfflineOffline Egész számInteger Az offline állapotban lévő szalagok száma a befejezés időpontjábanNumber of offline tapes at end time
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend

A lemezhasználat teljes előzménytrendje.Total disk space usage historical trend.
StartDateTimeStartDateTime Dátum és időDate and time
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend EndDateTimeEndDateTime Dátum és időDate and time
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend ScheduleTypeScheduleType Egész számInteger Egész számInteger

0 = hetente0=Weekly

1 = havonta1=Monthly

2 = negyedévente2=Quarterly

3 = évente3=Yearly
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend DiskSpaceCapacityDiskSpaceCapacity Nagy egész számBig integer A teljes tárterület a tárolókészletben a befejezés időpontjábanThe total storage in storage pool at end-time
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend PreviousDiskSpaceCapacityPreviousDiskSpaceCapacity Nagy egész számBig integer A teljes tárterület a tárolókészletben az előző azonos időszakbanTotal storage in storage pool in previous corresponding period
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend DiskSpaceAllocatedDiskSpaceAllocated Nagy egész számBig integer A tárolókészletből lefoglalt lemezterületThe disk space from storage pool that has been allocated
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend PreviousDiskSpaceAllocatedPreviousDiskSpaceAllocated Nagy egész számBig integer A tárolókészletből lefoglalt lemezterület az előző azonos időszakbanThe disk space from storage pool that was allocated in the previous corresponding period
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend DiskSpaceUsedDiskSpaceUsed Nagy egész számBig integer A tényleges lemezterület-használatThe actual disk space usage
Vw_DPM_Total_Disk_TrendVw_DPM_Total_Disk_Trend PreviousDiskSpaceUsedPreviousDiskSpaceUsed Nagy egész számBig integer A felhasznált lemezterület az előző azonos időszakbanThe used disk space in the previous corresponding period
Vw_DPM_Total_RecoveryPointVw_DPM_Total_RecoveryPoint

Információk a helyreállítási pontokhoz kapcsolódó legutóbbi feladatokról.Information about all recent recovery point jobs.
DataSourceNameDataSourceName SztringString A védett adatforrás neveThe name of the protected data source
Vw_DPM_Total_RecoveryPointVw_DPM_Total_RecoveryPoint ServerNameServerName SztringString A kiszolgáló, amelyhez az adatforrás tartozikThe server to which the data source belongs
Vw_DPM_Total_RecoveryPointVw_DPM_Total_RecoveryPoint CreationTime (Létrehozás ideje)CreationTime Dátum és időDate and time A helyreállítási pontot létrehozó feladat futtatásának idejeThe time at which the recovery point creation job was run
Vw_DPM_Total_RecoveryPointVw_DPM_Total_RecoveryPoint statusStatus Egész számInteger

0/1 = Folyamatban0/1=Progress

2 = Sikeres2=Succeeded

3 = Sikertelen3=Failure
A helyreállítási pontot létrehozó feladat állapotaStatus of the recovery point creation job
Vw_DPM_Total_RecoveryPointVw_DPM_Total_RecoveryPoint ErrorCodeErrorCode Egész számInteger Hibakód a helyreállítási pont létrehozása soránError code in recovery point creation

Jelentések beállításaSet up reports

Jelentések ütemezéseSchedule reports

Alapértelmezés szerint a jelentéseket a DPM nem ütemezi.Reports aren't scheduled by default in DPM. Előzményjelentések létrehozásához és mentéséhez létre kell hozni egy jelentésütemezést.To start creating and saving historical reports you create a report schedule. Minden jelentéstípus önálló ütemezéssel rendelkezik. Egy jelentés csak egy ütemezéssel rendelkezik.Each report type has an independent schedule A report only has a single schedule. Az alábbi módon ütemezhet egy jelentést:Schedule a report as follows:

 1. A DPM felügyeleti konzolján váltson a Jelentéskészítés nézetre.In DPM Administrator Console, go to the Reporting view. A kijelzőpanelen válassza ki a jelentést, és kattintson az Ütemezéslehetőségre.On the display pane, select the report and click Schedule.

 2. Válassza ki A(z) jelentés futtatása az ütemezésnek megfelelően beállítást.Select Run the according to the schedule options.

 3. Az Ütemezés lapon válassza ki az ütemezési beállításokat, beleértve a gyakoriságot, a csoportosítás módját, a létrehozás időpontját és a részletességet.On the Schedule tab, select schedule options, including frequency, how to group, the time of the day to generate, and the granularity. A részletességet a gyakoriság korlátozza.Granularity is limited by frequency. Ha tehát heti gyakoriság van beállítva, akkor a részletesség, valamint a jelentés adataiban megjelenített időszak és az előzményekben megőrizendő másolatok száma is ez lesz.So, if the frequency is weekly, then so is the granularity, the time period to be included in the report data, and the number of copies to retain in history.

Jelentések megtekintéseView reports

A DPM felügyeleti konzolon megjeleníthet új és előzményjelentéseket az Internet Explorer böngészőben.In the DPM Administrator Console you can display both new and historical reports in Internet Explorer. A Reporting Services Web eszköztárával, amely a jelentés tetején található, testreszabhatja, exportálhatja vagy kinyomtathatja a jelentést.You can use the Reporting Services Web toolbar at the top of report to customize, export or print it.

 1. Új jelentést kérhet az alábbi beállításokkal:You can request a new report with the following settings:

  • Megjelenítés - megtekintheti a jelentéseket védett számítógépek vagy védelmi csoportok szerint csoportosítva.Display - You can view a report groups by protected computer or protection group.

  • Meghatározhat vagy kihagyhat egy adott időszakot.You can specify or exclude a specific time period. A jelentések részletességét az alábbiak szerint állíthatja be:You can set report granularity as follows:

   • Heti - hét nap, vasárnaptól szombatigWeek - Seven days - from Sunday through Saturday

   • Havi - Egy teljes hónap a hónap első napjától az utolsóigMonth - A full month from the first to the last day of the month

   • Negyedéves - Három hónap, januártól kezdve (például januártól márciusig).Quarterly - For three months starting from January (e.g January through March.

   • Éves – Adott év január 1-től december 31-ig.Annual - January 1 to December 31 of a particular year.

 2. Az elérhető jelentéseket a Rendelkezésre álló jelentések listában tekintheti meg.You can view an available report from the Available reports list. Ha a mentett előzményjelentések száma eléri a jelentések ütemezésében meghatározott maximális számot, a következő mentett jelentés a legrégebbi jelentéspéldány helyére kerül, így a példányok maximális száma folyamatosan megtartható.When the number of historical reports saved equals the maximum number specified in the report schedule, the next report that is saved will replace the oldest copy of the report, so you can retain the maximum number of copies at all times.

A DPM jelentései A4-es méretű papírra nyomtathatók anélkül, hogy az adatokat vízszintesen szét kellene osztani több oldalra.Reports in DPM have been designed to print on A4 paper without horizontally splitting the information across pages. Az MHTML és a PDF formátum nem szerkeszthető, így a jelentés nem igazítható más papírméretekhez.The MHTML and PDF formats are not editable, so you can't modify the report to fit other paper sizes.

Ha problémákat tapasztal azzal kapcsolatban, hogy a jelentések elférjenek A4-es méretű papíron, próbálja meg módosítani a jelentésoldal szélességét 8,27 hüvelykre, a magasságát pedig 11,69 hüvelykre.Note that if you experience any issues with reports on fitting on A4 paper try changing the dimensions of the report page width 8.27in and the height to 11.69in. A Bob CORNELISSEN BICTT blogjánrészletesen is megtudhatja, hogyan teheti meg.There are details of how to do that on Bob Cornelissen's BICTT blog.

 1. Az Internet Explorer Fájl menüjében kattintson az Oldalbeállítás elemre.On the Internet Explorer File menu, click Page Setup.

 2. Állítsa be a papírméretet a4-re, és válassza a Tájolás > portréelemet.Set paper size to A4 and select Orientation > Portrait.

 3. A Margók értékét állítsa be úgy, hogy ne legyenek nagyobbak az alábbiaknál (hüvelykben megadva): Bal: 0,11, Jobb: 0,11, Fent: 0,11, Lent: 0,11.Set Margins to values no greater than the following (in inches): Left: 0.11, Right: 0.11, Top: 0.11, Bottom: 0.11. Ezután nyomtassa ki a jelentést.Then print the report.

 1. Az Adobe Acrobatban nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt.In Adobe Acrobat, open the Print dialog box.

 2. Az Oldal méretezése beállításnál válassza a Túlméretes oldalak kicsinyítése lehetőséget (ez az alapértelmezett beállítás).Set Page Scaling to Shrink large pages (the default setting). Válassza ki az Automatikus elforgatás és középre igazítás lehetőséget.Select Auto-Rotate and Center.

 3. A Speciális lapon állítsa be az Álló tájolást, és nyomtassa ki a jelentést.On the Advanced tab, set the orientation to Portrait and print the report.

 1. Nyissa meg a fájlt az Excelben.Open the file in Excel.

 2. Kattintson az oldalelrendezés > tájolása > portréelemre.Click Page Layout > Orientation > Portrait.

 3. Kattintson az a4 méretelemre > A4 .Click Size > A4 .

 4. Kattintson a Margók > Egyéni margókelemre.Click Margins > Custom Margins. Állítsa a Fent, Bal, Lent és Élőláb margókat 0 méretűre.Set the Top, Left, Bottom, and Footer margins to 0.

 5. A Méret beállítása részben állítsa a Méret beállítást 80%-ra.In Scale to Fit set Scale to 80%.

 6. A lapon válassza a Nyomtatás lehetőséget, ha be van jelölve.In Sheet Options clear Print if it's selected. Ezután nyomtassa ki a jelentést.Then print the report.

Jelentések küldéseSend reports

E-mailen keresztül jelentéseket küldhet a feliratkozóknak.You can send reports to subscribers via email. A jelentéseket fájlmellékletként küldi el a rendszer.Reports are sent as file attachments. A jelentésekre való feliratkozáshoz tegye a következőket:To subscribe to reports do the following:

 1. Adja meg azt az SMTP-kiszolgálót, amellyel a DPM el fogja küldeni a jelentéseket.Specify the SMTP server that DPM will use to send reports.

 2. A Jelentés nézetben Kattintson a jobb gombbal arra a jelentésre, amelyre fel kíván iratkozni, majd válassza az Ütemezésmenüpontot.In the Reporting view, on the display pane right-click the report to which you want to subscribe and click Schedule.

 3. Az E-mail lapon a Címzettek mezőbe írja be az összes feliratkozó e-mail címét.On the E-mail tab, in Recipients type the e-mail addresses of all the subscribers. Csak olyan e-mail címeket adjon meg, amelyek a tervezett kiszolgálóhoz kapcsolódnak, és vesszővel válassza el a címeket.Only add email addresses that are relevant on the designed server, and separate addresses with a comma. Ezután válassza ki a formátumot.Then select the format.

DPM-jelentések létrehozása az Operations ManagerbenGenerate DPM reports in Operations Manager

Az Operations Managerhez tartozik egy operatív konzol és egy webkonzol; ezekkel tekinthetők meg a környezettel kapcsolatos figyelési adatok, illetve végezhetők el a szükséges műveletek.Operations Manager provides an Operations console and a web console that you can use to view and work with the monitoring data for your environment. Az információgyűjtéshez az előre meghatározott nézeteket használhatja, vagy a keresés és szűrés alkalmazásával adatokat és objektumokat kereshet.To retrieve information you can use predefined views, or search for data and objects using searching and filtering. További információkért lásd: Adatgyűjtés az Operations Manager programból.For more information, see Getting Information from Operations Manager. A DPM számos előre meghatározott nézetet biztosít a kereséshez, amely így egyszerűbb, mint saját lekérdezés vagy szűrő megadásával.DPM provides a number of predefined views that you can use to search more simply than defining your own query or filter.

A DPM számos előre meghatározott nézetet biztosít a kereséshez, amely így egyszerűbb, mint saját lekérdezés vagy szűrő megadásával.DPM provides a number of predefined views that you can use to search more simply than defining your own query or filter.

Nézet neve: vDPMBackupJob (megjeleníti a biztonsági mentési feladat részleteit):View Name: vDPMBackupJob (Shows backup job details):

MezőField AdattípusData type LeírásDescription
BackupJobRowIdBackupJobRowId uniqueidentifieruniqueidentifier IndexkulcsIndex key
DPMServerNameDPMServerName varchar(max)varchar(max) DPM-kiszolgálóDPM server
TaskIDTaskID uniqueidentifieruniqueidentifier A feladat egyedi azonosításához használatos feladatazonosítóTask identifier to uniquely identify job
VerbIDVerbID uniqueidentifieruniqueidentifier A feladattípus azonosítására szolgálIdentifies the job type
ProtectionServerProtectionServer varchar(max)varchar(max) Azon védelmi kiszolgáló vagy fürt, amelyen a feladat futottThe protection server or cluster against which the job ran
ProtectionGroupIDProtectionGroupID uniqueidentifieruniqueidentifier Azon védelmi csoport azonosítója, amely esetében a feladat futottThe protection group ID for which the job ran
ProtectionGroupProtectionGroup varchar(max)varchar(max) A védelmi csoport neveName of protection group
DataSourceIDDataSourceID uniqueidentifieruniqueidentifie Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a feladat futottDate source ID for which the job ran
DataSourceNameDataSourceName varchar(max)varchar(max) Adatforrás neveData source name
StartedDateTimeStartedDateTime dátum/idődatetime A feladat kezdési időpontjaTime job startedd
StoppedDateTimeStoppedDateTime dátum/idődatetime A feladat befejezési időpontjaTime job stopped
ExecutionStateExecutionState intint 2 = Sikeres; 3 = Sikertelen2 = Succeeded; 3 = Failed
ErrorCodeErrorCode intint A feladat meghiúsulásához tartozó hibakód.Error code for job failure. Ha a feladat sikeresen befejeződött, a hibakód figyelmen kívül hagyhatóError code can be ignored if job succeeded
ErrorStringErrorString varchar(max)varchar(max) Megfelelő honosított hibasztringCorresponding localized error string
TransferredBytesTransferredBytes intint A feladat végrehajtása során átvitt bájtok számaNumber of bytes transferred by the job
BackupTypeBackupType varchar(max)varchar(max) DiskBackup; TapeBackup; CloudBackUpDiskBackup; TapeBackup; CloudBackUp
IsDPMIsDPM bitbit Jelzi, hogy egy DPM-kiszolgálón futott-e a feladat (azt jelzi, hogy egy másodlagos DPM-kiszolgálón futott)Whether job ran again a DPM server (indicating it ran on secondary DPM server)
IsAdHocIsAdHoc bitbit Jelzi, hogy a feladat alkalmi vagy ütemezettWhether job is ad hoc or scheduled

Nézet neve: vDPMRecoveryJob (a helyreállítási feladat részletei):View Name: vDPMRecoveryJob (Recovery job details):

MezőField AdattípusData type LeírásDescription
RecoveryJobRowIDRecoveryJobRowID uniqueidentifieruniqueidentifier IndexkulcsIndex key
DPMServerNameDPMServerName varchar(max)varchar(max) DPM-kiszolgálóDPM server
TaskIDTaskID uniqueidentifieruniqueidentifier A feladat egyedi azonosításához használatos feladatazonosítóTask identifier to uniquely identify job
DatasourceIDDatasourceID uniqueidentifieruniqueidentifier Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a helyreállítási feladat futottData source ID for which the recovery job ran
DataSourceNameDataSourceName varchar(max)varchar(max) Azon adatforrás, amely esetében a helyreállítási feladat futottData source for which the recovery job ran
StartedDateTimeStartedDateTime dátum/idődatetime A feladat kezdési időpontjaJob start time
StoppedDateTimeStoppedDateTime dátum/idődatetime A feladat befejezési időpontjaJob end time
ExecutionStateExecutionState IntInt 2=sikeres; 3=sikertelen2=succeeded; 3=failed
ErrorCodeErorCode intint Hibakód.Error code. Ha a feladat sikeresen befejeződött, a hibát hagyja figyelmen kívül.If job succeeded ignore the error.
ErrorStringErrorString varchar(max)varchar(max) Megfelelő honosított hibasztringCorresponding localized error string
TransferredBytesTransferredBytes intint A feladat végrehajtása során átvitt bájtok számaNumber of bytes transferred by the job
RecoverySourceRecoverySource intint 0 = Lemez; 1 = Szalag; 2 = Felhő0 = disk; 1 = Tape; 2 = Cloud
RecoveryTypeRecoveryType intint A helyreállítási típust jelziIndicates recovery type
TargetServerNameTargetServerName varchar(max)varchar(max) A célkiszolgáló, amelyen a helyreállítást végrehajtottákTarget server on which the recovery was performed
TargetLocationTargetLocation varchar(max)varchar(max) A mappa elérési útvonala, amelybe a helyreállítást végrehajtottákFolder path to which recovery was performed
IsExternalSourceIsExternalSource intint Azt jelzi, hogy az adatforrás külső eredetű-e (például egy másik DPM-kiszolgálóról importált szalag esetében)Indicates whether the data source is external (for example from a tape imported from another DPM server)

Nézet neve: vDPMDiskManagement (megjeleníti a lemezkezelési információkat):View Name: vDPMDiskManagement (Shows disk management information):

MezőField AdattípusData type LeírásDescription
DiskManagementRowIDDiskManagementRowID uniqueidentifieruniqueidentifier IndexkulcsIndex key
DPMServerNameDPMServerName varchar(max)varchar(max) DPM-kiszolgálóDPM server
DiskIDDiskID uniqueidentifieruniqueidentifier A lemez azonosításához használatos egyedi azonosítóUnique ID to identify disk
DiskNameDiskName varchar(max)varchar(max) A VDS API-k által visszaadott lemeznév (például: „Microsoft virtuális lemez”)Name of disk returned by VDS APIs (for example "Microsoft Virtual Disk"
TotalSizeTotalSize bigintbigint A lemez teljes méreteTotal size of disk
FreeSizeFreeSize bigintbigint A lemezen elérhető szabad hely méreteFree size on disk
IsInStoragePoolIsInStoragePool bitbit Jelzi, hogy a lemez a DPM-tárolókészlethez tartozik-eIndicates whether the disk belongs to the DPM storage pool
DiskTypeDiskType smallintsmallint 0 = alapszintű, 1 = dinamikus; 2 = nem inicializált0 = basic, 1 = dynamic; 2 = uninitialized
HealthStatusHealthStatus smallintsmallint 0 = kifogástalan; 1 = hibás0 = healthy; 1 = failed
IsMissingIsMissing bitbit Jelzi, hogy a lemez hiányzik-eIndicates whether the disk is missing
IsForeignIsForeign bitbit Jelzi, hogy a lemez idegen eredetű-eIndicates whether the disk is foreign
CanAddToStoragePoolCanAddToStoragePool bitbit Jelzi, hogy a lemez hozzáadható-e a DPM-tárolókészlethezIndicates whether the disk can be added to the DPM storage pool
CreatedDateTimeCreatedDateTime datetimedatatime Létrehozás időCreated time

Nézet neve: vDPMDiskUtlization (megjeleníti a lemezstatisztikákat):View Name: vDPMDiskUtlization (Shows disk statistics):

MezőField AdattípusData type LeírásDescription
DiskUtilizationRowIDDiskUtilizationRowID uniqueidentifieruniqueidentifier IndexkulcsIndex key
DPMServerNameDPMServerName varchar(max)varchar(max) DPM-kiszolgálóDPM server
SMStatsIDSMStatsID uniqueidentifieruniqueidentifier A DPM-en belül használt statisztikaazonosítóStatistics identifier used inside DPM
DataSourceIDDataSourceID uniqueidentifieruniqueidentifier Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a feladat futottData source ID for which the job ran
DataSourceNameDataSourceName varchar(max)varchar(max) Azon adatforrás, amely esetében a feladat futottData source for which the job ran
ProductionServerProductionServer varchar(max)varchar(max) A kiszolgáló vagy fürt, amelyhez az adatforrás tartozikServer or cluster to which the data source belongs
ProtectionGroupIDProtectionGroupID uniqueidentifieruniqueidentifier Azon védelmi csoport azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikID of protection group to which the data source belongs
ProtectionGroupProtectionGroup varchar(max)varchar(max) Azon védelmi csoport neve, amelyhez az adatforrás tartozikName of protection group to which the data source belongs
ReplicaSpaceAllocatedReplicaSpaceAllocated bigintbigint A replikakötet teljes méreteTotal size of replica volume
ShadwoCopyAllocatedSizeShadwoCopyAllocatedSize bigintbigint Az árnyékmásolat-kötet méreteShadow copy volume size
ShadowCopyUsedSizeShadowCopyUsedSize bigintbigint Az árnyékmásolat-kötet felhasznált méreteUsed size of shadow copy volume
ReplicaUsedSizeReplicaUsedSize bigintbigint A replikakötet felhasznált méreteUsed size of the replica volume
FreeSpaceAvailableFreeSpaceAvailable bigintbigint A replika- és árnyékmásolat-kötetek teljes szabad méreteTotal free space on replica and shadow copy volumes
IsCollocatedIsCollocated intint Azt jelzi, hogy a kötetet olyan közös elhelyezésű védelmi csoporthoz használják-e, amely több adatforrással is rendelkezhetIndicates whether the volume is used for a collocated protection group that might have multiple data sources

Nézet neve: vDPMSLATrend (azon példányok százalékos arányának megjelenítéséhez hasznos, amelyek esetében az SLA teljesült/nem teljesült):View Name: vDPMSLATrend (Useful to show the percentage of instances where SLA was or wasn't met):

MezőField AdattípusData type LeírásDescription
SLATrendRowIdSLATrendRowId uniqueidentifieruniqueidentifier IndexkulcsIndex key
DPMServerNameDPMServerName varchar(max)varchar(max) DPM-kiszolgálóDPM server
SMStatsIDSMStatsID uniqueidentifieruniqueidentifier A DPM-ben használt statisztikaazonosítóStatistic identifier used in DPM
StartTimeStartTime dátum/idődatetime Az adott SLA-időtartam kezdési időpontjaStart time of specific SLA period
EndTimeEndTime dátum/idődatetime Az adott SLA-időtartam befejezési időpontjaEnd time of specific SLA period
DatasourceIDDatasourceID uniqueidentifieruniqueidentifier Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a feladat futottID of the data source for which the job ran
DatasourceNameDatasourceName varchar(max)varchar(max) Azon adatforrás neve, amely esetében a feladat futottName of the data source for which the job ran
ProtectionServerProtectionServer varchar(max)varchar(max) A kiszolgáló vagy fürt, amelyhez az adatforrás tartozikThe server or cluster to which the data source belongs
ProtectionGroupIDProtectionGroupID uniqueidentifieruniqueidentifier Azon védelmi csoport azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozikThe ID of the protection group to which the data source belongs
ProtectionGroupNameProtectionGroupName varchar(max)varchar(max) Azon védelmi csoport, amelyhez az adatforrás tartozikThe protection group to which the data source belongs
CreationTime (Létrehozás ideje)CreationTime dátum/idődatetime A statisztika létrehozásának időpontjaTime that the statistic was created
DiskRecoveryPointAvailableDiskRecoveryPointAvailable bitbit Azt jelzi, hogy az SLA-időtartamon belül a lemez rendelkezik-e helyreállítási ponttalIndicates whether there's a disk recovery point available in the SLA period
TapeRecoveryPointAvailableTapeRecoveryPointAvailable bitbit Azt jelzi, hogy az SLA-időtartamon belül a szalag rendelkezik-e helyreállítási ponttalIndicates whether there's a tape recovery point available in the SLA period
CloudRecoveryPointAvailableCloudRecoveryPointAvailable bitbit Azt jelzi, hogy az SLA-időtartamon belül a felhő rendelkezik-e helyreállítási ponttalIndicates whether there's a cloud recovery point available in the SLA period
SLASLA intint A védelmi csoporthoz tartozó SLA-t jelzi ezen SLA-időtartam alattIndicates the SLA for the protection group during this SLA period

View Name: vDPMTapeUtilization (megjeleníti a DPM-szalagkihasználtságot):View Name: vDPMTapeUtilization (Shows DPM Tape Utilization):

MezőField AdattípusData type LeírásDescription
TapeUtilizationRowIdTapeUtilizationRowId uniqueidentifieruniqueidentifier IndexkulcsIndex key
DPMServerNameDPMServerName varchar(max)varchar(max) DPM-kiszolgálóDPM server
SMStatsIDSMStatsID uniqueidentifieruniqueidentifier A DPM-ben használt egyedi statisztikaazonosítóUnique statistics identifier in DPM
StartTimeStartTime dátum/idődatetime A statisztikai időtartam kezdési időpontjaStart time of statistics period
EndTimeEndTime dátum/idődatetime A statisztikai időtartam befejezési időpontjaEnd time of statistics period
FreeTapeCountFreeTapeCount intint A DPM-kiszolgálóhoz csatlakoztatott szabad szalagok számaNumber of free tapes attached to the DPM server
OnlineTapeCountOnlineTapeCount intint A DPM-kiszolgálóhoz csatlakoztatott online szalagok számaNumber of online tapes attached to the DPM server
OfflineTapeCountOfflineTapeCount intint A DPM-kiszolgálóhoz csatlakoztatott offline szalagok számaNumber of offline tapes attached to the DPM server

Nézet neve: vDPMTapeManagement (a szalagtárak és a szalagok azonosításához használható DPM-információkat jeleníti meg):View Name: vDPMTapeManagement (Shows DPM information for tape libraries and tape identification):

MezőField AdattípusData type LeírásDescription
TapeManagementRowIDTapeManagementRowID uniqueidentifieruniqueidentifier IndexkulcsIndex key
DPMServerNameDPMServerName varchar(max)varchar(max) DPM-kiszolgálóDPM server
MediaSlotNumberMediaSlotNumber int)int) Az adathordozót tartalmazó szalagtár helyének számaSlot number of the library on which the media is present
MediaBarcodeMediaBarcode varchar(max)varchar(max) A szalag vonalkódjaBarcode of the tape
MediaLabelMediaLabel varchar(max)varchar(max) A szalag címkéjeLabel of the tape
IsOnlineIsOnline bitbit Azt jelzi, hogy a szalag online állapotú-eIndicates whether the tape is online
LibraryNameLibraryName varchar(max)varchar(max) A szalagtár neveName of the library
ProtectedGroupNameProtectedGroupName varchar(max)varchar(max) Azon védelmi csoport neve, amely a szalag tulajdonosaName of the protection group that owns the tape
MediaExpiryDateMediaExpiryDate dátum/idődatetime A szalag lejárati dátumaExpiry date of the tape