Riasztások rangsorolása Application Advisor használatávalPrioritizing alerts by using Application Advisor

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

A Application Advisor a .NET-alkalmazások teljesítményének figyelésével működik a System Center-Operations Managerban, és segít rangsorolni és felügyelni, hogy mely riasztásokat kell kezelni.Application Advisor works with .NET Application Performance Monitoring in System Center - Operations Manager and helps you prioritize and manage which alerts to address. A program azonosítja, hogy egy környezeten belül mely alkalmazások okozzák a legtöbb riasztást.It identifies which applications are causing the most alerts within an environment. Elsőként ezeket az alkalmazásokat kell megvizsgálni, hiszen ezek okozzák a legtöbb szolgáltatásiszint-szerződés (SLA) sértést.These are the applications you should investigate first because they are causing the most service level agreement (SLA) violations. Az Application Advisor használata legyen az első lépés a riasztások kezelésében, valamint egy alkalmazás általános állapotának a megtekintésében.Use Application Advisor as a first step in alert management and as a view into the overall health of an application. Lényegében Application Advisor segít a "zaj követésében", és megtudhatja, hol történnek a legtöbb esemény.Essentially, Application Advisor helps you "follow the noise" and find out where the most events are occurring. Az alkalmazáshibák és elemzések jelentései ezeket az egyedi alkalmazásokat nagy részletességgel jelenítik meg.Application failure and analysis reports let you view those individual applications in fine detail. Az összefoglaló jelentések gyors áttekintést adnak a főbb információkról, megjelenítik például az öt legfontosabb feloldandó riasztást.Summary reports give you key information at a glance, such as the top-five alerts to resolve.

Hatókör és Application Advisor jelentés futtatásaScope and run an Application Advisor report

 1. Az Application Advisor és az Application Diagnostics telepítése az Operations Manager webkonzollal együtt történik.Application Advisor and Application Diagnostics are installed along with the Operations Manager web console. Az Operations Manager webkonzol címének meghatározásához nyissa meg az operatív konzolt.To find the web address of the Operations Manager web console, open the Operations console. A navigációs ablaktáblán válassza az Adminisztrációlehetőséget, kattintson a Beállítások, majd a webcímekikonra.In the navigation pane, select Administration, click Settings, and then double-click Web Addresses. A Operations Manager webkonzol URL-címe a következőként lesz megadva: http(s)://<web host>/OperationsManager .The Operations Manager web console URL will be specified as: http(s)://<web host>/OperationsManager. Ugyanezt az URL-formátumot és webkiszolgálót használva az Application Advisor és az Application Diagnostics a következő címeken érhető el:Using this URL format and the same web host, here are the links to Application Advisor and Application Diagnostics:

  • A Application Advisor-konzol címe: http(s)://<web host>/AppAdvisorThe Application Advisor console address is: http(s)://<web host>/AppAdvisor

  • A Application Diagnostics-konzol címe: http(s)://<web host>/AppDiagnosticsThe Application Diagnostics console address is: http(s)://<web host>/AppDiagnostics

  Az egyszerű hozzáférés érdekében adja hozzá mindhárom konzol URL-címét a webböngésző kedvencek listájához.To make access easy, add all three console URLs to your web browser's favorites list.

  Az Application Advisor megnyitásához másolja át az Application Advisor URL-címét a böngésző címsorába.To open Application Advisor, paste the Application Advisor URL into your browser. Az Application Advisor egy új böngészőablakban nyílik meg.Application Advisor opens in the web browser window. Különféle alkalmazásfigyelési jelentések jelenítik meg azon alkalmazásfunkciók és -szolgáltatások környezetét, melyeket a figyelendő alkalmazáscsoportok létrehozásakor konfigurált.Different application monitoring reports display in the context of the application features and services you configured when you created application groups to monitor.

  Az Application Advisor elérésére az Alkalmazásfigyelési kezelő, a Jelentéskezelő és a Rendszergazdák szerepkör tagjai jogosultak.Access to Application Advisor is controlled through the Application Monitoring Operator, Report Operator and Administrator roles. Az Alkalmazásfigyelési kezelő és a Jelentéskezelő vagy a Rendszergazdák szerepkör tagjának kell lennie.You must be a member of Application Monitoring Operator and Report Operator roles or the Administrator role. További információ: felhasználói szerepkörök az alkalmazás teljesítményének figyeléséhez.For more information, see User roles for Application Performance Monitoring.

  Az Application Diagnostics elérésére az Alkalmazásfigyelési kezelő és a Rendszergazdák szerepkör tagjai jogosultak.Access to Application Diagnostics is controlled through the Application Monitoring Operator and Administrator roles. A konzol eléréséhez tagnak kell lennie a fenti két szerepkör egyikében.You must be a member of one of these roles to have rights to the console.

  Megjegyzés

  Az Application Advisor az SQL Server Reporting Services (SSRS) meglétét igényli.Application Advisor requires SQL Server Report Services (SSRS). A Application Advisor használata előtt telepítenie kell Operations Manager jelentéskészítő kiszolgálót.You must have Operations Manager Reporting server installed before using Application Advisor.

 2. A navigációs ablaktábla minden alkalmazás csoport legördülő menüjében válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a jelentések tartalmazzák-e az összes alkalmazáscsoport vagy az alkalmazáscsoport egy részhalmaza adatait.In the Navigation pane, in the All application groups dropdown menu, select whether you want reports to include information for all application groups or a subset of application groups.

  Megjegyzés

  Az alkalmazáscsoportokat az Application Diagnostics konzolon lehet létrehozni.Application groups are created in the Application Diagnostics console. Használja őket arra, hogy létrehozza az alkalmazások azon csoportját, amelyre a jelentései hatókörét szeretné kiterjeszteni.Use them to create a group of applications to which you would like to scope your reports. Több alkalmazáscsoport használata a teljesítményre is hatással lehet.Using many application groups can have a performance impact.

 3. A jelentés kiválasztása menüben válassza ki, hogyan szeretné hatókörbe állítani a jelentéseket, majd kattintson a futtatni kívánt jelentésre.In the Select report menu, select how you want to scope the reports, and then click the report you want to run. A jelentések hatóköre lehet Ügyféloldali figyelés, Problémaelemző jelentések, Erőforrás-felhasználási elemzés, vagy csak válasszon ki egy egyedi jelentést megtekintésre.You can scope reports by Client-Side Monitoring, Problem Analysis Reports, Resource Utilization analysis, or choose just one of the individual reports to view.

  Jelentést a jelentési ábrák egyikére kattintva is kiválaszthat.You can also select a report by clicking on one of the report graphics.

 4. A kezdési és a befejezési dátum mező használatával válassza ki a jelentésekben szerepeltetni kívánt riasztások időtartamát vagy időtartományát.Use the Start Date and End Date fields to select the time or date range for the alerts you want included in the reports.

 5. Kattintson az állapot szövegmezőre a riasztások szűréséhez, amelyek újak, áttekintve, törölve vagy terv szerint vannak kiszűrve.Click the Status text box to filter alerts by those that are New, Reviewed, Deleted, or By Design.

  Tipp

  A Kialakítás szerint kategóriájú riasztások megtekintésével azokat az alkalmazásokat láthatja, amelyeknek a kialakítása aktuálisan problémát okoz.Viewing alerts categorized as By Design can show you if the way an application is designed is actually causing issues.

 6. Kattintson a forrás legördülő menüre, és válassza ki a jelentésbe felvenni kívánt alkalmazás-összetevőt.Click Source dropdown menu to select the application component you want to include in the report.

  Megjegyzés

  Csak olyan alkalmazásokat használhat forrásként, amelyek részei a kezdetben kiválasztott alkalmazáscsoportnak.Only applications that are part of the application group you initially selected are available to be used as a source.

 7. A Számítógép legördülő menüre kattintva kiválaszthatja, hogy mely számítógépről vagy számítógépekről készüljön jelentés.Click the Computer dropdown menu to select which computer or computers you want reported on.

 8. A probléma legördülő menüben szűrheti az észlelt problémákat, vagy csak a kritikus problémákat.In the Problem dropdown menu, you can filter by all problems detected or only critical problems.

 9. Kattintson az alkalmaz gombra a jelentés konfigurációjának mentéséhez és a jelentés futtatásához.Click Apply to save this report configuration and run the report.

Példa: a riasztások rangsorolása a problémák terjesztésének elemzése jelentés használatávalExample: To Prioritize Alerts by Using the Problems Distribution Analysis Report

Az alkalmazásfigyelési riasztásokkal végzett munka során az első lépés annak kiderítése, hogy melyik riasztást kell elsőként kivizsgálni, hogy a legnagyobb hatással legyen a környezetében lévő alkalmazásokra.A first step in working with application monitoring alerts is to try to see which ones you should address first to have the greatest impact on the applications in your environment. Ez a Application Advisor szerepe – a legtöbb riasztást okozó alkalmazások azonosítása, valamint a riasztások típusának megtekintése.This is the role of Application Advisor - to identify the applications causing the most alerts and to see the types of alerts being raised. Ez az alkalmazások állapotának kezelésében proaktív megközelítést jelent, mivel az alkalmazások legproblémásabb területeivel foglalkozik, és nem csupán reagál a beérkező riasztásokra.This introduces a proactive approach to managing application health because you are smartly addressing the most problematic areas of your applications and not merely reacting to alerts as they arrive.

Ha szeretné megmutatni, hogy a Application Advisor hogyan rangsorolja a riasztásokat, ez az útmutató egy olyan jelentést használ, amely hasznos az alkalmazással kapcsolatos problémák első vizsgálatakor: a problémák eloszlásának elemzése jelentés.To show how Application Advisor prioritizes alerts, this walkthrough uses a report that is helpful when first investigating application issues: the Problems Distribution Analysis report. Ez a jelentés az alkalmazáshiba, a teljesítmény, a kapcsolat és a biztonsági problémák eloszlását mutatja az összes figyelt alkalmazásban – és kiemeli a legtöbb problémát okozó alkalmazásokat.This report shows the distribution of application failure, performance, connectivity, and security problems across all monitored applications-and highlights the applications that are the most problematic. A problémák többségéhez hozzájáruló alkalmazásoknál a jelentés több részletet is elérhetővé tesz: megjeleníti az alkalmazás összetevőit és külső függőségeit, amelyek az ilyen problémák alapvető okai szoktak lenni.For the applications that contributed to the majority of problems, this report provides more details by showing application components and external dependencies that are the root cause of those problems.

A problémák terjesztési elemzési jelentés kulcsfontosságú elemeinek értelmezéseInterpret key elements of the Problems Distribution Analysis Report

 1. Application Advisor jelentés hatókörének és futtatásának eljárását követve válassza ki a jelentésbe felvenni kívánt információkat, majd kattintson az alkalmaz gombra a jelentés futtatásához.Following the procedure to scope and run an Application Advisor report, choose the information you want to include in the report, and then click Apply to run the report.

 2. Az alábbi három nézet a legfőbb problémákat jeleníti meg:Here there are three views that will show top issues:

  • Ha csak a teljesítménnyel kapcsolatos problémákat és az alkalmazások legfontosabb teljesítményét szeretné megtekinteni, kattintson az Összefoglaló teljesítmény elemzéselehetőségre.To view only performance problems and top performance events for the applications, click Summary Performance Analysis.

  • Ha csak a kivételeket és a leggyakoribb kivételeket érintő eseményeket szeretné megtekinteni az alkalmazásokhoz, kattintson az összegző hiba elemzésére szolgáló hivatkozásra.To view only exceptions and top exception events for the applications, click the Summary Failure Analysis link.

  • Az egyes alkalmazásokhoz tartozó összes problémás típust és problémát a teljes forrás statisztika szakaszban tekintheti meg.You can view all problem types and top problems for the individual application, in the Overall Source Statistics section. Ez a szakasz azt jeleníti meg, hogy a teljesítményi és kivételi események hány százalékát váltották ki az alkalmazás erőforrásai, például a függvényhívások vagy adatbázis-lekérdezések.This section shows you what percentage of performance and exception events are being raised by the application resources, such as function calls or database queries.

 3. Kattintson rá az első hivatkozásra a vizsgálni kívánt nézetben.Click the first link in whichever view you want to investigate. Az első hivatkozás a riasztások leggyakoribb okát jeleníti meg, és betölti az adott alkalmazáshoz vagy erőforráshoz kapcsolódó összes problémát tartalmazó listát.This first link shows the highest cause of alerts and launches a list of all problems related to that application or source.

  Fontos

  Ekkor vált át a prioritási sorrend listájáról a legfontosabb problémához kapcsolódó egyedi riasztások vizsgálatára.This is the stage where you shift from a prioritized list to investigating individual alerts related to the most important issue. A listában szereplő események egyike sem fontosabb a másiknál, de mindegyikük segíthet az alapvető ok kiemelésében.None of the events in this list is more important than another, but each can help highlight the route cause.

 4. Kattintson egy hivatkozásra az esemény leírása lapon, és megnyílik az Application Diagnostics esemény tulajdonságai lap.Click a link in Event Description and the Application Diagnostics Event Properties page opens. Itt magáról az eseményről találhat adatokat.Here you are viewing data about the event itself. Emellett itt kezdheti el a hibakeresést is.And this is the place to start troubleshooting. További információ: az események használata Application Diagnostics használatával .See Working with events by using Application Diagnostics for more information.

  Az Esemény tulajdonságai lapról kiindulva ezzel és más egyéb lapokkal együtt, elosztott láncok használatával derítse fel még alaposabban, hogy mi történt: rendszerprobléma volt-e a teljesítményadatokban látottaknak megfelelően, és hogy milyen alkalmazásszinten jelentkezett a probléma.Beginning with Event properties tab, use this and other tabs to discover more about what happened, whether it was likely a system issue as shown by performance data, and what application tier the problem occurred in, using distributed chains. Ezt az információt követve kiderül, hogy rendszerproblémáról vagy az alkalmazás kódproblémájáról van-e szó, és hogy kinek kell megoldania a problémát.Following this information should reveal if it was a system problem or an application code problem, and thus who should resolve the issue.

Application Advisor jelentés hozzáadása a kedvencekhezAdd an Application Advisor report to Favorites

 1. Ha a későbbiekben könnyen hozzáférhető módon el szeretne menteni egy meghatározott információs hatókörrel rendelkező jelentést, akkor adja hozzá a Kedvencek listájához.If you want to save a report with certain scoped information that you can easily view later, add it to your Favorites list. A jelentés kiválasztása menüben vagy a jelentés grafikára kattintva válassza ki a futtatni kívánt jelentést.In the Select report menu or by clicking the report graphic, select the report you want to run.

  Megjegyzés

  A jelentésbe foglalni kívánt információk hatókörét megadhatja a kedvencekhez való hozzáadás előtt, illetve létrehozhatja a hatóköri információkat a Kedvencek kezelése varázslóval is.You can scope the information you want included in the report before making it a favorite or create the scoping information in the Favorite Management Wizard.

 2. Az eredmények ablaktábláján a kedvenc kezelés varázsló megnyitásához kattintson a Kedvencek ikonra.In the Results pane, to open the Favorite Management Wizard, click the Favorites icon.

 3. A Kedvencek kezelése varázslóban megtarthatja a jelentésbe foglalni kívánt információk hatóköréhez használt beállításokat, visszaállíthatja őket, illetve be is állíthatja őket az első alkalommal.In the Favorite Management Wizard, you can either keep the settings you used to scope the information to be included in your report, reset them, or set them for the first time.

 4. A hatókör beállításainak megadása vagy megerősítése után kattintson a tovább gombra a varázsló-beállítások lapjain való folytatáshoz, majd kattintson a Befejezésgombra.As you make or confirm your scoping settings, click Next to proceed through the wizard settings pages, and then click Finish.

 5. A Kedvencek névtérben kattintson a Kedvencek elemre, és megtekintheti az imént konfigurált jelentést.In the Favorites namespace, click Favorites and you will be able to view the report you just configured.

 6. Egy, a kedvencek közé felvett jelentés megtekintéséhez csupán rá kell kattintania a megtekinteni kívánt jelentésre.To view a report in your Favorites, just click the report you want to view.

Következő lépésekNext steps

Tekintse át a bizalmas adatokkal rendelkező .NET-alkalmazások használatát ismertető témakört, amelyből megtudhatja, hogyan dolgozhat a gyűjtött bizalmas adatokkal, és melyeket az alkalmazások teljesítményének figyelésével tekinthet meg.Review Working with sensitive data for .NET applications to understand how to work with sensitive data that would be collected and be available for viewing by Application Performance Monitoring.