Funkcijas Atpakaļ un Naviģēt pakalpojumā Power Apps

Izmaina, kurš ekrāns tiek rādīts.

Pārskats

Vairumam programmu ir vairāki ekrāni. Izmantojiet funkciju Back un Navigate, lai mainītu to, kurš ekrāns tiek rādīts. Piemēram, iestatiet pogas rekvizītu OnSelect uz formulu, kas ietver funkciju Navigate, ja vēlaties rādīt citu ekrānu, kad lietotājs atlasa pogu. Šajā formulā varat konkretizēt vizuālu pāreju, piemēram Izgaist, lai kontrolētu to, kā viens ekrāns tiek mainīts uz citu.

Funkcija Back un Navigate maina tikai to, kurš ekrāns tiek rādīts. Ekrāni, kas netiek pašlaik rādīti, joprojām darbojas fonā. Varat veidot formulas, kuras atsaucas uz vadīklu rekvizītiem citos ekrānos. Piemēram, lietotājs var mainīt slīdņa vērtību vienā ekrānā, pārvietoties uz citu ekrānu, kas izmanto šo vērtību formulā, un noteikt, kā tas ietekmē to, kas notiek jaunajā ekrānā. Pēc tam lietotājs var atgriezties sākotnējā ekrānā un apstiprināt, ka slīdnis ir saglabājis savu vērtību.

Arī konteksta mainīgie tiek saglabāti, lietotājam pārvietojoties starp ekrāniem. Varat izmantot funkciju Navigate, lai iestatītu vienu vai vairākus konteksta mainīgos ekrānam, kuru rādīs formula, kas ir vienīgais veids, kādā iestatīt konteksta mainīgo no ekrāna ārpuses. Šo pieeju varat izmantot, lai padotu ekrānam parametrus. Ja izmantojāt citu programmēšanas rīku, šī pieeja ir līdzīga parametru padošanai procedūrām.

Izmantojiet Programmu objekta SartScreen rekvizītu, lai kontrolētu pirmo ekrānu, kas jārāda.

Varat katru no funkcijām izmantot vienīgi uzvedības formulā.

Pirmajā argumentā norādiet parādāmā ekrāna nosaukumu.

Otrajā argumentā norādiet, kā vecais ekrāns tiek mainīts uz jauno ekrānu:

Pārejas arguments Apraksts Demonstrācija
ScreenTransition.Cover Jaunais ekrāns ieslīd skatā, pārvietojoties no labās uz kreiso, lai nosegtu pašreizējo ekrānu. ekrāna pārejas pārsegšanas animācija.
ScreenTransition.CoverRight Jaunais ekrāns ieslīd skatā, pārvietojoties no kreisās uz labo, lai nosegtu pašreizējo ekrānu. ekrāna pārejas pārsegšanas labā animācija.
ScreenTransition.Fade Pašreizējais ekrāns izzūd, lai atklātu jauno ekrānu. ekrāna pārejas izgaišanas animācija.
ScreenTransition.None (Noklusējuma) Jaunais ekrāns ātri aizstāj pašreizējo ekrānu. ekrāna pārejas nevienas animācija.
ScreenTransition.UnCover Pašreizējais ekrāns izslīd no skata, pārvietojoties no labās uz kreiso, lai atklātu jauno ekrānu. ekrāna pārejas atsegšanas animācija.
ScreenTransition.UnCoverRight Pašreizējais ekrāns izslīd no skata, pārvietojoties no kreisās uz labo, lai atklātu jauno ekrānu. ekrāna pārejas atsegšanas labā animācija.

Varat izmantot funkciju Navigate, lai izveidotu vai atjauninātu jaunā ekrāna konteksta mainīgos. Kā neobligātu trešo argumentu padodiet ierakstu, kas satur konteksta mainīgo nosaukumu kā kolonnas nosaukumu un jauno konteksta mainīgā vērtību. Šis ieraksts ir tāds pats kā ieraksts, kuru izmantojat ar funkciju UpdateContext.

Iestatiet vecā ekrāna rekvizītu OnHidden, jaunā ekrāna rekvizītu OnVisible vai abus, lai pārejas laikā veiktu papildu izmaiņas. Rekvizīts App.ActiveScreen tiks atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas.

Funkcija Navigate parasti atgriež vērtību true, bet atgriezīs false, ja būs radusies kļūda.

Navigācijas konteksta mainīgie ir izskaidroti rakstā pārvietoties starp ekrāniem.

Atpakaļ

Funkcija Back atgriežas ekrānā, kas tika rādīts pēdējais.

Katram Navigate izsaukumam programma izseko ekrānam, kas parādījās, un pārejai. Varat izmantot secīgus Back izsaukumus, lai atgrieztus atpakaļ ekrānā, kas parādījās, kad lietotājs startēja programmu.

Kad tiek palaista funkcija Back, pēc noklusējuma tiek izmantota inversā pāreja. Piemēram, ja ekrāns parādījās pārejā CoverRight, funkcija Back izmanto Uncover (kas ir pa kreisi), lai atgrieztos. Fade un None ir paši savas inversās pārejas. Padodiet neobligātu argumentu funkcijai Back, lai uzspiestu konkrētu pāreju.

Funkcija Back parasti atgriež vērtību true, bet atgriež false, ja lietotājs kopš programmas startēšanas nav pārgājis uz citu ekrānu.

Sintakse

Back( [ Pāreja ] )

 • Pāreja — Neobligāti. Vizuālā pāreja, kuru izmantot starp pašreizējo un iepriekšējo ekrānu. Atsaucieties uz derīgu vērtību sarakstu iepriekš šajā rakstā minētajam argumentam. Pāreja, ar kuru ekrāns atgriežas, pēc noklusējuma ir inversa pārejai, ar kuru tas parādījās.

Navigate( Ekrāns [, Pāreja [, UpdateContextRecord ] ] )

 • Ekrāns — Obligāti. Parādāmais ekrāns.
 • Pāreja — Neobligāti. Vizuālā pāreja, kuru izmantot starp pašreizējo un nākamo ekrānu. Skatiet derīgu vērtību sarakstu iepriekš šajā rakstā minētajam argumentam. Noklusējuma vērtība ir None.
 • UpdateContextRecord — Neobligāti. Ieraksts, kas satur vismaz vienas kolonnas nosaukumu un katras kolonnas vērtību. Šis ieraksts atjaunina jaunā ekrāna konteksta mainīgos tā, it kā tie tiktu nodoti funkcijai UpdateContext.

Piemēri

Formula Apraksts Rezultāts
Navigate( Detalizēta informācija ) Rāda ekrānu Detalizēta informācija bez pārejas vai izmaiņām konteksta mainīgā vērtībā. Detalizētas informācijas ekrāns parādās ātri.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade ) Parāda Detalizētas informācijas ekrānu ar Izgaišanas pāreju. Konteksta mainīgā vērtības netiek mainītas. Pašreizējais ekrāns izzūd, lai rādītu Detalizētas informācijas ekrānu.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } ) Parāda Detalizētas informācijas ekrānu ar Izgaistošo pāreju un atjaunina konteksta mainīgā ID vērtību uz 12. Pašreizējais ekrāns izzūd, lai rādītu Detalizētas informācijas ekrānu, un šī ekrāna konteksta mainīgais ID ir iestatīts uz 12.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } ) Parāda Detalizētas informācijas ekrānu ar Izgaišanas pāreju. Atjaunina konteksta mainīgā ID vērtību uz 12 un atjaunina Ēnas konteksta mainīgā vērtību uz Color.Red. Pašreizējais ekrāns izzūd, lai rādītu Detalizētas informācijas ekrānu. Konteksta mainīgais ID ekrānā Detalizēta informācija tiek iestatīts uz 12, un konteksta mainīgais Ēna tiek iestatīts uz Color.Red. Ja iestatāt Detalizētās informācijas vadīklas rekvizītu Aizpildīt uz Ēna, šī vadīkla tiks parādīta kā sarkana.
Back() Parāda iepriekšējo ekrānu ar noklusējuma atgriešanas pāreju. Parāda iepriekšējo ekrānu, izmantojot pārejas inverso pāreju, ar kuru parādījās pašreizējais ekrāns.
Back( ScreenTransition.Cover ) Parāda iepriekšējo ekrānu ar noklusējuma Nosegšanas pāreju. Parāda iepriekšējo ekrānu, izmantojot Nosegšanas pāreju neatkarīgi no tā, ar kuru pāreju parādījās pašreizējais ekrāns.

Pakāpeniskas darbības

 1. Izveidojiet tukšu programmu.

 2. Pievienojiet tai otru ekrānu.

  Programmā ir divi tukši ekrāni: Screen1 un Screen2.

 3. Iestatiet Screen2 rekvizīta Aizpildīt vērtību uz Gray.

 4. Screen2 pievienojiet pogu un iestatiet tā rekvizītu OnSelect uz šādu formulu:

  Navigate( Screen1, ScreenTransition.Cover )
  
 5. Turot nospiestu Alt taustiņu, atlasiet pogu.

  Screen1 parādās ar baltu fonu pārejā, kas nosedz uz kreiso pusi.

 6. Screen1 pievienojiet pogu un iestatiet tās rekvizītu OnSelect uz šādu formulu:

  Back()
  
 7. Turot nospiestu Alt taustiņu, atlasiet pogu.

  Parādās otrs ekrāns ar pelēku fonu ar pāreju, kas atsedz no labās puses (inversi Pārsegt).

 8. Katram ekrānam atkārtoti atlasiet pogu, lai ietu uz priekšu un atpakaļ.

Skatīt arī

Konteksta mainīgo izmantošana