Oversikt over veiledningen for bidragsytere til Microsoft DocsMicrosoft Docs contributor guide overview

Velkommen til veiledningen for bidragsytere til docs.microsoft.com!Welcome to the docs.microsoft.com (Docs) Contributor Guide!

Flere av dokumentasjonssettene fra Microsoft er åpen kilde og driftes av GitHub.Several of the Microsoft documentation sets are open source and hosted on GitHub. Enkelte dokumentasjonssett er ikke fullstendig åpen kilde, men mange har repositorier som er åpne for publikum, der du kan foreslå endringer via pull-forespørsler.Not all document sets are completely open source but many have public-facing repos where you can make suggested changes via pull requests. Denne fremgangsmåten for åpen kilde effektiviserer og forbedrer kommunikasjonen mellom produktteknikere, innholdsmedarbeidere og kunder, og har dessuten andre fordeler:This open source approach streamlines and improves communication between product engineers, content teams, and customers, and has other advantages:

 • Offentlig planlegging av repositorier for åpen kilde for å få tilbakemeldinger om hvilken dokumentasjon som trengs mest.Open source repos plan in the open to get feedback on what docs are most needed.
 • Offentlig gjennomgang av repositorier for åpen kilde for å publisere det nyttigste innholdet i første utgivelse.Open source repos review in the open to publish the most helpful content on our first release.
 • Offentlig oppdatering av repositorier for åpen kilde for å gjøre det enklere å fortsette å forbedre innholdet.Open source repos update in the open to make it easier to continuously improve the content.

Brukeropplevelsen på docs.microsoft.com integrerer arbeidsflyter fra GitHub direkte for å gjøre det enda enklere.The user experience on docs.microsoft.com integrates GitHub workflows directly to make it even easier. Start ved å redigere dokumentet du viser.Start by editing the document you are viewing. Du kan også hjelpe ved å revidere nye emner eller opprette kvalitetssaker.Or, help by reviewing new topics, or create quality issues.

Viktig!

Alle repositorier som publiserer på docs.microsoft.com, har tatt i bruk Microsofts regler for god opptreden for åpne kilder eller .NET Foundations regler for god opptreden.All repositories that publish to docs.microsoft.com have adopted the Microsoft Open Source Code of Conduct or the .NET Foundation Code of Conduct. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vanlige spørsmål om regler for god opptreden.For more information, see the Code of Conduct FAQ. Eller kontakt opencode@microsoft.com, eller conduct@dotnetfoundation.org med eventuelle spørsmål eller kommentarer.Or contact opencode@microsoft.com, or conduct@dotnetfoundation.org with any questions or comments.

Mindre rettelser eller klargjøring av dokumentasjon og kodeeksempler i offentlige repositorier dekkes i Vilkår for bruk av docs.microsoft.com.Minor corrections or clarifications to documentation and code examples in public repositories are covered by the docs.microsoft.com Terms of Use. Nye eller vesentlige endringer genererer en kommentar i pull-forespørselen og ber deg om å sende en nettbasert bidragslisensavtale hvis du ikke er medarbeider hos Microsoft.New or significant changes generate a comment in the pull request, asking you to submit an online Contribution License Agreement (CLA) if you are not an employee of Microsoft. Du må fylle ut nettskjemaet før vi kan gå gjennom eller godta pull-forespørselen din.We need you to complete the online form before we can review or accept your pull request.

Rask redigering av eksisterende dokumenterQuick edits to existing documents

Rask redigering gjør det enklere å rapportere og fikse små feil og utelatelser i dokumentene.Quick edits streamline the process to report and fix small errors and omissions in documents. Til tross for at vi arbeider hardt for å unngå det,sniker det seg inn små grammatiske feil og stavefeil i dokumentene vi publiserer.Despite all efforts, small grammar and spelling errors do make their way into our published documents. Du kan opprette en sak for å rapporterer en feil, men det er kjappere og enklere å opprette en pull-forespørsel for å rette den opp, når dette er tilgjengelig.While you can create issues to report mistakes, it's faster and easier to create a pull request (PR) to fix the issue, when the option is available.

 1. Når det gjelder noen dokumentsider, kan du redigere innhold direkte i leseren.Some docs pages allow you to edit content directly in the browser. I så fall ser du en Rediger-knapp som den som vises nedenfor.If so, you'll see an Edit button like the one shown below. Hvis du klikker på redigerings-knappen, kommer du til kildefilen på GitHub.Clicking the Edit (or equivalently localized) button takes you to the source file on GitHub. Hvis Rediger-knappen mangler, betyr det at dokumentasjonssiden ikke kan endres.If the Edit button is missing, that means the documentation page is not available to be changed.

  Plassering av redigeringskoblingen

 2. Deretter klikker du på blyantikonet for å redigere artikkelen som vist.Next, click the pencil icon, to edit the article as shown. Hvis blyant-ikonet er grått, må du enten logge deg på en GitHub-konto, eller opprette en ny konto.If the pencil icon is grayed out, you need to either log in to your GitHub account or create a new account.

  Plassering av blyantikonet

 3. Gjør endringene i redigeringsprogrammet på nettet.Make your changes in the web editor. Hvis du vil sjekke formateringen av endringen du har gjort, kan du klikke på Forhåndsvis endringer.Click the Preview changes tab to check the formatting of your change.

 4. Rull til bunnen av siden når du er ferdig med redigeringen.Once you have made your changes, scroll to the bottom of the page. Skriv inn en tittel og beskrivelse av endringen, og klikk på Foreslå filendring, som vist i den neste illustrasjonen:Enter a title and description for your changes and click Propose file change as shown in the following figure:

  Foreslå filendring

 5. Nå som du har foreslått endringen, må du spørre eierne av repositoriet om å «hente» endringene til repositoriet deres.Now that you've proposed your change, you need to ask the owners of the repository to "pull" your changes into their repository. Dette gjøres ved hjelp av noe som kalles en «pull-forespørsel».This is done using something called a "pull request". Da du klikket på Foreslå filendring i figuren ovenfor, skal du ha kommet til en ny side som ser slik ut:When you clicked on Propose file change in the figure above, you should have been taken to a new page that looks like the following figure:

  opprett pull-forespørsel

  Klikk på Opprett pull-forespørsel, skriv inn en tittel (og eventuelt en beskrivelse) for pull-forespørselen, og klikk deretter på Opprett pull-forespørsel en gang til.Click Create pull request, enter a title (and optionally a description) for the pull request, and then click Create pull request again. (Hvis du er ny på GitHub, kan du se Om pull-forespørsler for mer informasjon.)(If you are new to GitHub, see About Pull Requests for more information.)

 6. Det var det!That's it! Medlemmer av innholdsgruppen vil gå gjennom og implementere pull-forespørselen.Content team members will review and merge your PR. Hvis du har gjort store endringer, kan du få tilbakemeldinger med forespørsler om endringer.You may get some feedback requesting changes if you made larger changes.

Brukergrensesnittet for redigering på GitHub reagerer på tillatelsene du har på repositoriet.The GitHub editing UI responds to your permissions on the repository. De viste bildene viser hvordan det ser ut for brukere som ikke har skrivetillatelse for målrepositoriet.The preceding images are accurate for contributors that do not have write permissions to the target repository. GitHub oppretter automatisk en forgrening av målrepositoriet i kontoen din.GitHub automatically creates a fork of the target repository in your account. Hvis du har skrivetilgang for målrepositoriet, opprettes det en ny gren i målrepositoriet i GitHub.If you have write-access to the target repository, GitHub creates a new branch in the target repo. Grenen får et navn som følger mønsteret <GitHubId>-oppdatering-n, og bruker GitHub-ID-en din og et nummer som identifiserer oppdateringsgrenen.The branch name has the form <GitHubId>-patch-n using your GitHub ID, and a numeric identifier for the patch branch.

Vi bruker pull-forespørsler til alle endringer, til og med for bidragsytere med skrivetilgang.We use pull requests for all changes, even for contributors that have write-access. master-grenen er beskyttet i de fleste repositorier, og oppdateringer må utføres som pull-forespørsler.Most repositories have the master branch protected so that updates must be submitted as pull requests.

Redigering i nettleser er best for små endringer og for endringer som ikke skjer ofte.The in-browser editing experience is best for minor or infrequent changes. Hvis du leverer store bidrag eller bruker avanserte Git-funksjoner (for eksempel grenadministrering eller løsing av avanserte sammenslåingskonflikter), må du opprette en forgrening av repositoriet og arbeide lokalt.If you make large contributions or use advanced Git features (such as branch management or advanced merge conflict resolution), you need to fork the repo and work locally.

Obs!

Du kan redigere en artikkel på alle språkhvis dette er aktivert. Da kommer følgende til å skje, avhengig av redigeringen:If enabled, you can edit an article in any language and, based on the type of edit, the following will happen:

 1. Alle lingvistiske endringer som er godkjent, hjelper også med å forbedre motoren for maskinoversettelseany linguistic change that is approved, will also help improve our Machine Translation engine
 2. All redigering som endrer innholdet i artikkelen vesentlig, behandles internt for å sende inn endringen til den samme artikkelen på engelsk, slik at den blir oversatt til alle språk, hvis den godkjennes.any edit that significantly modifies the content of the article will be handled internally to submit a change to the same article in English so that it will get localized in all languages if approved. De foreslåtte forbedringene dine vil med andre ord ikke bare påvirke artiklene positivt på ditt eget språk, men på alle tilgjengelige språk.Your suggested improvements will not only positively affect articles in your own language, but in all available languages.

Gå gjennom åpne pull-forespørslerReview open PRs

Hvis du sjekker åpne pull-forespørsler, kan du lese nye emner før de blir publisert.You can read new topics before they are published by checking the currently open PRs. Gjennomganger følger prosessen for GitHub-flyt.Reviews follow the GitHub flow process. Du kan se forslåtte oppdateringer og nye artikler i offentlige repositorier.You can see proposed updates or new articles in public repositories. Gå gjennom dem, og legg til dine kommentarer.Review them and add your comments. Hvis du vil finne noe du er interessert i, kan du se gjennom dokumentrepositoriene våre og sjekke de åpne pull-forespørslene.Look at any of our docs repositories, and check the open pull requests (PRs) for areas that interest you. Tilbakemeldinger fra fellesskapet om foreslåtte oppdateringer hjelper hele fellesskapet.Community feedback on proposed updates helps the entire community.

Opprett kvalitetssakerCreate quality issues

Vi jobber alltid på dokumentasjonen vår.Our docs are a continuous work in progress. Hvis sakene har høy kvalitet, kan vi fokusere på sakene med høyest prioritet i felleskapet.Good issues help us focus our efforts on the highest priorities for the community. Jo flere detaljer du har, jo nyttigere er saken.The more detail you can provide, the more helpful the issue. Fortell oss hva du så etter.Tell us what information you sought. Fortell oss hvilke ord du søkte etter.Tell us the search terms you used. Hvis du ikke kan komme i gang, kan du fortelle oss hvordan du vil begynne å utforske ny teknologi.If you can't get started, tell us how you want to start exploring unfamiliar technology.

Mange av dokumentasjonssidene fra Microsoft har en Tilbakemelding-inndeling nederst på siden hvor du kan klikke for å legge igjen tilbakemelding om produktet eller tilbakemelding om innholdet for å spore problemer som er særegne for den artikkelen.Many of Microsoft's documentation pages have a Feedback section at the bottom of the page where you can click to leave Product feedback or Content feedback to track issues that are specific to that article.

Saker starter samtalen om hva som må gjøres.Issues start the conversation about what's needed. Innholdsgruppen svarer på sakene med ideer om hva vi kan legge til, og spør hva du syns.The content team will respond to these issues with ideas for what we can add, and ask for your opinions. Når vi har opprettet et utkast, vil vi be deg om å gå gjennom pull-forespørselen.When we create a draft, we'll ask you to review the PR.

Gjør merGet more involved

Andre emner viser deg hvordan du kommer i gang med å bidra til Microsoft Docs på en produktiv måte. De forklarer hvordan du arbeider med GitHub-repositorier, Markdown-verktøy og tillegg som brukes på Microsoft Docs-plattformen.Other topics help you get started productively contributing to Microsoft Docs. They explain working with GitHub repositories, Markdown tools, and extensions used in the Microsoft Docs platform.