docs.microsoft.com – Vilkår for bruk

Aksept av vilkår

Tjenestene som Microsoft tilbyr, er underlagt de følgende Vilkårene for Bruk ("Vilkår"). Microsoft forbeholder seg retten til å oppdatere Vilkårene når som helst, uten å varsle deg. Den nyeste versjonen av Vilkårene kan vises ved å klikke hypertekstkoblingen Vilkår for bruk nederst på Websidene våre.

Til toppen

Tjenestebeskrivelse

Gjennom sitt nettverk av Webfunksjoner gir Microsoft deg tilgang til ulike ressurser, inkludert dokumentasjon, utviklingsverktøy, nedlastingsområder, kommunikasjonsfora og produktinformasjon (samlet kalt ”Tjenester”). Tjenestene, inkludert eventuelle oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner og/eller eventuelle nye Webfunksjoner som legges til, er underlagt Vilkårene.

Til toppen

Kun personlig og ikke-kommersiell bruk.

Dersom ikke annet er angitt, er Tjenestene til din personlige og ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke overføre selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er skaffet fra Tjenestene uten skriftlig tillatelse fra Microsoft.

Til toppen

Personvern og beskyttelse av personopplysninger

Les [personvernerklæringen] (https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement) hvis du vil vite mer om innsamling og bruk av opplysningene dine.

Til toppen

Informasjon om programvare på nettstedet

Enhver programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra Tjenestene (”Programvare”), er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Bruken av Programvaren er underlagt vilkårene i en eventuell lisensavtale for sluttbrukere som følger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). En sluttbruker vil ikke kunne installere noen Programvare som har en Lisensavtale som følger med eller er inkludert, med mindre han eller hun først samtykker til vilkårene i Lisensavtalen. Alle skript og all kode fra tredjeparter og som disse dette nettstedet kobler eller henviser til, lisensieres til deg av tredjeparter som eier slik kode, ikke av Microsoft.

Programvaren gjøres tilgjengelig for nedlasting utelukkende til bruk av sluttbrukere i henhold til Lisensavtalen. All reproduksjon og videredistribusjon av Programvaren som ikke er i samsvar med Lisensavtalen, er uttrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige strafferettslige reaksjoner og søksmål. Lovbrytere vil bli tiltalt så langt det er mulig.

UTEN AT DET FOREGÅENDE BEGRENSES, ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER VIDEREDISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT, MED MINDRE SLIK REPRODUKSJON ELLER VIDEREDISTRIBUSJON ER UTTRYKKELIG TILLATT I HENHOLD TIL LISENSAVTALEN SOM FØLGER MED SLIK PROGRAMVARE.

PROGRAMVARENS GARANTI, OM NOEN, GJELDER KUN I SAMSVAR MED VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. MED UNNTAK AV GARANTIEN SOM FØLGER AV LISENSAVTALEN, FRASKRIVER MICROSOFT CORPORATION SEG HERVED ALLE BEGRENSEDE RETTIGHETER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UTTRYKKELIG BEGRENSEDE RETTIGHETER, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIERRETTIGHETER ELLER ANSVAR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. MICROSOFT KAN SOM EN DEL AV TJENESTENE ELLER I SINE PROGRAMVAREPRODUKTER, GJØRE TILGJENGELIG VERKTØY OG TILLEGG SOM DU KAN BRUKE OG/ELLER LASTE NED. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHETEN AV RESULTATENE ELLER UTDATAENE SOM FØLGER AV BRUK AV SLIKE VERKTØY OG TILLEGG. RESPEKTER ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHETER NÅR DU BRUKER VERKTØYENE OG TILLEGGENE SOM GJØRES TILGJENGELIG VIA TJENESTENE ELLER I MICROSOFTS PROGRAMVAREPRODUKTER.

FORKLARING TIL BEGRENSEDE RETTIGHETER. All programvare som lastes ned fra Tjenestene for eller på vegne av USA, dets etater og/eller organer ("Amerikanske myndigheter"), leveres med begrensede rettigheter. Amerikanske myndigheters bruk, duplisering eller fremlegging er underlagt begrensningene som beskrives i underpunkt (c)(1)(ii) til bestemmelsen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller underpunkt (c)(1) og (2) til bestemmelsen Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19. Produsenten er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Til toppen

Informasjon om dokumenter på nettstedet

Noe dokumentasjon kan være underlagt eksplisitte lisensvilkår som fraviker fra de herværende vilkårene. I den grad det er motstrid mellom vilkårene, skal de eksplisitte lisensvilkårene gjelde.

MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER OM ANVENDELIGHETEN TIL INFORMASJONEN I DOKUMENTENE OG DEN TILKNYTTEDE GRAFIKKEN SOM PUBLISERES SOM EN DEL AV TJENESTENE, FOR NOE FORMÅL. ALLE SLIKE DOKUMENTER OG TILKNYTTET GRAFIKK LEVERES ”SOM DE ER”, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE BEGRENSEDE RETTIGHETER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED DENNE INFORMASJONEN, INKLUDERT ALLE UTTRYKKELIG BEGRENSEDE RETTIGHETER, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIERRETTIGHETER ELLER ANSVAR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SÆRLIGE TAP, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER NOEN ANDRE SKADER SOM FØLGER AV TAPT BRUK, TAP AV DATA ELLER TAPT FORTJENESTE, I FORBINDELSE MED KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE UTENFOR KONTRAKT, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE.

DOKUMENTENE OG DEN TILKNYTTEDE GRAFIKKEN SOM PUBLISERES VIA TJENESTENE, KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TRYKKFEIL. INFORMASJONEN HER ENDRES REGELMESSIG. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST FORBEDRE OG/ELLER ENDRE PRODUKTET(ENE) OG/ELLER PROGRAMMET(ENE) SOM BESKRIVES HER.

Til toppen

Informasjon om programvare, dokumentasjon, API-er og tjenester på nettstedet

MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SÆRLIGE TAP, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOEN ANDRE SKADER SOM FØLGER AV TAPT BRUK, TAP AV DATA ELLER TAPT FORTJENESTE, I FORBINDELSE MED KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE UTENFOR KONTRAKT, SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL PROGRAMVARE, DOKUMENTER, LEVERING AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å LEVERE TJENESTER ELLER INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE.

Til toppen

Medlemskonto, passord og sikkerhet

Hvis noen av Tjenestene krever at du oppretter en konto, må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon slik du blir bedt om i det gjeldende registreringsskjemaet. Du må også velge et passord og et brukernavn. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoen hemmelig. Du er også ansvarlig for all aktivitet på din konto. Du godtar å varsle Microsoft umiddelbart om enhver form for uautorisert bruk av din konto eller ved andre brudd på sikkerheten. Microsoft skal ikke være ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg som følge av at andre bruker ditt passord eller din konto, med eller uten din kjennskap. Du kan imidlertid holdes ansvarlig for tap som Microsoft eller en annen part pådrar seg som følge av at andre bruker din konto eller ditt passord. Du har aldri rett til å bruke noen andres konto uten tillatelse fra kontoinnehaveren.

Til toppen

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Din rett til å bruke Tjenestene forutsetter at du ikke bruker Tjenestene til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og meldingene. Du har ikke rett til å bruke Tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hemme en Microsoft-server, eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server, eller forstyrre en annen parts bruk og glede over bruk av Tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen Tjenester, andre kontoer, datamaskinsystemer eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server eller en av Tjenestene, ved hjelp av hacking, passordinnhenting eller på annen måte. Du har ikke rett til på noen måte å innhente eller forsøke å innhente materialer eller opplysninger som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig gjennom Tjenestene.

Til toppen

Bruk av tjenester

Tjenestene kan omfatte e-posttjenester, oppslagstavler, samtaleområder, nyhetsgrupper, fora, fellesskap, personlige websider, kalendere, fotoalbumer, filarkiver og/eller andre meldings- eller kommunikasjonsfunksjoner som gir deg muligheten til å kommunisere med andre ("Kommunikasjonstjeneste"). Du godtar å bruke Kommunikasjonstjenestene utelukkende til å legge inn, sende og motta meldinger og materiale som er passende og eventuelt tilknyttet den aktuelle Kommunikasjonstjenesten. Du godtar at når du bruker Kommunikasjonstjenestene, skal du, for eksempel, ikke: – bruke Kommunikasjonstjenestene i forbindelse med undersøkelser, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, søppelpost, masseutsendelse av e-post eller noen dupliserte eller uønskede meldinger (kommersielle eller andre) – ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres rettigheter (slik som personvern og vern mot offentliggjøring) – publisere, legge inn, laste opp, distribuere eller spre noe upassende, blasfemisk, ærekrenkende, slibrig, uanstendig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon – laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig filer med bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett eller varemerker (eller rett til personvern og vern mot offentliggjøring), med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til dette eller har fått alle nødvendige tillatelser – bruke noe materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som er tilgjengelig gjennom Tjenestene, på noen måte som krenker en annen parts opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller andre immaterielle rettigheter – laste opp filer som inneholder virus, trojanske hester, ormer, "tidsbomber", "cancelbots", ødelagte filer eller lignende programvare eller programmer som kan skade andres datamaskiner eller eiendom – avertere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester til noe forretningsformål, med mindre de aktuelle Kommunikasjonstjenestene uttrykkelig tillater slike meldinger – laste ned noen fil som en annen bruker av en Kommunikasjonstjeneste har lagt inn og som du vet, eller burde vite, at det er ulovlig å reprodusere, vise, fremføre og/eller distribuere på en slik måte – forfalske eller slette noe opphavsrettsinformasjon, for eksempel informasjon om forfattere eller juridiske eller andre meldinger eller rettighetsbeskyttede merknader om opprinnelsen eller kilden til programvare eller annet materiale som er inkludert i en fil som lastes opp – begrense eller hindre en annens bruk og glede over bruk av Kommunikasjonstjenestene – bryte noen regler for oppførsel eller andre retningslinjer som måtte gjelde for en bestemt Kommunikasjonstjeneste – innhente eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser – bryte noen gjeldende lover eller regler – opprette en falsk identitet med det formål å villede andre – bruke, laste ned eller på annen måte kopiere eller gi (mot vederlag eller ikke) en person eller enhet noen oversikt over brukere av Tjenestene eller annen fullstendig eller delvis informasjon om brukere eller deres bruk

Microsoft er ikke forpliktet til å overvåke Kommunikasjonstjenestene. Microsoft forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materialer som legges inn på Kommunikasjonstjenestene, og fjerne det etter eget skjønn. Microsoft forbeholder seg retten til å nekte deg tilgang til noen av eller alle Kommunikasjonstjenestene når som helst, uten forvarsel og av en hvilken som helst grunn.

Microsoft forbeholder seg retten til når som helst å fremlegge informasjon hvis Microsoft mener det er nødvendig for å følge gjeldende lover, regler, juridiske prosesser eller krav fra det offentlige, og å redigere, nekte å legge inn eller fjerne informasjon eller materialer, helt eller delvis, etter Microsofts eget skjønn.

Du skal alltid utvise varsomhet når du utleverer opplysninger som kan identifisere deg eller dine barn i en Kommunikasjonstjeneste. Microsoft verken kontrollerer eller godkjenner innholdet, meldingene eller informasjonen i noen Kommunikasjonstjeneste, og Microsoft fraskriver seg derfor alt erstatningsansvar med hensyn til Kommunikasjonstjenestene og eventuelle søksmål som følger av din deltakelse i en Kommunikasjonstjeneste. Administratorer og verter er ikke autoriserte til å uttale seg på vegne av Microsoft, og deres synspunkter representerer ikke nødvendigvis Microsofts synspunkter.

Materiale som lastes opp til Kommunikasjonstjenestene, kan være underlagt publiserte begrensninger for bruk, reproduksjon og/eller spredning, og du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialene.

Til toppen

Materialer som leveres til Microsoft eller legges inn på Microsofts nettsted

Microsoft krever ikke eierskap til materialene du leverer til Microsoft (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger inn på, laster opp til, lagrer på eller sender til noen Tjeneste eller tilknyttede tjenester slik at det blir tilgjengelig for publikum eller medlemmer av en offentlig eller privat gruppe ("Bidrag"). Ved å legge inn, laste opp, lagre, levere eller sende inn ("Legge inn") ditt Bidrag, gir du imidlertid Microsoft, Microsofts tilknyttede selskaper og andre berørte lisenstakere tillatelse til å bruke ditt Bidrag i forbindelse med driften av deres Internett-forretninger (inkludert, uten begrensning, alle Microsoft-Tjenester), inkludert, uten begrensning, lisensrettighetene til å: kopiere, distribuere, sende, vise offentlig, fremføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og formatere på nytt dine Bidrag, publisere navnet ditt i forbindelse med ditt Bidrag og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av Tjenestene.

Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av Bidraget ditt, som angitt her. Microsoft er ikke forpliktet til å legge inn eller bruke noe Bidrag du måtte levere, og Microsoft kan fjerne ethvert Bidrag når som helst, etter eget skjønn.

Ved å Legge inn et Bidrag garanterer og representerer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til ditt Bidrag som beskrevet i disse Vilkårene for bruk, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene du trenger for å levere, legge inn, laste opp, lagre eller sende Bidragene.

I tillegg til de begrensede rettighetene og garantien som er beskrevet ovenfor, garanterer og representerer du ved å Legge inn et Bidrag som inkluderer bilder, fotografier, animasjoner eller på annen måte er helt eller delvis grafisk ("Bilder"), at (a) du eier opphavsretten til slike Bilder, eller at eieren av opphavsretten til Bildene har gitt deg tillatelse til å bruke Bildene eller innhold og/eller bilder som omfattes av Bildene, til ditt bruk og ditt formål og på annen måte i samsvar med disse Vilkårene for bruk og Tjenestene, (b) du har de nødvendige rettighetene til å tildele lisensene og viderelisensene som beskrives i disse Vilkårene for bruk, og (c) at alle personene som er avbildet på slike Bilder, om noen, har samtykket til at Bildene brukes som beskrevet i disse Vilkårene for bruk, inkludert, men ikke begrenset til, at Bildene distribueres, vises offentlig og reproduseres. Ved å Legge inn Bilder gir du (a) alle medlemmer av din private gruppe (gjelder Bilder som er tilgjengelige for medlemmer av slike private grupper) og/eller (b) publikum (gjelder Bilder som er tilgjengelige gjennom Tjenestene, ikke en privat gruppe) tillatelse til å bruke dine Bilder i samsvar med disse Vilkårene for bruk i forbindelse med bruk av alle Tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, å skrive ut eller gi gaver som inkluderer slike Bilder), inkludert, uten begrensning, en ikke-eksklusiv, verdensomfattende, royalty-fri lisens til å: kopiere, distribuere, sende, vise offentlig, fremføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og formatere på nytt dine Bilder uten at ditt navn er tilknyttet Bildene, og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av Tjenestene. Lisensene som tildeles for Bilder i henhold til de foregående setningene, opphører når du fjerner slike Bilder fullstendig fra Tjenestene, forutsatt at opphøret ikke skal påvirke noen lisenser som tildeles i forbindelse med slike Bilder før du fjerner Bildene fullstendig. Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av dine Bilder.

Til toppen

Meldinger og prosedyre ved krav som gjelder krenkelse av opphavsrett

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), skal meddelelser vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett, sendes til Tjenesteleverandørens Utpekte Agent. FORESPØRSLER SOM IKKE ER RELEVANTE FOR SLIKE KRAV, VIL IKKE BLI BESVART.

Se Meldinger og prosedyre ved krav som gjelder krenkelse av opphavsrett.

Til toppen

Koblinger til tredjepartsnettsteder

VED Å BRUKE KOBLINGENE I DETTE OMRÅDET FORLATER DU MICROSOFTS WEBOMRÅDE. DE KOBLEDE WEBOMRÅDENE KONTROLLERES IKKE AV MICROSOFT, OG MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET PÅ NOE KOBLET WEBOMRÅDE ELLER NOEN KOBLING PÅ ET KOBLET WEBOMRÅDE ELLER ENDRINGER ELLER OPPDATERINGER PÅ SLIKE WEBOMRÅDER. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR WEBCASTING ELLER NOEN ANNEN FORM FOR OVERFØRING SOM MOTTAS FRA ET KOBLET WEBOMRÅDE. MICROSOFT TILBYR DISSE KOBLINGENE UTELUKKENDE FOR Å GJØRE DIN BRUK ENKLERE, OG INKLUDERINGEN AV EN KOBLING INNEBÆRER IKKE AT MICROSOFT GODKJENNER WEBOMRÅDET.

Til toppen

Retningslinjer ved innsending av uønskede forslag

VERKEN MICROSOFT ELLER MICROSOFTS ANSATTE GODTAR ELLER VURDERER UØNSKEDE FORSLAG, HERUNDER FORSLAG TIL NYE MARKEDSFØRINGSKAMPANJER, NY MARKEDSFØRING, NYE PRODUKTER ELLER TEKNOLOGIER, PROSESSER, MATERIALER, MARKEDSFØRINGSPLANER ELLER NYE PRODUKTNAVN. IKKE SEND OSS NOEN ORIGINALE, KREATIVE ARBEIDER, PRØVER, DEMOER ELLER ANDRE ARBEIDER. FORMÅLET MED DISSE RETNINGSLINJENE ER UTELUKKENDE Å UNNGÅ POTENSIELLE MISFORSTÅELSER ELLER TVISTER I TILFELLER DER MICROSOFTS PRODUKTER ELLER MARKEDSFØRINGSSTRATEGIER KANSKJE KAN LIGNE FORSLAG SOM ER SENDT TIL MICROSOFT. SEND DERFOR IKKE DINE FORSLAG UOPPFORDRET TIL MICROSOFT ELLER NOEN I MICROSOFT. HVIS DU, TIL TROSS FOR VÅR OPPFORDRING OM IKKE Å SENDE OSS DINE FORSLAG OG MATERIALER, LIKEVEL SENDER DEM, GJØR VI DEG OPPMERKSOM PÅ AT MICROSOFT IKKE GIR NOEN FORSIKRINGER OM AT DINE FORSLAG OG MATERIALER BEHANDLES SOM KONFIDENSIELLE ELLER RETTIGHETSBESKYTTEDE.

Til toppen