Forstå distribusjonsprosessen

Med utrullingsprosessen kan du klone innhold fra én fase i datasamlebåndet til en annen, vanligvis fra utvikling til test og fra test til produksjon.

Under utrullingen kopierer Power BI innholdet fra gjeldende fase til målet. Tilkoblingene mellom de kopierte elementene beholdes under kopieringsprosessen. Power BI bruker også de konfigurerte utrullingsreglene på det oppdaterte innholdet i målfasen. Utrulling av innhold kan ta litt tid, avhengig av antallet elementer som rulles ut. I løpet av denne tiden kan du gå til andre sider i Power BI-portalen, men du kan ikke bruke innholdet i målfasen.

Du kan også distribuere innhold programmatisk ved hjelp av REST API-er for utrullingssamlebånd. Du kan finne ut mer om denne prosessen i artikkelen Automatiser datasamlebånd for distribusjon ved hjelp av API-er og DevOps.

Utrulling av innhold til en tom fase

Når du ruller ut innhold til en tom fase, kopieres metadataene for rapporter, instrumentbord og datasett i arbeidsområdet du ruller ut fra, til fasen du ruller ut til. Det opprettes nytt arbeidsområde for fasen du rullet ut til, på en Premium-kapasitet.

Det finnes to måter å rulle ut innhold på fra én fase til den neste. Du kan rulle ut alt innholdet, eller du kan velge hvilke innholdselementer som skal rulles ut.

Du kan også rulle ut innhold bakover, fra en senere fase i utrullingssamlebåndet, til en tidligere.

Når utrullingen er fullført, oppdaterer du datasettene slik at du kan bruke det nylig kopierte innholdet. Datasettoppdatering kreves fordi dataene ikke kopieres fra én fase til en annen. Hvis du vil forstå hvilke elementegenskaper som kopieres i løpet av utrullingsprosessen, og hvilke elementegenskaper som ikke kopieres, kan du se delen Elementegenskaper som blir kopiert under utrullingen.

Opprette et Premium arbeidsområde

Under førstegangsdistribusjon kontrollerer utrullingssamlebånd om du har Premium tillatelser.

Hvis du Premium tillatelser, kopieres innholdet i arbeidsområdet til fasen du ruller ut til, og det opprettes et nytt arbeidsområde for den fasen på den Premium kapasiteten.

Hvis du ikke har Premium tillatelser, opprettes arbeidsområdet, men innholdet kopieres ikke. Du kan be en kapasitetsadministrator om å legge til arbeidsområdet i en kapasitet, eller be om tildelingstillatelser for kapasiteten. Når arbeidsområdet er tilordnet til en kapasitet senere, kan du rulle ut innhold til dette arbeidsområdet.

Hvis du bruker en Premium bruker (PPU), knyttes arbeidsområdet ditt automatisk til PPU-en din. I slike tilfeller Premium ikke tillatelser. Arbeidsområder som er opprettet av en PPU-bruker, kan imidlertid bare åpnes av andre PPU-brukere. I tillegg kan innhold som er opprettet i slike arbeidsområder bare brukes av PPU-brukere.

Eier av arbeidsområde og innhold

Brukeren som ruller ut, blir automatisk eieren av de klonede datasettene og den eneste administratoren for det nye arbeidsområdet.

Rull ut innhold til et eksisterende arbeidsområde

Utrulling av innhold i et datasamlebånd i arbeidsproduksjon til en fase som har et eksisterende arbeidsområde, omfatter følgende:

 • Utrulling av nytt innhold som et tillegg til en fase som allerede har innhold.

 • Nytt innhold rullet ut for å erstatte gammelt innhold i en gjeldende arbeidsfase.

Utrullingsprosess

Innhold fra gjeldende fase kopieres til målfasen. Eksisterende innhold i målfasen identifiseres og overskrives i Power BI. For å identifisere hvilket innholdselement som må overskrives bruker utrullingssamlebånd koblingen mellom det overordnede elementet og klonene. Denne koblingen beholdes når det opprettes nytt innhold. Overskrivingen overskriver bare innholdet i elementet. Elementets ID, nettadresse og tillatelser forblir uendret.

Elementegenskaper som ikke kopieres i målfasen, forblir de som de var før utrullingen. Nytt innhold og nye elementer kopieres fra gjeldende fase til målfasen.

Automatisk binding

Når du bruker selektiv utrulling til Power BI utrullingselementer, kontrollerer utrullingssamlebånd for avhengigheter. Utrullingen vil enten lykkes eller mislykkes, avhengig av plasseringen av elementet som gir dataene som det distribuerte elementet er avhengig av.

 • Det koblede elementet finnes i målfasen – Utrullingssamlebånd binder automatisk det utrullingselementet til elementet det er avhengig av i den utrullede fasen. Hvis du for eksempel distribuerer en paginert rapport fra utvikling til test, og den er koblet til et Power BI-datasett som tidligere ble distribuert til testfasen, kobles den automatisk til den databasen.

 • Koblet element finnes ikke i målfasen – Utrullingssamlebånd vil mislykkes i en utrulling hvis et element er avhengig av et annet element, og elementet som leverer dataene, er ikke distribuert og ligger ikke i målfasen. Hvis du for eksempel ruller ut en rapport fra utvikling til test, og testfasen ikke inneholder den Power BI datasettet, vil utrullingen mislykkes. Hvis du vil unngå mislykkede distribusjoner på grunn av avhengige elementer som ikke distribueres, kan du bruke knappen Velg relatert. Velg relatert vil automatisk velge alle relaterte elementer som er avhengige av elementene du er i ferd med å rulle ut.

Automatisk binding fungerer bare med Power BI elementer som støttes av utrullingssamlebånd, og som befinner seg innenfor Power BI. Hvis du vil vise avhengighetene til Power BI et element, velger du Vis avstemning i Flere alternativer-menyen i elementets Flere alternativer-meny.

Et skjermbilde av alternativet Vis avstving i flere alternativer-menyen for et element.

Oppdaterer data

Data i målområdet Power BI et datasett eller en dataflyt, beholdes når det er mulig. Hvis det ikke er noen endringer Power BI et element som inneholder dataene, beholdes dataene slik de var før utrullingen.

I mange tilfeller, når du har en liten endring, for eksempel å legge til eller fjerne en tabell, Power BI de opprinnelige dataene. Når det gjelder avbryting av skjemaendringer eller endringer i datakildetilkoblingen, kreves det en fullstendig oppdatering.

Krav for å rulle ut til en fase med et eksisterende arbeidsområde

En bruker med en Pro-lisens eller en PPU-bruker som er medlem av både mål- og kildedistribusjonsarbeidsområder, kan distribuere innhold som befinner seg på en Premium-kapasitet, til en fase med et eksisterende arbeidsområde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillatelser-delen.

Utrullede elementer

Når du ruller ut innhold fra én samlebåndfase til en annen, inneholder det kopierte innholdet følgende Power BI-elementer:

 • Datasett

 • Rapporter

 • Dataflyter

 • Instrumentbord

 • Paginerte rapporter

Elementer som ikke støttes

Utrullingssamlebånd støtter ikke følgende elementer:

 • Datasett som ikke kommer fra en PBIX-fil

 • PUSH-datasett

 • Dataflyter for strømming

 • Rapporter basert på datasett som ikke støttes

 • Arbeidsområde for mal-apper

 • Arbeidsbøker

 • Mål

Elementegenskaper som kopieres under utrullingen

Under utrullingen kopieres følgende elementegenskaper og overskriver elementegenskapene i målfasen:

Følsomhetsetiketter kopieres bare når én av betingelsene som er oppført nedenfor, er oppfylt. Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, kopieres ikke følsomhetsetiketter under utrullingen.

 • Et nytt element rulles ut.

 • Et element rulles ut til en tom fase.

 • Kildeelementet har en etikett med beskyttelse, og ikke målelementet. I slike tilfeller vises et popup-vindu som ber om samtykke for å overstyre målfølsomhetsetiketten.

Elementegenskaper som ikke kopieres

Følgende elementegenskaper kopieres ikke under utrullingen:

 • Data – data kopieres ikke, bare metadata kopieres

 • Nettadresse

 • ID

 • Tillatelser – for et arbeidsområde eller et bestemt element

 • Arbeidsområdeinnstillinger – hver fase har sitt eget arbeidsområde

 • Appinnhold og -innstillinger – for utrulling av appene dine kan du se Utrulling av Power BI-apper

 • Personlige bokmerker

Følgende datasettegenskaper kopieres heller ikke under utrullingen:

 • Rolletildeling

 • Tidsplan for oppdatering

 • Legitimasjon for datakilde

 • Innstillinger for spørringsbufring (kan arves fra kapasiteten)

 • Godkjenningsinnstillinger

Støttede datasettfunksjoner

Utrullingssamlebånd støtter mange Power BI-datasettfunksjoner. Denne delen viser to Power BI-datasettfunksjoner som kan forbedre erfaringen med utrullingssamlebånd:

Trinnvis oppdatering

Utrullingsforløp støtter trinnvis oppdatering, en funksjon som muliggjør raskere og mer pålitelige oppdateringer for store datasett, med lavere forbruk.

Med utrullingsforløp kan du gjøre oppdateringer i et datasett med trinnvis oppdatering, samtidig som du beholder både data og partisjoner. Når du ruller ut datasettet, kopieres policyen.

Hvis du vil forstå hvordan trinnvis oppdatering fungerer med dataflytkoblingen, kan du se Hvorfor ser jeg to data kilder som er koblet til data flyt etter å ha brukt data flyt regler?

Aktivering av trinnvis oppdatering i et datasamlebånd

hvis du vil aktivere trinnvis oppdatering, konfigurerer du den i Power BI Desktop, og deretter publiserer du data settet. Etter at du har publisert, er policyen for trinnvis oppdatering lignende på tvers av datasamlebåndet og kan bare redigeres i Power BI Desktop.

Når datasamlebåndet er konfigurert med trinnvis oppdatering, anbefaler vi at du bruker følgende flyt:

 1. Gjør endringer i PBIX-filen i Power BI Desktop. Hvis du vil unngå lange ventetider, kan du gjøre endringer ved hjelp av et eksempel på dataene dine.

 2. Last opp PBIX-filen til utviklingsfasen.

 3. Rull ut innholdet til testfasen. Etter utrulling gjelder endringene du har gjort, for hele datasettet du bruker.

 4. Se gjennom endringene du foretok i testfasen, og etter at du har bekreftet dem, kan du rulle ut til produksjonsfasen.

Brukseksempler

Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan du kan integrere trinnvis oppdatering med utrullingsforløp.

 • Opprett et nytt datasamlebånd, og koble til et arbeidsområde med et datasett som har trinnvis oppdatering aktivert.

 • Aktiver trinnvis oppdatering i et datasett som allerede er i arbeidsområdet Utvikling.

 • Opprett et datasamlebånd fra et produksjonsarbeidsområde som har et datasett som bruker trinnvis oppdatering. Dette gjøres ved å tilordne arbeidsområdet til produksjonsfasen av et nytt samlebånd og bruke utrulling bakover til å rulle ut til testfasen og deretter til utviklingsfasen.

 • Publiser et datasett som bruker trinnvis oppdatering i et arbeidsområde som er en del av et eksisterende datasamlebånd.

Begrensninger og viktige hensyn

For trinnvis oppdatering støtter utrullingsforløp bare datasett som bruker utvidede metadata for datasett. alle data sett som ble opprettet eller endret med Power BI Desktop automatisk implementere forbedrede metadata for data sett.

Når du publiserer et datasett på nytt til et aktivt datasamlebånd med trinnvis oppdatering aktivert, vil følgende endringer føre til en utrullingsfeil på grunn av potensielt datatap:

 • Publiser et datasett på nytt som ikke bruker trinnvis oppdatering, for å erstatte et datasett der trinnvis oppdatering er aktivert.

 • Gi nytt navn til en tabell der trinnvis oppdatering er aktivert.

 • Gi nytt navn til ikke-beregnede kolonner i en tabell der trinnvis oppdatering er aktivert.

Andre endringer, som å legge til en kolonne, fjerne en kolonne og gi nytt navn til en beregnet kolonne, tillates. Men hvis endringene påvirker visningen, må du oppdatere før endringen er synlig.

Sammensatte modeller

Ved å bruke sammensatte modeller kan du konfigurere en rapport med flere datakoblinger.

Du kan bruke funksjonaliteten til de sammensatte modellene for å koble et Power BI-datasett til et eksternt datasett som for eksempel Azure Analysis Services. For mer informasjon, se Bruk DirectQuery for Power BI-datasett og Azure Analysis Services.

I et utrullingssamlebånd, kan du bruke sammensatte modeller for å koble et datasett til et annet Power BI-datasett utenfor datasamlebåndet.

Begrensninger

Følgende sammensatte modelltilkoblinger støttes ikke:

 • Sammenkobling av datasett som befinner seg i samme arbeidsområde.

 • Sammenkobling av datasett som befinner seg i distinkte datasamlebånd.

 • Sammenkobling av datasett som befinner seg i samme datasamlebånd.

Utrulling av Power BI-apper

Power BI-apper er den anbefalte måten å rulle ut innhold gratis på til Power BI-forbrukere. Ved å bruke utrullingssamlebånd kan du administrere Power BI-apper i et samlebånd, slik at du får bedre kontroll og fleksibilitet når det kommer til appens livssyklus.

Opprett en app for hver fase av samlebåndet, slik at du kan teste hver appoppdatering fra en sluttbrukers synsvinkel. Med et utrullingssamlebånd kan du enkelt administrere denne prosessen. Bruk Publiser- eller Vis-knappen på arbeidsområdekortet til å publisere eller vise appen i en bestemt samlebåndfase.

Et skjermbilde som uthever knappen Publiser app, nederst til høyre i produksjonsfasen.

Hvis du trykker på hovedhandlingsknappen nederst i høyre hjørne i produksjonsfasen, åpnes Oppdater app-siden i Power BI, slik at alle innholdsoppdateringer blir tilgjengelige for appbrukere.

Et skjermbilde som uthever knappen Oppdater app, nederst til høyre i produksjonsfasen.

Viktig!

Utrullingsprosessen inkluderer ikke oppdatering av appinnholdet eller -innstillingene. Hvis du vil bruke endringer på innhold eller innstillinger, må du oppdatere appen manuelt i den nødvendige samlebåndfasen.

Tillatelser

Samlebåndtillatelser og arbeidsområdetillatelser gis og administreres separat. En bruker med samlebåndtilgang som ikke har arbeidsområdetillatelser, kan for eksempel vise samlebåndet og dele det med andre. Denne brukeren kan imidlertid ikke vise innholdet i arbeidsområdet i samlebåndet eller på arbeidsområdesiden og kan ikke utføre utrullinger.

når du distribuerer Power BI elementer, kan det hende eierskapet til det distribuerte elementet endres. Se tabellen nedenfor for å forstå hvem som kan distribuere hvert element og hvordan distribusjonen påvirker elementets eier.

Power BI Vare Nødvendig tillatelse til å distribuere et eksisterende element Element eierskap etter distribusjon
Datasett Arbeidsområdemedlem Uendret
Dataflyt Data flyt-eier Uendret
Paginerte-rapport Arbeidsområdemedlem Brukeren som foretok distribusjonen, blir eieren

Bruker med samlebåndtilgang

Brukere med samlebåndtilgang har følgende tillatelser:

 • Visning av samlebåndet

 • Deling av samlebåndet med andre

 • Redigering og sletting av samlebåndet

Obs!

Samlebåndtilgang gir ikke tillatelse til å vise eller utføre handlinger på arbeidsområdeinnholdet.

Seer av arbeidsområdet

Seere av arbeidsområdet som har samlebåndtilgang, kan også gjøre følgende:

 • bruke innhold

Obs!

Arbeidsom råde medlemmer som er tilordnet Viewer-rollen uten Build -tillatelser, har ikke tilgang til data settet eller Rediger arbeidsom råde innhold.

Bidragsyter for arbeidsområdet

Bidragsytere for arbeidsområdet som har samlebåndtilgang, kan også gjøre følgende:

 • bruke innhold

 • sammenligne faser

 • vise datasett

Arbeidsområdemedlem

Medlemmer av arbeidsområdet som har samlebåndtilgang, kan også gjøre følgende:

 • vise arbeidsområdeinnhold

 • sammenligne faser

 • Distribuere rapporter, instrumentbord og paginerte rapporter

 • fjerne arbeidsområder

 • oppdatere datasett

Obs!

Hvis blokker publiserer på nytt og deaktiverer pakkeoppdateringsinnstillingen som er plassert i inndelingen Sikkerhet for leierdatasett er aktivert, er det bare datasetteiere som kan oppdatere datasett.

Administrator for arbeidsområdet

Administratorer av arbeidsområdet som har samlebåndtilgang, kan utføre handlinger som arbeidsområdemedlemmer og de kan i tillegg:

 • Tilordne arbeidsområder

 • fjerne arbeidsområder

Datasetteier

Datasetteiere som enten er arbeidsområdemedlemmer eller administratorer, kan også gjøre følgende:

 • konfigurere regler

Obs!

Denne delen beskriver brukertillatelser i utrullingssamlebånd. Tillatelsene som er oppført i denne delen, kan ha forskjellige anvendelighet i andre Power BI-funksjoner.

Begrensninger

Denne delen viser de fleste begrensningene i utrullingssamlebånd.

Datasettbegrensninger

 • Datasett som bruker datatilkobling i sanntid, kan ikke distribueres.

 • Hvis måldatasettet bruker en sanntidstilkobling under distribusjonen, må også kildedatasettet bruke denne tilkoblingsmodusen.

 • Etter distribusjon støttes ikke nedlasting av et datasett (fra trinnet det ble distribuert til).

 • Hvis du vil ha en liste over begrensninger for distribusjonsregler, kan du se Begrensninger for distribusjonsregler.

Dataflytbegrensninger

 • Når du distribuerer en dataflyt med koblede enheter som befinner seg på samme arbeidsområde, mislykkes utrullingen.

 • Når du ruller ut en dataflyt til en tom fase, oppretter utrullingssamlebånd et nytt arbeidsområde, og angir dataflytlagringen til Power BI BLOB Storage. Blob Storage brukes selv om kildearbeidsområdet er konfigurert til å bruke Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2).

 • I utrullingssamlebånd støttes ikke tjenestekontohaver for dataflyter.

 • For begrensninger for utrullingssamlebåndregler som påvirker dataflyter, kan du se Begrensninger for distribusjonsregler.

Neste trinn