Publisere fra Power BI DesktopPublish from Power BI Desktop

Når du publiserer en Power BI Desktop-fil til Power BI service, publiseres dataene i modellen og eventuelle rapporter du opprettet i Rapport-visningen til Power BI-arbeidsområdet.When you publish a Power BI Desktop file to the Power BI service, the data in the model and any reports you created in Report view are published to your Power BI workspace. Du ser et nytt datasett med samme navn og eventuelle rapporter i Arbeidsområde-navigatoren.You’ll see a new dataset with the same name, and any reports in your Workspace navigator.

Det å publisere fra Power BI Desktop har samme effekt som å bruke Hent data i Power BI, for å koble til og laste opp en Power BI Desktop-fil.Publishing from Power BI Desktop has the same effect as using Get Data in Power BI to connect to and upload a Power BI Desktop file.

Obs!

Eventuelle endringer du gjør i Power BI-rapporten, for eksempel legge til, slette eller endre visualiseringer i rapporter, lagres ikke i den opprinnelige Power BI Desktop-filen.Any changes you make to the report in Power BI, for example, add, delete, or change visualizations in reports, will not be saved back to the original Power BI Desktop file.

Slik publiserer du datasett og rapporter for Power BI DesktopTo publish a Power BI Desktop dataset and reports

 1. Velg Fil > Publiser > Publiser til Power BI i Power BI Desktop, eller klikk på Publiser på båndet.In Power BI Desktop select File > Publish > Publish to Power BI or click Publish on the ribbon.

  Publiser-knapp

 2. Logg på Power BI.Sign in to Power BI.

 3. Velg målet.Select the destination.

  Å velge publiseringsdestinasjon

Når den er fullført, mottar du en kobling til rapporten.When complete, you receive a link to your report. Klikk på koblingen for å åpne rapporten på Power BI-området.Click the link to open the report in your Power BI site.

Dialogboksen Publisering vellykket

Publisere på nytt, eller erstatte et datasett som ble publisert fra Power BI DesktopRe-publish or replace a dataset published from Power BI Desktop

Når du publiserer en Power BI Desktop-fil, lastes datasettet og eventuelle rapporter du opprettet i Power BI Desktop til Power BI-nettstedet.When you publish a Power BI Desktop file, the dataset and any reports you created in Power BI Desktop are uploaded to your Power BI site. Når du publiserer Power BI Desktop-filen på nytt, erstattes datasettet på Power BI-nettstedet med det oppdaterte datasettet fra Power BI Desktop-filen.When you re-publish your Power BI Desktop file, the dataset in your Power BI site will be replaced with the updated dataset from the Power BI Desktop file.

Dette er ganske grunnleggende, men du bør også vite følgende:This is all straightforward, but there are a few things you should know:

 • Hvis du allerede har to eller flere datasett i Power BI med samme navn som Power BI Desktop-filen, kan publiseringen mislykkes.If you already have two or more datasets in Power BI with the same name as the Power BI Desktop file, publish could fail. Sørg for at du har forskjellige navn på alle datasettene i Power BI.Make sure you have only one dataset in Power BI with the same name. Du kan også endre navnet på filen og publisere, da opprettes det et nytt datasett med samme navn som filen.You can also rename the file and publish, creating a new dataset with same name as the file.
 • Hvis du endrer navnet på eller sletter en kolonne eller måling, kan det hende at eksisterende visualiseringer i Power BI med det feltet blir brutt.If you rename or delete a column or measure, any visualizations you already have in Power BI with that field could be broken.
 • Power BI ignorerer noen formatendringer for eksisterende kolonner.Power BI ignores some format changes of existing columns. Et eksempel på dette er hvis du endrer kolonneformatet fra 0,25 til 25 %.For example, if you change a column’s format from 0.25 to 25%.
 • Hvis du har konfigurert en oppdateringsplan for ditt eksisterende datasett i Power BI, og du legger til en ny datakilde i filen og publiserer på nytt, må du logge på dem i Behandle datakilder i forkant av neste planlagte oppdatering.If you have a refresh schedule configured for your existing dataset in Power BI and you add new data sources to your file and then re-publish, you’ll have to sign into them in Manage Data Sources prior to the next scheduled refresh.
 • Når du publiserer et datasett fra Power BI Desktop på nytt og har angitt en oppdateringsplan, innledes en datasettoppdatering så snart du publiserer det.When you republish a dataset published from Power BI Desktop and have a refresh schedule defined, a dataset refresh is initiated as soon as you republish.