Visualiseringer i Power BI-rapporterVisualizations in Power BI reports

GJELDER: Gjelder for: Power BI-tjenesten for forretningsbrukere Gjelder for:Power BI-tjenesten for utformere og utviklere Gjelder for:Power BI Desktop Gjelder ikke for:Krever Pro- eller Premium-lisens APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Visualiseringer (også kjent som visualobjekter) viser innsikt som har blitt oppdaget i dataene.Visualizations (known as visuals for short) display insights that have been discovered in the data. En Power BI-rapport kan ha én enkelt side med ett visualobjekt, eller den kan ha sider som er fulle av visualobjekter.A Power BI report might have a single page with one visual or it might have pages full of visuals. I Power BI-tjenesten kan visualobjekter være festet fra rapporter til instrumentbord.In the Power BI service, visuals can be pinned from reports to dashboards.

Det er viktig å skille mellom rapport designere og rapport forbrukere.It's important to make the distinction between report designers and report consumers. Hvis du er personen som lager eller endrer rapporten, er du en designer.If you are the person building or modifying the report, then you are a designer. Designere har redigeringstillatelser til rapporten og det underliggende datasettet.Designers have edit permissions to the report and its underlying dataset. I Power BI Desktop betyr dette at du kan åpne datasettet i datavisning og opprette visualobjekter i rapportvisning.In Power BI Desktop, this means you can open the dataset in Data view and create visuals in Report view. I Power BI-tjenesten betyr dette at du kan åpne datasettet eller rapporten i redigeringsprogrammet for rapporten i Redigeringsvisning.In Power BI service, this means you can open the data set or report in the report editor in Editing view. Hvis en rapport eller et instrumentbord er delt med deg, er du en rapportforbruker.If a report or dashboard has been shared with you , you are a report consumer. Du vil da kunne vise og samhandle med rapporten og dens visualobjekter, men du vil ikke kunne gjøre like mange endringer som en utformer kan.You'll be able to view and interact with the report and its visuals but you won't be able to make as many changes as a designer can.

Mange forskjellige typer visualobjekter er tilgjengelige direkte fra Visualiseringer-ruten i Power BI.There are many different visual types available directly from the Power BI Visualizations pane.

rute med ikoner for hver type visualisering

Flere Power BI-visualiseringer er tilgjengelige fra nettstedet for Microsoft AppSource-fellesskapet.More Power BI visuals are available from the Microsoft AppSource community site. I AppSource kan du bla gjennom og laste ned Power BI-visualiseringer levert av Microsoft og fellesskapet.In AppSource you can browse and download Power BI visuals provided by Microsoft and the community.

Hvis du er ny på Power BI, eller trenger en påminnelse, kan du bruke koblingene nedenfor til å lære det grunnleggende om Power BI-visualiseringer.If you're new to Power BI, or need a refresher, use the links below to learn the basics of Power BI visualizations. Du kan også bruke vår innholdsfortegnelse (langs venstre side av denne artikkelen) til å finne enda mer nyttig informasjon.Alternately, use our Table of Contents (along the left side of this article) to find even more helpful information.

Legge til en visualisering i Power BIAdd a visualization in Power BI

Opprette visualiseringer på sidene i rapportene.Create visualizations on the pages of your reports. Bla gjennom listen over tilgjengelige visualiseringer og tilgjengelige opplæringer i visualisering.Browse the list of available visualizations and available visualization tutorials.

Last opp en visualisering fra en fil eller fra AppSourceUpload a visualization from a file or from AppSource

Legg til en visualisering som du har opprettet selv, eller som du har funnet på nettstedet for Microsoft AppSource-fellesskapet.Add a visualization that you created yourself or that you found in the Microsoft AppSource community site. Føler du deg kreativ?Feeling creative? Studer kildekoden og bruk utviklerverktøyene våre til å opprette en ny visualiseringstype, og del den med fellesskapet.Dig into our source code and use our developer tools to create a new visualization type and share it with the community. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du utvikler en Power BI-visualisering, kan du gå til Utvikling av en Power BI-visualisering.To learn more about developing a Power BI visual, visit Developing a Power BI visual.

Tilpass visualiseringsrutenPersonalize your visualization pane

Du kan tilpasse visualiseringsruten ved å legge til og fjerne Power BI-visualiseringer fra den.You can personalize the visualization pane by adding and removing Power BI visuals from it. Hvis du fjernet standard visualiseringer fra visualiseringsruten, kan du gjenopprette ruten til standard og ta tilbake alle standardvisualiseringene.If you removed default visuals from the visualization pane, you can restore the pane to default and bring back all the default visuals.

Legg til en visualisering i visualiseringsrutenAdd a visual to the visualization pane

Hvis du merker at du bruker den samme visualiseringen på tvers av mange rapporter, kan du legge til visualiseringen i visualiseringsruten.If you find yourself using the same visual across many reports, you can add the visual to your visualization pane. Å legge til visualiseringer gjelder for AppSource-visualiseringer, organisatoriske visualiseringer og visualiseringer fra filer.Adding visuals applies to AppSource visuals, organizational visuals, and visuals from files. Hvis du vil legge til en visualisering, høyreklikker du på visualiseringen.To add a visual, right-click on the visual.

Fest til visualiseringsruten

Når en visualisering er festet, flyttes den opp til andre standard visualiseringer.Once a visual has been pinned, it moves up to live with the other default visuals. Dette visualobjektet er nå knyttet til den påloggede kontoen din, slik at alle nye rapporter du bygger, automatisk vil inneholde dette visualobjektet, gitt at du er pålogget.This visual is now tied to your signed in account, so any new reports you build will automatically have this visual included, assuming you are signed in. Du trenger ikke lenger å legge til en bestemt visualisering som du bruker regelmessig, i hver enkelt rapport.You no longer need to add a specific visual you regularly use, to every single report.

Tilpasset visualiseringsrute

Fjern en visualisering fra visualiseringsrutenRemove a visual from the visualization pane

Hvis du slutter å bruke en visualisering regelmessig, kan du høyreklikke på den og fjerne den fra visualiseringsruten.If you stop using a visual regularly, you can right-click it and remove it from the visualization pane. Alle typer visualiseringer kan fjernes fra visualiseringsruten, inkludert standard visualiseringer, filvisualiseringer, organisatoriske visualiseringer og AppSource-visualiseringer.Any type of visual can be removed from the visualization pane, including default, file ,organizational and AppSource visuals.

Løsne fra visualiseringsruten

Gjenopprett visualiseringsrutenRestore the visualization pane

Gjenoppretting av visualiseringsruten gjelder bare for standard visualiseringer.Restoring the visualization pane only applies to default visuals. Visualiseringer som ble lagt til i visualiseringsruten, påvirkes ikke og forblir tilgjengelige fra visualiseringsruten.Visuals that were added to the visualization pane are not affected and will remain available from the visualization pane. Hvis du vil fjerne AppSource- eller filvisualiseringer fra visualiseringsruten, må du gjøre det manuelt.If you want to remove AppSource or file visuals from the visualization pane, you'll have to do it manually.

Hvis du vil gjenopprette visualiseringsruten til standard, klikker du på flere alternativer og velger Gjenopprett standard visualiseringer.To restore the visualization pane to default, click more options and select Restore default visuals.

Gjenopprett visualiseringsruten til standard

Endre visualiseringstypenChange the visualization type

Prøv å endre visualiseringstypen for å se hva som fungerer best med dataene.Try changing the type of visualization to see which works best with your data.

Feste visualiseringenPin the visualization

Når visualiseringen er slik du vil ha den i Power BI-tjenesten, kan du feste den til et instrumentbord som en flis.In Power BI service, when you have the visualization the way you want it, you can pin it to a dashboard as a tile. Hvis du endrer visualiseringen som brukes i rapporten, etter at du har festet den, endres ikke flisen på instrumentbordet.If you change the visualization being used in the report after you pin it, the tile on the dashboard doesn't change. Hvis det var et linjediagram, forblir det et linjediagram, selv om du endret det til et hjuldiagram i rapporten.If it was a line chart, it stays a line chart, even if you changed it to a Doughnut chart in the report.

Begrensninger og viktige hensynLimitations and considerations

  • Avhengig av datakilden og antall felt (mål eller kolonner), kan et visualobjekt bli innlest tregt.Depending on the data source and the number of fields (measures or columns), a visual may load slowly. Vi anbefaler å begrense visualobjekter til 10–20 hele felt, både med hensyn til lesbarhet og ytelse.We recommend limiting visuals to 10-20 total fields, both for readability and performance reasons.

  • Den øvre grensen for visualobjekter er 100 felt (mål eller kolonner).The upper limit for visuals is 100 fields (measures or columns). Hvis visualobjektet ikke lastes inn, kan du redusere antall felt.If your visual fails to load, reduce the number of fields.

Neste trinnNext steps