Een back-up van een virtuele machine maken in AzureBack up a virtual machine in Azure

Back-ups in Azure kunt u maken via Azure Portal.Azure backups can be created through the Azure portal. Deze methode biedt een gebruikersinterface op basis van een browser voor het maken en configureren van back-ups in Azure en van alle verwante resources.This method provides a browser-based user interface to create and configure Azure backups and all related resources. U kunt uw gegevens beschermen door regelmatig back-ups te maken.You can protect your data by taking backups at regular intervals. Gebruik Azure Backup om herstelpunten te maken die kunnen worden opgeslagen in geografisch redundante kluizen van Recovery Services.Azure Backup creates recovery points that can be stored in geo-redundant recovery vaults. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een back-up van een virtuele machine (VM) maakt met Azure Portal.This article details how to back up a virtual machine (VM) with the Azure portal.

Deze quickstart is bedoeld voor een back-up van een bestaande VM in Azure.This quickstart enables backup on an existing Azure VM. Als u nog een VM moet maken, kan dat ook met Azure Portal.If you need to create a VM, you can create a VM with the Azure portal.

Meld u aan bij Azure.Log in to Azure

Meld u aan bij Azure Portal op https://portal.azure.com.Log in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

VM selecteren waarvan u een back-up wilt makenSelect a VM to back up

U plant als volgt een eenvoudige dagelijkse back-up naar een Recovery Services-kluis.Create a simple scheduled daily backup to a Recovery Services Vault.

 1. Selecteer Virtuele machines in het menu aan de linkerkant.In the menu on the left, select Virtual machines.
 2. Kies in de lijst de VM waarvan u een back-up wilt maken.From the list, choose a VM to back up. Als u de opdrachten in de quickstart voor een voorbeeld-VM hebt gebruikt, heeft de VM de naam myVM in de resourcegroep myResourceGroup.If you used the sample VM quickstart commands, the VM is named myVM in the myResourceGroup resource group.
 3. Kies Back-up in de sectie Bewerkingen.In the Operations section, choose Backup. Het venster Back-up inschakelen wordt geopend.The Enable backup window opens.

Back-up inschakelen voor een VMEnable backup on a VM

Een Recovery Services-kluis is een logische container waarin de back-upgegevens voor elke beveiligde resource worden opgeslagen, zoals virtuele Azure-machines.A Recovery Services vault is a logical container that stores the backup data for each protected resource, such as Azure VMs. Wanneer de back-uptaak voor een beveiligde resource wordt uitgevoerd, wordt er binnen de Recovery Services-kluis een herstelpunt gemaakt.When the backup job for a protected resource runs, it creates a recovery point inside the Recovery Services vault. U kunt vervolgens een van deze herstelpunten gebruiken om gegevens voor dat tijdstip te herstellen.You can then use one of these recovery points to restore data to a given point in time.

 1. Selecteer Nieuwe maken en geef een naam op voor de nieuwe kluis, zoals myRecoveryServicesVault.Select Create new and provide a name for the new vault, such as myRecoveryServicesVault.

 2. Als die optie nog niet is geselecteerd, schakelt u het keuzerondje Bestaande gebruiken in en selecteert u vervolgens de resourcegroep van de VM in de vervolgkeuzelijst.If not already selected, choose Use existing, then select the resource group of your VM from the drop-down menu.

  Back-up van VM inschakelen in Azure Portal

  De kluis is standaard ingesteld voor geografisch redundante opslag.By default, the vault is set for Geo-Redundant storage. Voor nog betere bescherming van uw gegevens zorgt dit redundantieniveau ervoor dat uw back-upgegevens worden gerepliceerd naar een secundaire Azure-regio die honderden kilometers van de primaire regio verwijderd is.To further protect your data, this storage redundancy level ensures that your backup data is replicated to a secondary Azure region that is hundreds of miles away from the primary region.

  U maakt en gebruikt beleidsregels om te definiƫren wanneer een back-uptaak wordt uitgevoerd en hoe lang de herstelpunten worden opgeslagen.You create and use policies to define when a backup job runs and how long the recovery points are stored. Met het standaardbeleid voor beveiliging wordt elke dag een back-uptaak uitgevoerd en worden herstelpunten gedurende 30 dagen bewaard.The default protection policy runs a backup job each day and retains recovery points for 30 days. U kunt deze standaardwaarden gebruiken om uw VM snel te beveiligen.You can use these default policy values to quickly protect your VM.

 3. Selecteer Back-up inschakelen om de standaardwaarden voor het back-upbeleid te accepteren.To accept the default backup policy values, select Enable Backup.

Het duurt even voordat de Recovery Services-kluis is gemaakt.It takes a few moments to create the Recovery Services vault.

Een back-uptaak startenStart a backup job

U kunt een back-up direct starten in plaats van te wachten totdat de back-up volgens het standaardbeleid op het geplande tijdstip wordt uitgevoerd.You can start a backup now rather than wait for the default policy to run the job at the scheduled time. Met deze eerste back-uptaak wordt een volledig herstelpunt gemaakt.This first backup job creates a full recovery point. Bij elke volgende back-uptaak worden incrementele herstelpunten gemaakt.Each backup job after this initial backup creates incremental recovery points. Incrementele herstelpunten zijn efficiƫnt qua opslag en tijd aangezien ze alleen wijzigingen bevatten die sinds de laatste back-up zijn doorgevoerd.Incremental recovery points are storage and time-efficient, as they only transfer changes made since the last backup.

 1. Selecteer Nu back-up maken in het venster Back-up voor de VM.On the Backup window for your VM, select Backup now.

  Direct back-up maken van VM in Azure Portal

 2. Laat de datum bij Back-up behouden tot en met ongewijzigd om het back-upbewaarbeleid van 30 dagen te accepteren.To accept the backup retention policy of 30 days, leave the default Retain Backup Till date. Selecteer Back-up om de taak te starten.To start the job, select Backup.

Uitvoering van back-uptaak volgenMonitor the backup job

In het venster Back-up voor de VM ziet u de status van de back-up en het aantal voltooide herstelpunten.In the Backup window for your VM, the status of the backup and number of completed restore points are shown. Zodra de back-up van de VM is voltooid, wordt aan de rechterkant van het venster Overzicht informatie weergegeven zoals Tijd van de laatste back-up, Laatste herstelpunt en Oudste herstelpunt.Once the VM backup job is complete, information on the Last backup time, Latest restore point, and Oldest restore point is shown on the right-hand side of the Overview window.

Opschonen van implementatieClean up deployment

Wanneer een back-up niet meer nodig is, kunt u de beveiliging van de VM uitschakelen, de herstelpunten en de Recovery Services-kluis verwijderen, en vervolgens de resourcegroep en de bijbehorende VM-resources verwijderen.When no longer needed, you can disable protection on the VM, remove the restore points and Recovery Services vault, then delete the resource group and associated VM resources

Als u nog een zelfstudie wilt volgen waarin wordt uitgelegd hoe u gegevens terugzet voor een VM, slaat u de stappen in deze sectie over en gaat u naar Volgende stappen.If you are going to continue on to a Backup tutorial that explains how to restore data for your VM, skip the steps in this section and go to Next steps.

 1. Selecteer de optie Back-up voor uw VM.Select the Backup option for your VM.

 2. Selecteer ...Meer om extra opties weer te geven en kies vervolgens Back-up stoppen.Select ...More to show additional options, then choose Stop backup.

  Back-up van VM stoppen vanuit Azure Portal

 3. Selecteer Back-upgegevens verwijderen in de vervolgkeuzelijst.Select Delete Backup Data from the drop-down menu.

 4. Voer in het dialoogvenster Typ de naam van het back-upitem de naam van de VM in, zoals myVM.In the Type the name of the Backup item dialog, enter your VM name, such as myVM. Selecteer back-up stoppen.Select Stop Backup.

  Zodra de back-up van de VM is gestopt en de herstelpunten zijn verwijderd, kunt u de resourcegroep verwijderen.Once the VM backup has been stopped and recovery points removed, you can delete the resource group. Als u een bestaande VM hebt gebruikt, kunt u de resourcegroep en de VM houden.If you used an existing VM, you may wish to leave the resource group and VM in place.

 5. Selecteer Resourcegroepen in het menu aan de linkerkant.In the menu on the left, select Resource groups.

 6. Kies uw resourcegroep in de lijst.From the list, choose your resource group. Als u de opdrachten in de quickstart voor een voorbeeld-VM hebt gebruikt, heeft de resourcegroep de naam myResourceGroup.If you used the sample VM quickstart commands, the resource group is named myResourceGroup.

 7. Selecteer Resourcegroep verwijderen.Select Delete resource group. Voer ter bevestiging de naam van de resourcegroep in en selecteer Verwijderen.To confirm, enter the resource group name, then select Delete.

  De resourcegroep verwijderen in Azure Portal

Volgende stappenNext steps

In deze quickstart hebt u een Recovery Services-kluis gemaakt, de beveiliging op een VM ingeschakeld en het eerste herstelpunt gemaakt.In this quickstart, you created a Recovery Services vault, enabled protection on a VM, and created the initial recovery point. Volg de andere zelfstudies als u nog meer wilt weten over Azure Backup en Recovery Services.To learn more about Azure Backup and Recovery Services, continue to the tutorials.