Bestanden herstellen naar een virtuele machine in AzureRestore files to a virtual machine in Azure

Azure Backup maakt herstelpunten die worden opgeslagen in geografisch redundante Recovery Services-kluizen.Azure Backup creates recovery points that are stored in geo-redundant recovery vaults. Wanneer u vanaf een herstelpunt herstelt, kunt u de hele VM of afzonderlijke bestanden herstellen.When you restore from a recovery point, you can restore the whole VM or individual files. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u afzonderlijke bestanden kunt herstellen.This article details how to restore individual files. In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial you learn how to:

 • Herstelpunten in een lijst opnemen en selecterenList and select recovery points
 • Een herstelpunt met een VM verbindenConnect a recovery point to a VM
 • Bestanden herstellen vanaf een herstelpuntRestore files from a recovery point

Azure Cloud Shell gebruikenUse Azure Cloud Shell

Azure host Azure Cloud Shell, een interactieve shell-omgeving die u via uw browser kunt gebruiken.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Met Cloud shell kunt u bash of PowerShell gebruiken om met Azure-Services te werken.Cloud Shell lets you use either bash or PowerShell to work with Azure services. U kunt de Cloud Shell vooraf geïnstalleerde opdrachten gebruiken om de code in dit artikel uit te voeren zonder dat u iets hoeft te installeren in uw lokale omgeving.You can use the Cloud Shell pre-installed commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell starten:To launch Azure Cloud Shell:

OptieOption Voor beeld/koppelingExample/Link
Selecteer Nu proberen in de rechterbovenhoek van een codeblok.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Als u opnieuw proberen selecteert, wordt de code niet automatisch gekopieerd naar Cloud shell.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Voor beeld van uitproberen voor Azure Cloud Shell
Ga naar of selecteer de knop Cloud shell starten om Cloud shell in uw browser te openen. https://shell.azure.comGo to https://shell.azure.com or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Cloud Shell starten in een nieuw vensterLaunch Cloud Shell in a new window
Selecteer de knop Cloud shell in de rechter menu balk van het Azure Portal.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Knop Cloud Shell in de Azure Portal

Als u de code in dit artikel in Azure Cloud Shell wilt uitvoeren:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Start Cloud Shell.Launch Cloud Shell.

 2. Selecteer de knop kopiëren in een code blok om de code te kopiëren.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Plak de code in de Cloud shell-sessie met CTRL+ + SHIFT+v in Windows en Linux, of cmd+SHIFT+v op macOS.Paste the code into the Cloud Shell session with Ctrl+Shift+V on Windows and Linux, or Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Druk op Enter om de code uit te voeren.Press Enter to run the code.

Als u ervoor kiest om de CLI lokaal te installeren en te gebruiken, moet u voor deze zelfstudie Azure CLI 2.0.18 of hoger gebruiken.If you choose to install and use the CLI locally, this tutorial requires that you are running the Azure CLI version 2.0.18 or later. Voer az --version uit om de versie te bekijken.Run az --version to find the version. Als u uw CLI wilt installeren of upgraden, raadpleegt u De Azure CLI installeren.If you need to install or upgrade, see Install the Azure CLI.

VereistenPrerequisites

Deze zelfstudie vereist een Linux-VM die met Azure Backup is beschermd.This tutorial requires a Linux VM that has been protected with Azure Backup. U verwijdert een pagina van een webserver om een onbedoelde bestandsverwijdering en het daaropvolgende herstelproces te simuleren.To simulate an accidental file deletion and recovery process, you delete a page from a web server. Bekijk Een back-up van een virtuele machine maken in Azure met de CLI als u een Linux-VM nodig hebt die een webserver uitvoert en is beschermd met Azure Backup.If you need a Linux VM that runs a webserver and has been protected with Azure Backup, see Back up a virtual machine in Azure with the CLI.

Overzicht van BackupBackup overview

Wanneer Azure een back-up begint, maakt de back-upextensie op de VM een momentopname van een bepaald tijdstip.When Azure initiates a backup, the backup extension on the VM takes a point-in-time snapshot. De back-upextensie wordt geïnstalleerd op de VM wanneer de eerste back-up wordt aangevraagd.The backup extension is installed on the VM when the first backup is requested. Azure Backup kan ook een momentopname van de onderliggende opslag maken als de VM niet wordt uitgevoerd ten tijde van de back-up.Azure Backup can also take a snapshot of the underlying storage if the VM is not running when the backup takes place.

Standaard maakt Azure Backup een back-up die consistent is met een bestandssysteem.By default, Azure Backup takes a file system consistent backup. Nadat Azure Backup de momentopname heeft gemaakt, worden de gegevens overgedragen naar de Recovery Services-kluis.Once Azure Backup takes the snapshot, the data is transferred to the Recovery Services vault. Voor maximale efficiëntie identificeert Azure Backup welke gegevensblokken sinds de vorige back-up zijn gewijzigd. Alleen deze worden vervolgens overgedragen.To maximize efficiency, Azure Backup identifies and transfers only the blocks of data that have changed since the previous backup.

Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt de momentopname verwijderd en wordt er een herstelpunt gemaakt.When the data transfer is complete, the snapshot is removed and a recovery point is created.

Een bestand van een VM verwijderenDelete a file from a VM

Als u per ongeluk een bestand verwijdert of er wijzigingen in aanbrengt, kunt u afzonderlijke bestanden herstellen vanaf een herstelpunt.If you accidentally delete or make changes to a file, you can restore individual files from a recovery point. Hiervoor kunt u op een herstelpunt door de bestanden bladeren waarvan een back-up is gemaakt en alleen de bestanden voor herstel selecteren die u nodig hebt.This process allows you to browse the files backed up in a recovery point and restore only the files you need. In dit voorbeeld verwijderen we een bestand van een webserver om het herstelproces op bestandsniveau te demonstreren.In this example, we delete a file from a web server to demonstrate the file-level recovery process.

 1. Haal het IP-adres van uw VM op met az vm show om verbinding te maken met uw VM:To connect to your VM, obtain the IP address of your VM with az vm show:

  az vm show --resource-group myResourceGroup --name myVM -d --query [publicIps] --o tsv
  
 2. Als u wilt bevestigen dat uw website momenteel werkt, opent u een webbrowser en voert u het openbare IP-adres van uw VM in.To confirm that your web site currently works, open a web browser to the public IP address of your VM. Laat het webbrowservenster geopend.Leave the web browser window open.

  Standaard-NGINX-webpagina

 3. Maak verbinding met uw VM via SSH.Connect to your VM with SSH. Vervang publicIpAddress door het openbare IP-adres dat u hebt verkregen in een voorgaande opdracht:Replace publicIpAddress with the public IP address that you obtained in a previous command:

  ssh publicIpAddress
  
 4. Verwijder de standaardpagina van de webserver op /var/www/html/index.nginx-debian.html op de volgende manier:Delete the default page from the web server at /var/www/html/index.nginx-debian.html as follows:

  sudo rm /var/www/html/index.nginx-debian.html
  
 5. Vernieuw de webpagina in uw webbrowser.In your web browser, refresh the web page. De webpagina wordt niet meer geladen, zoals te zien is in het volgende voorbeeld:The web site no longer loads the page, as shown in the following example:

  NGINX-website laadt de standaardpagina niet meer

 6. Sluit de SSH-sessie op uw VM op de volgende manier:Close the SSH session to your VM as follows:

  exit
  

Bestandsherstelscript genererenGenerate file recovery script

Als u uw bestanden wilt herstellen, biedt Azure Backup een op uw VM uit te voeren script waarmee uw herstelpunt als een lokale schijf wordt verbonden.To restore your files, Azure Backup provides a script to run on your VM that connects your recovery point as a local drive. U kunt door de bestanden op deze lokale schijf bladeren, bestanden naar de VM zelf herstellen en vervolgens de verbinding met het herstelpunt verbreken.You can browse this local drive, restore files to the VM itself, then disconnect the recovery point. Azure Backup blijft back-ups maken van uw gegevens op basis van het toegewezen beleid voor planning en retentie.Azure Backup continues to back up your data based on the assigned policy for schedule and retention.

 1. Als u de herstelpunten voor uw VM in een lijst wilt opnemen, gebruikt u az backup recoverypoint list.To list recovery points for your VM, use az backup recoverypoint list. In dit voorbeeld wordt het meest recente herstelpunt geselecteerd voor de virtuele machine met de naam myVM, die wordt beveiligd in myRecoveryServicesVault:In this example, we select the most recent recovery point for the VM named myVM that is protected in myRecoveryServicesVault:

  az backup recoverypoint list \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --query [0].name \
    --output tsv
  
 2. Gebruik az backup restore files mount-rp om het script op te halen waarmee het herstelpunt met de VM wordt verbonden.To obtain the script that connects, or mounts, the recovery point to your VM, use az backup restore files mount-rp. In het volgende voorbeeld wordt het script opgehaald voor de VM met de naam myVM, die wordt beveiligd in myRecoveryServicesVault.The following example obtains the script for the VM named myVM that is protected in myRecoveryServicesVault.

  Vervang myRecoveryPointName door de naam van het herstelpunt dat u hebt verkregen in de voorgaande opdracht:Replace myRecoveryPointName with the name of the recovery point that you obtained in the preceding command:

  az backup restore files mount-rp \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --rp-name myRecoveryPointName
  

  Het script wordt gedownload en er wordt een wachtwoord weergegeven, zoals getoond in het volgende voorbeeld:The script is downloaded and a password is displayed, as in the following example:

  File downloaded: myVM_we_1571974050985163527.sh. Use password c068a041ce12465
  
 3. Gebruik Secure Copy (SCP) om het script over te dragen naar uw VM.To transfer the script to your VM, use Secure Copy (SCP). Geef de naam van het gedownloade script op en vervang publicIpAddress door het openbare IP-adres van uw VM.Provide the name of your downloaded script, and replace publicIpAddress with the public IP address of your VM. Zorg ervoor dat u de afsluitende : aan het eind van de SCP-opdracht als volgt opneemt:Make sure you include the trailing : at the end of the SCP command as follows:

  scp myVM_we_1571974050985163527.sh 52.174.241.110:
  

Bestand herstellen naar uw VMRestore file to your VM

Nu u het herstelscript hebt gekopieerd naar uw VM, kunt u de herstelpunten verbinden en bestanden herstellen.With the recovery script copied to your VM, you can now connect the recovery point and restore files.

 1. Maak verbinding met uw VM via SSH.Connect to your VM with SSH. Vervang publicIPAddress als volgt door het IP-adres van uw VM:Replace publicIpAddress with the public IP address of your VM as follows:

  ssh publicIpAddress
  
 2. Voeg machtigingen tot uitvoeren toe met chmod, zodat uw script correct wordt uitgevoerd.To allow your script to run correctly, add execute permissions with chmod. Geef de naam van uw eigen script op:Enter the name of your own script:

  chmod +x myVM_we_1571974050985163527.sh
  
 3. Voer het script uit om het herstelpunt te koppelen.To mount the recovery point, run the script. Geef de naam van uw eigen script op:Enter the name of your own script:

  ./myVM_we_1571974050985163527.sh
  

  Terwijl het script wordt uitgevoerd, wordt u gevraagd om een wachtwoord op te geven voor toegang tot het herstelpunt.As the script runs, you are prompted to enter a password to access the recovery point. Geef het wachtwoord op dat wordt weergegeven in de vorige opdracht az backup restore files mount-rp, waarmee het herstelscript werd gegenereerd.Enter the password shown in the output from the previous az backup restore files mount-rp command that generated the recovery script.

  U krijgt het pad voor het herstelpunt via de uitvoer van het script.The output from the script gives you the path for the recovery point. Het volgende voorbeeld toont dat het herstelpunt is gekoppeld aan /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1:The following example output shows that the recovery point is mounted at /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1:

  Microsoft Azure VM Backup - File Recovery
  ______________________________________________
  Please enter the password as shown on the portal to securely connect to the recovery point. : c068a041ce12465
  
  Connecting to recovery point using ISCSI service...
  
  Connection succeeded!
  
  Please wait while we attach volumes of the recovery point to this machine...
  
  ************ Volumes of the recovery point and their mount paths on this machine ************
  
  Sr.No. | Disk | Volume | MountPath
  
  1) | /dev/sdc | /dev/sdc1 | /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1
  
  ************ Open File Explorer to browse for files. ************
  
 4. Gebruik cp om de standaardwebpagina van NGINX vanaf het gekoppelde herstelpunt naar de originele bestandslocatie te kopiëren.Use cp to copy the NGINX default web page from the mounted recovery point back to the original file location. Vervang het koppelpunt /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1 door uw eigen locatie:Replace the /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1 mount point with your own location:

  sudo cp /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1/var/www/html/index.nginx-debian.html /var/www/html/
  
 5. Vernieuw de webpagina in uw webbrowser.In your web browser, refresh the web page. De website wordt weer correct geladen, zoals te zien is in het volgende voorbeeld:The web site now loads correctly again, as shown in the following example:

  De NGINX-website wordt nu correct geladen

 6. Sluit de SSH-sessie op uw VM op de volgende manier:Close the SSH session to your VM as follows:

  exit
  
 7. Ontkoppel het herstelpunt van uw VM met az backup restore files unmount-rp.Unmount the recovery point from your VM with az backup restore files unmount-rp. In het volgende voorbeeld wordt het herstelpunt van de VM met de naam myVM in myRecoveryServicesVault ontkoppeld.The following example unmounts the recovery point from the VM named myVM in myRecoveryServicesVault.

  Vervang myRecoveryPointName door de naam van het herstelpunt dat u hebt verkregen in de voorgaande opdracht:Replace myRecoveryPointName with the name of your recovery point that you obtained in the previous commands:

  az backup restore files unmount-rp \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --rp-name myRecoveryPointName
  

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u een herstelpunt met een VM verbonden en voor een webserver bestanden hersteld.In this tutorial, you connected a recovery point to a VM and restored files for a web server. U hebt geleerd hoe u:You learned how to:

 • Herstelpunten in een lijst opnemen en selecterenList and select recovery points
 • Een herstelpunt met een VM verbindenConnect a recovery point to a VM
 • Bestanden herstellen vanaf een herstelpuntRestore files from a recovery point

Ga naar de volgende zelfstudie voor meer informatie over hoe u een back-up van een Windows-server naar Azure maakt.Advance to the next tutorial to learn about how to back up Windows Server to Azure.