Zelfstudie: Geëxporteerde gegevens maken en beherenTutorial: Create and manage exported data

Als u de zelfstudie over kostenanalyse hebt doorgenomen, bent u al bekend met het handmatig downloaden van gegevens uit Cost Management.If you read the Cost Analysis tutorial, then you're familiar with manually downloading your Cost Management data. U kunt echter ook een terugkerende taak instellen om uw Cost Management-gegevens automatisch dagelijks, wekelijks of maandelijks naar uw Azure-opslag te exporteren.However, you can create a recurring task that automatically exports your Cost Management data to Azure storage on a daily, weekly, or monthly basis. De gegevens worden in CSV-indeling geëxporteerd en bevatten alle informatie die door Cost Management is verzameld.Exported data is in CSV format and it contains all the information that's collected by Cost Management. U kunt de geëxporteerde gegevens in uw Azure-opslag vervolgens in externe systemen laden en combineren met uw eigen gegevens.You can then use the exported data in Azure storage with external systems and combine it with your own custom data. Externe systemen waarin de geëxporteerde gegevens kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld dashboards of andere financiële systemen.And you can use your exported data in an external system like a dashboard or other financial system.

Bekijk de video How to schedule exports to storage with Azure Cost Management (Exports naar opslag plannen met Azure Cost Management) over het maken van een geplande export van uw Azure-kostengegevens naar Azure Storage.Watch the How to schedule exports to storage with Azure Cost Management video about creating a scheduled export of your Azure cost data to Azure Storage. Als u andere video’s wilt bekijken, gaat u naar het YouTube-kanaal voor Cost Management.To watch other videos, visit the Cost Management YouTube channel.

De voorbeelden in deze zelfstudie laten u stapsgewijs zien hoe u uw Cost Management-gegevens exporteert en vervolgens controleert of de export is gelukt.The examples in this tutorial walk you though exporting your cost management data and then verify that the data was successfully exported.

In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial, you learn how to:

 • Een dagelijkse export uitvoerenCreate a daily export
 • Controleren of de gegevens zijn geëxporteerdVerify that data is collected

VereistenPrerequisites

Gegevensexport is beschikbaar voor verschillende typen Azure-account, Enterprise Agreement (EA) en Microsoft-klantovereenkomst klanten.Data export is available for various Azure account types, including Enterprise Agreement (EA) and Microsoft Customer Agreement customers. Zie voor de volledige lijst met ondersteunde accounttypen Gegevens van Azure Cost Management begrijpen.To view the full list of supported account types, see Understand Cost Management data. In abonnementen worden de volgende Azure-machtigingen, of bereiken, ondersteund voor het exporteren van gegevens door gebruikers en groepen.The following Azure permissions, or scopes, are supported per subscription for data export by user and group. Zie Bereiken begrijpen en gebruiken voor meer informatie over bereikenFor more information about scopes, see Understand and work with scopes.

 • Eigenaar: kan geplande exports voor een abonnement maken, wijzigen of verwijderen.Owner - Can create, modify, or delete scheduled exports for a subscription.
 • Inzender: kan hun eigen geplande exports maken, wijzigen of verwijderen.Contributor - Can create, modify, or delete their own scheduled exports. Zij kunnen bovendien de naam wijzigen van geplande exports die door anderen zijn ingesteld.Can modify the name of scheduled exports created by others.
 • Lezer: kan exports plannen waar ze machtigingen voor hebben.Reader - Can schedule exports that they have permission to.

Zie Understand and work with scopes (Begrijpen en werken met bereiken) voor meer informatie over bereiken, waaronder toegang die nodig is voor het configureren van exports voor Enterprise Agreement- en Microsoft-klantovereenkomstbereiken. For more information about scopes, including access needed to configure exports for Enterprise Agreement and Microsoft Customer agreement scopes, see Understand and work with scopes.

Voor Azure-opslagaccounts:For Azure Storage accounts:

 • Schrijfmachtigingen zijn vereist om het geconfigureerde opslagaccount te wijzigen, onafhankelijk van de machtigingen voor de export.Write permissions are required to change the configured storage account, independent of permissions on the export.
 • Uw Azure-opslagaccount moet zijn geconfigureerd voor blob- of bestandsopslag.Your Azure storage account must be configured for blob or file storage.

Als u een nieuw abonnement hebt, kunt u de Cost Management-functies niet meteen gebruiken.If you have a new subscription, you can't immediately use Cost Management features. Het kan tot 48 uur duren voordat u alle Cost Management-functies kunt gebruiken.It might take up to 48 hours before you can use all Cost Management features.

Aanmelden bij AzureSign in to Azure

Meld u aan bij de Azure Portal op https://portal.azure.com.Sign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Een dagelijkse export uitvoerenCreate a daily export

Als u een gegevensexport wilt maken of weergeven of een export wilt plannen, kiest u een bereik in de Azure Portal selecteert u Kostenanalyse in het menu.To create or view a data export or to schedule an export, choose a scope in the Azure portal and select Cost analysis in the menu. Ga bijvoorbeeld naar Abonnementen, selecteer een abonnement in de lijst en selecteer vervolgens Kostenanalyse in het menu.For example, navigate to Subscriptions, select a subscription from the list, and then select Cost analysis in the menu. Selecteer bovenaan de pagina Kostenanalyse de optie Instellingen, en vervolgens Exports.At the top of the Cost analysis page, select Settings, then Exports.

Notitie

 • Naast abonnementen kunt u exports maken voor resourcegroepen, beheergroepen, afdelingen en registraties.Besides subscriptions, you can create exports on resource groups, management groups, departments, and enrollments. Zie Understand and work with scopes (Engelstalig) voor meer informatie over bereiken.For more information about scopes, see Understand and work with scopes.
 • Wanneer u als partner bent aangemeld bij het bereik van het factureringsaccount of bij de tenant van een klant, kunt u gegevens exporteren naar een Azure Storage-account dat is gekoppeld aan uw partneropslagaccount.When you're signed in as a partner at the billing account scope or on a customer's tenant, you can export data to an Azure Storage account that's linked to your partner storage account. U moet hiervoor wel een actief abonnement hebben in uw CSP-tenant.However, you must have an active subscription in your CSP tenant.
 1. Selecteer Toevoegen en typ een naam voor de export.Select Add and type a name for the export.
 2. Maak een selectie voor de Metrische gegevens:For the Metric, make a selection:
  • Werkelijke kosten (gebruik en aankopen) : selecteer dit om standaardgebruik en -aankopen te exporterenActual cost (Usage and Purchases) - Select to export standard usage and purchases
  • Afgeschreven kosten (gebruik en aankopen) : selecteer dit om de afgeschreven kosten te exporteren voor aankopen zoals Azure-reserveringenAmortized cost (Usage and Purchases) - Select to export amortized costs for purchases like Azure reservations
 3. Maak een selectie voor Exporttype:For Export type, make a selection:
  • Dagelijkse export van kosten voor maand tot heden: biedt dagelijks een nieuw exportbestand voor uw kosten van maand tot heden.Daily export of month-to-date costs - Provides a new export file daily for your month-to-date costs. De meest recente gegevens worden uit de vorige dagelijkse exports samengevoegd.The latest data is aggregated from previous daily exports.
  • Wekelijkse export van kosten voor de afgelopen zeven dagen: hiermee maakt u een wekelijkse export van uw kosten voor de afgelopen zeven dagen vanaf de geselecteerde begindatum van uw export.Weekly export of cost for the last seven days - Creates a weekly export of your costs for the past seven days from the selected start date of your export.
  • Maandelijkse export van de kosten van de afgelopen maand: biedt u een export van de kosten van de afgelopen maand in vergelijking met de huidige maand dat u de export maakt.Monthly export of last month's costs - Provides you with an export of your last month's costs compared to the current month that you create the export. Daarna voert de planning een export uit op de vijfde dag van elke nieuwe maand, met uw kosten voor de vorige maanden.Afterward, the schedule runs an export on the fifth day of every new month with your previous months costs.
  • Een keer exporteren: hiermee kunt u een datumbereik kiezen voor historische gegevens die u wilt exporteren naar Azure Blob Storage.One-time export - Allows you to choose a date range for historical data to export to Azure blob storage. U kunt de historische kosten voor maximaal 90 dagen exporteren, vanaf de door u gekozen dag.You can export a maximum of 90 days of historical costs from the day you choose. Deze export wordt onmiddellijk uitgevoerd en is binnen twee uur beschikbaar in uw opslagaccount.This export runs immediately and is available in your storage account within two hours. Afhankelijk van uw exporttype kiest u een begindatum of een datum Van - Tot en met.Depending on your export type, either choose a start date, or choose a From and To date.
 4. Geef het abonnement voor uw Azure opslagaccount op, en selecteer vervolgens een resourcegroep of maak een nieuwe.Specify the subscription for your Azure storage account, then select a resource group or create a new one.
 5. Selecteer de naam van het opslagaccount of maak een nieuwe.Select the storage account name or create a new one.
 6. Selecteer de locatie (Azure-regio).Select the location (Azure region).
 7. Geef de opslagcontainer en het pad naar de map op waar u het exportbestand wilt opslaan.Specify the storage container and the directory path that you'd like the export file to go to. Voorbeeld van nieuwe export
 8. Controleer de details van uw export en selecteer Maken.Review your export details and select Create.

Uw nieuwe export wordt weergegeven in de lijst met exports.Your new export appears in the list of exports. Nieuwe exports zijn standaard ingeschakeld.By default, new exports are enabled. Als u een geplande export wilt uitschakelen of verwijderen, selecteert u een item in de lijst en selecteert u vervolgens Uitschakelen of Verwijderen.If you want to disable or delete a scheduled export, select any item in the list and then select either Disable or Delete.

Het kan 12 tot 24 uur duren voordat de export voor het eerst wordt uitgevoerd.Initially, it can take 12-24 hours before the export runs. Het kan echter langer duren voordat er in het exportbestand gegevens worden weergegeven.However, it can take up longer before data is shown in exported files.

ExportplanningExport schedule

Geplande exports worden beïnvloed door het tijdstip en de dag van de week waarop u de export in eerste instantie maakt.Scheduled exports are affected by the time and day of week of when you initially create the export. Wanneer u een geplande export maakt, wordt de export met dezelfde frequentie uitgevoerd voor elke export die later wordt uitgevoerd.When you create a scheduled export, the export runs at the same frequency for each export that runs later. Als voor een dagelijkse export van een exportset van de kosten van maand tot heden bijvoorbeeld een dagelijkse frequentie is ingesteld, wordt de export dagelijks uitgevoerd.For example, for a daily export of month-to-date costs export set at a daily frequency, the export runs daily. Bij een wekelijkse export wordt de export elke week op dezelfde dag uitgevoerd zoals dit is gepland.Similarly for a weekly export, the export runs every week on the same day as it is scheduled. De exacte levertijd van de export kan niet worden gegarandeerd en de geëxporteerde gegevens zijn binnen vier uur na de uitvoering beschikbaar.The exact delivery time of the export is not guaranteed and the exported data is available within four hours of run time.

Voor elke export wordt een nieuw bestand gemaakt. Oudere exports worden dus niet overschreven.Each export creates a new file, so older exports aren't overwritten.

Een export maken voor meerdere abonnementenCreate an export for multiple subscriptions

Als u een Enterprise Agreement hebt, kunt u een beheergroep gebruiken om gegevens over abonnementskosten te verzamelen in één container.If you have an Enterprise Agreement, then you can use a management group to aggregate subscription cost information in a single container. Vervolgens kunt u gegevens over kostenbeheer exporteren voor de beheergroep.Then you can export cost management data for the management group.

Exports voor beheergroepen van andere typen abonnementen worden niet ondersteund.Exports for management groups of other subscription types aren't supported.

 1. Als u nog geen beheergroep hebt gemaakt, maakt u één groep en wijst u er abonnementen aan toe.If you haven't already created a management group, create one group and assign subscriptions to it.
 2. Stel in kostenanalyse het bereik in op uw beheergroep, en selecteer Deze beheergroep selecteren.In cost analysis, set the scope to your management group and select Select this management group. Voorbeeld van de optie Deze beheergroep selecteren
 3. Maak een export in het bereik om gegevens over kostenbeheer op te halen voor de abonnementen in de beheergroep.Create an export at the scope to get cost management data for the subscriptions in the management group. Voorbeeld van de optie Nieuwe export maken met een beheergroepsbereik

Bestandspartities voor grote gegevenssetsFile partitioning for large datasets

Als u een Microsoft-klantovereenkomst of een Microsoft Partner-overeenkomst, kunt u Exports inschakelen om uw bestand op te delen in meerdere kleinere bestandspartities om te helpen bij het opnemen van gegevens.If you have a Microsoft Customer Agreement or a Microsoft Partner Agreement, you can enable Exports to chunk your file into multiple smaller file partitions to help with data ingestion. Wanneer u de export voor het eerst configureert, stelt u de instelling Bestandspartitie in op Aan.When you initially configure your export, set the File Partitioning setting to On. De instelling is standaard Uitgeschakeld.The setting is Off by default.

Schermopname met de optie Voor het partitioneren van bestanden.

Bestaande exports bijwerken voor het gebruik van bestandspartitiesUpdate existing exports to use file partitioning

Als u bestaande exports hebt en u bestandspartities wilt instellen, maakt u een nieuwe export.If you have existing exports and you want to set up file partitioning, create a new export. Bestandspartities zijn alleen beschikbaar met de nieuwste exports-versie.File partitioning is only available with the latest Exports version. Sommige velden in de gebruiksbestanden die worden gemaakt, kunnen kleine wijzigingen bevatten.There may be minor changes to some of the fields in the usage files that get created.

Als u bestandspartities in een bestaande export inschakelen, ziet u mogelijk kleine wijzigingen in de velden in de bestandsuitvoer.If you enable file partitioning on an existing export, you may see minor changes to the fields in file output. Eventuele wijzigingen worden veroorzaakt door updates die zijn aangebracht in Exports nadat u die van u hebt ingesteld.Any changes are due to updates that were made to Exports after you initially set yours up.

PartitioneringsuitvoerPartitioning output

Wanneer het partitioneren van bestanden is ingeschakeld, krijgt u een bestand voor elke partitie van gegevens in de export, samen met een _manifest.jsin het bestand.When file partitioning is enabled, you get a file for each partition of data in the export along with a _manifest.json file. Het manifest bevat een samenvatting van de volledige gegevensset en informatie voor elke bestandspartitie in de gegevensset.The manifest contains a summary of the full dataset and information for each file partition in it. Elke bestandspartitie heeft headers en bevat slechts een subset van de volledige gegevensset.Each file partition has headers and contains only a subset of the full dataset. Als u de volledige gegevensset wilt verwerken, moet u elke partitie van de export opnemen.To handle the full dataset, you must ingest each partition of the export.

Hier is een _manifest.jsvoorbeeldmanifestbestand.Here's a _manifest.json example manifest file.

{
 "manifestVersion": "2021-01-01",
 "dataFormat": "csv",
 "blobCount": 1,
 "byteCount": 160769,
 "dataRowCount": 136,
 "blobs": [
  {
   "blobName": "blobName.csv",
   "byteCount": 160769,
   "dataRowCount": 136,
   "headerRowCount": 1,
   "contentMD5": "md5Hash"
  }
 ]
}

Controleren of de gegevens zijn geëxporteerdVerify that data is collected

U kunt eenvoudig controleren of uw Cost Management-gegevens daadwerkelijk zijn geëxporteerd door het CSV-exportbestand in Azure Storage Explorer te bekijken.You can easily verify that your Cost Management data is being collected and view the exported CSV file using Azure Storage Explorer.

Selecteer de naam van het opslagaccount in de lijst met exports.In the export list, select the storage account name. Selecteer Openen in Explorer op de pagina van het opslagaccount.On the storage account page, select Open in Explorer. Als u een bevestigingsvenster ziet, selecteert u Ja om het bestand te openen in Azure Storage Explorer.If you see a confirmation box, select Yes to open the file in Azure Storage Explorer.

Opslagaccountpagina, waarbij voorbeeldinformatie en een koppeling naar Openen in Explorer worden weergegeven

Ga in Storage Explorer naar de container die u wilt openen en selecteer de map voor de huidige maand.In Storage Explorer, navigate to the container that you want to open and select the folder corresponding to the current month. U ziet nu een lijst met CSV-bestanden.A list of CSV files is shown. Selecteer het gewenste bestand en selecteer Openen.Select one and then select Open.

Voorbeeldinformatie weergegeven in Storage Explorer

Het bestand wordt geopend met het programma of de toepassing waarmee bestanden met de extensie CSV standaard worden geopend.The file opens with the program or application that's set to open CSV file extensions. Dit is een voorbeeld met Excel.Here's an example in Excel.

Voorbeeld van geëxporteerde CSV-gegevens, weergegeven in Excel

Een geëxporteerd CSV-gegevensbestand downloadenDownload an exported CSV data file

U kunt het geëxporteerde CSV-bestand ook downloaden in de Azure-portal.You can also download the exported CSV file in the Azure portal. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u het bestand kunt vinden in Kostenanalyse.The following steps explain how to find it from cost analysis.

 1. Selecteer in Kostenanalyse Instellingen, en selecteer vervolgens Exports.In cost analysis, select Settings, and then select Exports.
 2. Selecteer in de lijst met exports het opslagaccount voor een export.In the list of exports, select the storage account for an export.
 3. Selecteer in uw opslagaccount op Containers.In your storage account, select Containers.
 4. Selecteer de container in de lijst met containers.In list of containers, select the container.
 5. Navigeer door de mappen en opslagblobs naar de gewenste datum.Navigate through the directories and storage blobs to the date you want.
 6. Selecteer het CSV-bestand en selecteer vervolgens Downloaden.Select the CSV file and then select Download.

Voorbeeld van download met exportgegevensExample export download

Bekijk export uitvoeringsgeschiedenisView export run history

U kunt de uitvoeringsgeschiedenis van uw geplande export bekijken door een individuele export te selecteren op de exportlijstpagina.You can view the run history of your scheduled export by selecting an individual export in the exports list page. De exportlijstpagina biedt u ook snelle toegang om de looptijd van uw vorige exporten te bekijken en de volgende keer dat de export wordt uitgevoerd.The exports list page also provides you with quick access to view the run time of your previous exports and the next time and export will run. Hier is een voorbeeld dat de uitvoeringsgeschiedenis laat zien.Here's an example showing the run history.

Schermopname van het deelvenster Exports.

Selecteer een export om de uitvoeringsgeschiedenis te bekijken.Select an export to view its run history.

Schermopname van de uitvoeringsgeschiedenis van een export.

Geëxporteerde gegevens gebruiken in externe systemenAccess exported data from other systems

Het exporteren van Cost Management-gegevens heeft vaak als doel om deze gegevens in een extern systeem te gebruiken.One of the purposes of exporting your Cost Management data is to access the data from external systems. Denk bijvoorbeeld aan een dashboard of een ander financieel systeem.You might use a dashboard system or other financial system. Omdat al deze systemen sterk van elkaar verschillen, heeft het weinig zin om hier een voorbeeld van te laten zien.Such systems vary widely so showing an example wouldn't be practical. In Introduction to Azure Storage (Inleiding tot Azure Storage) kunt u echter aan de slag met het openen van uw gegevens in de door u gebruikte toepassingen.However, you can get started with accessing your data from your applications at Introduction to Azure Storage.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie heeft u het volgende geleerd:In this tutorial, you learned how to:

 • Een dagelijkse export uitvoerenCreate a daily export
 • Controleren of de gegevens zijn geëxporteerdVerify that data is collected

Ga naar de volgende zelfstudie, waarin u leert om de efficiëntie te optimaliseren en te verbeteren door inactieve en onderbenutte resources te identificeren.Advance to the next tutorial to optimize and improve efficiency by identifying idle and underutilized resources.