Wat is SQL Server op Azure Virtual Machines?What is SQL Server on Azure Virtual Machines? (Windows)(Windows)

Met SQL Server op Azure Virtual Machines kunt u volledige versies van SQL Server in de cloud gebruiken zonder dat u on-premises hardware hoeft te beheren.SQL Server on Azure virtual machines enables you to use full versions of SQL Server in the Cloud without having to manage any on-premises hardware. SQL Server-VM's vereenvoudigen ook de licentiekosten als u betaalt naar gebruik.SQL Server VMs also simplify licensing costs when you pay as you go.

Virtuele machines van Azure worden uitgevoerd in talloze verschillende geografische regio's ter wereld.Azure virtual machines run in many different geographic regions around the world. Er zijn ook diverse formaten.They also offer a variety of machine sizes. In de galerie met installatiekopieën voor virtuele machines kunt u een SQL Server-VM met de juiste versie, de juiste editie en het juiste besturingssysteem maken.The virtual machine image gallery allows you to create a SQL Server VM with the right version, edition, and operating system. Daarom zijn virtuele machines een goede optie voor diverse verschillende SQL Server-werkbelastingen.This makes virtual machines a good option for a many different SQL Server workloads.

Automatische updatesAutomated updates

Azure VM's voor SQL Server kunnen geautomatiseerde patching gebruiken om een onderhoudsvenster te plannen voor het automatisch installeren van belangrijke Windows- en SQL Server-updates.SQL Server Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Automatische back-upsAutomated backups

Azure VM's voor SQL Server kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde back-ups, waarbij er regelmatig back-ups in Blob Storage worden gemaakt van uw database.SQL Server Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. U kunt deze techniek ook handmatig gebruiken.You can also manually use this technique. Zie Azure Storage gebruiken voor back-up en herstel van SQL Server voor meer informatie.For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore.

Hoge beschikbaarheidHigh availability

Als u hoge beschikbaarheid nodig hebt, overweeg dan SQL Server-beschikbaarheidsgroepen te configureren.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Hierbij combineert u meerdere virtuele machines van Azure voor SQL Server tot een virtueel netwerk.This involves multiple SQL Server Azure VMs in a virtual network. U kunt uw oplossing voor hoge beschikbaarheid configureren of sjablonen in Azure Portal gebruiken voor automatische configuratie.You can configure your high availability solution manually, or you can use templates in the Azure portal for automatic configuration. Zie Hoge beschikbaarheid en herstel na een noodgeval voor SQL Server in Azure Virtual Machines voor een overzicht van alle opties voor hoge beschikbaarheid.For an overview of all high availability options, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

PrestatiesPerformance

Virtuele Azure-machines bieden verschillende groottes om te voldoen aan diverse workloadeisen.Azure virtual machines offer different machine sizes to meet various workload demands. Virtuele SQL-machines bieden bovendien een geautomatiseerde opslagconfiguratie die is geoptimaliseerd voor uw prestatievereisten.SQL VMs also provide automated storage configuration, which is optimized for your performance requirements. Zie Opslagconfiguratie voor SQL Server-VM's voor meer informatie over het configureren van opslag voor virtuele SQL-machines.For more information about configuring storage for SQL VMs, see Storage configuration for SQL Server VMs. Zie Best practices voor prestaties voor SQL Server op virtuele machines van Azure om de prestaties af te stemmen.To fine-tune performance, see the Performance best practices for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Aan de slag met VM's voor SQLGet started with SQL VMs

Als u aan de slag wilt, kiest u een installatiekopie voor een virtuele machine voor SQL Server met de vereiste versie, de vereiste editie en het vereiste besturingssysteem.To get started, choose a SQL Server virtual machine image with your required version, edition, and operating system. De volgende gedeelten bevatten directe koppelingen naar Azure Portal voor de galerie met installatiekopieën van virtuele SQL Server-machines.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images.

Tip

Zie Richtlijnen voor prijzen van virtuele Azure-machines met SQL Server voor informatie over de prijzen voor SQL-installatiekopieën.

Betalen per gebruikPay as you go

De volgende tabel bevat een matrix met SQL Server-installatiekopieën voor betalen naar gebruik.The following table provides a matrix of pay-as-you-go SQL Server images.

VersieVersion BesturingssysteemOperating System EditieEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP2SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP4SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2008 R2 SP3SQL Server 2008 R2 SP3 Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Zie Overzicht van SQL Server op virtuele Azure-machines (Linux) voor de beschikbare installatiekopieën van SQL Server voor virtuele Linux-machines.To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Notitie

Het is nu mogelijk om de licentie voor een SQL Server-VM waarbij per gebruik wordt betaald, te wijzigen in uw eigen licentie. Zie Het licentiemodel voor een SQL-VM wijzigen voor meer informatie.

Neem uw eigen licentie meeBring your own license

U kunt ook uw eigen licentie gebruiken (Bring Your Own Licence, BYOL).You can also bring your own license (BYOL). In dit scenario betaalt u alleen voor de virtuele machine, zonder eventuele extra kosten voor SQL Server-licentieverlening.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Als u uw eigen licentie hebt, kan dit u in de loop van de tijd geld besparen voor doorlopende productieworkloads.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Zie Prijsinformatie voor Azure VM's van SQL Server voor de vereisten om van deze optie gebruik te maken.For requirements to use this option, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

Als u uw eigen licentie wilt meenemen, converteert u een SQL-VM waarbij per gebruik wordt betaald, of implementeert u een installatiekopie met {BYOL} vooraf ingesteld.To bring your own license, you can either convert an existing pay-per-usage SQL VM, or you can deploy an image with the prefixed {BYOL}. Zie Het licentiemodel voor een SQL-VM wijzigen voor meer informatie over het schakelen van uw licentiemodel tussen betalen per gebruik en BYOL.For more information about switching your licensing model between pay-per-usage and BYOL, see How to change the licensing model for a SQL VM.

VersieVersion BesturingssysteemOperating system EditieEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2016 SP2SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP4SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

Het is mogelijk een oudere installatiekopie van SQL Server die niet beschikbaar is in de Azure-portal te implementeren met behulp van PowerShell.It is possible to deploy an older image of SQL Server that is not available in the Azure Portal using PowerShell. Gebruik de volgende opdracht om alle beschikbare installatiekopieën te bekijken met behulp van Powershell:To view all available images using Powershell, use the following command:

Get-AzVMImageOffer -Location $Location -Publisher 'MicrosoftSQLServer'

Raadpleeg voor meer informatie over het implementeren van SQL Server-VM's met behulp van PowerShell Over het inrichten van SQL Server-machines met Azure PowerShell.For more information about deploying SQL Server VMs using PowerShell, view How to provision SQL Server virtual machines with Azure PowerShell.

Verbinding maken met de virtuele machineConnect to the VM

Nadat u de SQL Server-VM hebt gemaakt, verbindt u deze met toepassingen of hulpprogramma's, zoals SQL Server Management Studio (SSMS).After creating your SQL Server VM, connect to it from applications or tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). Zie Verbinding maken met een virtuele SQL Server-machine op Azure voor instructies.For instructions, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Uw gegevens migrerenMigrate your data

Als u een bestaande database hebt, doet u er verstandig aan deze te verplaatsen naar uw nieuw ingerichte virtuele SQL-machine.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Zie Een database migreren naar SQL Server op een virtuele machine in Azure voor een lijst met migratieopties en begeleiding bij de migratie.For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Vernieuwingsbeleid voor installatiekopieën van virtuele SQL-machinesSQL VM image refresh policy

Azure onderhoudt slechts één installatiekopie van een virtuele machine voor elk ondersteunde combinatie van besturingssysteem, versie en editie.Azure only maintains one virtual machine image for each supported operating system, version, and edition combination. Dit betekent dat installatiekopieën na verloop van tijd worden vernieuwd en dat oudere installatiekopieën worden verwijderd.This means that over time images are refreshed, and older images are removed. Zie de sectie Installatiekopieën in de veelgestelde vragen over virtuele machines met SQL Server voor meer informatie.For more information, see the Images section of the SQL Server VMs FAQ.

Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP)Customer experience improvement program (CEIP)

Het programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP) is standaard ingeschakeld.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Met dit programma worden regelmatig rapporten naar Microsoft verzonden zodat SQL Server kan worden verbeterd.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. Er hoeft voor het programma voor kwaliteitsverbetering geen beheertaak worden uitgevoerd, tenzij u het na het inrichten wilt uitschakelen.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. U kunt het programma voor kwaliteitsverbetering aanpassen of uitschakelen door via Extern bureaublad verbinding te maken met de virtuele machine.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Voer vervolgens het hulpprogramma SQL Server-fouten- en gebruiksrapportage uit.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Volg de instructies voor het uitschakelen van rapportage.Follow the instructions to disable reporting. Zie de privacyverklaring van SQL Server voor meer informatie over gegevensverzameling.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Windows Virtual MachinesWindows Virtual Machines

OpslagStorage

NetwerkenNetworking

SQLSQL

Volgende stappenNext steps

Aan de slag met SQL Server op virtuele machines van Azure:Get started with SQL Server on Azure virtual machines:

Antwoorden op veelgestelde vragen over SQL-VM's:Get answers to commonly asked questions about SQL VMs: