Sorteren, zoeken en filteren

U kunt een paar dingen doen om records in een lijst, in een rapport of XMLport te scannen, te vinden en te beperken. U kunt de records bijvoorbeeld sorteren, doorzoeken en filteren. U kunt sommige of al deze methoden tegelijkertijd toepassen om snel uw gegevens te zoeken of te analyseren.

Voor rapporten en XMLports, net als lijsten, kunt u filters instellen zoals in lijsten om af te bakenen welke gegevens in het rapport of XMLport moeten worden opgenomen, maar u kunt niet sorteren en zoeken.

Tip

Wanneer u uw gegevens weergeeft als tegels, kunt u zoeken en elementaire filtering gebruiken. Als u de volledige set functies wilt gebruiken voor sorteren, zoeken en filteren, kiest u het pictogram Als overzicht weergeven om de records als lijst weer te geven.

Sorteervolgorde

Met de sorteerfunctie krijgt u snel een overzicht van de gegevens. Als u veel klanten hebt, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen hen te sorteren op Klantnr., Klantboekingsgroep, Valutacode, Land-/regiocode of Btw-nummer voor het door u gewenste overzicht.

Als u een lijst wilt sorteren, kunt u een kolomkoptekst kiezen om te schakelen tussen op- en aflopend, of de pijl-omlaag in de kolomkop kiezen en vervolgens de actie Oplopend of Aflopend kiezen.

Notitie

Sorteren wordt niet ondersteund bij afbeeldingen, BLOB-velden, FlowFilters en velden die niet deel van een tabel zijn.

Zoeken

Boven aan elke lijstpagina staat een actie Zoeken in lijst Zoeken die een snelle en gemakkelijke manier biedt om de records in een lijst te reduceren en alleen de records weer te geven die de gegevens bevatten die u wilt zien.

Als u wilt zoeken, kiest u de actie Zoeken en typt u de tekst die u zoekt, in het vak. U kunt letters, cijfers en andere symbolen invoeren.

Over het algemeen wordt geprobeerd in alle velden tekst overeen te laten komen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdletterongevoelig) en wordt gezocht naar overeenkomst met tekst die ergens in het veld, aan het begin, aan het einde of in het midden wordt geplaatst.

U kunt echter een exactere zoekactie maken door speciale tekens te gebruiken.

 • Als u alleen veldwaarden wilt zoeken die exact overeenkomen met de volledige tekst en de hoofdletters/kleine letters, plaatst u de zoektekst tussen enkele aanhalingstekens ('' bijvoorbeeld 'man').

 • Als u veldwaarden wilt zoeken die beginnen met een bepaalde tekst en overeenkomen met de hoofdletters/kleine letters, plaatst u * achter de tekst (bijvoorbeeld man*).

 • Als u veldwaarden wilt zoeken die eindigen met een bepaalde tekst en overeenkomen met de hoofdletters/kleine letters, plaatst u * vóór de tekst (bijvoorbeeld *man).

 • Wanneer u '' of * gebruikt, wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als u hoofdletterongevoelig wilt zoeken, plaatst u @ vóór de zoektekst (bijvoorbeeld @man*).

In de volgende tabel vindt u enkele voorbeelden om aan te geven hoe u de zoekactie kunt gebruiken.

Zoekcriteria Zoekt…
man
of
Man
Alle records met velden die de tekst man bevatten, ongeacht hoofdletters. Bijvoorbeeld Manchester, manual of Sportsman.
'Man' Alle records met velden die alleen Man bevatten, ongeacht hoofdletters.
Man* Alle records met velden die beginnen met de tekst Man, met identieke hoofdletters/kleine letters. Bijvoorbeeld Manchester, maar niet manual of Sportsman.
@Man* Alle records met velden die beginnen met man, ongeacht hoofdletters. Bijvoorbeeld Manchester en manual, maar niet Sportsman.
@*man Alle records met velden die eindigen met man, ongeacht hoofdletters. Bijvoorbeeld Sportsman, maar niet Manchester of manual.

Tip

U kunt op F3 drukken om het zoekvak te activeren en te deactiveren. Zie voor meer informatie Toetsenbordsneltoetsen.

Notitie

Zoeken kijkt niet naar waarden in afbeeldingen, BLOB-velden, FlowFilters, FlowFields en andere velden die geen deel uitmaken van een tabel.

Filteren

Filtering biedt een geavanceerdere en flexibelere manier om te bepalen welke records in een lijst worden weergegeven of in een rapport of XMLport worden weergegeven. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen zoeken en filteren, zoals wordt beschreven in de volgende tabel.

Zoeken Filteren
Toepasselijke velden Zoekt in alle velden die zichtbaar zijn op de pagina. Filtert een of meer velden afzonderlijk, selecterend vanuit een veld in de tabel, inclusief velden die niet zichtbaar zijn op de pagina.
Afstemmen Geeft records weer met velden die voldoen aan de zoektekst, ongeacht hoofdletters/kleine letters of plaatsing van de tekst. Geeft records weer waar het veld exact overeenkomt met het filter en is hoofdlettergevoelig, tenzij speciale filtersymbolen worden ingevoerd.

Filteren stelt u in staat records weer te geven voor bepaalde rekeningen of klanten, datums, bedragen en andere informatie door filtercriteria op te geven. Alleen records die voldoen aan de criteria, worden weergegeven in de lijst of opgenomen in het rapport, de batchtaak of de XMLport. Als u criteria opgeeft voor meerdere velden, worden alleen de records weergegeven die overeenkomen met alle criteria.

Voor lijsten worden de filters weergegeven in een filtervenster dat links van de lijst verschijnt wanneer u deze activeert. Voor rapporten, batchtaken en XMLports zijn de filters direct zichtbaar op de aanvraagpagina.

Filteren met optievelden

Voor 'gewone' velden die gegevens, instellingsdatum of bedrijfsgegevens bevatten, kunt u filters instellen door gegevens te selecteren en filterwaarden te typen, en u kunt symbolen gebruiken om geavanceerde filtercriteria te definiëren. Zie voor meer informatie Filtercriteria invoeren.

Voor velden van het type Optie kunt u echter alleen een filter instellen door een of meer opties te selecteren in een vervolgkeuzelijst met beschikbare opties. Een voorbeeld van een optieveld is het veld Status op de pagina Verkooporders.

Notitie

Wanneer u meerdere opties als filterwaarde selecteert, wordt de relatie tussen de opties gedefinieerd als OF. Als u bijvoorbeeld zowel het selectievakje Open als Vrijgegeven selecteert in het filterveld Status op de pagina Verkooporders, betekent dit dat verkooporders die open of vrijgegeven zijn, worden weergegeven.

Filters instellen voor lijsten

In lijsten stelt u filters in met behulp van het filtervenster. Als u het filtervenster voor een lijst wilt weergeven, kiest u de vervolgkeuzepijl naast de naam van de pagina en kiest u vervolgens de actie Filtervenster weergeven. U kunt ook drukken op Shift+F3.

Als u het filtervenster voor een kolom in een lijst wilt weergeven, kiest u de vervolgkeuzepijl en kiest u vervolgens de actie Filter. U kunt ook drukken op Shift+F3. Het filtervenster wordt geopend met de geselecteerde kolom weergegeven als een filterveld in de sectie Filter lijst op.

Het filterdeelvenster bevat de huidige filters voor een lijst en biedt u de mogelijkheid uw eigen filters in te stellen op een of meer velden door de actie + Filter te kiezen.

Een filterdeelvenster is verdeeld in drie gedeelten: Weergaven, Filter lijst op en Filter totalen op:

 • Weergaven

  Sommige lijsten bevatten het gedeelte Weergaven. Weergaven zijn variaties van de lijst die vooraf zijn ingesteld met filters. U kunt per lijst zoveel weergaven definiëren en opslaan als u wilt, en de weergaven zijn voor u beschikbaar op elk apparaat waarop u zich aanmeldt. Zie voor meer informatie Lijstweergaven opslaan en personaliseren.

 • Filter lijst op

  Hier voegt u filters toe aan specifieke velden om het aantal weergegeven records te reduceren. Als u een filter wilt toevoegen, kiest u de actie + Filter, typt u de naam van het veld waarop u de lijst wilt filteren of kiest u een veld in de vervolgkeuzelijst.

 • Filter totalen op

  Sommige lijsten met berekende velden, zoals bedragen en aantallen, bevatten het gedeelte Filter totalen op, waarin u verschillende dimensies kunt aanpassen die van invloed zijn op berekeningen. Als u een filter wilt toevoegen, kiest u de actie + Filter, typt u de naam van het veld waarop u de lijst wilt filteren of kiest u een veld in de vervolgkeuzelijst.

  Notitie

  Filters in het gedeelte Filter totalen op worden bepaald door FlowFilters in het paginaontwerp. Zie voor technische informatie FlowFilters.

U kunt een eenvoudig filter rechtstreeks in een lijst instellen met behulp van het filtervenster, namelijk een filter dat alleen records weergeeft met dezelfde waarde als in de geselecteerde cel. Selecteer een cel in de lijst, kies de vervolgkeuzepijl en kies vervolgens de actie Filteren op deze waarde. U kunt ook drukken op Alt+F3.

Filters instellen in rapporten, batchtaken en XMLports

Voor rapporten, batchtaken en XMLports zijn de filters direct zichtbaar op de aanvraagpagina. De aanvraagpagina toont de laatst gebruikte filters volgens uw selectie in het veld Standaardwaarden gebruiken uit. Zie voor meer informatie Opgeslagen instellingen gebruiken.

De hoofdsectie Filter toont de standaardfiltervelden die u gebruikt om af te bakenen welke records in het rapport of de XMLport moeten worden opgenomen. Als u een filter wilt toevoegen, kiest u de actie + Filter, typt u de naam van het veld waarop u de lijst wilt filteren of kiest u een veld in de vervolgkeuzelijst.

In de sectie Totalen filteren op kunt u verschillende dimensies aanpassen die van invloed zijn op berekeningen in het rapport of de XMLport. Als u een filter wilt toevoegen, kiest u de actie + Filter, typt u de naam van het veld waarop u de lijst wilt filteren of kiest u een veld in de vervolgkeuzelijst.

Filtercriteria invoeren

Zowel in het filtervenster als op een aanvraagpagina voert u uw filtercriteria in het vak onder het filterveld in.

Het type filterveld bepaalt welke criteria u kunt invoeren. Als u bijvoorbeeld filtert op een veld dat vaste waarden heeft, kunt u alleen kiezen uit die waarden. Voor meer informatie over speciale filtersymbolen raadpleegt u Filtercriteria en Filtertokens

Kolommen die al filters bevatten, worden aangegeven door het pictogram Filterpictogram in de kolomkop. Als u een filter wilt verwijderen, kiest u de vervolgkeuzepijl en kiest u vervolgens de actie Filter wissen.

Tip

Versnel het zoeken en analyseren van uw gegevens met combinaties van toetsenbordsneltoetsen. Selecteer bijvoorbeeld een veld, gebruik Shift+Alt+F3 om dat veld aan het filterdeelvenster toe te voegen, typ het filtercriterium, gebruik Ctrl+Enter om terug te keren naar de rijen, selecteer een ander veld en gebruik Alt+F3 om op die waarde te filteren. Zie voor meer informatie Toetsenbordsneltoetsen.

Filtercriteria en -symbolen

U kunt bij de invoer van criteria alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken. Daarnaast kunt u speciale symbolen (of operatoren) gebruiken om de resultaten verder te filteren. De volgende tabellen bevatten de symbolen die in filters kunnen worden gebruikt. Voor datums en tijden kunt u ook Werken met kalenderdatums en -tijden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.

Belangrijk

Het kan voorkomen dat veldwaarden deze symbolen bevatten en u hierop wilt filteren. Hiervoor moet u de filterexpressie opnemen die het symbool tussen aanhalingstekens (“) bevat. Als u wilt filteren op records die beginnen met de tekst S&R, is de filterexpressie bijvoorbeeld 'S&R*'.

In de volgende secties wordt beschreven hoe u de verschillende operatoren kunt gebruiken.

Notitie

Als er meer dan 200 operatoren in één filter zijn, groepeert het systeem automatisch enkele uitdrukkingen tussen haakjes () met het oog op verwerking. Dit heeft geen effect op het filter of de resultaten.

(..) Interval

Voorbeeld Weergegeven records
1100..2100 Nummers 1100 t/m 2100
..2500 Tot en met 2500
..12 31 00 Datums tot en met 31.12.00
P8.. Gegevens voor boekhoudperiode 8 en verder
..23 Van begindatum tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59
23.. Van 23 lopende maand, lopend jaar 00:00:00 tot eindtijd
22..23 Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00 tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59

(|) Of/of

Voorbeeld Weergegeven records
1200|1300 Nummers met 1200 of 1300

(<>) Niet gelijk aan

Voorbeeld Weergegeven records
<>0 Alle nummers behalve 0

Met de SQL Server-optie kunt u dit teken combineren met jokertekens. <>A* betekent bijvoorbeeld 'Niet gelijk aan tekst die begint met A'.

(>) Groter dan

Voorbeeld Weergegeven records
>1200 Nummers groter dan 1200

(>=) Groter dan of gelijk aan

Voorbeeld Weergegeven records
>=1200 Nummers groter dan of gelijk aan 1200

(<) Kleiner dan

Voorbeeld Weergegeven records
<1200 Nummers kleiner dan 1200

(<=) Kleiner dan of gelijk aan

Voorbeeld Weergegeven records
<=1200 Nummers kleiner dan of gelijk aan 1200

(&) En

Voorbeeld Weergegeven records
>200&<1200 Getallen groter dan 200 en kleiner dan 1200

('') Een exacte tekenovereenkomst

Voorbeeld Weergegeven records
'man' Tekst die exact overeenkomt met man en hoofdlettergevoelig is.

(@) Niet hoofdlettergevoelig

Voorbeeld Weergegeven records
@man* Tekst die begint met man en niet hoofdlettergevoelig is.

(*) Een onbeperkt aantal onbekende tekens

Voorbeeld Weergegeven records
*Co* Tekst die “Co“ bevat en hoofdlettergevoelig is.
*Co Tekst die eindigt met “Co“ en hoofdlettergevoelig is.
Co* Tekst die begint met “Co“ en hoofdlettergevoelig is.

(?) Een onbekend teken

Voorbeeld Weergegeven records
Hans?n Tekst zoals Jansen of Jansma

Gecombineerde notatiesoorten

Voorbeeld Weergegeven records
5999|8100..8490 Alle records met het nummer 5999 of een nummer uit het interval 8100 tot en met 8490.
..1299|1400.. Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1299 of gelijk aan 1400 en hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1300 tot en met 1399.
>50&<100 Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummer 51 tot en met 99.

Filtertokens

Wanneer u filtercriteria invoert, kunt u ook woorden typen die een speciale betekenis hebben, filtertokens genaamd. Na het invoeren van het tokenwoord wordt het woord vervangen door de waarde of waarden die het woord vertegenwoordigt. Dit maakt filtering eenvoudiger doordat u niet naar andere pagina's hoeft te navigeren om waarden op te zoeken die u aan uw filter wilt toevoegen. In de onderstaande tabellen worden enkele van de tokens beschreven die u als filtercriteria kunt gebruiken.

Tip

Uw organisatie kan aangepaste tokens gebruiken. Als u informatie wilt over de volledige set tokens die voor u beschikbaar zijn of als u aangepaste tokens wilt toevoegen, overlegt u met uw beheerder. Voor technische informatie raadpleegt u Filtertokens toevoegen.

(%me of %userid) Records die aan u zijn toegewezen

Gebruik %me of %userid wanneer u velden filtert die de gebruikers-id bevatten, zoals het veld Toegewezen aan gebruikers-id, om alle records weer te geven die aan u zijn toegewezen.

Voorbeeld Weergegeven records
%me
of
%userid
Records die aan uw gebruikersaccount zijn toegewezen.

(%mycustomers) Klanten in Mijn klanten

Gebruik %mycustomers in het veld klantnr. om alle records weer te geven voor klanten die deel uitmaken van de lijst Mijn klanten in uw rolcentrum.

Voorbeeld Weergegeven records
%mycustomers Klanten in Mijn klanten in uw rolcentrum.

(%myitems) Artikelen in Mijn artikelen

Gebruik %myitems in het veld artikelnr. om alle records weer te geven voor artikelen die deel uitmaken van de lijst Mijn artikelen in uw rolcentrum.

Voorbeeld Weergegeven records
%myitems Artikelen in Mijn artikelen in uw rolcentrum.

(%myvendors) Leveranciers in Mijn leveranciers

Gebruik %myvendors in het veld leveranciersnr. om alle records weer te geven voor leveranciers die deel uitmaken van de lijst Mijn leveranciers in uw rolcentrum.

Voorbeeld Weergegeven records
%myvendors Leveranciers in Mijn leveranciers in uw rolcentrum.

Zie ook

Zoeken en filteren - Veelgestelde vragen
Lijstweergaven opslaan en personaliseren
Werken met Business Central