Gegevenssetconnectiviteit met het XMLA-eindpunt (preview-versie)Dataset connectivity with the XMLA endpoint (Preview)

Power BI Premium-werkruimten en -gegevenssets op compatibiliteitsniveau 1500 en hoger ondersteunen de openplatformconnectiviteit van clienttoepassingen en hulpprogramma's van Microsoft en van derden met behulp van een XMLA-eind punt.Power BI Premium workspaces and datasets at the 1500 and higher compatibility level support open-platform connectivity from Microsoft and third-party client applications and tools by using an XMLA endpoint.

Notitie

Deze functie bevindt zich in de preview-fase.This feature is in Preview. Functies in de preview-fase mogen niet worden gebruikt in een productieomgeving.Features in Preview should not be used in a production environment. Bepaalde functionaliteit, ondersteuning en documentatie is beperkt.Certain functionality, support, and documentation is limited. Raadpleeg de Microsoft Online Services-voorwaarden (OST) voor meer informatie.Refer to the Microsoft Online Services Terms (OST) for details.

Wat is een XMLA-eindpunt?What's an XMLA endpoint?

Power BI Premium maakt gebruik van het XMLA-protocol (XML for Analysis) voor communicatie tussen clienttoepassingen en de engine waarmee uw Power BI-werkruimten en -gegevenssets wordt beheerd.Power BI Premium uses the XML for Analysis (XMLA) protocol for communications between client applications and the engine that manages your Power BI workspaces and datasets. Deze communicatie verloopt via wat vaak wordt aangeduid als XMLA-eindpunten.These communications are through what are commonly referred to as XMLA endpoints. XMLA is hetzelfde communicatieprotocol dat wordt gebruikt door de Microsoft Analysis Services-engine, waarmee achter de schermen de semantische modellering, governance, levensduur en het gegevensbeheer van Power BI wordt uitgevoerd.XMLA is the same communication protocol used by the Microsoft Analysis Services engine, which under the hood, runs Power BI's semantic modeling, governance, lifecycle, and data management.

Standaard is alleen-lezen connectiviteit met het eindpunt ingeschakeld voor de workload van gegevenssets in een capaciteit.By default, read-only connectivity using the endpoint is enabled for the Datasets workload in a capacity. Met alleen-lezen bewerkingen kunnen toepassingen en hulpprogramma's voor gegevensvisualisatie query's uitvoeren op modelgegevens, metagegevens, gebeurtenissen en schema's van gegevenssets.With read-only, data visualization applications and tools can query dataset model data, metadata, events, and schema. Lees- en schrijfbewerkingen met het eindpunt kunnen worden geconfigureerd door aanvullende opties voor beheer, governance, geavanceerde semantische modellering, foutopsporing en controle van gegevenssets op te geven.Read-write operations using the endpoint can be enabled providing additional dataset management, governance, advanced semantic modeling, debugging, and monitoring. Als lezen/schrijven is ingeschakeld, hebben Power BI Premium-gegevenssets meer pariteit met hulpprogramma's en processen voor modellering van tabellen op ondernemingsniveau van Azure Analysis Services en SQL Server Analysis Services.With read-write enabled, Power BI Premium datasets have more parity with Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services enterprise grade tabular modeling tools and processes.

Notitie

Het is raadzaam om de moderne werkruimte-ervaring te gebruiken, met name wanneer u verbinding maakt met uw gegevenssets met behulp van het XMLA-eindpunt.It's recommended you use the modern workspace experience, especially when connecting to your datasets by using the XMLA endpoint. Bewerkingen zoals het maken of verwijderen van gegevenssets worden niet ondersteund in klassieke werkruimten.Operations such as creating or deleting datasets are not supported with classic workspaces. Zie Een upgrade uitvoeren van klassieke werkruimten in Power BI als u een upgrade wilt uitvoeren van de klassieke werkruimten naar de nieuwe werkruimte-ervaring.To upgrade classic workspaces to the modern experience, see Upgrade classic workspaces in Power BI.

Gegevensmodellering en beheerprogramma'sData modeling and management tools

Dit zijn enkele van de meestvoorkomende hulpprogramma's die worden gebruikt met Azure Analysis Services en SQL Server Analysis Services, en nu worden ondersteund door Power BI Premium-gegevenssets:These are some of the most common tools used with Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services, and now supported by Power BI Premium datasets:

Visual Studio met Analysis Services-projecten , ook wel bekend als SQL Server Data Tools, of kortweg SSDT, is een hulpprogramma voor het schrijven van tabellaire Analysis Services-modellen op bedrijfsniveau.Visual Studio with Analysis Services projects – Also known as SQL Server Data Tools, or simply SSDT, is an enterprise grade model authoring tool for Analysis Services tabular models. Extensies van Analysis Services-projecten worden ondersteund in alle versies van Visual Studio 2017 en hoger, waaronder de gratis Community-editie.Analysis Services projects extensions are supported on all Visual Studio 2017 and later editions, including the free Community edition. Extensie versie 2.9.6 of hoger is vereist om tabellaire modellen te implementeren in een Premium-werkruimte.Extension version 2.9.6 or higher is required to deploy tabular models to a Premium workspace. Voor implementatie in een Premium-werkruimte moet het compatibiliteitsniveau van het model 1500 of hoger zijn.When deploying to a Premium workspace, the model must be at the 1500 or higher compatibility level. XMLA lezen/schrijven is vereist voor de workload voor gegevenssets.XMLA read-write is required on the datasets workload. Zie Tools for Analysis Services (Hulpprogramma's voor Analysis Services) voor meer informatie.To learn more, see Tools for Analysis Services.

SQL Server Management Studio (SSMS)  : ondersteunt DAX-, MDX- en XMLA-query's.SQL Server Management Studio (SSMS) - Supports DAX, MDX, and XMLA queries. Voer specifieke vernieuwingsbewerkingen en scripts voor metagegevens van gegevenssets uit met behulp van de Tabular Model Scripting Language (TMSL, tabellaire modelscripttaal).Perform fine-grain refresh operations and scripting of dataset metadata by using the Tabular Model Scripting Language (TMSL). Voor het uitvoeren van querybewerkingen is alleen-lezen vereist.Read-only is required for query operations. Voor het uitvoeren van scripts voor metagegevens is lezen-schrijven vereist.Read-write is required for scripting metadata. SSMS-versie 18.4 of hoger is vereist.Requires SSMS version 18.4 or above. Klik  hier om SSMS te downloaden.Download here.

SQL Server Profiler : dit hulpprogramma, dat samen met SSMS wordt geïnstalleerd, voorziet in het bijhouden en opsporen van fouten in gegevenssetgebeurtenissen.SQL Server Profiler – Installed with SSMS, this tool provides tracing and debugging of dataset events. Hoewel Profiler officieel is afgeschaft voor SQL Server, wordt het nog steeds opgenomen in SSMS en ondersteund voor Analysis Services en Power BI Premium.While officially deprecated for SQL Server, Profiler continues to be included in SSMS and remains supported for Analysis Services and Power BI Premium. XMLA alleen-lezen is vereist.XMLA read-only is required. Zie  SQL Server Profiler voor Analysis Services (Engelstalig) voor meer informatie.To learn more, see SQL Server Profiler for Analysis Services.

Implementatiewizard van Analysis Services : dit hulpprogramma, dat wordt geïnstalleerd met SSMS, voorziet in de implementatie van in Visual Studio geschreven projecten met tabellaire modellen in Analysis Services- en Power BI Premium-werkruimten.Analysis Services Deployment Wizard – Installed with SSMS, this tool provides deployment of Visual Studio authored tabular model projects to Analysis Services and Power BI Premium workspaces. Het kan interactief worden uitgevoerd of automatisch via de opdrachtregel.It can be run interactively or from the command line for automation. XMLA lezen/schrijven is vereist.XMLA read-write is required. Zie de implementatiewizard van Analysis Services (Engelstalig) voor meer informatie.To learn more, see Analysis Services Deployment Wizard.

PowerShell-cmdlets : Analysis Services-cmdlets kunnen worden gebruikt voor het automatiseren van beheertaken voor gegevenssets, zoals vernieuwingsbewerkingen.PowerShell cmdlets – Analysis Services cmdlets can be used to automate dataset management tasks like refresh operations. XMLA lezen/schrijven is vereist.XMLA read-write is required. Versie 21.1.18221 of hoger van de PowerShell-module SqlServer is vereist.Version 21.1.18221 or higher of the SqlServer PowerShell module is required. Azure Analysis Services-cmdlets in de module Az.AnalysisServices worden niet ondersteund voor Power BI Premium.Azure Analysis Services cmdlets in the Az.AnalysisServices module are not supported for Power BI Premium. Zie Analysis Services PowerShell Reference (naslaginformatie over PowerShell voor Analysis Services) voor meer informatie.To learn more, see Analysis Services PowerShell Reference.

Power BI Report Builder : een hulpprogramma voor het maken van gepagineerde rapporten.Power BI Report Builder - A tool for authoring paginated reports. Maak een rapportdefinitie die aangeeft welke gegevens er moeten worden opgehaald, waar deze moeten worden opgehaald en hoe deze moeten worden weergegeven.Create a report definition that specifies what data to retrieve, where to get it, and how to display it. U kunt een voorbeeld van uw rapport bekijken in Report Builder en het rapport vervolgens publiceren naar de Power BI-service.You can preview your report in Report Builder and then publish your report to the Power BI service. XMLA alleen-lezen is vereist.XMLA read-only is required. Zie  Power BI Report Builder voor meer informatie.To learn more, see Power BI Report Builder.

Tabular Editor: een opensource-hulpprogramma voor het maken, onderhouden en beheren van tabellaire modellen met behulp van een eenvoudige intuïtieve editor.Tabular Editor - An open-source tool for creating, maintaining, and managing tabular models using an intuitive, lightweight editor. In een hiërarchische weergave worden alle objecten in het tabellaire model weergegeven.A hierarchical view shows all objects in your tabular model. Objecten zijn onderverdeeld in weergavemappen met ondersteuning voor meervoudige selectie en bewerking van eigenschappen en markering van DAX-syntaxis.Objects are organized by display folders with support for multi-select property editing and DAX syntax highlighting. Voor het uitvoeren van querybewerkingen is XMLA alleen-lezen vereist.XMLA read-only is required for query operations. Voor metagegevensbewerkingen is lezen/schrijven vereist.Read-write is required for metadata operations. Zie tabulareditor.github.io voor meer informatie.To learn more, see tabulareditor.github.io.

DAX Studio : een opensource-hulpprogramma voor creatie, diagnose, afstemming van prestaties en analyse met DAX.DAX Studio – An open-source tool for DAX authoring, diagnosis, performance tuning, and analysis. Het bevat onder meer functies voor bladeren door objecten, geïntegreerde tracering, uitsplitsing van uitvoerbewerkingen van query's met gedetailleerde statistieken en markering en opmaak van DAX-syntaxis.Features include object browsing, integrated tracing, query execution breakdowns with detailed statistics, DAX syntax highlighting and formatting. Voor het uitvoeren van querybewerkingen is XMLA alleen-lezen vereist.XMLA read-only is required for query operations. Zie  daxstudio.org voor meer informatie.To learn more, see daxstudio.org.

ALM Toolkit: een hulpprogramma voor het vergelijken van opensource-schema's voor Power BI-gegevenssets. Het wordt meestal gebruikt voor ALM-scenario's (Application Lifecycle Management).ALM Toolkit - An open-source schema compare tool for Power BI datasets, most often used for application lifecycle management (ALM) scenarios. Implementaties uitvoeren in omgevingen en historische gegevens van incrementele vernieuwingen bewaren.Perform deployment across environments and retain incremental refresh historical data. Metagegevensbestanden, vertakkingen en opslagplaatsen vergelijken en samenvoegen.Diff and merge metadata files, branches and repos. Algemene definities opnieuw gebruiken in gegevenssets.Reuse common definitions between datasets. Voor het uitvoeren van querybewerkingen is alleen-lezen vereist.Read-only is required for query operations. Voor metagegevensbewerkingen is lezen/schrijven vereist.Read-write is required for metadata operations. Zie  alm-toolkit.com voor meer informatie.To learn more, see alm-toolkit.com.

Microsoft Excel : Excel-draaitabellen worden vaak gebruikt voor het samenvatten, analyseren, verkennen en weergeven van overzichtsgegevens van Power BI-gegevenssets.Microsoft Excel – Excel PivotTables are one of the most common tools used to summarize, analyze, explore, and present summary data from Power BI datasets. Voor het uitvoeren van querybewerkingen is alleen-lezen vereist.Read-only is required for query operations. Klik-en-Klaar-versie van Office 16.0.11326.10000 of hoger is vereist.Click-to-Run version of Office 16.0.11326.10000 or higher is required.

Van derden : bevat toepassingen en hulpprogramma's voor het visualiseren van clientgegevens waarmee u verbinding kunt maken met, query's kunt uitvoeren in en gebruik kunt maken van gegevenssets in Power BI Premium.Third party - Includes client data visualization applications and tools that can connect to, query, and consume datasets in Power BI Premium. Voor de meeste hulpprogramma's zijn de meest recente versies van de MSOLAP-clientbibliotheken vereist, maar voor sommige kunt u ADOMD gebruiken.Most tools require the latest versions of MSOLAP client libraries, but some may use ADOMD. Het XMLA-eindpunt met het kenmerk alleen-lezen of lezen/schrijven is afhankelijk van de bewerkingen.Read-only or read-write XMLA Endpoint is dependent on the operations.

ClientbibliothekenClient libraries

Clienttoepassingen communiceren niet rechtstreeks met het XMLA-eindpunt.Client applications don't communicate directly with the XMLA endpoint. In plaats daarvan worden clientbibliotheken gebruikt als abstractielaag.Instead, they use client libraries as an abstraction layer. Dit zijn dezelfde clientbibliotheken die door toepassingen worden gebruikt om verbinding te maken met Azure Analysis Services en SQL Server Analysis Services.These are the same client libraries applications use to connect to Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services. Met Microsoft-toepassingen zoals Excel, SQL Server Management Studio (SSMS) en de extensies van Analysis Services-projecten voor Visual Studio worden alle drie clientbibliotheken geïnstalleerd en worden ze samen met de reguliere toepassings- en extensie-updates bijgewerkt.Microsoft applications like Excel, SQL Server Management Studio (SSMS), and Analysis Services projects extension for Visual Studio install all three client libraries and update them along with regular application and extension updates. Ontwikkelaars kunnen de clientbibliotheken ook gebruiken om aangepaste toepassingen te bouwen.Developers can also use the client libraries to build custom applications. In sommige gevallen, met name bij toepassingen en hulpprogramma's van derden, moet u mogelijk nieuwere versies van de clientbibliotheken installeren als deze niet samen met de toepassing worden geïnstalleerd.In some cases, particularly with third-party applications, if not installed with the application, it may be necessary to install newer versions of the client libraries. Clientbibliotheken worden maandelijks bijgewerkt.Client libraries are updated monthly. Zie  Clientbibliotheken om verbinding te maken met Analysis Services voor meer informatie.To learn more, see Client libraries for connecting to Analysis Services.

Ondersteunde schrijfbewerkingenSupported write operations

Metagegevens van de gegevensset worden weergegeven via de clientbibliotheken op basis van het tabellaire objectmodel (TOM) voor ontwikkelaars om aangepaste toepassingen te bouwen.Dataset metadata is exposed through the client libraries based on the Tabular Object Model (TOM) for developers to build custom applications. Hierdoor kunnen Visual Studio en hulpprogramma van de opensource-community, zoals Tabular Editor, aanvullende gegevensmodellerings- en implementatiemogelijkheden bieden die worden ondersteund door de Analysis Services-engine, maar nog niet in Power BI Desktop.This enables Visual Studio and open-source community tools like Tabular Editor to provide additional data modeling and deployment capabilities supported by the Analysis Services engine but not yet supported in Power BI Desktop. De aanvullende functionaliteit voor gegevensmodellering omvat onder meer:Additional data modeling functionality includes:

 • Berekeningsgroepen voor hergebruik van berekeningen en vereenvoudigd verbruik van complexe modellen.Calculation groups for calculation reusability and simplified consumption of complex models.

 • Vertalingen van metagegevens voor het ondersteunen van rapporten en gegevenssets in meerdere talen.Metadata translations to support multi-language reports and datasets.

 • Perspectieven voor het definiëren van specifieke weergaven van metagegevens van gegevenssets voor specifieke bedrijfsdomeinen.Perspectives to define focused, business-domain specific views of dataset metadata.

Beveiliging op objectniveau (OLS) wordt nog niet ondersteund in Power BI Premium-gegevenssets.Object level security (OLS) is not yet supported in Power BI Premium datasets.

Gegevenssets optimaliseren voor schrijfbewerkingenOptimize datasets for write operations

Wanneer u het XMLA-eindpunt gebruikt voor het beheren van gegevenssets met schrijfbewerkingen, is het raadzaam om de gegevensset voor grote modellen in te schakelen.When using the XMLA endpoint for dataset management with write operations, it's recommended you enable the dataset for large models. Dit vermindert de overhead van schrijfbewerkingen, waardoor ze aanzienlijk sneller kunnen worden.This reduces the overhead of write operations, which can make them considerably faster. Voor gegevenssets van meer dan 1 GB (na compressie) kan het verschil aanzienlijk zijn.For datasets over 1 GB in size (after compression), the difference can be significant. Zie Grote modellen in Power BI Premium voor meer informatie.To learn more, see Large models in Power BI Premium.

XMLA lezen/schrijven inschakelenEnable XMLA read-write

Standaard is voor een Premium-capaciteit de instelling voor de eigenschap XMLA-eindpunt ingeschakeld voor alleen-lezen.By default, a Premium capacity has the XMLA Endpoint property setting enabled for read-only. Dit betekent dat toepassingen alleen een gegevensset kunnen opvragen.This means applications can only query a dataset. Als u wilt dat toepassingen schrijfbewerkingen kunnen uitvoeren, moet de eigenschap XMLA-eindpunt worden geconfigureerd voor lezen/schrijven.For applications to perform write operations, the XMLA Endpoint property must be enabled for read-write. De instelling voor de eigenschap XMLA-eindpunt voor een capaciteit wordt geconfigureerd in de workload voor gegevenssets.The XMLA Endpoint property setting for a capacity is configured in the Datasets workload. De instelling voor het XMLA-eindpunt is van toepassing op alle werkruimten en gegevenssets die aan de capaciteit zijn toegewezen.The XMLA Endpoint setting applies to all workspaces and datasets assigned to the capacity.

Lezen/schrijven inschakelen voor een capaciteitTo enable read-write for a capacity

 1. Klik in de beheerportal op Instellingen voor capaciteit > Power BI Premium > naam van de capaciteit.In the Admin portal, click Capacity settings > Power BI Premium > capacity name.

 2. Vouw Workloads uit.Expand Workloads. Selecteer in de instelling XMLA-eindpunt de optie Lezen/schrijven.In the XMLA Endpoint setting, select Read Write.

  XMLA-eindpunt inschakelen

Verbinding maken met een Premium-werkruimteConnecting to a Premium workspace

Werkruimten die zijn toegewezen aan toegewezen capaciteiten hebben een verbindingsreeks in URL-indeling, zoals deze powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].Workspaces assigned to a dedicated capacity have a connection string in URL format like this, powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].

Toepassingen die verbinding maken met de werkruimte, gebruiken de URL alsof het een Analysis Services-servernaam is.Applications connecting to the workspace use the URL as it were an Analysis Services server name. Bijvoorbeeld powerbi://api.powerbi.com/v1.0/contoso.com/Sales Workspace.For example, powerbi://api.powerbi.com/v1.0/contoso.com/Sales Workspace.

Gebruikers met UPN's in dezelfde tenant (niet B2B) kunnen de naam van de tenant vervangen door myorg.Users with UPNs in the same tenant (not B2B) can replace the tenant name with myorg. Bijvoorbeeld  powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Sales Workspace.For example, powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Sales Workspace.

B2B-gebruikers moeten hun organisatie-UPN opgeven in de tenant naam.B2B users must specify their organization UPN in tenant name. Bijvoorbeeld  powerbi://api.powerbi.com/v1.0/fabrikam.com/Sales Workspace.For example, powerbi://api.powerbi.com/v1.0/fabrikam.com/Sales Workspace.

De verbindings-URL voor de werkruimte ophalenTo get the workspace connection URL

Ga in de werkruimte naar Instellingen > Premium > Werkruimteverbinding en klik op Kopiëren.In workspace Settings > Premium > Workspace Connection, click Copy.

Verbindingsreeks voor werkruimten

VerbindingsvereistenConnection requirements

Oorspronkelijke catalogusInitial catalog

Voor sommige hulpprogramma's, zoals SQL Server Profiler, moet u mogelijk een Oorspronkelijke catalogus opgeven.With some tools, such as SQL Server Profiler, you may need to specify an Initial Catalog. Geef een gegevensset (database) in uw werkruimte op.Specify a dataset (database) in your workspace. In het dialoogvenster Verbinding maken met server klikt u op Opties > Verbindingseigenschappen > Verbinding maken met database en voert u de naam van de gegevensset in.In the Connect to Server dialog, click Options > Connection Properties > Connect to database, enter the dataset name.

Dubbele werkruimtenamenDuplicate workspace names

Nieuwe werkruimten (gemaakt met behulp van de nieuwe werkruimte-ervaring) in Power BI worden gevalideerd om te voorkomen dat er bij het maken van nieuwe naamruimten of bij het wijzigen van namen van bestaande werkruimten dubbele namen ontstaan.New workspaces (created using the new workspace experience) in Power BI impose validation to disallow creation or renaming workspaces with duplicate names. Werkruimten die niet gemigreerd zijn, kunnen resulteren in dubbele namen.Workspaces that have not been migrated can result in duplicate names. Wanneer u verbinding maakt met een werkruimte met dezelfde naam als een andere werkruimte, krijgt u mogelijk de volgende fout:When connecting to a workspace with the same name as another workspace, you may get the following error:

Kan geen verbinding maken met powerbi://api.powerbi.com/v1.0/ [tenantnaam] / [werkruimtenaam].Cannot connect to powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].

U kunt deze fout omzeilen door naast de naam van de werkruimte de ObjectIDGuid op te geven, die u kunt kopiëren vanuit de objectID van de werkruimte in de URL.To work around this error, in addition to the workspace name, specify the ObjectIDGuid, which can be copied from the workspace objectID in the URL. De objectID toevoegen aan de verbindings-URL.Append the objectID to the connection URL. Bijvoorbeeld:For example,
'powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso-verkoop - 9d83d204-82a9-4b36-98f2-a40099093830''powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso Sales - 9d83d204-82a9-4b36-98f2-a40099093830'.

Dubbele naam van gegevenssetDuplicate dataset name

Bij het verbinden met een gegevensset met dezelfde naam als een andere gegevensset in dezelfde werkruimte moet u de GUID van de gegevensset toevoegen aan de naam van de gegevensset.When connecting to a dataset with the same name as another dataset in the same workspace, append the dataset guid to the dataset name. U kunt zowel de naam als GUID van de gegevensset ophalen wanneer u verbinding hebt met de werkruimte in SSMS.You can get both dataset name and guid when connected to the workspace in SSMS.

Vertraging in de gegevenssets die worden weergegevenDelay in datasets shown

Wanneer u verbinding maakt met een werkruimte, kan het enkele minuten duren alvorens wijzigingen vanwege nieuwe, verwijderde en hernoemde gegevenssets worden weergegeven.When connecting to a workspace, changes from new, deleted, and renamed datasets can take up to a few minutes to appear.

Niet-ondersteunde gegevenssetsUnsupported datasets

De volgende gegevenssets zijn niet toegankelijk via het XMLA-eindpunt.The following datasets are not accessible by the XMLA endpoint. Deze gegevenssets worden niet weergegeven onder de werkruimte in SSMS of in andere hulpprogramma's:These datasets will not appear under the workspace in SSMS or in other tools:

 • Gegevenssets op basis van een liveverbinding met een Azure Analysis Services- of SQL Server Analysis Services-model worden niet ondersteund.Datasets based on a live connection to an Azure Analysis Services or SQL Server Analysis Services model.
 • Gegevenssets op basis van een liveverbinding met een Power BI-gegevensset in een andere werkruimte.Datasets based on a live connection to a Power BI dataset in another workspace. Zie Introductie van gegevenssets in verschillende werkruimten voor meer informatie.To learn more, see Intro to datasets across workspaces.
 • Gegevenssets met pushgegevens met behulp van de REST-API.Datasets with Push data by using the REST API.
 • Gegevenssets op basis van Excel-werkmappen.Excel workbook datasets.

BeveiligingSecurity

Naast de eigenschap voor het XMLA-eindpunt waarvoor lezen/schrijven is ingeschakeld de capaciteitsbeheerder, moet ook de instelling Gegevens exporteren in de Power BI beheerportal, die tevens vereist is voor Analyseren in Excel, worden ingeschakeld op tenantniveau.In addition to the XMLA Endpoint property being enabled read-write by the capacity admin, the tenant-level Export data setting in the Power BI Admin Portal, also required for Analyze in Excel, must be enabled.

Gegevens exporteren inschakelen

Bij toegang via het XMLA-eindpunt wordt het ingestelde lidmaatschap van de beveiligingsgroep op het niveau van de werkruimte/app gerespecteerd.Access through the XMLA endpoint will honor security group membership set at the workspace/app level.

Werkruimte-inzenders en hoger hebben schrijftoegang tot de gegevensset en zijn daarom gelijk aan Analysis Services-databasebeheerders.Workspace contributors and above have write access to the dataset and are therefore equivalent to Analysis Services database admins. Ze kunnen nieuwe gegevenssets implementeren vanuit Visual Studio en TMSL-scripts uitvoeren in SSMS.They can deploy new datasets from Visual Studio and execute TMSL scripts in SSMS.

Bewerkingen waarvoor machtigingen als Analysis Services-serverbeheerder (in plaats van databasebeheerder) nodig zijn, zoals traceringen op serverniveau en gebruikersimitatie met behulp van de eigenschap EffectiveUserName van de verbindingsreeks worden op dit moment niet ondersteund in Power BI Premium.Operations that require Analysis Services server admin permissions (rather than database admin) such as server-level traces and user impersonation using the EffectiveUserName connection-string property are not supported in Power BI Premium at this time.

Andere gebruikers met de samenstellingsmachtiging voor een gegevensset, zijn gelijk aan Analysis Services-databaselezers.Other users who have Build permission on a dataset are equivalent to Analysis Services database readers. Zij kunnen verbinding maken met en bladeren in gegevenssets voor gegevensverbruik en -visualisatie.They can connect to and browse datasets for data consumption and visualization. Regels voor beveiliging op rijniveau (RLS) worden nageleefd en de metagegevens van de interne gegevensset worden niet weergeven.Row-level security (RLS) rules are honored and they cannot see internal dataset metadata.

ModelrollenModel roles

Door metagegevens van gegevenssets via het XMLA-eindpunt in te stellen, kunt u modelrollen van een gegevensset maken, wijzigen of verwijderen, en ook filters voor beveiliging op rijniveau (RLS) instellen.Dataset metadata through the XMLA endpoint can create, modify or delete model roles from a dataset, including setting row-level security (RLS) filters. Modelrollen in Power BI worden alleen gebruikt voor RLS.Model roles in Power BI are used only for RLS. Gebruik het Power BI-beveiligingsmodel om machtigingen te beheren buiten beveiliging op rijniveau.Use the Power BI security model to control permissions beyond RLS.

De volgende beperkingen zijn van toepassing bij het werken met gegevenssetrollen via het XMLA-eindpunt:The following limitations apply when working with dataset roles through the XMLA endpoint:

 • Tijdens de openbare preview-fase kunt u geen rollidmaatschap voor een gegevensset opgeven met behulp van het XMLA-eindpunt.During the public preview, you cannot specify role membership for a dataset by using the XMLA endpoint. Geef in plaats daarvan rolleden op de pagina Beveiliging op rijniveau op voor een gegevensset in de Power BI-service.Instead, specify role members on the Row-Level Security page for a dataset in the Power BI service.
 • De enige machtiging voor een rol die kan worden ingesteld voor Power BI-gegevenssets is de machtiging Lezen.The only permission for a role that can be set for Power BI datasets is the Read permission. Voor leestoegang via het XMLA-eindpunt is de samenstellingsmachtiging voor een gegevensset vereist, ongeacht de aanwezigheid van rollen voor gegevenssets.Build permission for a dataset is required for read access through the XMLA endpoint, regardless of the existence of dataset roles. Gebruik het Power BI-beveiligingsmodel om machtigingen te beheren buiten beveiliging op rijniveau.Use the Power BI security model to control permissions beyond RLS.
 • Regels voor beveiliging op objectniveau (OLS) worden momenteel niet ondersteund in Power BI.Object-level security (OLS) rules are not currently supported in Power BI.

Gegevensbronreferenties instellenSetting data-source credentials

Metagegevens die zijn opgegeven via het XMLA-eindpunt kunnen verbinding maken met gegevensbronnen, maar kunnen geen gegevensbronreferenties instellen.Metadata specified through the XMLA endpoint can create connections to data sources, but cannot set data-source credentials. In plaats daarvan kunnen referenties worden ingesteld op de pagina met instellingen voor de gegevensset in de Power BI-service.Instead, credentials can be set in the dataset settings page in the Power BI Service.

Service-principalsService principals

Azure Service-principals kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van bewerkingen zonder toezicht op resources en op serviceniveau.Azure service principals can be used to perform unattended resource and service level operations. Zie Taken voor Premium-werkruimten en -gegevenssets automatiseren met service-principals voor meer informatie.To learn more, see Automate Premium workspace and dataset tasks with service principals.

Modelprojecten implementeren vanuit Visual Studio (SSDT)Deploy model projects from Visual Studio (SSDT)

Het implementeren van een tabellair modelproject in Visual Studio naar een Power BI Premium-werkruimte gaat vrijwel hetzelfde als het implementeren naar een Azure Analysis Services- of SQL Server Analysis Services-server.Deploying a tabular model project in Visual Studio to a Power BI Premium workspace is much the same as deploying to an Azure or SQL Server Analysis Services server. Het enige verschil zit hem in de eigenschap voor de implementatieserver die wordt opgegeven voor het project en in hoe gegevensbronreferenties worden opgegeven, zodat gegevens door verwerkingsprocessen uit gegevensbronnen kunnen worden geïmporteerd in de nieuwe gegevensset in de werkruimte.The only differences are in the Deployment Server property specified for the project, and how data source credentials are specified so processing operations can import data from data sources into the new dataset on the workspace.

Belangrijk

Tijdens de openbare preview-fase kunnen geen rollidmaatschappen worden opgegeven met hulpprogramma's die gebruikmaken van het XMLA-eindpunt.During public preview, role memberships cannot be specified by tools using the XMLA endpoint. Als uw modelproject niet kan worden geïmplementeerd, moet u ervoor zorgen dat u er geen gebruikers zijn opgegeven in een van de rollen.If your model project fails to deploy, make sure there are no users specified in any roles. Als het model met succes is geïmplementeerd, geeft u gebruikers voor gegevenssetrollen op in de Power BI-service.After the model has successfully deployed, specify users for dataset roles in the Power BI service. Zie Modelrollen eerder in dit artikel voor meer informatie.To learn more, see Model roles earlier in this article.

Als u een tabellair modelproject wilt implementeren dat is gemaakt in Visual Studio, moet u eerst de URL voor de werkruimteverbinding instellen in de projecteigenschap Implementatieserver.To deploy a tabular model project authored in Visual Studio, you must first set the workspace connection URL in the project Deployment Server property. Ga in Visual Studio naar Solution Explorer en klik met de rechtermuisknop op het project en selecteer Eigenschappen.In Visual Studio, in Solution Explorer, right-click the project > Properties. Plak de URL voor de werkruimteverbinding in de eigenschap Server.In the Server property, paste the workspace connection URL.

Implementatie-eigenschap

Wanneer de eigenschap voor de implementatieserver is opgegeven, kan het project vervolgens worden geïmplementeerd.When the Deployment Server property has been specified, the project can then be deployed.

Bij de eerste implementatie, wordt er een gegevensset in de werkruimte gemaakt met behulp van metagegevens uit het bestand model.bim.When deployed the first time, a dataset is created in the workspace by using metadata from the model.bim. Als onderdeel van de implementatiebewerking, nadat de gegevensset in de werkruimte is gemaakt op basis van de metagegevens van het model, zal de verwerking voor het laden van gegevens in de gegevensset uit gegevensbronnen mislukken.As part of the deployment operation, after the dataset has been created in the workspace from model metadata, processing to load data into the dataset from data sources will fail.

De verwerking mislukt omdat er - in tegenstelling tot een implementatie naar een instantie van een Azure- of SQL-analyseserver, waarbij de referenties van de gegevensbron worden gevraagd als onderdeel van de implementatiebewerking - bij een implementatie naar een Premium-werkruimte geen gegevensbronreferenties kunnen worden opgegeven.Processing fails because unlike when deploying to an Azure or SQL Server Analysis Server instance, where data source credentials are prompted for as part of the deployment operation, when deploying to a Premium workspace data source credentials cannot be specified as part of the deployment operation. In plaats hiervan geeft u, nadat de metagegevens zijn geïmplementeerd en de gegevensset is gemaakt, gegevensbronreferenties op in de Power BI-service in de instellingen voor de gegevensset.Instead, after metadata deployment has succeeded and the dataset has been created, data source credentials are then specified in the Power BI Service in dataset settings. Klik in de werkruimte op Gegevenssets > Instellingen > Gegevensbronreferenties > Referenties bewerken.In the workspace, click Datasets > Settings > Data source credentials > Edit credentials.

Gegevensbronreferenties

Wanneer u de gegevensbronreferenties hebt opgegeven, kunt u de gegevensset in de Power BI-service vernieuwen, het vernieuwingsschema configureren, of het (vernieuwings)proces verwerken vanuit SQL Server Management Studio om gegevens in de gegevensset te laden.When data source credentials are specified, you can then refresh the dataset in the Power BI service, configure schedule refresh, or process (refresh) from SQL Server Management Studio to load data into the dataset.

De implementatie-eigenschap Verwerkingsoptie, die is opgegeven in het project in Visual Studio, wordt gerespecteerd.The deployment Processing Option property specified in the project in Visual Studio is observed. Maar als voor een gegevensbron nog geen referenties zijn opgegeven in de Power BI-service, zal de verwerking mislukken, zelfs wanneer de implementatie van metagegevens met succes is voltooid.However, if a data source has not yet had credentials specified in the Power BI service, even if the metadata deployment succeeds, processing will fail. U kunt de eigenschap instellen op Niet verwerken, zodat er geen poging wordt gedaan om deze te verwerken tijdens de implementatie. Maar wellicht wilt u de eigenschap later weer instellen op Standaard omdat de verwerking wel zal slagen als de gegevensbronreferenties eenmaal zijn opgegeven in de gegevensbroninstellingen voor de nieuwe gegevensset.You can set the property to Do Not Process, preventing an attempt to process as part of the deployment, but you might want to set the property back to Default because once the data source credentials are specified in the data source settings for the new dataset, processing as part of subsequent deployment operations will then succeed.

Verbinden met SSMSConnect with SSMS

Verbinding maken met een werkruimte met behulp van SSMS gaat net zoals verbinding maken met een Azure- of SQL Server Analysis Services-server.Using SSMS to connect to a workspace is just like connecting to an Azure or SQL Server Analysis Services server. Het enige verschil is dat u de werkruimte-URL in de servernaam opgeeft, en u Active Directory - Universeel met MFA voor de verificatie moet gebruiken.The only difference is you specify the workspace URL in server name, and you must use Active Directory - Universal with MFA authentication.

Verbinding met een werkruimte maken met behulp van SSMSConnect to a workspace by using SSMS

 1. Klik in SQL Server Management Studio op Verbinding maken > Verbinding maken met de server.In SQL Server Management Studio, click Connect > Connect to Server.

 2. Selecteer Analysis Services als servertype.In Server Type, select Analysis Services. Geef in Servernaam de URL van de werkruimte op.In Server name, enter the workspace URL. Selecteer bij Verificatie Active Directory - Universeel met MFA en geef vervolgens in Gebruikersnaam de gebruikers-id van uw organisatie op.In Authentication, select Active Directory - Universal with MFA, and then in User name, enter your organizational user ID.

  Verbinding met de server maken in SSMS

Wanneer de verbinding is gemaakt, wordt de werkruimte weergegeven als een Analysis Services-server en worden gegevenssets in de werkruimte weergegeven als databases.When connected, the workspace is shown as an Analysis Services server, and datasets in the workspace are shown as databases.

SSMS

Zie Create Analysis Services scripts en Tabular Model Scripting Language (TMSL) voor meer informatie over het uitvoeren van scripts voor metagegevens met behulp van SSMS.To learn more about using SSMS to script metadata, see Create Analysis Services scripts and Tabular Model Scripting Language (TMSL).

Gegevensset vernieuwenDataset refresh

Het XMLA-eindpunt biedt uitgebreide mogelijkheden voor vernieuwing met SSMS, automatisering met PowerShell, Azure Automation en Azure Functions met TOM.The XMLA endpoint enables a wide range of scenarios for fine-grain refresh capabilities using SSMS, automation with PowerShell, Azure Automation, and Azure Functions using TOM. U kunt bijvoorbeeld bepaalde historische partities met incrementele vernieuwing vernieuwen zonder alle historische gegevens opnieuw te hoeven laden.You can, for example, refresh certain incremental refresh historical partitions without having to reload all historical data.

In tegenstelling tot het configureren van vernieuwingen in de Power BI-service, is het aantal vernieuwingen via het XMLA-eindpunt niet beperkt tot 48 vernieuwingen per dag en wordt de time-out voor geplande vernieuwingen niet opgelegd.Unlike configuring refresh in the Power BI service, refresh operations through the XMLA endpoint are not limited to 48 refreshes per day, and the scheduled refresh timeout is not imposed.

Dynamische beheerweergaven (DMV's)Dynamic Management Views (DMV)

Analysis Services-DMV's bieden inzicht in de metagegevens, de herkomst en het resourcegebruik van gegevenssets.Analysis Services DMVs provide visibility of dataset metadata, lineage, and resource usage. DMV's die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van query's in Power BI via het XMLA-eind punt, zijn beperkt tot, ten hoogste, die waarvoor databasebeheerdersmachtigingen vereist zijn.DMVs available for querying in Power BI through the XMLA endpoint are limited to, at most, those that require database-admin permissions. Sommige DMV's zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk omdat daarvoor beheerdersmachtigingen voor de Analysis Services-server nodig zijn.Some DMVs for example are not accessible because they require Analysis Services server-admin permissions.

In Power BI Desktop gemaakte gegevenssetsPower BI Desktop authored datasets

Verbeterde metagegevensEnhanced metadata

Voor XMLA-schrijfbewerkingen op gegevenssets die zijn gemaakt in Power BI Desktop en gepubliceerd naar een Premium-werkruimte, moeten verbeterde metagegevens zijn ingeschakeld.XMLA write operations on datasets authored in Power BI Desktop and published to a Premium workspace require enhanced metadata is enabled. Zie Verbeterde metagegevens van gegevensset voor meer informatie.To learn more, see Enhanced dataset metadata.

Waarschuwing

Op dit moment kan een schrijfbewerking op een gegevensset die in Power BI Desktop is gemaakt, niet terug worden gedownload als een PBIX-bestand.At this time, a write operation on a dataset authored in Power BI Desktop will prevent it from being downloaded back as a PBIX file. Zorg ervoor dat u het oorspronkelijke PBIX-bestand bewaart.Be sure to retain your original PBIX file.

GegevensbrondeclaratieData-source declaration

Wanneer u verbinding maakt met gegevensbronnen en query's op gegevens uitvoert, maakt Power BI Desktop gebruik van Power Query M-expressies als inline gegevensbrondeclaraties.When connecting to data sources and querying data, Power BI Desktop uses Power Query M expressions as inline data source declarations. Inline Power Query M-gegevensbrondeclaratie wordt wel ondersteund in Power BI Premium-werkruimten, maar niet in Azure Analysis Services of SQL Server Analysis Services.While supported in Power BI Premium workspaces, Power Query M inline data-source declaration is not supported by Azure Analysis Services or SQL Server Analysis Services. In plaats daarvan worden metagegevens in Analysis Services-hulpprogramma's voor gegevensmodellering gemaakt met behulp van gestructureerde en/of provider-gegevensbrondeclaraties.Instead, Analysis Services data modeling tools like Visual Studio create metadata using structured and/or provider data source declarations. Met het XML-eindpunt in Power BI Premium worden ook gestructureerde en provider-gegevensbronnen ondersteund, maar niet als onderdeel van inline Power Query M-gegevensbrondeclaraties in Power BI Desktop-modellen.With the XMLA endpoint, Power BI Premium also supports structured and provider data sources, but not as part of Power Query M inline data source declarations in Power BI Desktop models. Zie Inzicht in providers voor meer informatie.To learn more, see Understanding providers.

Power BI Desktop in de LiveConnect-modusPower BI Desktop in live connect mode

Power BI Desktop kan verbinding maken met een Power BI Premium-gegevensset via een liveverbinding.Power BI Desktop can connect to a Power BI Premium dataset using a live connection. Wanneer u een liveverbinding gebruikt, hoeft u de gegevens niet lokaal te repliceren, waardoor gebruikers eenvoudiger semantische modellen kunnen gebruiken.When using a live connection, data doesn't need to be replicated locally, making it easier for users to consume semantic models. Er zijn twee manieren waarop gebruikers verbinding kunnen maken:There are two ways users can connect:

Door Power BI-gegevenssets te selecteren en vervolgens een gegevensset te selecteren voor het maken van een rapport.By selecting Power BI datasets, and then selecting a dataset to create a report. Dit is de aanbevolen manier voor gebruikers om live verbinding te maken met gegevenssets.This is the recommended way for users to connect live to datasets. Deze methode biedt een betere detectie-ervaring, aangezien hiermee het goedkeuringsniveau van gegevenssets wordt weergegeven.This method provides an improved discover experience showing the endorsement level of datasets. Gebruikers hoeven geen URL's van werkruimten op te zoeken en aan te houden.Users don't need to find and keep track of workspace URLs. Als u een gegevensset wilt zoeken, hoeven gebruikers alleen de naam van de gegevensset in te typen of te schuiven om de gegevensset te vinden die ze zoeken.To find a dataset, users simply type in the dataset name or scroll to find the dataset they're looking for.

Live verbinding maken met een gegevensset

De andere manier waarop gebruikers verbinding kunnen maken, is door via Gegevens ophalen > Analysis Services de naam van een Power BI Premium-werkruimte als URL op te geven, Live verbinding maken te selecteren en vervolgens in Navigator een gegevensset selecteren.The other way users can connect is by using Get Data > Analysis Services, specify a Power BI Premium workspace name as a URL, select Connect live, and then in Navigator, select a dataset . In dit geval gebruikt Power BI Desktop het XMLA-eindpunt om live verbinding te maken met de gegevensset, alsof het een Analysis Services-gegevensmodel is.In this case, Power BI Desktop uses the XMLA endpoint to connect live to the dataset as though it were an Analysis Services data model.

Live verbinding maken met een Analysis Services-gegevensset

Organisaties die bestaande rapporten hebben met een live verbinding met Analysis Services-gegevensmodellen en deze willen migreren naar Power BI Premium-gegevenssets, hoeven alleen de URL van de servernaam te wijzigen in Gegevens transformeren > Gegevensbroninstellingen.Organizations that have existing reports connected live to Analysis Services data models intending to migrate to Power BI premium datasets only have to change the server name URL in Transform data > Data source settings.

Notitie

Wanneer u tijdens de openbare voorbeeldweergave van XMLA lezen/schrijven via Power BI Desktop verbinding maakt met een Power BI Premium-gegevensset met behulp van Gegevens ophalen > Analysis Services en door de selectie van de optie Liveverbinding maken, is er nog geen ondersteuning voor het publiceren van een rapport in de Power BI-service.During XMLA read-write public preview, when using Power BI Desktop to connect to a Power BI Premium dataset by using Get Data > Analysis Services, and selecting the Connect live option, publishing a report to the Power BI service is not yet supported.

AuditlogboekenAudit logs

Wanneer toepassingen verbinding maken met een werkruimte, wordt de toegang via XMLA-eindpunten geregistreerd in de Power BI-auditlogboeken bij de volgende bewerkingen:When applications connect to a workspace, access through XMLA endpoints is logged in the Power BI audit logs with the following operations:

Beschrijvende naam van bewerkingOperation friendly name Naam van bewerkingOperation name
Verbonden met Power BI-gegevensset vanuit een externe toepassingConnected to Power BI dataset from an external application ConnectFromExternalApplicationConnectFromExternalApplication
Vernieuwing van Power BI-gegevensset aangevraagd vanuit een externe toepassingRequested Power BI dataset refresh from an external application RefreshDatasetFromExternalApplicationRefreshDatasetFromExternalApplication
Power BI-gegevensset gemaakt vanuit een externe toepassingCreated Power BI dataset from an external application CreateDatasetFromExternalApplicationCreateDatasetFromExternalApplication
Power BI-gegevensset bewerkt vanuit een externe toepassingEdited Power BI dataset from an external application EditDatasetFromExternalApplicationEditDatasetFromExternalApplication
Power BI-gegevensset verwijderd vanuit een externe toepassingDeleted Power BI dataset from an external application DeleteDatasetFromExternalApplicationDeleteDatasetFromExternalApplication

Zie  Power BI controleren voor meer informatie.To learn more, see Auditing Power BI.

Zie ookSee also

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community