Werk organiseren in de nieuwe werkruimten in Power BIOrganize work in the new workspaces in Power BI

Werkruimten zijn plekken waar u met collega’s kunt samenwerken om verzamelingen dashboards, rapporten, gegevenssets en gepagineerde rapporten te maken.Workspaces are places to collaborate with colleagues to create collections of dashboards, reports, datasets, and paginated reports. De nieuwe werkruimte-ervaring helpt om de toegang tot inhoud beter te beheren.The new workspace experience helps you better manage access to content. Dit artikel beschrijft de nieuwe werkruimten, en hoe deze verschillen van de klassieke werkruimten.This article describes the new workspaces, and how they differ from the classic workspaces. Net als de klassieke werkruimten gebruikt u de nieuwe werkruimten ook om apps te maken en distribueren.As with classic workspaces, you still use them to create and distribute apps.

Klaar om een nieuwe werkruimte te maken?Ready to create a new workspace? Lees Werkruimten maken (nieuwe werkruimte-ervaring).Read Create a new workspace experience.

Nieuwe werkruimte-ervaring voor Power BI

Nieuwe werkruimten kunnen naast bestaande klassieke werkruimten worden gebruikt.New, upgraded workspaces can coexist side by side with existing classic workspaces. De nieuwe werkruimte-ervaring is het standaardtype werkruimte.The new workspace experience is the default workspace type. Zo nodig kunt u nog steeds klassieke werkruimten op basis van Microsoft 365-groepen maken en gebruiken.You can still create and use classic workspaces based on Microsoft 365 groups, if you need to. Klaar om uw klassieke werkruimte te migreren?Ready to migrate your classic workspace? Zie Een upgrade uitvoeren van de klassieke werkruimten naar de nieuwe werkruimten in Power BI voor meer informatie.See Upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI for details.

Verschillen tussen nieuwe en klassieke werkruimtenNew and classic workspace differences

Voor de nieuwe werkruimten hebben wij enkele functies opnieuw ontworpen.With the new workspaces, we've redesigned some features. Dit zijn de belangrijkste verschillen.Here are the main differences.

 • Wanneer u de nieuwe werkruimten maakt, worden er geen Microsoft 365-groepen gemaakt, zoals bij klassieke werkruimten.Creating the new workspaces doesn't create Microsoft 365 groups like classic workspaces do. Alle nieuwe werkruimtebeheer vindt plaats in Power BI, niet in Office 365.All the new workspace administration is in Power BI, not in Office 365. Desgewenst kunt u doorgaan met het beheren van de gebruikerstoegang tot inhoud via Microsoft 365-groepen.You can still manage user access to content through Microsoft 365 groups, if you want. Hiertoe hoeft u slechts een Microsoft 365-groep toe te voegen aan de toegangslijst voor de werkruimte.You just add a Microsoft 365 group in the workspace access list.
 • Meer gedetailleerde werkruimterollen gebruiken voor flexibeler beheer van machtigingen in de nieuwe werkruimtes.Use more granular workspace roles for more flexible permissions management in the new workspaces. In klassieke werkruimten kunt u alleen individuen toevoegen aan de lijsten met leden en beheerders.In classic workspaces, you can add only individuals to the members and admin lists.
 • Gebruikersgroepen toewijzen aan werkruimterollen: In de nieuwe werkruimten kunt u meerdere Active Directory-beveiligingsgroepen, distributielijsten of Microsoft 365-groepen toevoegen aan deze rollen om het beheer van gebruikers eenvoudiger te maken.Assign user groups to workspace roles: In the new workspaces, you can add multiple Active Directory security groups, distribution lists, or Microsoft 365 groups to these roles, for easier user management.
 • Lijst met contactpersonen: In de nieuwe werkruimten kunt u opgeven wie er meldingen over werkruimteactiviteiten ontvangt.Contact list: In the new workspaces, you can specify who receives notification about workspace activity.
 • Sjabloon-apps maken: U kunt in de nieuwe werkruimten alleen sjabloon-apps maken.Create template apps: You can only create template apps in the new workspaces. Sjabloon-apps zijn apps die u kunt distribueren naar klanten buiten uw organisatie.Template apps are apps that you can distribute to customers outside of your organization. Deze klanten kunnen vervolgens uw sjabloon-app gebruiken om verbinding te maken met hun eigen gegevens.Those customers can then connect to their own data with your template app. Meer informatie over sjabloon-apps.Read more about template apps.
 • Gegevenssets delen: Als u een gegevensset buiten een specifieke werkruimte wilt delen, moet u het rapport met de gegevensset in een van de nieuwe werkruimten opslaan.Share datasets: To share a dataset outside a specific workspace, you need to save the report that contains the dataset to one of the new workspaces. U kunt geen gegevenssets delen vanuit klassieke werkruimten.You can't share datasets from classic workspaces. Meer informatie over gedeelde gegevenssets.Read more about shared datasets.
 • Organisatie-inhoudspakketten: U kunt organisatie-inhoudspakketten maken en gebruiken in klassieke werkruimten.Organizational content packs: You create and consume organizational content packs in classic workspaces. U kunt ze niet in de nieuwe werkruimten maken of gebruiken.You can't create or consume them in the new workspaces. Apps en sjabloon-apps vervangen organisatie-inhoudspakketten in de nieuwe werkruimten.Apps and template apps replace organizational content packs in the new workspaces.

In dit artikel vindt u meer informatie over deze functies.This article explains these features in more detail.

Notitie

In Power BI worden nog steeds alle Microsoft 365-groepen weergegeven waarvan u lid bent.Power BI continues to list all Microsoft 365 groups that you're a member of. Hiermee wordt voorkomen dat bestaande werkstromen moeten worden gewijzigd.This avoids changing existing workflows.

Functies die anders werkenFeatures that work differently

In de nieuwe werkruimten werken sommige functies anders.In the new workspaces, some features work differently. Deze verschillen zijn opzettelijk aangebracht, op basis van de feedback die we van klanten hebben ontvangen.These differences are intentional, based on feedback we've received from customers. Hierdoor kunnen gebruikers flexibeler samenwerken in werkruimten.They enable a more flexible approach to collaboration in workspaces.

 • Afdwingen van licenties: Bij het publiceren van rapporten naar een nieuwe werkruimte-ervaring worden bestaande licentieregels afgedwongen.Licensing enforcement: Publishing reports to a new workspace experience enforces existing licensing rules. Gebruikers die in nieuwe werkruimten samenwerken of inhoud delen met andere gebruikers in de Power BI-service hebben een Power BI Pro-licentie nodig.Users collaborating in new workspaces or sharing content to others in the Power BI service need a Power BI Pro license. Gebruikers zonder een Pro-licentie zien de fout 'Alleen gebruikers met Power BI Pro-licenties kunnen publiceren naar deze werkruimte'.Users without a Pro license see the error "Only users with Power BI Pro licenses can publish to this workspace."
 • Instelling 'Leden kunnen opnieuw delen' : De rol Inzender in de nieuwe werkruimten vervangt de instelling 'Leden kunnen opnieuw delen' in de klassieke werkruimten.'Members can reshare' setting: The Contributor role in the new workspaces replaces the 'Members can reshare' setting in the classic workspaces.
 • Alleen-lezen werkruimten: De rol van kijker in de nieuwe werkruimten vervangt de alleen-lezentoegang tot een klassieke werkruimte die aan gebruikers werd verleend.Read-only workspaces: The Viewer role in the new workspaces replaces granting users read-only access to a classic workspace. Met de rol Kijker wordt vergelijkbare alleen-lezentoegang tot de inhoud in de nieuwe werkruimten toegestaan.The Viewer role allows similar read-only access to the content in the new workspaces.
 • Gebruikers zonder een Pro-licentie hebben toegang tot een nieuwe werkruimte als deze over een Power BI Premium-capaciteit beschikt, maar alleen als ze de rol van Kijker hebben.Users without a Pro license can access a new workspace if the workspace is in a Power BI Premium capacity, but only if they have the Viewer role.
 • Gebruikers toestaan gegevens te exporteren: Zelfs gebruikers met de rol Kijker in de nieuwe werkruimte kunnen gegevens exporteren als ze de samenstellingsmachtiging hebben voor de gegevenssets in die werkruimte.Allow users to export data: Even users with the Viewer role in the new workspace can export data if they have Build permission on the datasets in that workspace. Meer informatie over Samenstellingsmachtiging voor gegevenssets.Read more about Build permission for datasets.
 • Geen knop Werkruimte verlaten in de nieuwe werkruimten.No Leave workspace button in the new workspaces.

Lijst met contactpersonen van werkruimteWorkspace contact list

De nieuwe functie Lijst met contactpersonen maakt het mogelijk om op te geven welke gebruikers meldingen moeten ontvangen over problemen die optreden in de nieuwe werkruimten.The new Contact list feature allows you to specify which users receive notification about issues occurring in the new workspaces. De standaardinstelling is dat elke gebruiker of groep die is ingesteld als een beheerder van de nieuwe werkruimte, een melding krijgt.By default, any user or group specified as a workspace admin in the new workspace is notified. U kunt gebruikers aan die lijst toevoegen.You can add to that list. Gebruikers of groepen in de lijsten met contactpersonen worden ook weergegeven in de gebruikersinterface (UI) van de nieuwe werkruimten, zodat eindgebruikers van de werkruimte weten met wie ze contact kunnen opnemen.Users or groups in the contact list are also listed in the user interface (UI) of the new workspaces, so workspace end-users know whom to contact.

Meer informatie over het maken van de lijst met contactpersonen in de werkruimte.Read about how to create the workspace contact list.

Werkruimte op OneDriveWorkspace OneDrive

Zoals gezegd maakt Power BI achter de schermen geen Microsoft 365-groep aan wanneer u een van de nieuwe werkruimten maakt.As we've stated, Power BI doesn't create a Microsoft 365 group behind the scenes when you create one of the new workspaces. Het kan echter handig zijn om een OneDrive te koppelen aan de nieuwe werkruimte.Still, you might find it useful to have a OneDrive associated with the new workspace. Met de functie Werkruimte op OneDrive in de nieuwe werkruimten kunt u een Microsoft 365-groep configureren waarvan de bestandsopslag uit de SharePoint-documentbibliotheek beschikbaar is voor werkruimtegebruikers.With the Workspace OneDrive feature in the new workspaces, you can configure a Microsoft 365 group whose SharePoint Document Library file storage is available to workspace users. U maakt de groep buiten Power BI.You create the group outside of Power BI.

Power BI synchroniseert niet tussen Microsoft 365-groepslidmaatschap en -machtigingen voor gebruikers of groepen met toegang tot de nieuwe werkruimte.Power BI doesn't synchronize between Microsoft 365 group membership and permissions for users or groups with access to the new workspace. U kunt ze synchroniseren: Beheer werkruimtetoegang via dezelfde Microsoft 365-groep waarvan u de bestandsopslag configureert in deze instelling.You can synchronize them: Manage workspace access through the same Microsoft 365 group whose file storage you configure in this setting.

Meer informatie over het instellen van de werkruimte op OneDrive.Read about how to set the workspace OneDrive.

Rollen in de nieuwe werkruimtenRoles in the new workspaces

U kunt met rollen bepalen wie wat kan doen in de nieuwe werkruimtes, zodat teams kunnen samenwerken.Roles let you manage who can do what in the new workspaces, so teams can collaborate. U kunt met nieuwe werkruimten rollen toewijzen aan personen en aan gebruikersgroepen: beveiligingsgroepen, Microsoft 365-groepen en distributielijsten.New workspaces allow you to assign roles to individuals, and to user groups: security groups, Microsoft 365 groups, and distribution lists.

Als u toegang wilt verlenen tot een nieuwe werkruimte, kent u aan gebruikersgroepen of individuele gebruikers een van de werkruimterollen toe: Beheerder, Lid, Inzender of Kijker.To grant access to a new workspace, assign those user groups or individuals to one of the workspace roles: Admin, Member, Contributor, or Viewer. Iedereen in een gebruikersgroep krijgt de rol die u hebt toegewezen.Everyone in a user group gets the role you've assigned. Als iemand deel uitmaakt van meerdere gebruikersgroepen, krijgt hij of zij het hoogste machtigingsniveau dat aan de toegewezen rollen is toegekend.If someone is in several user groups, they get the highest level of permission provided by the roles they're assigned. Als u gebruikersgroepen nest, zijn alle ingesloten gebruikers gemachtigd.If you nest user groups, all the contained users have permission. Al deze mogelijkheden, met uitzondering van bekijken en ermee werken, vereisen een Power BI Pro-licentie.All of these capabilities, except viewing and interacting, require a Power BI Pro license. Lees in dit artikel meer over licentieverlening.Read more about licensing in this article.

MogelijkheidCapability BeheerderAdmin LidMember InzenderContributor LezerViewer
De werkruimte bijwerken en verwijderen.Update and delete the workspace. Ja, vinkje
Personen, met inbegrip van andere beheerders, toevoegen/verwijderen.Add/remove people, including other admins. Ja, vinkje
Toestaan dat Inzenders de app voor de werkruimte bijwerkenAllow Contributors to update the app for the workspace Ja, vinkje
Leden of anderen met minder machtigingen toevoegen.Add members or others with lower permissions. Ja, vinkje Ja, vinkje
Machtigingen voor een app publiceren en wijzigenPublish and change permissions for an app Ja, vinkje Ja, vinkje
Een app bijwerken.Update an app. Ja, vinkje Ja, vinkje Indien toegestaan 1If allowed 1
Een item of een app delen.2Share an item or share an app.2 Ja, vinkje Ja, vinkje
Anderen toestaan items opnieuw te delen.2Allow others to reshare items.2 Ja, vinkje Ja, vinkje
Apps op de startpagina van collega's weergevenFeature apps on colleagues' Home Ja, vinkje Ja, vinkje
Dashboards en rapporten weergeven op de startpagina van collega'sFeature dashboards and reports on colleagues' Home Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
Inhoud in de werkruimte maken, bewerken en verwijderen.Create, edit, and delete content in the workspace. Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
Rapporten publiceren naar de werkruimte, inhoud verwijderen.Publish reports to the workspace, delete content. Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
Een rapport in een andere werkruimte maken op basis van een gegevensset in deze werkruimte.2Create a report in another workspace based on a dataset in this workspace.2 Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
Een rapport kopiëren.3Copy a report.3 Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
De vernieuwing van gegevens plannen via de on-premises gateway.4Schedule data refreshes via the on-premises gateway.4 Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
Verbindingsinstellingen voor de gateway wijzigen.4Modify gateway connection settings.4 Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
Een item bekijken en ermee werken.5View and interact with an item.5 Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje
Gegevens lezen die zijn opgeslagen in gegevensstromen in de werkruimteRead data stored in workspace dataflows Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje Ja, vinkje

1 Inzenders kunnen de app bijwerken die is gekoppeld aan de werkruimte als de werkruimtebeheerder deze machtiging aan hen delegeert.1 Contributors can update the app associated with the workspace, if the workspace Admin delegates this permission to them. Ze kunnen echter geen nieuwe app publiceren of wijzigen wie er toestemming voor heeft.However, they can't publish a new app or change who has permission to it.

2 Inzenders en kijkers kunnen ook items in een werkruimte delen als ze machtigingen voor opnieuw delen hebben.2 Contributors and Viewers can also share items in a workspace if they have Reshare permissions.

3 Als u een rapport wilt kopiëren en een rapport wilt maken in een andere werkruimte op basis van een gegevensset in deze werkruimte, hebt u een machtiging nodig voor het maken van de gegevensset.3 To copy a report, and to create a report in another workspace based on a dataset in this workspace, you need Build permission for the dataset. Voor gegevenssets in deze werkruimte hebben de personen met de rollen Beheerder, Lid en Inzender automatisch een Samenstellingsmachtiging via hun werkruimterol.For datasets in this workspace, the people with Admin, Member, and Contributor roles automatically have Build permission through their workspace role.

4 Houd er rekening mee dat u ook machtigingen nodig hebt voor de gateway.4 Keep in mind that you also need permissions on the gateway. Deze machtigingen worden elders beheerd, onafhankelijk van werkruimterollen en -machtigingen.Those permissions are managed elsewhere, independent of workspace roles and permissions. Zie Een on-premises gateway beheren voor meer informatie.See Manage an on-premises gateway for details.

5 Zelfs als u geen Power BI Pro-licentie hebt, kunt u items in de Power BI-service bekijken en ermee werken als de items zich in een werkruimte in een Premium-capaciteit bevinden.5 Even if you don't have a Power BI Pro license, you can view and interact with items in the Power BI service if the items are in a workspace in a Premium capacity.

Notitie

 • U kunt rollen aan afzonderlijke gebruikers of gebruikersgroepen toekennen, zelfs als de gebruikers de rol niet kunnen gebruiken.You can assign users to roles, either alone or in a group, even if they can't use the role. U kunt gebruikers zonder Power BI Pro-licenties dus aan rollen toewijzen die licenties vereisen.In other words, you can assign users who don't have Power BI Pro licenses to a role that requires a license. Zie Licenties in dit artikel voor meer informatie.See Licenses in this article for details.
 • Als u beveiliging op rijniveau (RLS) wilt afdwingen voor gebruikers die inhoud in een werkruimte bekijken, gebruikt u de rol van Kijker.To enforce row-level security (RLS) for users browsing content in a workspace, use the Viewer role. U kunt beveiliging op rijniveau ook afdwingen zonder toegang tot de nieuwe werkruimte te verlenen.You can also enforce RLS without giving access to the new workspace. Publiceer een app en distribueer deze naar die gebruikers of gebruik delen om inhoud naar hen te distribueren.Publish an app and distribute it to those users, or use sharing to distribute content to them.

Licentieverlening en beherenLicensing and administering

LicentiesLicenses

Als een van de nieuwe werkruimten een gedeelde capaciteit heeft, heeft iedereen die u toevoegt een Power BI Pro-licentie nodig.If one of the new workspaces is in a shared capacity, everyone you add to it needs a Power BI Pro license. Deze gebruikers kunnen allemaal samenwerken aan de dashboards en rapporten in de nieuwe werkruimte.These users can all collaborate on the dashboards and reports in the new workspace. Als u inhoud naar anderen binnen uw organisatie wilt distribueren, wijst u Power BI Pro-licenties aan die gebruikers toe of geeft u de werkruimte een Power BI Premium-capaciteit.If you want to distribute content to others inside your organization, either assign Power BI Pro licenses to those users or place the workspace in a Power BI Premium capacity.

Wanneer de nieuwe werkruimte een Power BI Premium-capaciteit heeft, hebben gebruikers met de rol Kijker toegang tot de werkruimte, zelfs als ze geen Power BI Pro-licentie hebben.When the new workspace is in a Power BI Premium capacity, users with the Viewer role can access the workspace even if they don't have a Power BI Pro license. Als u echter een hogere rol toewijst aan deze gebruikers, zoals Beheerder, Lid of Inzender, wordt hen gevraagd om een Pro-proefversie te starten wanneer zij toegang proberen te krijgen tot de werkruimte.However, if you assign these users a higher role like Admin, Member, or Contributor, they're prompted to start a Pro trial when they try to access the workspace. Als u wilt dat gebruikers zonder Pro-licenties de rol van Kijker gebruiken, moet u ervoor zorgen dat ze niet ook andere werkruimterollen hebben, hetzij afzonderlijk hetzij als onderdeel van een gebruikersgroep.If you want users without Pro licenses to use the Viewer role, make sure they don't also have other workspace roles, either as individuals or as part of a user group.

Bij het publiceren van rapporten naar de nieuwe werkruimte-ervaring gelden strengere normen voor het afdwingen van bestaande licentieregels.Publishing reports to the new workspace experience has stricter enforcement of existing licensing rules. Als u zonder een Pro-licentie iets probeert te publiceren vanuit Power BI Desktop of andere clienthulpprogramma's, krijgt u de fout 'Alleen gebruikers met Power BI Pro-licenties kunnen publiceren naar deze werkruimte'.If you try to publish from Power BI Desktop or other client tools without a Pro license, you see the error, "Only users with Power BI Pro licenses can publish to this workspace."

Notitie

Power BI voor de Amerikaanse overheid is niet beschikbaar als een gratis licentie.Power BI US Government isn't available as a Free license. Zie Klanten van Power BI voor de Amerikaanse overheid voor informatie over licenties.For licensing details, see Power BI for US government customers.

GastgebruikersGuest users

Azure AD B2B-gastgebruikers hebben standaard geen toegang tot werkruimten.By default, Azure AD B2B Guest users can't access workspaces. Power BI-beheerders kunnen externe gastgebruikers toestaan om inhoud in de organisatie te bewerken en te beheren.Power BI admins can allow external guest users to edit and manage content in the organization. Ingeschakelde gastgebruikers hebben toegang tot werkruimten waarvoor ze zijn gemachtigd.Enabled Guest users can access workspaces to which they have permission.

Werkruimten beheren in nieuwe werkruimte-ervaringAdministering new workspace experience workspaces

Werkruimten in de nieuwe werkruimte-ervaring worden beheerd vanuit de beheerportal van Power BI.Administration for new workspace experience workspaces is in the Power BI admin portal. Power BI-beheerders bepalen wie in een organisatie werkruimten kunnen maken en apps kunnen distribueren.Power BI admins decide who in an organization can create workspaces and distribute apps. Lees meer over het beheren van de mogelijkheden van gebruikers om werkruimten te maken in het artikel Beheerportal.Read about managing users' ability to create workspaces in the "Admin portal" article.

Beheerders kunnen ook de status van alle werkruimten in hun organisatie zien.Admins can also see the state of all the workspaces in their organization. Ze kunnen werkruimten beheren, herstellen en zelfs verwijderen.They can manage, recover, and even delete workspaces. Lees meer over het beheren van de werkruimten zelf in het artikel Beheerportal.Read about managing the workspaces themselves in the "Admin portal" article.

ControlerenAuditing

Power BI controleert de volgende activiteiten voor werkruimten van de nieuwe werkruimte-ervaring.Power BI audits the following activities for new workspace experience workspaces.

Beschrijvende naamFriendly name Naam van bewerkingOperation name
Power BI-map gemaaktCreated Power BI folder CreateFolderCreateFolder
Power BI-map verwijderdDeleted Power BI folder DeleteFolderDeleteFolder
Power BI-map bijgewerktUpdated Power BI folder UpdateFolderUpdateFolder
Toegang tot Power BI-map bijgewerktUpdated Power BI folder access UpdateFolderAccessUpdateFolderAccess

Lees meer over de controle door Power BI.Read more about Power BI auditing.

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

Houd rekening met de volgende beperkingen:Limitations to be aware of:

 • Werkruimten kunnen maximaal 1000 gegevenssets of 1000 rapporten per gegevensset bevatten.Workspaces can contain a maximum of 1,000 datasets, or 1,000 reports per dataset.
 • Een gebruiker met een Power BI Pro-licentie kan lid zijn van maximaal 1.000 werkruimten.A person with a Power BI Pro license can be a member of a maximum 1,000 workspaces.
 • De functie van Power BI om te publiceren naar Excel wordt niet ondersteund.Power BI publisher for Excel isn't supported.

Veelgestelde vragenFrequently asked questions

Heeft de nieuwe werkruimte-ervaring gevolgen voor koppelingen naar bestaande inhoud?Are links to existing content affected by the new workspace experience?

Nee.No. Koppelingen naar bestaande items in klassieke werkruimten worden niet beïnvloed door de nieuwe werkruimte-ervaring.Links to existing items in classic workspaces aren't affected by the new workspace experience. De algemene beschikbaarheid (GA) van de nieuwe werkruimte-ervaring heeft gevolgen voor de standaardwerkruimte die u maakt, maar bestaande werkruimten blijven ongewijzigd.The general availability (GA) of the new workspace experience changes the default workspace you create, but doesn't change existing workspaces.

Worden bestaande werkruimten bijgewerkt naar de nieuwe werkruimte-ervaring bij algemene beschikbaarheid?Are existing workspaces upgraded to the new workspace experience with GA?

Nee.No. De algemene beschikbaarheid zorgt er alleen voor dat het type van de standaardwerkruimte wordt gewijzigd in de nieuwe werkruimte-ervaring.The new workspace experience GA only changes the default workspace type to the new workspace experience. Bestaande klassieke werkruimten die zijn gebaseerd op Microsoft 365-groepen blijven ongewijzigd.Existing classic workspaces that are based on Microsoft 365 groups remain unchanged.

Worden er nog steeds automatisch werkruimten gemaakt voor Microsoft 365-groepen?Are workspaces still automatically created for Microsoft 365 groups?

Ja.Yes. Omdat we beide typen werkruimten naast elkaar ondersteunen, blijven we in de lijst met werkruimten alle Microsoft 365-groepen weergeven waartoe u toegang hebt.Since we support both types of workspaces side by side, we continue to list all Microsoft 365 groups you have access to in the workspaces list.

Volgende stappenNext steps