Publiceren op internet vanuit Power BIPublish to web from Power BI

Met de Power BI-optie Publiceren op internet kunt u eenvoudig interactieve Power BI-inhoud in blogberichten, websites, e-mailberichten of sociale media insluiten.With the Power BI Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI content in blog posts, websites, emails, or social media. U kunt uw gepubliceerde visuele elementen ook eenvoudig bewerken, bijwerken en vernieuwen of het delen ervan stoppen.You can also easily edit, update, refresh, or stop sharing your published visuals.

Waarschuwing

Als u Publiceren op internet gebruikt, kan het door u gepubliceerde rapport of visuele element door iedereen op internet worden bekeken.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Voor weergave is geen authenticatie vereist.Viewing requires no authentication. Dit betreft onder meer de weergave van gegevens op detailniveau die in uw rapporten zijn opgenomen.It includes viewing detail-level data that your reports aggregate. Voordat u een rapport publiceert, moet u controleren of u de gegevens en visualisaties openbaar mag delen.Before publishing a report, make sure it's okay for you to share the data and visualizations publicly. Publiceer geen vertrouwelijke gegevens of eigendomsinformatie.Don't publish confidential or proprietary information. Controleer bij twijfel vóór publicatie de beleidsregels van uw organisatie.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Notitie

U kunt uw inhoud veilig insluiten in een interne portal of website.You can embed your content securely in an internal portal or website. Gebruik de opties Insluiten of Insluiten in SharePoint Online.Use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Met deze opties zorgt u ervoor dat alle machtigingen en gegevensbeveiliging worden afgedwongen wanneer uw gebruikers uw interne gegevens bekijken.These options ensure that all permissions and data security are enforced when your users view your internal data.

Invoegcodes maken met Publiceren op internetCreate embed codes with Publish to web

Publiceren op internet is beschikbaar voor rapporten die u kunt bewerken in uw persoonlijke en groepswerkruimten.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. De optie is niet beschikbaar voor rapporten die met u zijn gedeeld of rapporten die op rijniveau zijn beveiligd om gegevens te beveiligen.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row-level security to secure data. Zie de sectie Beperkingen hieronder voor een volledige lijst met aanvragen waarbij Publiceren op internet niet wordt ondersteund.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Bekijk de waarschuwing eerder in dit artikel voordat u Publiceren op internet gebruikt.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

In de volgende stappen wordt het gebruik van Publiceren op internet beschreven.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Open in uw werkruimte een rapport dat u kunt bewerken en selecteer Meer opties (...) > Insluiten > Publiceren op internet (openbaar) .Open a report in a workspace that you can edit, and select More options (...) > Embed > Publish to web (public).

  Publiceren op internet met Meer opties

 2. Als uw Power BI-beheerder u niet toestaat om invoegcodes te maken, moet u mogelijk met hem/haar contact opnemen.If your Power BI admin hasn't allowed you to create embed codes, you may need to contact them.

  Contact opnemen met uw Power BI-beheerder

  Zie Uw Power BI beheerder vinden verderop in dit artikel voor meer informatie over het vinden van de persoon die de functie Publiceren op internet kan inschakelen in uw organisatie.For help finding the person who can enable Publish to web in your organization, see How to find your Power BI administrator later in this article.

 3. Bekijk de inhoud van het dialoogvenster en selecteer Een invoegcode maken.Review the dialog content and select Create embed code.

  Controleren of insluiten in een openbare website mogelijk is

 4. Bekijk de waarschuwing die hier wordt weergegeven en controleer of de gegevens op een openbare website mogen worden geplaatst.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Als dit het geval is, selecteert u Publiceren.If it is, select Publish.

  De waarschuwing bekijken

 5. In het dialoogvenster Geslaagd ziet u een voorbeeld van hoe het rapport eruit gaat zien.In the Success dialog, you see a preview of how the report will look. Selecteer de Grootte en Standaardpagina.Select the Size and Default page.

  U kunt ook een tijdelijke afbeelding toevoegen zodat de webpagina sneller kan worden geladen.You can also add a Placeholder image, to make the web page load faster. Met een tijdelijke afbeelding zien mensen die uw rapport op internet bekijken een knop Interactieve inhoud weergeven die ze kunnen selecteren om het rapport zelf weer te geven.With a placeholder image, people viewing your report on the web see a View interactive content button they can select to view the report itself.

  Breng deze wijzigingen eerst aan.Make those changes first. Kopieer vervolgens de koppeling om deze in een e-mailbericht te verzenden of kopieer de HTML om deze in een website te plakken.Then copy the link to send it in email, or copy the HTML to paste into a website. U kunt deze in code, zoals een iFrame, insluiten of rechtstreeks in een webpagina of blog plakken.You can embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  Geslaagd: een koppeling en HTML

 6. Als u eerder een invoegcode voor een rapport hebt gemaakt en u Publiceren op Internet selecteert, krijgt u de dialoogvensters in stap 2 tot en met 4 niet te zien.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. In plaats daarvan wordt het dialoogvenster Code insluiten weergegeven.Instead, you see the Embed code dialog.

  Het dialoogvenster Invoegcode

  U kunt slechts één invoegcode per rapport maken.You can only create one embed code for each report.

Tips voor weergavemodiTips for view modes

Wanneer u inhoud in een blogbericht wilt invoegen, moet deze doorgaans binnen een bepaalde schermgrootte passen.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. U kunt indien nodig de hoogte en breedte in de iFrame-code aanpassen.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. U moet echter controleren of uw rapport in het opgegeven iFrame-gebied past. U moet dus ook een geschikte weergavemodus instellen wanneer u het rapport bewerkt.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so set an appropriate View Mode when you're editing the report.

De volgende tabel bevat richtlijnen over de weergavemodus en hoe deze wordt weergegeven als deze is ingesloten.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

WeergavemodusView Mode Voorbeelden van invoegenHow it looks when embedded
PtW6b Aan pagina aanpassen houdt rekening met de paginahoogte en -breedte van uw rapport.Fit to page respects your report's page height and width. Als u uw pagina instelt op dynamische verhoudingen, zoals 16:9 of 4:3, wordt uw inhoud passend gemaakt binnen het iFrame.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3, your content scales to fit within the iFrame. Bij insluiting in een iFrame kan het gebruiken van Passend op pagina leiden tot letterboxing: een grijze achtergrond wordt weergegeven in de iFrame-gebieden nadat de inhoud passend is gemaakt voor weergave binnen het iFrame.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing: a gray background is shown in iFrame areas after the content scales to fit within the iFrame. Stel de juiste hoogte en breedte van het iFrame in om letterboxing te minimaliseren.To minimize letterboxing, set the height and width of the iFrame appropriately.
PtW6d Ware grootte zorgt ervoor dat het rapport de grootte zoals ingesteld op de rapportpagina behoudt.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Dit kan ertoe leiden dat er schuifbalken in uw iFrame worden weergegeven.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Stel de hoogte en breedte van het iFrame in om schuifbalken te vermijden.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Passend in breedte zorgt ervoor dat de inhoud binnen het horizontale gebied van uw iFrame past.Fit to width ensures the content fills the horizontal area of the iFrame. Er wordt wel een rand weergegeven, maar de inhoud wordt zodanig geschaald dat alle beschikbare horizontale ruimte wordt gebruikt.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tips voor de hoogte en breedte van uw iFrameTips for iFrame height and width

Een invoegcode voor Publiceren op internet ziet er ongeveer als volgt uit:A Publish to web embed code looks like the following example:

PtW7

U kunt de breedte en hoogte handmatig bewerken om er zeker van te zijn dat de inhoud precies past op de pagina waarop u deze invoegt.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Als u de weergave beter passend wilt maken, kunt u 56 pixels aan de hoogte van het iFrame toevoegen om het iFrame geschikt te maken voor het huidige formaat van de onderste balk.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the height of the iFrame to accommodate the current size of the bottom bar. Als uw rapportagepagina gebruik maakt van dynamische verhoudingen, biedt de onderstaande tabel enkele afmetingen die u kunt gebruiken om het beeld passend te krijgen zonder letterboxing.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

VerhoudingRatio GrootteSize Dimensie (breedte x hoogte)Dimension (width x height)
16:916:9 KleinSmall 640 x 416 px640 x 416 px
16:916:9 GemiddeldMedium 800 x 506 px800 x 506 px
16:916:9 GrootLarge 960 x 596 px960 x 596 px
4:34:3 KleinSmall 640 x 536 px640 x 536 px
4:34:3 NormaalMedium 800 x 656 px800 x 656 px
4:34:3 GrootLarge 960 x 776 px960 x 776 px

Invoegcodes beherenManage embed codes

Als u een invoegcode voor Publiceren op internet hebt gemaakt, kunt u de codes beheren via het menu Instellingen in Power BI.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Met de optie Invoegcodes beheren kan het beoogde visuele element of rapport voor een code worden verwijderd (waardoor de invoegcode onbruikbaar wordt) of kan de invoegcode worden verkregen.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Als u de invoegcode voor Publiceren op internet wilt beheren, opent u het tandwiel Instellingen en selecteert u Invoegcodes beheren.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  Invoegcodes beheren

 2. Uw invoegcodes worden weergegeven.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. U kunt een invoegcode ophalen of verwijderen.You can either retrieve or delete an embed code. Als u de invoegcode verwijdert, worden alle koppelen naar het desbetreffende rapport of visuele element uitgeschakeld.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Als u Verwijderen selecteert, wordt u gevraagd om een bevestiging.If you select Delete, you're asked for a confirmation.

  PtW11

Updates voor rapporten en gegevens vernieuwenUpdates to reports, and data refresh

Nadat u de invoegcode voor Publiceren op internet hebt gemaakt en gedeeld, wordt het rapport bijgewerkt met de wijzigingen die u aanbrengt.After you create your Publish to web embed code and share it, the report updates with any changes you make. De koppeling naar de invoegcode is onmiddellijk actief.The embed code link is immediately active. Iedereen die de koppeling opent, kan het rapport bekijken.Anyone who opens the link can view it. De gegevens worden gedurende één uur in de cache geplaatst vanaf het moment dat deze worden opgehaald.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Het is niet raadzaam om Publiceren op internet te gebruiken voor gegevens die regelmatig moeten worden vernieuwd.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently. Zie de sectie Hoe werkt het verderop in dit artikel voor meer informatie.To learn more, see the How it works section later in this article.

Gegevens vernieuwenData refresh

Vernieuwde gegevens worden automatisch in uw ingevoegde rapport of visuele element verwerkt.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Wanneer gegevens worden vernieuwd voor een importgegevensmodel in de Power BI-service, wist de service de gegevenscache, waardoor gegevens snel worden bijgewerkt.When data is refreshed for an import data model in the Power BI service, the service clears the data cache, making data update quickly. Als u automatisch vernieuwen wilt uitschakelen, selecteert u in het schema voor de gegevensset die door het rapport wordt gebruikt, de optie Niet vernieuwen.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Intensief gebruikHeavy usage

Een ervaring met intensief gebruik kan optreden wanneer een rapport in korte tijd te veel query's ontvangt.A heavy usage experience can occur when a report receives too many queries in a short amount of time. Bij intensief gebruik kunnen gebruikers het rapport pas bekijken of ermee communiceren als de periode van intensief gebruik voorbij is.When heavy usage occurs, users can't view or interact with the report until the period of heavy usage passes.

Het wordt aanbevolen een tijdelijke afbeelding voor uw rapport in te stellen.We recommend setting a placeholder image for your report. Bij intensief gebruik zien gebruikers de afbeelding van de tijdelijke aanduiding.If heavy usage occurs, users see the placeholder image.

Beperk het aantal afzonderlijke query's dat in uw rapport kan worden gegenereerd en de frequentie waarmee gegevens moeten worden vernieuwd, om het intensieve gebruik te voorkomen.To help avoid the heavy usage experience, limit the number of distinct queries your report can generate and the frequency of data refresh. Raadpleeg de Optimalisatiegids voor Power BI voor tips om uw rapporten te stroomlijnen.See the Power BI optimization guide for tips on streamlining your reports.

Power BI-visualsPower BI visuals

Power BI-visuals worden ondersteund in Publiceren op internet.Power BI visuals are supported in Publish to web. Wanneer u Publiceren op internet gebruikt, hoeven gebruikers met wie u uw gepubliceerde visual deelt, Power BI-visuals niet in te schakelen om het rapport te bekijken.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual don't need to enable Power BI visuals to view the report.

Inzicht in de kolom met de invoegcodestatusUnderstanding the embed code status column

Notitie

Controleer de invoegcodes die u vaak hebt gepubliceerd.Review the embed codes you've published often. Verwijder alle code die niet meer openbaar beschikbaar hoeft te zijn.Remove any that no longer need to be available publicly.

De pagina Invoegcodes beheren bevat een statuskolom.The Manage embed codes page includes a status column. De invoegcodes zijn standaard Actief, maar kunnen ook een van de onderstaande statussen hebben.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

StatusStatus BeschrijvingDescription
ActiefActive Het rapport is beschikbaar voor internetgebruikers die het kunnen weergeven en ermee kunnen werken.The report is available for Internet users to view and interact with.
GeblokkeerdBlocked De inhoud van het rapport maakt inbreuk op de Servicevoorwaarden van Power BI.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft heeft het rapport geblokkeerd.Microsoft has blocked it. Neem contact op met de ondersteuning als u denkt dat de inhoud ten onrechte is geblokkeerd.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Niet ondersteundNot supported De gegevensset van het rapport maakt gebruik van beveiliging op rijniveau of een andere niet-ondersteunde configuratie.The report's dataset is using row-level security, or another unsupported configuration. Zie de sectie Beperkingen voor een volledige lijst.See the Limitations section for a complete list.
GeschondenInfringed De invoegcode valt buiten het opgegeven tenantbeleid.The embed code is outside the defined tenant policy. Deze status komt meestal voor wanneer een invoegcode is gemaakt en de tenantinstelling voor Publiceren op internet is gewijzigd, waarbij de gebruiker die de invoegcode beheert, wordt uitgesloten.This status typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Wanneer de tenantinstelling is uitgeschakeld of wanneer de gebruiker geen invoegcodes meer mag maken, krijgen bestaande invoegcodes de status Geschonden.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status. Zie de sectie Uw Power BI-beheerder vinden in dit artikel voor meer informatie.See the Find your Power BI administrator section in this article for details.

Een probleem melden met Publiceren op internetReport a concern with Publish to web content

Als u een probleem wilt melden dat is gerelateerd aan Publiceren op internet-inhoud die is ingesloten in een website of blog, selecteert u het vlag-pictogram in de onderste balk van het Publiceren op internet-rapport.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, select the Flag icon in the bottom bar of the Publish to web report.

PtW12

U wordt gevraagd om een e-mail te sturen naar Microsoft waarin u het probleem toelicht.You're asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft evalueert de inhoud op basis van de Servicevoorwaarden voor Power BI en zal passende actie ondernemen.Microsoft evaluates the content based on the Power BI Terms of Service and takes appropriate action.

LicentieverleningLicensing

U kunt Publiceren op internet allen gebruiken als u gebruiker van Microsoft Power BI bent.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Uw rapport kan ook worden bekeken door personen die geen gebruik van Power BI maken.Your report viewers don't need to be Power BI users.

Hoe het werkt (technische details)How it works (technical details)

Wanneer u een invoegcode maakt met Publiceren op internet, wordt het rapport zichtbaar voor het internetgebruikers.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Het is openbaar beschikbaar, dus u kunt verwachten dat bezoekers het rapport eenvoudig via sociale media zullen delen.It's publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Gebruikers bekijken het rapport door de directe openbare URL te openen of deze ingesloten te bekijken in een webpagina of blog.Users view the report either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog. Als dit het geval is, slaat Power BI de definitie van het rapport en de resultaten van de vragen die nodig zijn om het rapport te bekijken, op in een cache.As they do, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Met Opslaan in de cache kunnen duizenden gebruikers het rapport gelijktijdig bekijken, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.This caching ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

De gegevens worden gedurende één uur in de cache geplaatst vanaf het moment dat deze worden opgehaald.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Als u de rapportdefinitie bijwerkt (bijvoorbeeld als u de weergavemodus wijzigt) of de rapportgegevens vernieuwt, duurt het even voordat wijzigingen worden doorgevoerd in de versie van het rapport die uw gebruikers weergeven.If you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take some time before changes are reflected in the version of the report that your users view. Wanneer een gegevensvernieuwing plaatsvindt voor een importgegevensmodel, wist de service de gegevens in de cache en worden nieuwe gegevens opgehaald.When a data refresh occurs for an import data model, the service clears the cached data and retrieves new data. In de meeste gevallen worden de gegevens bijna gelijktijdig bijgewerkt met de import van de gegevens.In most cases, the data is updated nearly simultaneous with the import of the data. Voor rapporten met veel verschillende query's kan het echter enige tijd duren voordat deze zijn bijgewerkt.However, for reports with many distinct queries, it may take some time to update. Omdat element- en gegevenswaarden onafhankelijk in de cache wordt opgeslagen, kan bij een gegevenswijziging een combinatie van huidige en eerdere waarden worden weergegeven aan een gebruiker.Since each element and data value is cached independently, when a data update occurs, a user may see a mix of current and previous values. U kunt daarom het beste uw werkzaamheden ver van tevoren plannen en de invoegcode voor Publiceren op internet alleen maken wanneer u tevreden bent met de instellingen.Therefore, we recommend staging your work ahead of time, and creating the Publish to web embed code only when you're satisfied with the settings. Minimaliseer het aantal vernieuwingen van gegevens, en voer de vernieuwingen uit buiten piekuren.If your data will refresh, minimize the number of refreshes and perform the refreshes at off hours. Het is niet raadzaam om Publiceren op internet te gebruiken voor gegevens die regelmatig moeten worden vernieuwd.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently.

Uw Power BI-beheerder vindenFind your Power BI administrator

De Power BI-beheerportal bevat instellingen waarmee wordt bepaald wie op internet kunnen publiceren.The Power BI admin portal has settings that control who can publish to the web. Als u de tenantinstellingen voor publiceren op internet wilt aanpassen, moet u samenwerken met de Power BI-beheerder van uw organisatie.Work with your organization's Power BI administrator to change the Publish to web tenant settings in the admin portal.

Kleinere organisaties of individuen die zich hebben geregistreerd, hebben mogelijk nog geen Power BI-beheerder.For smaller organizations or individuals who signed up for Power BI, you may not have a Power BI administrator yet. Volg ons proces voor het overnemen van beheer.Follow our process for admin takeover. Nadat u een Power BI-beheerder hebt, kan de beheerder inschakelen dat u invoegcodes kunt maken.Once you have a Power BI administrator, they can enable creating embed codes for you.

Grotere organisaties hebben vaak al een Power BI-beheerder.Established organizations usually already have a Power BI administrator. Mensen in een van de volgende rollen kunnen optreden als Power BI-beheerder:People in any of the following roles can act as a Power BI administrator:

 • HoofdbeheerdersGlobal administrators
 • Gebruikers met de beheerdersrol van de Power BI-service in Azure Active DirectoryUsers with the Power BI service admin role in Azure Active Directory

U moet een van deze personen in uw organisatie vinden en vragen om de tenantinstellingen voor publiceren op internet bij te werken in de beheerportal.You need to find one of these people in your organization and ask them to update the Publish to web tenant settings in the admin portal.

BeperkingenLimitations

Publiceren op internet wordt ondersteund voor de meeste gegevensbronnen en rapporten in de Power BI-service.Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service. De volgende soorten rapporten worden momenteel echter niet ondersteund of zijn niet beschikbaar bij Publiceren op internet:However, the following kinds of reports aren't currently supported or available with Publish to web:

 • Rapporten met beveiliging op rijniveau.Reports using row-level security.
 • Rapporten die als gegevensbron gebruikmaken van Live Connection, waaronder Analysis Services Tabular dat on-premises wordt gehost, Analysis Services Multidimensional en Azure Analysis Services.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Rapporten die gebruikmaken van een gedeelde gegevensset die is opgeslagen in een andere werkruimte dan het rapport.Reports using a shared dataset that is stored in a different workspace from the report.
 • Gedeelde en gecertificeerde gegevenssets.Shared and certified datasets.
 • Rapporten die direct of via een app met u worden gedeeld.Reports shared to you directly or through an app.
 • Rapporten in een werkruimte waarvan u geen lid bent met machtigingen voor bewerken.Reports in a workspace in which you aren't an edit member.
 • R- en Python-visuals worden momenteel niet ondersteund in Publiceren op internet-rapporten."R" and Python visuals aren't currently supported in Publish to web reports.
 • Exporteren van gegevens uit de visuals in een rapport dat is gepubliceerd op internet.Exporting data from visuals in a report that has been published to the web.
 • ArcGIS Maps for Power BI-visuals.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Q&A voor Power BI-visuals.Q&A for Power BI visuals.
 • Rapporten met DAX-metingen op rapportniveau.Reports containing report-level DAX measures.
 • Gegevensquerymodellen voor eenmalige aanmelding.Single sign-on data query models.
 • Beveiligde vertrouwelijke of eigendomsinformatie.Secure confidential or proprietary information.
 • De mogelijkheid van automatische verificatie die bij de optie Insluiten wordt verstrekt, werkt niet met de Power BI JavaScript-API.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. Gebruik voor de Power BI JavaScript-API de benadering Gebruiker is eigenaar van gegevens voor het insluiten van inhoud.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding.
 • Beheerders kunnen openbare internettoegang blokkeren, zoals beschreven in Privékoppelingen voor toegang tot Power BI.Admins can block public internet access, as described in Private links for accessing Power BI. In dat geval wordt de optie Publiceren op internet grijs weergegeven voor uw tenant in de Power BI-beheerportal.In that case, the Publish to Web option is grayed out for your tenant in the Power BI admin portal.

Volgende stappenNext steps

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community