Verbinding maken met Smartsheet via Power BIConnect to Smartsheet with Power BI

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw gegevens ophaalt uit uw Smartsheet-account met een Power BI-sjabloon-app.This article walks you through pulling your data from your Smartsheet account with a Power BI template app. Smartsheet biedt een gebruiksvriendelijk platform voor samenwerking en het delen van bestanden.Smartsheet offers an easy platform for collaboration and file sharing. De Smartsheet-sjabloon-app voor Power BI bevat een dashboard, rapporten en een gegevensset die een overzicht geven van uw Smartsheet-account.The Smartsheet template app for Power BI provides a dashboard, reports, and dataset that show an overview of your Smartsheet account. U kunt ook Power BI Desktop gebruiken om rechtstreeks verbinding te maken met afzonderlijke werkbladen in uw account.You can also use Power BI Desktop to connect directly to individual sheets in your account.

Nadat u de sjabloon-app hebt geïnstalleerd, kunt u het dashboard en rapport wijzigen.After you've installed the template app, you can change the dashboard and report. Vervolgens kunt u deze als een app distribueren naar collega's in uw organisatie.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Maak verbinding met de Smartsheet-sjabloon-app voor Power BI.Connect to the Smartsheet template app for Power BI.

Notitie

U kunt het beste een Smartsheet-beheerdersaccount gebruiken om verbinding te maken en de Power BI-sjabloon-app te laden omdat dit account over meer toegangsmogelijkheden beschikt.A Smartsheet admin account is preferred for connecting and loading the Power BI template app as it has additional access.

Verbinding makenHow to connect

 1. Selecteer in het navigatievenster Apps en selecteer in de rechterbovenhoek vervolgens Apps downloaden.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Het pictogram Apps ophalen

 2. Selecteer in AppSource het tabblad Apps en zoek de gewenste service.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Het tabblad Apps in AppSource

 1. Selecteer Smartsheet > Nu downloaden.Select Smartsheet > Get it now.

 2. Selecteer in Deze Power BI-app installeren? de optie Installeren.In Install this Power BI App? select Install.

 3. Selecteer in het deelvenster Apps de tegel Smartsheet.In the Apps pane, select the Smartsheet tile.

  Tegel voor Smartsheet-app voor Power BI

 4. Selecteer in Aan de slag met uw nieuwe app de optie Verbinding maken.In Get started with your new app, select Connect.

  Aan de slag met uw nieuwe app

 5. Selecteer voor de verificatiemethode de optie oAuth2 > Aanmelden.For Authentication Method, select oAuth2 > Sign In.

  Geef desgevraagd uw Smartsheet-referenties op en voer het verificatieproces uit.When prompted, enter your Smartsheet credentials and follow the authentication process.

  Smartsheet-referenties

  Smartsheet-aanmelding

 6. Nadat de gegevens in Power BI zijn geïmporteerd, wordt het Smartsheet-dashboard geopend.After Power BI imports the data, the Smartsheet dashboard opens.

  Smartsheet-dashboard

Uw app wijzigen en distribuerenModify and distribute your app

U hebt de Smartsheet-sjabloon-app geïnstalleerd.You've installed the Smartsheet template app. Dit betekent dat u ook de Smartsheet-werkruimte hebt gemaakt.That means you've also created the Smartsheet workspace. In de werkruimte kunt u het rapport en dashboard wijzigen en deze vervolgens als een app naar collega's in uw organisatie distribueren.In the workspace, you can change the report and dashboard, and then distribute it as an app to colleagues in your organization.

 1. Als u alle inhoud van de nieuwe Smartsheet-werkruimte wilt weergeven, selecteert u in het navigatievenster Werkruimten > Smartsheet.To view all the contents of your new Smartsheet workspace, in the nav pane, select Workspaces > Smartsheet.

  Smartsheet-werkruimte in het navigatievenster

  Deze weergave is de inhoudslijst voor de werkruimte.This view is the content list for the workspace. In de rechterbovenhoek ziet u App bijwerken.In the upper-right corner, you see Update app. Wanneer u klaar bent om uw app naar uw collega's te distribueren, kunt u beginnen.When you're ready to distribute your app to your colleagues, that's where you'll start.

  Lijst met Smartsheet-inhoud

 2. Selecteer Rapporten en Gegevenssets om de andere elementen in de werkruimte weer te geven.Select Reports and Datasets to see the other elements in the workspace.

  Meer informatie over apps distribueren naar uw collega's.Read about distributing apps to your colleagues.

Wat is inbegrepenWhat's included

De Smartsheet-sjabloon-app voor Power BI bevat een overzicht van uw Smartsheet-account, zoals het aantal werkruimten, uw rapporten en werkbladen, het tijdstip waarop deze zijn gewijzigd, enzovoort. Voor beheerders worden ook bepaalde gegevens weergegeven over gebruikers in hun systeem, zoals de belangrijkste makers van werkbladen.The Smartsheet template app for Power BI includes an overview of your Smartsheet account, such as the number of workspaces, reports, and sheets you have, when they're modified etc. Admin users also see some information around the users in their system, such as top sheet creators.

Als u rechtstreeks verbinding wilt maken met afzonderlijke werkbladen in uw account, kunt u de Smartsheet-connector in Power BI Desktop gebruiken.To connect directly to individual sheets in your account, you can use the Smartsheet connector in the Power BI Desktop.

Volgende stappenNext steps