Interactie met een rapport in de bewerkweergave in de Power BI-serviceInteract with a report in Editing view in the Power BI service

U kunt rapporten maken en bewerken in zowel de Power BI-service als in Power BI Desktop.You can create and edit reports in both the Power BI service and Power BI Desktop. In de Power BI-service kunt u rapporten maken en bewerken in Bewerkweergave.In the Power BI service, you create and edit reports in Editing view. En in Power BI Desktop kunt u rapporten maken en bewerken in Rapportweergave.And in Power BI Desktop, you create and edit reports in Report view. In dit artikel wordt de Bewerkweergave in de Power BI-service behandeld.This article covers Editing view in the Power BI service.

De Power BI-service heeft twee verschillende modi voor interactie met rapporten: Leesweergave voor gebruikers van rapporten en Bewerkweergave voor rapporteigenaren en -auteurs.The Power BI service has two different modes for interacting with reports -- Reading view for report consumers and Editing view for report owners and creators. Een licentie voor Power BI Pro is vereist voor het delen van rapporten evenals voor het bewerken van rapporten die zijn gemaakt door anderen.A Power BI Pro license is required for sharing reports as well as for editing reports created by others. Als u geen Pro-licentie hebt, kunt u wel rapporten maken, maar kunt u deze niet delen.If you don't have a Pro license, you can still create reports, but you can't share them.

In de bewerkweergave van rapporten hebt u veel flexibiliteit bij zowel het verkennen als ontwerpen van een rapport.In report Editing view, you have lots of flexibility in both exploring and designing a report. Alle functionaliteit van de leesweergave is beschikbaar en nog veel meer.All the Reading view functionality is available -- plus lots more. De bewerkweergave is alleen beschikbaar voor degene die het rapport heeft gemaakt of voor collega’s die mede-eigenaar van een rapport zijn als lid of beheerder van een werkruimte.Editing view is only available to the person who created the report or to colleagues who co-own a report as a member or admin of a workspace.

Functionaliteit die alleen beschikbaar is in de bewerkingsweergaveFunctionality only available in Editing view

Bekijk de lijst met onderwerpen onder de kop Rapporten links in de inhoudsopgave.Take a look at the list of topics under the Reports header in the Table of Contents to the left. Het is een lange lijst en veel van de onderwerpen hebben betrekking op functionaliteit die alleen beschikbaar is als u machtigingen hebt voor het bewerken van een rapport.It's a long list and many of the topics cover functionality only available if you have editing permissions for a report. Om u te helpen bij het navigeren in de inhoudsopgave, is de bewerkweergave vereist voor de volgende acties:To help you navigate the Table of Contents, Editing view is required for the following actions:

  • Rapporten maken, bewerken, hernoemen, delen en verwijderen.Creating, editing, renaming, sharing, and deleting reports.
  • Rapportpagina's toevoegen, hernoemen, opnieuw rangschikken en verwijderen.Adding, renaming, rearranging, and deleting report pages.
  • Rapporten opmaken.Formatting reports.
  • Visualisaties, tekstvakken, vormen en knoppen aan een rapport toevoegen.Adding visualizations, text boxes, shapes, and buttons to a report.
  • Filters op visueel niveau, paginaniveau en rapportniveau toevoegen en visuele interacties instellen.Adding visual-level, page-level, and report-level filters and setting visual interactions.
  • Schema's voor gegevensvernieuwing maken.Creating refresh schedules.
  • Q&A - vragen stellen in rapporten.Q&A - asking questions in reports.
  • Gegevens weergeven die worden gebruikt om de visualisatie te maken.Showing data used to create the visualization.
  • Analyseren instellen.Setting up drill through.
  • Een rapportpagina dupliceren.Duplicating a report page.

Aandachtspunten en probleemoplossingConsiderations and troubleshooting

Een licentie voor Power BI Pro is vereist voor het bewerken van rapporten die zijn gemaakt door anderen, en om uw rapporten met anderen te delen.A Power BI Pro license is required to edit reports created by others as well as to share your reports with others. Als u geen Pro-licentie hebt, kunt u wel rapporten maken, maar kunt u deze niet delen.If you don't have a Pro license, you can still create reports, but you can't share them.

Volgende stappenNext steps

Terug naar Leesweergave en Bewerkweergave in de Power BI-serviceBack to Reading view and Editing view in the Power BI service

Nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community