Een rapport opslaan in de Power BI-service en Power BI DesktopSave a report in Power BI service and Power BI Desktop

Nadat u wijzigingen in een rapport in Power BI hebt aangebracht, kunt u het rapport opslaan, opslaan met een nieuwe naam, of sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan.After you make changes to a report in Power BI, you can save it, save it with a new name, or just close it without saving your changes. Stel dat u het rapport opent, een visualisatie maakt en deze vastmaakt aan uw dashboard.Say you open the report, create a visualization, and pin it to your dashboard. Als u de visualisatie nu sluit zonder op te slaan, blijft de tegel op het dashboard, maar wordt de visualisatie niet in het rapport opgeslagen.If you close it now without saving your changes, the tile remains on the dashboard, but the visualization isn't saved in the report. Als u op deze tegel op het dashboard klikt, wordt het rapport geopend, maar bestaat de visualisatie niet in het rapport.When you click that tile on the dashboard, the report opens, but the visualization doesn't exist in the report.

Tip

Let u op welke werkruimte actief is, zodat u het opgeslagen rapport kunt vinden.Pay attention to which workspace is active so you can find the saved report. Het rapport wordt opgeslagen in de actieve werkruimte.The report is saved to the active workspace.

Ga als volgt te werk om een rapport op te slaan:To save a report:

  1. Als u probeert te navigeren vanuit een rapport en het rapport is gewijzigd, wordt een prompt weergegeven in Power BI.If you attempt to navigate away from a report, and the report has changes, Power BI will display a prompt.

    Wijzigingen opslaan

  2. U kunt het rapport ook op een andere manier opslaan, door BESTAND > Opslaan of Opslaan als te selecteren.Another way to save the report is to select FILE > Save or Save As. Als u zich in de Leesweergave bevindt, ziet u alleen de optie Opslaan als.If you are in Reading view you will only see the option to Save As.

    Rapport opslaan

  3. Als dit een nieuw rapport (Opslaan) is of een nieuwe versie van een bestaand rapport (Opslaan als), geeft u het rapport een beschrijvende naam.If this is a new report (Save), or a new version of an existing report (Save as), give it a descriptive name. Het rapport wordt toegevoegd aan de actieve werkruimte.The report will be added to the active workspace.

    Het rapport een naam geven

Volgende stappenNext steps

Lees meer over rapporten in Power BIRead more about reports in Power BI

Basisconcepten voor ontwerpers in de Power BI-serviceBasic concepts for designers in the Power BI service

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community