Rondleiding door de rapporteditor in Power BITour the report editor in Power BI

In Power BI Desktop en in de Power BI-service is de rapporteditor de locatie waar u de rapporten ontwerpt die uw consumenten te zien krijgen, met grafieken, tabellen, kaarten en andere visuals.In Power BI Desktop and in the Power BI service, the report editor is where you design the reports your consumers see, with charts, tables, maps, and other visuals. De rapporteditor is in beide omgevingen vergelijkbaar.It's similar in the two environments. Het is gebruikelijk in Power BI Desktop te beginnen als u een rapport maakt.Typically you start creating a report in Power BI Desktop. Vervolgens publiceert u het in de Power BI-service, waar u het verder kunt aanpassen.Then you publish it to the Power BI service, where you can continue modifying it. De Power BI-service is ook de plek waar u de dashboards op basis van uw rapporten maakt.The Power BI service is also where you create the dashboards based on your reports.

Nadat u uw dashboards en rapporten hebt gemaakt, deelt u ze met de gebruikers van uw rapporten.After you create your dashboards and reports, you distribute them to your report consumers. Afhankelijk van de manier waarop u de rapporten deelt, kunnen uw eindgebruikers deze raadplegen (maar niet bewerken) in de leesweergave van de Power BI-service.Depending on how you share them, your end users can interact with them in Reading view in the Power BI service, but not edit them. Lees meer over wat gebruikers van rapporten kunnen doen in de Power BI-service.Read more about what report consumers can do in the Power BI service.

Deze video toont de rapporteditor in Power BI Desktop.This video shows the report editor in Power BI Desktop. In dit artikel wordt ook de rapporteditor in Power BI Desktop getoond.This article also shows the report editor in Power BI Desktop.

In de Power BI-service is de rapporteditor alleen beschikbaar in de bewerkingsweergave.In the Power BI service, the report editor is only available in Editing View. Als u een rapport in de Bewerkweergave wilt openen, moet u de eigenaar of maker van een rapport zijn of een inzender zijn van de werkruimte waarin het rapport zich bevindt.To open a report in Editing view, you must be a report owner or creator, or be a contributor to the workspace that houses the report.

De delen van de rapporteditor

De Power BI-rapporteditor is onderverdeeld in verschillende hoofdsecties:The Power BI report editor is divided into several main sections:

  1. Bovenste navigatievensterTop nav pane
  2. RapportcanvasReport canvas
  3. Deelvenster FiltersFilters pane
  4. Deelvenster VisualisatiesVisualizations pane
  5. Deelvenster VeldenFields pane

1. Het bovenste navigatievenster1. The top nav pane

Er zijn talrijke acties beschikbaar in het bovenste navigatievenster en er worden ook voortdurend nieuwe acties aan toegevoegd.The actions available from the top nav pane are numerous, with new actions being added all the time. Gebruik de inhoudsopgave in de Power BI-documentatie of het vak Zoeken voor informatie over een bepaalde actie.For information about a particular action, use the Power BI documentation table of contents, or Search box.

2. Het rapportcanvas2. The report canvas

In het rapportcanvas wordt uw werk weergegeven.The report canvas is where your work displays. Wanneer u de deelvensters Velden, Filters en Visualisaties gebruikt om visuele elementen te maken, worden deze samengesteld en weergegeven op uw rapportcanvas.When you use the Fields, Filters, and Visualizations panes to create visuals, they are built and displayed on your report canvas. Elk tabblad aan de onderkant van het canvas vertegenwoordigt een pagina in het rapport.Each tab at the bottom of the canvas represents a page in the report. Selecteer een tabblad om die pagina te openen.Select a tab to open that page.

De deelvensters van de rapporteditorThe report editor panes

Er zijn drie deelvensters zichtbaar wanneer u een rapport voor de eerste keer opent: Filters, Visualisaties en Velden.Three panes are visible when you first open a report: Filters, Visualizations, and Fields. Links vindt u de eerste twee deelvensters, Filters en Visualisaties, waarin het uiterlijk van uw visualisaties (type, kleuren, filters en opmaak) wordt beheerd.The first two panes on the left, Filters and Visualizations, control what your visualizations look like: type, colors, filtering, and formatting. Rechts vindt u het laatste deelvenster, Velden, waarin de onderliggende gegevens van de visualisaties worden beheerd.The last pane on the right, Fields, manages the underlying data being used in the visualizations. De inhoud die wordt weergegeven in de rapporteditor, hangt af van de selecties die u in het rapportcanvas maakt.The content displayed in the report editor varies by selections you make in the report canvas.

Bijvoorbeeld wanneer u een afzonderlijke visual selecteert, zoals dit kolomdiagram:For example, when you select an individual visual such as this column chart:

Power BI-rapporteditor

In het deelvenster Filters worden filters voor de visual, de pagina of alle pagina's weergegeven.The Filters pane displays any filters on the visual, the page, or on all pages. In dit geval zijn er filters op paginaniveau, maar geen filters op visualniveau.In this case, there are page-level filters, but no visual-level filters.

De bovenkant van het deelvenster Visualisatie toont het type visual dat wordt gebruikt.The top of the Visualization pane identifies the type of visual in use. In dit voorbeeld is dat een gegroepeerd kolomdiagram.In this example, a Clustered column chart.

De onderkant van het deelvenster Visualisatie bevat drie tabbladen:The bottom of the Visualization pane has three tabs:

In Velden in de visualisatie Velden worden de velden in de visual weergegeven.Fields in the visualization Fields displays the fields in the visual. Mogelijk moet u omlaag schuiven om alle details te zien.You may have to scroll down to see all the details. Dit diagram maakt gebruik van StoreNumberName en This Year Sales.This chart is using StoreNumberName and This Year Sales.

Verfrollerpictogram Opmaak Selecteer het verfrollerpictogram om het opmaakvenster weer te geven voor de geselecteerde visualisatie.Paint roller icon Format To display the format pane for the selected visualization, select the paint roller icon.

Vergrootglaspictogram Analyse Selecteer het vergrootglaspictogram om het deelvenster Analyse weer te geven.magnifying glass icon Analytics To display the Analytics pane, select the magnifying glass icon.

In het deelvenster Velden worden alle beschikbare tabellen in het gegevensmodel weergegeven.The Fields pane lists all the available tables in the data model. Wanneer u een tabel uitvouwt, ziet u de velden in die tabel.When you expand a table, you see the fields in that table. Aan de gele markering ziet u dat ten minste één veld uit deze tabel zich in een visualisatie bevindt.The yellow check mark lets you know that at least one field from that table is in a visualization.

Lees verder voor meer informatie over elk deelvenster.Read on for details about each pane.

3. Het deelvenster Filters3. The Filters pane

Via het deelvenster Filters kunt u permanente filters bekijken, instellen en aanpassen voor uw rapporten op niveau van pagina, rapport, drillthrough en visuele elementen.Use the Filters pane to view, set, and modify persistent filters to your reports at the page, report, drillthrough, and visual-level. Ja, u kunt ad-hocfilters toepassen voor rapportpagina's en visuals door elementen van de visuals te selecteren of door hulpmiddelen als slicers te gebruiken.Yes, you can do ad-hoc filtering on report pages and visuals by selecting elements of the visuals or by using tools like slicers. Als u filtert vanaf het deelvenster Filters heeft dat als voordeel dat de status van de filters bij het rapport wordt opgeslagen.Filtering in the Filters pane has the advantage that the state of the filters is saved with the report.

Het deelvenster Filters heeft nog een andere krachtige functie: u kunt filteren op een veld dat nog niet in gebruik is in een van de visuals in uw rapport.The Filters pane has another powerful feature: you can filter using a field that isn't already in one of the visuals in your report. Dit werkt als volgt.Let me explain. Wanneer u een visualisatie maakt, voegt Power BI automatisch alle velden in de visualisatie toe aan het gebied met filters op visualniveau van het deelvenster Filters.When you create a visualization, Power BI automatically adds all the fields in the visualization to the visual-level filters area of the Filters pane. Als u een filter wilt instellen voor een visual, pagina, drillthrough of rapport met behulp van een veld dat momenteel niet in gebruik is in de visualisatie, sleept u het naar een van de filterbuckets.If you want to set a visual, page, drillthrough, or report filter using a field that isn't currently used in the visualization, you just drag it to one of the Filters buckets.

De nieuwe filterervaring biedt meer flexibiliteit.The new filter experience offers more flexibility. U kunt filters bijvoorbeeld zo opmaken dat deze eruitzien als het rapport zelf.For example, you can format filters to look like the report itself. U kunt ook filters vergrendelen of verbergen voor de gebruikers van uw rapport.You can also lock filters or hide them from your report consumers.

Nieuwe filterfunctionaliteit

Lees meer over de nieuwe filterervaring.Read more about the new filter experience.

4. Het deelvenster Visualisaties4. The Visualizations pane

Het deelvenster Visualisaties bevat vier secties.The visualizations pane has four sections itself. We beginnen aan de bovenkant van het deelvenster.We'll start at the top of the pane.

Bovenkant van het deelvenster Visualisatie

Hier selecteert u een visualisatietype.Here's where you select a visualization type. In de kleine pictogrammen ziet u de verschillende typen visualisaties die u kunt maken.The small icons show the different types of visualizations you can create. In de bovenstaande afbeelding is het bellendiagram geselecteerd.In the image above, the bubble chart is selected. Als u een visualisatie samenstelt door velden te selecteren zonder eerst een type visualisatie te selecteren, kiest Power BI het type visualisatie voor u.If you start building a visualization by selecting fields without selecting a visualization type first, Power BI picks the visualization type for you. U kunt de selectie van Power BI behouden, maar u kunt het type ook wijzigen door een ander pictogram te selecteren.You can keep Power BI's selection, or change the type by selecting a different icon.

U kunt aangepaste visualisaties downloaden naar Power BI Desktop.You can download custom visualizations to Power BI Desktop. De pictogrammen ervan worden ook in dit deelvenster weer gegeven.Their icons will show up in this pane, too.

De velden in een visualisatie beherenManage the fields in a visualization

Onderkant van het deelvenster Visualisatie

Welke buckets (ook wel bronnen genoemd) in dit deelvenster worden weergegeven, is afhankelijk van het type visualisatie dat u hebt geselecteerd.The buckets (sometimes called wells) in this pane vary depending on the type of visualization you've selected. Als u bijvoorbeeld een staafdiagram hebt geselecteerd, ziet u As, Legenda en Waarden.For example, if you've selected a bar chart, you see Axis, Legend, and Values. Wanneer u een veld selecteert of dit naar het canvas sleept, voegt Power BI dat veld toe aan een van de buckets.When you select a field or drag it onto the canvas, Power BI adds that field to one of the buckets. U kunt ook velden uit de lijst Velden rechtstreeks in de buckets slepen.You can also drag fields from the Fields list directly into the buckets. Sommige buckets zijn beperkt tot bepaalde typen gegevens.Some buckets are limited to certain types of data. Waarden accepteert bijvoorbeeld geen niet-numerieke velden.For example, Values won't accept non-numeric fields. Dus als u een veld Categorie naar de bucket Waarden sleept, verandert Power BI dit in Aantal categorieën.So if you drag a Category field into the Values bucket, Power BI changes it to Count of Category.

Zie Visualisaties toevoegen aan een Power BI-rapport voor meer informatie.For more information, see Add visualizations to a Power BI report.

Dit deel van het deelvenster bevat ook opties om het drillthrough- en filtergedrag te beheren.This part of the pane also has options to control drillthrough and filter behavior.

Uw visuele elementen opmakenFormat your visuals

Selecteer het pictogram met de verfroller om het venster Opmaken weer te geven.Select the paint roller icon to display the Format pane. Welke opties er beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type visualisatie dat is geselecteerd.The options available depend on the type of visualization selected.

Het deelvenster Opmaak in de rapporteditor

De opmaakmogelijkheden zijn zeer uitgebreid.The formatting possibilities are extensive. Als u meer wilt weten of zelf op verkenning wilt uitgaan, leest u deze artikelen:To learn more, explore on your own, or visit these articles:

Analytische gegevens toevoegen aan uw visualisatiesAdd analytics to your visualizations

Selecteer het vergrootglaspictogram om het deelvenster Analyse weer te geven.Select the magnifying glass icon to display the Analytics pane. Welke opties er beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type visualisatie dat is geselecteerd.The options available depend on the type of visualization selected.

Het deelvenster Analyse in de rapporteditor

Met het deelvenster Analyse in de Power BI-service kunt u dynamische referentielijnen aan visualisaties toevoegen en de aandacht vestigen op belangrijke trends en inzichten.With the Analytics pane in the Power BI service, you can add dynamic reference lines to visualizations, and provide focus for important trends or insights. Zie Het deelvenster Analyse in Power BI Desktop voor meer informatie.To learn more, see Analytics pane in Power BI Desktop.

5. Het deelvenster Velden5. The Fields pane

In het deelvenster Velden worden de tabellen, mappen en velden in uw gegevens weergegeven die u kunt gebruiken om visualisaties te maken.The Fields pane displays the tables, folders, and fields in your data that are available for you to use to create visualizations.

Het deelvenster Velden

  • Sleep een veld naar de pagina om een nieuwe visualisatie te starten.Drag a field onto the page to start a new visualization. U kunt ook een veld naar een bestaande visualisatie slepen om het veld toe te voegen aan die visualisatie.You can also drag a field onto an existing visualization to add the field to that visualization.

  • Wanneer u een selectievakje naast een veld inschakelt, voegt Power BI dat veld toe aan de actieve (of nieuwe) visualisatie.When you add a checkmark next to a field, Power BI adds that field to the active (or new) visualization. En het programma beslist ook in welke bucket dat veld moet worden geplaatst.And it also decides which bucket to place that field into. Moet het veld bijvoorbeeld worden gebruikt als een legenda, as of waarde?For example, should the field be used a legend, axis, or value? Power BI maakt een inschatting en u kunt het indien nodig verplaatsen van die bucket naar een andere.Power BI makes a best-guess and you can move it from that bucket to another if necessary.

  • In beide gevallen wordt elk geselecteerde veld toegevoegd aan het deelvenster Visualisaties in de rapporteditor.Either way, each selected field is added to the Visualizations pane in the report editor.

In Power BI Desktop hebt u ook opties om velden weer te geven of te verbergen, berekeningen toe te voegen, enzovoort.In Power BI Desktop, you also have options to show/hide fields, add calculations, etc.

De veldpictogrammenThe field icons

In Power BI worden verschillende pictogrammen gebruikt om het type velden in een rapport aan te geven.Power BI uses a number of different icons to indicate the types of fields in a report. Wanneer u deze kunt herkennen, begrijpt u de functies ervan in verschillende visuals beter.When you can recognize them, you understand better how they act in different visuals. Hier volgen enkele algemene exemplaren.Here are some of the more common ones.

PictogramIcon BetekenisMeaning
Map Map in de lijst VeldenFolder in the Fields list
Numeriek veld Numeriek veld: Numerieke velden zijn aggregaties die bijvoorbeeld kunnen worden opgeteld of waarvoor een gemiddelde kan worden berekend.Numeric field: Numeric fields are aggregates that can be summed or averaged, for example. Aggregaties worden samen met de gegevens geïmporteerd en zijn gedefinieerd in het gegevensmodel waarop uw rapport is gebaseerd.Aggregates are imported with the data and defined in the data model your report is based on. Zie Aggregates in Power BI reports (Aggregaties in Power BI-rapporten) voor meer informatie.For more information, see Aggregates in Power BI reports.
Niet-numerieke berekende kolom Berekende kolom met een niet-numeriek gegevenstype: Een nieuwe niet-numerieke kolom die u maakt met een DAX-formule (Data Analysis Expressions) waarmee de waarden van de kolom worden gedefinieerd.Calculated column with a non-numeric data type: A new non-numeric column you create with a Data Analysis Expressions (DAX) formula that defines the column’s values. Meer informatie over berekende kolommen.Read more about calculated columns.
Numerieke berekende kolom Numerieke berekende kolom: Een nieuwe kolom die u maakt met een DAX-formule (Data Analysis Expressions) waarmee de waarden van de kolom worden gedefinieerd.Numeric calculated column: A new column you create with a Data Analysis Expressions (DAX) formula that defines the column’s values. Meer informatie over berekende kolommen.Read more about calculated columns.
Meting Meting: Een meting heeft een eigen, in code vastgelegde formule.Measure: A measure has its own hard-coded formula. U kunt de berekening niet wijzigen; als de berekening bijvoorbeeld een som is, kan deze alleen een som zijn.You can’t change the calculation, for example, if it’s a sum, it can only be a sum. De waarden worden niet opgeslagen in een kolom.The values aren't stored in a column. Ze worden ter plekke berekend, uitsluitend op basis van de locatie ervan in een visual.They're calculated on the fly, depending solely on their location in a visual. Lees Informatie over metingen voor meer informatie.For more information, read Understanding measures.
Meetgroep MeetgroepMeasure group
KPI-pictogram KPI: Een visuele aanwijzing waarmee de voortgang naar een meetbaar doel wordt aangegeven.KPI: A visual cue that communicates the amount of progress made toward a measurable goal. Meer informatie over KPI-visuals (Key Performance Indicator)Read more about Key Performance Indicator (KPI) visuals
Hiërarchiepictogram Hiërarchie van velden: Selecteer de pijl om de velden in de hiërarchie weer te geven.Hierarchy of fields: Select the arrow to see the fields that make up the hierarchy. Bekijk deze Power BI-video op YouTube over het maken van en werken met hiërarchieën voor meer informatie.Watch this Power BI video on YouTube about Creating and working with hierarchies for more information.
Geografische gegevens Geografische gegevens: Deze locatievelden kunnen worden gebruikt om kaartvisualisaties te maken.Geo data: These location fields can be used to create map visualizations.
Identiteitsveld Identiteitsveld: Velden met dit pictogram zijn unieke velden die zijn ingesteld op het weergeven van alle waarden, ook als deze duplicaten bevatten.Identity field: Fields with this icon are unique fields, set to show all values, even if they have duplicates. Als uw gegevens bijvoorbeeld records bevatten voor twee verschillende mensen met de naam 'Robin Smith', wordt elk record als uniek beschouwd.For example, your data might have records for two different people named 'Robin Smith', and each will be treated as unique. Deze worden niet samengevoegd.They won't be summed.
Parameter Parameter: Stel parameters in om delen van uw rapporten en gegevensmodellen (zoals een queryfilter, een gegevensbronverwijzing of een metingsdefinitie) te laten afhangen van een of meer parameterwaarden.Parameter: Set parameters to make parts of your reports and data models (such as a query filter, a data source reference, a measure definition, etc.) depend on one or more parameter values. Zie deze Power BI-blogpost over queryparameters voor meer informatie.See this Power BI blog post about query parameters for more information.
Agenda Agendadatumveld met een ingebouwde datumtabelCalendar date field with a built-in date table

Volgende stappenNext steps

Een rapport makenCreate a report

Meer informatie over rapporten in de Power BI-service, Power BI Desktop en mobiele Power BI-apps.More about reports in the Power BI service, Power BI Desktop, and Power BI mobile apps.

Basisconcepten voor Power BI-ontwerpersBasic concepts for Power BI designers

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community