Gegevens over Azure-kosten en -verbruik analyseren in Power BI DesktopAnalyze Azure cost and usage data in Power BI desktop

U kunt via Power BI Desktop verbinding maken met Azure en gedetailleerde gegevens over het Azure-serviceverbruik van uw organisatie krijgen.You can use Power BI desktop to connect to Azure and get in-depth data about your organization's Azure service usage. Met deze gegevens kunt u aangepaste rapporten en meetwaarden maken, zodat u uw Azure-kosten beter begrijpt en beter kunt analyseren.With this data, you can create custom reports and measures to better understand and analyze your Azure spending.

Power BI biedt momenteel ondersteuning voor verbindingen tussen Enterprise Agreement- en Customer Agreement-factureringsccounts.Power BI currently supports connecting to Enterprise Agreement and Customer Agreement billing accounts.

 • Enterprise Agreement-gebruikers moeten verbinding maken met de Azure Consumption Insights-connector (hieronder).Enterprise Agreement users should connect with the Azure Consumption Insights connector (below).

 • Customer Agreement-gebruikers moeten verbinding maken met de Azure Cost Management-connector.Customer Agreement users should connect with the Azure Cost Management connector.

Notitie

Als u een Enterprise Agreement-klant bent en de Azure Cost Management-connector gebruikt, maar de factureringsprofiel-id niet op de blade Kostenbeheer wordt weergegeven, betekent dit dat u zich niet op het Modern Commerce Platform bevindt.If you're an Enterprise Agreement customer using the Azure Cost Management connector, and you don't see the Billing Profile ID in your Cost Management blade, it means you're not in the Modern Commerce Platform. In die gevallen gebruikt u de Azure Consumption Insights-connector, waarmee het EA-registratienummer wordt aangeroepen en niet de factureringsprofiel-id.For those cases, use the Azure Consumption Insights connector, which requests the EA enrollment number rather than the Billing Profile ID.

Verbinding met Azure Consumption Insights makenConnect with Azure Consumption Insights

Met Azure Consumption Insights kunt u verbinding maken met Azure Enterprise Agreement-factureringsaccounts.Azure Consumption Insights allows you to connect to Azure Enterprise Agreement billing accounts.

In deze sectie leert u hoe u de gegevens kunt krijgen die u nodig hebt om te migreren met behulp van de Azure Enterprise-connector.In this section, you learn how to get the data you need migrate using the Azure Enterprise Connector. U vindt hier ook een toewijzing van kolommen voor gebruiksgegevens die beschikbaar zijn in de ACI-API (Azure Consumption Insights).You'll also find a usage details columns mapping available in the ACI (Azure Consumption Insights) API.

Om de Azure Consumption Insights-connector te kunnen gebruiken, moet u toegang hebben tot de Enterprise-functies binnen Azure Portal.To successfully use the Azure Consumption Insights connector, you need access to the Azure portal Enterprise features.

De Azure Consumption Insights-connector gebruiken in Power BI Desktop:To use the Azure Consumption Insights connector in Power BI Desktop:

 1. Selecteer in het lint Start Gegevens ophalen.From the Home ribbon, select Get Data.

 2. Selecteer Onlineservices in de categorieën aan de linkerkant.From the categories on the left, select Online Services.

 3. Selecteer Microsoft Azure Consumption Insights (bèta) .Select Microsoft Azure Consumption Insights (Beta).

 4. Selecteer Verbinding maken.Select Connect.

  Geef uw Azure-inschrijvingsnummer op in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.In the dialog that appears, enter your Azure Enrollment Number.

  • U kunt uw inschrijvingsnummer ophalen in Azure Enterprise Portal, op de locatie die wordt weergegeven in de volgende afbeelding:You can get your enrollment number from the Azure Enterprise Portal, in the location shown in the following image:

In deze versie van de connector worden alleen Enterprise-inschrijvingen vanuit https://ea.azure.com ondersteund.This connector version only supports enterprise enrollments from https://ea.azure.com. China-inschrijvingen worden momenteel niet ondersteund.China enrollments aren't currently supported.

Geef vervolgens uw toegangssleutel op om verbinding te maken.Next, provide your Access key to connect.

Als u de toegangssleutel hebt opgegeven en Verbinding maken selecteert, wordt het venster Navigator weergegeven met negen beschikbare tabellen:Once you provide your Access key and select Connect, a Navigator window appears and shows nine available tables:

TabelTable BeschrijvingDescription
BudgettenBudgets Budgetgegevens aan de hand waarvan u de daadwerkelijke kosten of het daadwerkelijke gebruik kunt bekijken en met de bestaande budgetdoelen kunt vergelijken.Budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
MarketPlaceMarketPlace Op gebruik gebaseerde kosten voor Azure Marketplace.Usage-based Azure Marketplace charges.
PriceSheetsPriceSheets Toepasselijke tarieven per meter voor inschrijving.Applicable rates by meter for an enrollment.
RIChargesRICharges De kosten van uw gereserveerde instanties gedurende de afgelopen 24 maanden.Charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
RIRecommendations_SingleRIRecommendations_Single Aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van uw gebruikstrends voor één abonnement gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.Reserved Instance purchase recommendations based on your single subscription usage trends over the last 7, 30, or 60 days.
RIRecommendations_SharedRIRecommendations_Shared Aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van uw gebruikstrends voor al uw abonnementen gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends across all your subscriptions over the last 7, 30 or 60 days.
RIUsageRIUsage Gebruiksgegevens van uw huidige gereserveerde instanties gedurende de afgelopen maand.Consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
SummariesSummaries Een maandelijks overzicht met saldo's, nieuwe aankopen en servicekosten, wijzigingen en overschrijdingskosten voor Azure Marketplace.A monthly summary for balances, new purchases, Azure Marketplace service charges, adjustments, and overage charges.
UsageDetailsUsageDetails Een uitsplitsing van verbruikte aantallen en geschatte inschrijvingskosten.A consumed quantities breakdown and estimated enrollment charges.

U kunt het selectievakje naast een tabel inschakelen om een voorbeeld van de tabel weer te geven.You can select a checkbox beside any table to see a preview. U kunt een of meer tabellen selecteren door de betreffende selectievakjes in te schakelen en Laden te selecteren.You can select one or more tables by checking the box beside their name, then select Load.

Notitie

De tabellen Samenvatting en Prijzenoverzicht zijn alleen beschikbaar voor de API-sleutel op inschrijvingsniveau.The Summary and PriceSheet tables are only available for the enrollment-level API Key. Deze tabellen bevatten bovendien standaard de gegevens voor Gebruik en Prijzenoverzicht van de huidige maand.Also, the data in these tables has, by default, the current month's data for Usage and PriceSheet. De tabellen Samenvatting en Marketplace zijn niet beperkt tot de huidige maand.The Summary and MarketPlace tables are not constrained to the current month.

Wanneer u Laden selecteert, worden de gegevens in Power BI Desktop geladen.When you select Load, the data is loaded into Power BI Desktop.

Nadat de geselecteerde gegevens zijn geladen, worden de geselecteerde tabellen en velden weergegeven in het deelvenster Velden.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Werken met Azure Consumption InsightsUsing Azure Consumption Insights

Als u de Azure Consumption Insights-connector wilt kunnen gebruiken, moet u toegang hebben tot de Enterprise-functies binnen Azure Portal.To use the Azure Consumption Insights connector, you access to the Azure portal Enterprise features.

Als u gegevens hebt geladen met de Azure Consumption Insights-connector, kunt u uw eigen aangepaste metingen en kolommen maken met Query-editor.Once you successfully load data using the Azure Consumption Insights connector, you can create your own custom measures and columns using Query Editor. U kunt ook visuals, rapporten en dashboards maken om in de Power BI-service te delen.You can also create visuals, reports, and dashboards for sharing in the Power BI service.

Met een lege query kunt u een voorbeeldverzameling van aangepaste Azure-query's ophalen.With a blank query, you can retrieve a sample Azure custom queries collection. Er zijn twee manieren om dit op te halen:There are two ways you can do this retrieval:

In Power BI Desktop:In Power BI Desktop:

 1. Selecteer het lint StartSelect the Home ribbon
 2. Selecteer Gegevens ophalen > Lege querySelect Get Data > Blank Query

Of in Query-editor:Or, in Query Editor:

 1. Klik met de rechter muisknop in het linkerdeelvenster Query'sRight-click in the left Queries pane
 2. Selecteer Nieuwe query > Lege query in het menu dat wordt weer gegevenSelect New Query > Blank Query from the menu that appears

Type in de formulebalk:In the Formula bar, type:

= MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents

In de volgende afbeelding ziet u een verzameling voorbeelden weergegeven.The following image shows a samples collection that appears.

Bij het werken met rapporten en het maken van query's kunt u:When working with reports and creating queries, you can:

 • Gebruik numberOfMonth voor het definiëren van het aantal maanden vanaf de huidige datumTo define the number of months starting from the current date, use numberOfMonth
  • Een waarde gebruiken tussen 1 en 36.Use a value between one and 36. Hiermee geeft u het aantal maanden op, gerekend vanaf de huidige datum, dat u wilt importeren.Represent the number of months, from the current date, you want to import. U kunt het beste maximaal 12 maanden aan gegevens ophalen.We recommend getting no more than 12 months of data. Met deze limiet worden importbeperkingen en drempelwaarden voor gegevensvolumes van Power BI-query's voorkomen.This limit avoids Power BI query import constraints and data volume thresholds.
 • Gebruik startBillingDataWindow en endBillingDataWindow voor het definiëren van een aantal maanden in een historisch tijdvensterTo define a period of months in a historical time window, use startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Gebruik numberOfMonth niet in combinatie met startBillingDataWindow of endBillingDataWindowDon't use numberOfMonth together with startBillingDataWindow or endBillingDataWindow

Migratie van de Azure Enterprise-connector uitvoerenMigrate from the Azure Enterprise Connector

Sommige klanten hebben visuals gemaakt met behulp van de Azure Enterprise-connector (bèta) .Some customers created visuals using the Azure Enterprise Connector (Beta). Uiteindelijk wordt deze vervangen door de Azure Consumption Insights-connector.Eventually, it will be replaced with the Azure Consumption Insights connector. De nieuwe connector heeft functies en verbeteringen die het volgende omvatten:The new connector has features and enhancements that include:

 • Extra gegevensbronnen voor Saldo-overzicht en Marketplace-aankopenAdditional data sources available for Balance Summary and Marketplace Purchases
 • Nieuwe en geavanceerde parameters, zoals startBillingDataWindow en endBillingDataWindowNew and advanced parameters, such as startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Betere prestaties en reactietijdBetter performance and responsiveness

In de volgende stappen ziet u hoe u kunt overstappen op de Azure Consumption Insights-connector.The next steps show how to transition to the Azure Consumption Insights connector. Met deze stappen behoudt u het werk dat u al hebt gedaan bij het maken van aangepaste dashboards of rapporten.These steps preserve the work you've already done in creating custom dashboards or reports.

Stap 1: verbinding maken met Azure met behulp van de nieuwe connectorStep 1: Connect to Azure using the new connector

In de eerste stap maakt u gebruik van de Azure Consumption Insights-connector, die eerder in dit artikel in detail is beschreven.The first step is use the Azure Consumption Insights connector described in detail earlier in this article. In deze stap selecteert u Gegevens ophalen > Lege query in het lint Start in Power BI Desktop.In this step, select Get Data > Blank Query from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Stap 2: een query maken met Geavanceerde editorStep 2: Create a query in Advanced Editor

In Query-editor selecteert u Geavanceerde editor in de sectie Query van het lint Start.In Query Editor, select Advanced Editor from the Home ribbon's Query section. In het venster Geavanceerde editor dat wordt weergegeven, voert u de volgende query in:In the Advanced Editor window that appears, enter this query:

let  
  enrollmentNumber = "100",
  optionalParameters = [ numberOfMonth = 6, dataType="DetailCharges" ],
  data = MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents(enrollmentNumber, optionalParameters)  
in   
  data

U moet de waarde enrollmentNumber vervangen door uw inschrijvingsnummer.You'll need to replace the enrollmentNumber value with your enrollment number. U kunt uw nummer ophalen uit de Azure Enterprise Portal.You can get your number from the Azure Enterprise Portal. De parameter numberOfMonth is het aantal maanden aan gegevens dat u wilt bewaren, teruggerekend vanaf de huidige datum.The numberOfMonth parameter is how many months of data you want going back, from the current dat. Nul (0) staat voor de huidige maand.Use zero (0) for the current month.

Wanneer u Gereed selecteert in het venster Geavanceerde editor, wordt het voorbeeld vernieuwd en worden de gegevens van het opgegeven maandbereik in de tabel weergegeven.Once you select Done in the Advanced Editor window, the preview refreshes and data from the specified month range appears in the table. Selecteer Sluiten en toepassen om terug te keren.Select Close & Apply and return.

Stap 3: metingen en aangepaste kolommen naar het nieuwe rapport verplaatsenStep 3: Move measures and custom columns to the new report

Vervolgens moet u alle aangepaste kolommen of metingen die u hebt gemaakt, verplaatsen naar de nieuwe detailtabel.Next, you'll need to move any custom columns or measures you created into the new details table. Dit zijn de stappen.Here are the steps.

 1. Open Kladblok (of een andere teksteditor).Open Notepad (or another text editor).

 2. Selecteer de meting die u wilt verplaatsen, kopieer de tekst van het veld Formule en plak deze in Kladblok.Select the measure you want to move, copy the text from the Formula field, and place it in Notepad.

 3. Wijzig de naam van Query1 in de oorspronkelijke naam van de detailtabel.Rename Query1 to the original details table name.

 4. Als u nieuwe tabelmetingen en aangepaste kolommen wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op uw tabel en kiest u Nieuwe meting.To create new table measures and custom columns, right-click on your table, and choose New Measure. Knip en plak vervolgens uw opgeslagen metingen en kolommen totdat u alles hebt gedaan.Then, cut and paste your stored measures and columns until they're all done.

Veel dashboards bevatten aanvullende zoek- of filtertabellen, zoals datumtabellen of tabellen die worden gebruikt voor aangepaste projecten.Many dashboards have additional tables that are used for lookup or filtering, such as date tables or tables used for custom projects. Als u de relaties van die tabellen opnieuw instelt, zijn de meeste resterende problemen opgelost.Reestablishing those relationships resolves most remaining issues. U kunt dit als volgt doen.Here's how to do it.

 • Selecteer op het tabblad Modelleren in Power BI Desktop de optie Relaties beheren. Er wordt een venster weergegeven waarin u de relaties binnen het model kunt beheren.In the Modeling tab in Power BI Desktop, select Manage Relationships to bring up a window that lets you manage relationships within the model. Koppel uw tabellen opnieuw naar behoefte.Relink your tables, as needed.

Stap 5: uw visuals controleren en de veldopmaak zo nodig aanpassenStep 5: Verify your visuals, and adjust field formatting as needed

In dit stadium zal het merendeel van uw oorspronkelijke visuals, tabellen en detailweergaven werken zoals verwacht.At this point, most of your original visuals, tables, and drill-downs should be working as expected. Een aantal kleine aanpassingen kan echter nodig zijn om het uiterlijk en de werking nauwkeurig op te maken.Some minor tweaks may be necessary, however, to precisely format the look and feel. Neem de tijd om te controleren of alle dashboards en visuele elementen eruitzien zoals u wilt.Take a bit of time to look over each of your dashboards and visuals to ensure they look how you want them.

Verbruiksgegevens ophalen met de Azure Consumption and Insights (ACI) APIUsing the Azure Consumption and Insights (ACI) API to get consumption data

Azure wordt geleverd met de Azure Consumption and Insights (ACI) API.Azure also provides the Azure Consumption and Insights (ACI) API. Hiermee kunt u uw eigen aangepaste oplossingen maken voor verzameling, rapportage en visualisatie van het Azure-verbruik met de ACI API.You can create your own custom solutions to gathering, reporting, and visualizing Azure consumption information using the ACI API.

Namen en gebruiksgegevens toewijzen tussen de portal, de connector en de APIMapping names and usage details between the portal, the connector, and the API

De kolommen en namen van detailgegevens in Azure Portal zijn vergelijkbaar in de API en de connector, maar zijn niet altijd identiek.The Azure portal columns and details names are similar in the API and the connector, though not always identical. De volgende tabel bevat een toewijzing ter verduidelijking.To help clarify, the following table provides a mapping. Ook wordt aangegeven of de kolom verouderd is.Also indicated is whether the column is obsolete. Zie de data dictionary voor Azure-facturering voor meer informatie en definities van termen.For more information, and term definitions, see the Azure billing data dictionary.

Kolomnaam ACI-connector / inhoudspakketACI Connector / ContentPack ColumnName Kolomnaam ACI APIACI API Column Name Kolomnaam EAEA Column Name Verouderd / aanwezig voor achterwaartse compatibiliteitObsolete / Present for backward compatibility
AccountNameAccountName accountNameaccountName Account NameAccount Name NeeNo
AccountIdAccountId accountIdaccountId JaYes
AccountOwnerIdAcccountOwnerId accountOwnerEmailaccountOwnerEmail AccountOwnerIdAccountOwnerId NeeNo
AdditionalInfoAdditionalInfo additionalInfoadditionalInfo AdditionalInfoAdditionalInfo NeeNo
AdditionalInfoldAdditionalInfold JaYes
Consumed QuantityConsumed Quantity consumedQuantityconsumedQuantity Consumed QuantityConsumed Quantity NeeNo
Consumed ServiceConsumed Service consumedServiceconsumedService Consumed ServiceConsumed Service NeeNo
ConsumedServiceIdConsumedServiceId consumedServiceIdconsumedServiceId JaYes
CostCost costcost ExtendedCostExtendedCost NeeNo
Cost CenterCost Center costCentercostCenter Cost CenterCost Center NeeNo
DateDate datedate DateDate NeeNo
DayDay DayDay NeeNo
DepartmentNameDepartmentName departmentNamedepartmentName Department NameDepartment Name NeeNo
DepartmentIDDepartmentID departmentIddepartmentId JaYes
Instance IDInstance ID JaYes
InstanceIdInstanceId instanceIdinstanceId Instance IDInstance ID NeeNo
LocationLocation JaYes
Meter CategoryMeter Category meterCategorymeterCategory Meter CategoryMeter Category NeeNo
Meter IDMeter ID JaYes
Meter NameMeter Name meterNamemeterName Meter NameMeter Name NeeNo
Meter RegionMeter Region meterRegionmeterRegion Meter RegionMeter Region NeeNo
Meter Sub-CategoryMeter Sub-Category meterSubCategorymeterSubCategory Meter Sub-CategoryMeter Sub-Category NeeNo
MeterIdMeterId meterIdmeterId Meter IDMeter ID NeeNo
MonthMonth MonthMonth NeeNo
ProductProduct productproduct ProductProduct NeeNo
ProductIdProductId productIdproductId JaYes
Resource GroupResource Group resourceGroupresourceGroup Resource GroupResource Group NeeNo
Resource LocationResource Location resourceLocationresourceLocation Resource LocationResource Location NeeNo
ResourceGroupIdResourceGroupId JaYes
ResourceLocationIdResourceLocationId resourceLocationIdresourceLocationId JaYes
ResourceRateResourceRate resourceRateresourceRate ResourceRateResourceRate NeeNo
ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId serviceAdministratorIdserviceAdministratorId ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId NeeNo
ServiceInfo1ServiceInfo1 serviceInfo1serviceInfo1 ServiceInfo1ServiceInfo1 NeeNo
ServiceInfo1IdServiceInfo1Id JaYes
ServiceInfo2ServiceInfo2 serviceInfo2serviceInfo2 ServiceInfo2ServiceInfo2 NeeNo
ServiceInfo2IdServiceInfo2Id JaYes
Store Service IdentifierStore Service Identifier storeServiceIdentifierstoreServiceIdentifier Store Service IdentifierStore Service Identifier NeeNo
StoreServiceIdentifierIdStoreServiceIdentifierId JaYes
Subscription NameSubscription Name subscriptionNamesubscriptionName Subscription NameSubscription Name NeeNo
TagsTags tagstags TagsTags NeeNo
TagsIdTagsId JaYes
Unit Of MeasureUnit Of Measure unitOfMeasureunitOfMeasure Unit Of MeasureUnit Of Measure NeeNo
YearYear YearYear NeeNo
SubscriptionIdSubscriptionId subscriptionIdsubscriptionId SubscriptionIdSubscriptionId JaYes
SubscriptionGuidSubscriptionGuid subscriptionGuidsubscriptionGuid SubscriptionGuidSubscriptionGuid NeeNo

Verbinding maken met Azure Cost ManagementConnect with Azure Cost Management

In dit gedeelte leert u hoe verbinding kunt maken met uw Customer Agreement-factureringsaccount.In this section, you'll learn how to connect to your Customer Agreement billing account.

Notitie

De Azure Cost Management-connector ondersteunt momenteel klanten met een klantovereenkomst.The Azure Cost Management connector currently supports customers on the Customer Agreement. Enterprise Agreement-klanten moeten de Azure Consumption Insights-connector gebruiken.Enterprise Agreement customers should use the Microsoft Azure Consumption Insights connector.

De Azure Cost Management-connector gebruiken in Power BI Desktop:To use the Azure Cost Management connector in Power BI Desktop:

 1. Selecteer in het lint Start Gegevens ophalen.From the Home ribbon, select Get Data.

 2. Selecteer Azure in de categorieën aan de linkerkant.From the categories on the left, select Azure.

 3. Select Azure Cost Management (bèta) aan de rechterkant.Select Azure Cost Management (Beta) on the right.

 4. Selecteer Verbinding maken.Select Connect.

  Voer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven uw factureringsprofiel-id in.In the dialog that appears, enter your Billing profile ID.

U kunt uw id verkrijgen via Azure Portal:You can get your ID from the Azure portal:

 1. Navigeer naar Cost Management en facturering.Navigate to Cost Management + Billing.

 2. Selecteer uw factureringsaccount.Select your billing account.

 3. Selecteer Factureringsprofielen in de zijbalk.Select Billing profiles in the sidebar.

 4. Selecteer uw factureringsprofiel.Select your billing profile.

 5. Selecteer Eigenschappen in de zijbalk.Select Properties in the sidebar.

 6. Kopieer uw factureringsprofiel-id.Copy your billing profile ID.

  U wordt gevraagd zich aan te melden met uw e-mailadres en wachtwoord van Azure.You'll be prompted to sign in with your Azure email and password. Na verificatie ziet u een navigatievenster met daarin de 12 beschikbare tabellen:Once you authenticate, you'll be shown a Navigator window with 12 available tables:

TabelTable BeschrijvingDescription
FactureringsgebeurtenissenBilling events Gebeurtenislogboeken van nieuwe facturen, kredietaankopen en meer.Event log of new invoices, credit purchases, and more.
BudgettenBudgets Budgetgegevens aan de hand waarvan u de daadwerkelijke kosten of het daadwerkelijke gebruik kunt bekijken en met de bestaande budgetdoelen kunt vergelijken.Budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
KostenCharges Een samenvatting op maandniveau van uw Azure-verbruik, marketplacekosten en afzonderlijk gefactureerde kosten.A month-level summary of Azure usage, market place charges, and charges billed separately.
KredietpartijenCredit lots Informatie over de aankoop van Azure-kredietpartijen voor het opgegeven factureringsprofiel.Azure credit lot purchase details for the provided billing profile.
TegoedoverzichtCredit summary Tegoedoverzicht voor het opgegeven factureringsprofiel.Credit summary for provided billing profile.
MarketplaceMarketplace Op gebruik gebaseerde kosten voor Azure Marketplace.Usage-based Azure Marketplace charges.
PriceSheetsPricesheets Van toepassing zijnde tarieven per meter voor het opgegeven factureringsprofiel.Applicable meter rates for the provided billing profile.
RI-kostenRI charges De kosten van uw gereserveerde instanties gedurende de afgelopen 24 maanden.Charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
RI-aanbevelingen (enkel)RI recommendations (single) Aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van uw gebruikstrends voor één abonnement gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.Reserved Instance purchase recommendations based on your single subscription usage trends for the last 7, 30 or 60 days.
RI-aanbevelingen (gedeeld)RI recommendations (shared) Aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van alle gebruikstrends voor uw abonnement gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.Reserved Instance purchase recommendations based on all your subscription usage trends for the last 7, 30 or 60 days.
RI-verbruikRI usage Gebruiksgegevens van uw huidige gereserveerde instanties gedurende de afgelopen maand.Consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
GebruiksgegevensUsage details Een specificatie van de gebruikte hoeveelheden en de geschatte kosten voor de opgegeven profiel-id.A breakdown of consumed quantities and estimated charges for the given billing profile ID.

U kunt het selectievakje van een tabel inschakelen om een voorbeeld van de tabel weer te geven.You can select a table checkbox to see a preview. U kunt een of meer tabellen selecteren door de betreffende selectievakjes in te schakelen en Laden te selecteren.You can select one or more tables by checking the box beside their name and selecting Load.

Wanneer u Laden selecteert, worden de gegevens in Power BI Desktop geladen.When you select Load, the data is loaded into Power BI Desktop.

Nadat de geselecteerde gegevens zijn geladen, worden de geselecteerde tabellen en velden weergegeven in het deelvenster Velden.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Bekijk hoe u de uitgaven in Power BI kunt analyseren met Azure Consumption Insights.Watch How to analyze spending in Power BI with Azure Consumption Insights. In deze video wordt uitgelegd hoe u de kostengegevens in Power BI Desktop controleert met behulp van de Azure Consumption Insights-connector.This video explains reviewing your cost data in Power BI desktop using the Azure Consumption Insights connector.

Aangepaste query's schrijvenWriting custom queries

U kunt een aangepaste M-query maken om het aantal maanden aan te passen, de API-versie te wijzigen of geavanceerdere logica op de geretourneerde gegevens te passen.You can create a custom M query to customize the number of months, change the API version, or do more advanced logic on the returned data.

In Power BI Desktop:In Power BI Desktop:

 1. Selecteer het lint StartSelect the Home ribbon
 2. Selecteer Gegevens ophalen > Lege querySelect Get Data > Blank Query

Of in Query-editor:Or, in Query Editor:

 1. Klik met de rechter muisknop in het linkerdeelvenster Query'sRight-click in the left Queries pane
 2. Selecteer Nieuwe query > Leeg menu in het menu dat wordt weer gegevenSelect New Query > Blank Menu from the menu that appears

Typ het volgende in de Formulebalk en vervang billingProfileId hierbij door uw eigen id en 'kosten' door de geldige naam van de gewenste tabel (zie bovenstaande lijst).In the Formula bar, type the following, replacing billingProfileId with your actual ID, and "charges" with any valid table name (list above).

let
  Source = AzureCostManagement.Tables(billingProfileId, [ numberOfMonths = 3 ]),
  charges = Source{[Key="charges"]}[Data]
in
  charges

Naast het wijzigen van de numberOfMonths in een willekeurige waarde tussen 1 en 36, kunt u ook het volgende opgeven:Besides modifying the numberOfMonths to any value between 1 and 36, you can also provide:

 • apiVersion om aan te passen welke API-versie de query aanroept.apiVersion to customize which API version the query calls.
 • lookbackWindow, voor RI-aanbevelingen (enkel of gedeeld), om het venster aan te passen waarin aanbevelingen moeten worden gegenereerd (geldige opties: 7, 30 of 60 dagen).lookbackWindow, for RI recommendations (single or shared), to modify the window in which to generate recommendations from (valid options: 7, 30, or 60 days).

Volgende stappenNext steps

U kunt via Power BI Desktop verbinding maken met allerlei gegevensbronnen.You can connect to many different data sources using Power BI Desktop. Raadpleeg voor meer informatie de volgende artikelen:For more information, see the following articles: