Gegevens over Azure-kosten en -verbruik analyseren in Power BI DesktopAnalyze Azure cost and usage data in Power BI desktop

Is deze pagina nuttig?

U kunt Power BI Desktop verbinden met Azure en gedetailleerde gegevens over het Azure-serviceverbruik van uw organisatie ophalen.Power BI desktop can connect to Azure and get in-depth data about your organization's Azure service usage. Hiermee kunt u aangepaste rapporten en meetwaarden maken, zodat u uw Azure-kosten beter begrijpt en beter kunt analyseren.With it, you can create custom reports and measures to better understand and analyze your Azure spend.

Power BI biedt momenteel ondersteuning voor verbindingen tussen Enterprise Agreement- en Customer Agreement-factureringsccounts.Power BI currently supports connecting to Enterprise Agreement and Customer Agreement billing accounts.

 • Enterprise Agreement-gebruikers moeten verbinding maken met de Azure Consumption Insights-connector.Enterprise Agreement users should connect with the Azure Consumption Insights connector.

 • Customer Agreement-gebruikers moeten verbinding maken met de Azure Cost Management-connector.Customer Agreement users should connect with the Azure Cost Management connector.

Verbinding met Azure Consumption Insights makenConnect with Azure Consumption Insights

Met Azure Consumption Insights kunt u verbinding maken met Azure Enterprise Agreement-factureringsaccounts.Azure Consumption Insights allows you to connect to Azure Enterprise Agreement billing accounts.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de benodigde gegevens ophaalt en hoe u een migratie van de Azure Enterprise-connector uitvoert. Ook vindt u er een toewijzing van beschikbare gebruiksgegevenskolommen in de ACI (Azure Consumption Insights) API.In this section, you will learn how to get the data you need, how to migrate from using the Azure Enterprise Connector, and you'll find a mapping of usage details columns available in the ACI (Azure Consumption Insights) API.

Om verbinding te maken met behulp van de Azure Consumption Insights-connector, moet u toegang hebben tot de Enterprise-functies binnen Azure Portal.To successfully connect using the Azure Consumption Insights connector, you need to have access to the Enterprise features within the Azure portal.

Om verbinding te maken via de Azure Consumption Insights-connector, selecteert u Gegevens ophalen in het lint Start in Power BI Desktop.To connect using the Azure Consumption Insights connector, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Selecteer Onlineservices in de categorieën aan de linkerkant en u ziet Azure Consumption Insights (bèta) .Select Online Services from the categories on the left, and you see Microsoft Azure Consumption Insights (Beta). Selecteer Verbinding maken.Select Connect.

Geef uw inschrijvingsnummer op in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.In the dialog that appears, provide your Enrollment Number.

 • U kunt uw inschrijvingsnummer ophalen in Azure Enterprise Portal, op de locatie die wordt weergegeven in de volgende afbeelding:You can get your enrollment number from the Azure Enterprise Portal, in the location shown in the following image:

  In deze versie van de connector worden alleen Enterprise-inschrijvingen vanuit https://ea.azure.com ondersteund.This version of the connector only supports enterprise enrollments from https://ea.azure.com. China-inschrijvingen worden momenteel niet ondersteund.China enrollments are not currently supported.

Geef vervolgens uw toegangssleutel op om verbinding te maken.Next, provide your Access key to connect.

Als u de toegangssleutel hebt opgegeven en Verbinding maken selecteert, wordt het venster Navigator weergegeven met die negen tabellen die voor u beschikbaar zijn:Once you provide your Access key and select Connect, a Navigator window appears and shows the nine tables available to you:

 • Budgets: deze tabel toont budgetgegevens zodat u de daadwerkelijke kosten of het daadwerkelijke gebruik kunt vergelijken met de bestaande budgetdoelen.Budgets: Provides budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
 • MarketPlace: deze tabel toont op gebruik gebaseerde kosten voor Azure Marketplace.MarketPlace: Provides usage-based Azure Marketplace charges.
 • PriceSheets: deze tabel toont de betreffende tarieven per meter voor inschrijving.PriceSheets: Provides applicable rates by meter for an enrollment.
 • RICharges: deze tabel toont de kosten van uw gereserveerde instanties gedurende de afgelopen 24 maanden.RICharges: Provides charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
 • RIRecommendations_Single: deze tabel toont aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van uw gebruikstrends voor één abonnement gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.RIRecommendations_Single: Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends on a single subscription over the last 7, 30 or 60 days.
 • RIRecommendations_Shared: deze tabel toont aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van uw gebruikstrends voor al uw abonnementen gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.RIRecommendations_Shared: Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends across all your subscriptions over the last 7, 30 or 60 days.
 • RIUsage: deze tabel toont details van het gebruik van uw huidige gereserveerde instanties gedurende de afgelopen maand.RIUsage: Provides consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
 • Summaries: deze tabel toont een maandelijks overzicht met saldo's, nieuwe aankopen en servicekosten, wijzigingen en overschrijdingskosten voor Azure Marketplace.Summaries: Provides a monthly summary across balances, new purchases, Azure Marketplace service charges, adjustments, and overage charges.
 • UsageDetails: deze tabel toont een specificatie van de gebruikte hoeveelheden en de geschatte kosten voor een inschrijving.UsageDetails: Provides a breakdown of consumed quantities and estimated charges for an enrollment.

U kunt het selectievakje naast een tabel inschakelen om een voorbeeld van de tabel weer te geven.You can select a checkbox beside any table to see a preview. U kunt een of meer tabellen selecteren door de betreffende selectievakjes in te schakelen en Laden te selecteren.You can select one or more tables by checking the box beside their name, then select Load.

Notitie

De tabellen Samenvatting en Prijzenoverzicht zijn alleen beschikbaar voor de API-sleutel op inschrijvingsniveau.The Summary and PriceSheet tables are only available for the enrollment-level API Key. Deze tabellen bevatten bovendien standaard de gegevens voor Gebruik en Prijzenoverzicht van de huidige maand.Also, the data in these tables has, by default, the current month's data for Usage and PriceSheet. De tabellen Samenvatting en Marketplace zijn niet beperkt tot de huidige maand.The Summary and MarketPlace tables are not constrained to the current month.

Wanneer u Laden selecteert, worden de gegevens in Power BI Desktop geladen.When you select Load the data is loaded into Power BI Desktop.

Nadat de geselecteerde gegevens zijn geladen, worden de geselecteerde tabellen en velden weergegeven in het deelvenster Velden.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Werken met Azure Consumption InsightsUsing Azure Consumption Insights

Om de Azure Consumption Insights-connector te kunnen gebruiken, moet u toegang hebben tot de Enterprise-functies binnen Azure Portal.To use the Azure Consumption Insights connector, you need to have access to the Enterprise features within the Azure portal.

Als u gegevens hebt geladen met de Azure Consumption Insights-connector, kunt u uw eigen aangepaste metingen en kolommen maken met Query-editor en visuele elementen, rapporten en dashboards maken en deze vervolgens delen in de Power BI-service.Once you successfully load data using the Azure Consumption Insights connector, you can create your own custom measures and columns using Query Editor, and you can create visuals, reports, and dashboards that you can share in the Power BI service.

Azure bevat ook een verzameling voorbeelden van aangepaste query's die u kunt ophalen met een lege query.Azure also includes a collection of sample custom queries that you can retrieve using a blank query. Om dit te doen, selecteert u in het lint Start van Power BI Desktop de vervolgkeuzepijl in Gegevens ophalen en vervolgens Lege query.To do so, in the Home ribbon of Power BI Desktop, select the drop down arrow in Get Data and then select Blank Query. U kunt dit ook doen in Query-editor door met de rechtermuisknop op het deelvenster Query's aan de linkerkant te klikken en vervolgens Nieuwe query > Lege query te selecteren in het menu dat wordt weergegeven.You can also do this in Query Editor by right-clicking in the Queries pane along the left, and selecting New Query > Blank Query from the menu that appears.

Typ het volgende in de formulebalk:In the Formula bar, type the following:

= MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents

Er wordt een verzameling voorbeelden weergegeven, zoals u ziet in de volgende afbeelding:A collection of samples appear, as shown in the following image:

Gebruik het volgende bij het werken met rapporten en het maken van query's:When working with reports and creating queries, use the following:

 • Gebruik numberOfMonth voor het definiëren van het aantal maanden vanaf de huidige datumTo define the number of months starting from the current date, use numberOfMonth
  • Gebruik een waarde tussen 1 en 36 voor het aantal maanden, gerekend vanaf de huidige datum, dat u wilt importeren.Use a value between one and 36 to represent the number of months, from the current date, you want to import. U wordt aangeraden niet meer dan 12 maanden aan gegevens op te halen, om te voorkomen dat u drempelwaarden met importbeperkingen en de toegestane hoeveelheid gegevens voor query's in Power BI overschrijdt.We recommend getting no more than 12 months of data to avoid thresholds with import constraints and the volume of data allowed for queries in Power BI.
 • Gebruik startBillingDataWindow en endBillingDataWindow voor het definiëren van een aantal maanden in een historisch tijdvensterTo define a period of months in a historical time window, use startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Gebruik numberOfMonth niet in combinatie met startBillingDataWindow of endBillingDataWindowDo not use numberOfMonth together with startBillingDataWindow or endBillingDataWindow

Migratie van de Azure Enterprise-connector uitvoerenMigrating from the Azure Enterprise Connector

Sommige klanten hebben visuele elementen gemaakt met de Azure Enterprise-connector (bèta) , die uiteindelijk buiten gebruik wordt gesteld en wordt vervangen door de Azure Consumption Insights-connector.Some customers created visuals using the Azure Enterprise Connector (Beta), which will eventually be discontinued, and is being replaced by the Azure Consumption Insights connector. De Azure Consumption Insights-connector bevat onder andere de volgende functies en verbeteringen:The Azure Consumption Insights connector has features and enhancements that include the following:

 • Extra gegevensbronnen voor Saldo-overzicht en Marketplace-aankopenAdditional data sources available for Balance Summary and Marketplace Purchases
 • Nieuwe en geavanceerde parameters, zoals startBillingDataWindow en endBillingDataWindowNew and advanced parameters, such as startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Betere prestaties en reactietijdBetter performance and responsiveness

Om klanten te helpen met de overgang naar de nieuwe Azure Consumption Insights-connector en ervoor te zorgen dat de door hun gemaakte aangepaste dashboards of rapporten niet verloren gaan, wordt in de volgende stappen beschreven hoe u de nieuwe connector in gebruik neemt.To help customers transition to the newer Azure Consumption Insights connector, and to preserve the work they've done in creating custom dashboards or reports, the following steps show how to move to the new connector.

Stap 1: verbinding maken met Azure met behulp van de nieuwe connectorStep 1: Connect to Azure using the new connector

Eerst moet u verbinding maken met Azure via de Azure Consumption Insights-connector, die eerder in dit artikel in detail is beschreven.The first step is to connect using the Azure Consumption Insights connector, which was described earlier in this article in detail. In deze stap selecteert u Gegevens ophalen > Lege query in het lint Start in Power BI Desktop.In this step, select Get Data > Blank Query from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Stap 2: een query maken met de geavanceerde editorStep 2: Use the Advanced Editor to create a query

In Query-editor selecteert u Geavanceerde editor in de sectie Query van het lint Start.In Query Editor, select Advanced Editor from the Query section of the Home ribbon. In het venster Geavanceerde editor dat wordt weergegeven, voert u de volgende query in:In the Advanced Editor window that appears, enter the following query:

let  
  enrollmentNumber = "100",
  optionalParameters = [ numberOfMonth = 6, dataType="DetailCharges" ],
  data = MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents(enrollmentNumber, optionalParameters)  
in   
  data

Uiteraard moet u de waarde van enrollmentNumber vervangen door uw eigen inschrijvingsnummer, dat u kunt ophalen uit de Azure Enterprise-portal.Of course, you'll need to replace the value of enrollmentNumber with your own enrollment number, which you can get from the Azure Enterprise Portal. De parameter numberOfMonth is het aantal maanden aan gegevens dat u wilt bewaren, teruggerekend vanaf de huidige datum.The numberOfMonth parameter is how many months of data you want going back, from the current data. Nul (0) staat voor de huidige maand.Use zero (0) for the current month.

Wanneer u Gereed selecteert in het venster Geavanceerde editor, wordt het voorbeeld vernieuwd en worden de gegevens van het opgegeven maandbereik in de tabel weergegeven.Once you select Done in the Advanced Editor window, the preview refreshes and you'll see data from the specified month range in the table. Selecteer Sluiten en toepassen om terug te keren.Select Close & Apply and return.

Stap 3: metingen en aangepaste kolommen naar het nieuwe rapport verplaatsenStep 3: Move measures and custom columns to the new report

Vervolgens moet u alle aangepaste kolommen of metingen die u hebt gemaakt, verplaatsen naar de nieuwe detailtabel.Next you'll need to move any custom columns or measures you created into the new details table. Dit zijn de stappen.Here are the steps.

 1. Open Kladblok (of een andere teksteditor).Open Notepad (or another text editor).

 2. Selecteer de meting die u wilt verplaatsen, kopieer de tekst van het veld Formule en plak deze in Kladblok.Select the measure you want to move, copy the text from the Formula field, and place it in Notepad.

 3. Wijzig de naam van Query1 in de oorspronkelijke naam van de detailtabel.Rename Query1 to the original details table name.

 4. Maak nieuwe metingen en aangepaste kolommen in de tabel door met de rechtermuisknop op de tabel te klikken en Nieuwe meting te kiezen. Knip en plak vervolgens al uw opgeslagen metingen en kolommen in de nieuwe tabel.Create new measures and custom columns in your table by right-clicking on your table, and choosing New Measure, then cut and paste your stored measures and columns until they're all done.

Veel dashboards bevatten aanvullende zoek- of filtertabellen, zoals datumtabellen of tabellen die worden gebruikt voor aangepaste projecten.Many dashboards have additional tables that are used for lookup or filtering, such as date tables or tables used for custom projects. Als u de relaties van die tabellen opnieuw instelt, zijn de meeste resterende problemen opgelost.Reestablishing those relationships resolves most remaining issues. U kunt dit als volgt doen.Here's how to do it.

 • Selecteer op het tabblad Modelleren in Power BI Desktop de optie Relaties beheren. Er wordt een venster weergegeven waarin u de relaties binnen het model kunt beheren.In the Modeling tab in Power BI Desktop, select Manage Relationships to bring up a window that lets you manage relationships within the model. Koppel uw tabellen opnieuw naar behoefte.Re-link your tables, as needed.

Stap 5: uw visuals controleren en de veldopmaak zo nodig aanpassenStep 5: Verify your visuals, and adjust field formatting as needed

Als u tot hier bent gekomen, zal het merendeel van uw oorspronkelijke visuele elementen, tabellen en detailweergaven werken zoals verwacht.Once you get this far, most of your original visuals, tables, and drill-downs should be working as expected. Mogelijk zijn er echter enkele kleine aanpassingen nodig in de opmaak, om alles geheel naar wens weer te geven.However, there may be some minor tweaks necessary for formatting, to get things looking just how you want them. Neem de tijd om te controleren of alle dashboards en visuele elementen eruitzien zoals u wilt.Take a bit of time to look over each of your dashboards and visuals, to ensure they look how you want them.

Verbruiksgegevens ophalen met de Azure Consumption and Insights (ACI) APIUsing the Azure Consumption and Insights (ACI) API to get consumption data

Azure wordt geleverd met de Azure Consumption and Insights (ACI) API.Azure also provides the Azure Consumption and Insights (ACI) API. Hiermee kunt u uw eigen aangepaste oplossingen maken voor verzameling, rapportage en visualisatie van het Azure-verbruik met de ACI API.You can create your own custom solutions to gathering, reporting, and visualizing Azure consumption information using the ACI API.

Namen en gebruiksgegevens toewijzen tussen de portal, de connector en de APIMapping names and usage details between the portal, the connector, and the API

De kolommen en namen van detailgegevens in Azure Portal zijn vergelijkbaar in de API en de connector, maar zijn niet altijd identiek.The columns and names of details in the Azure Portal are similar in the API and the connector, but they're not always identical. Ter illustratie, de volgende tabel bevat een toewijzing tussen de API, de connector en kolommen die worden weergegeven in Azure Portal.To help clarify, the following table provides a mapping between the API, the connector, and columns you see in the Azure Portal. Ook wordt aangegeven of de kolom verouderd is.Also indicated is whether the column is obsolete. Zie de data dictionary voor Azure-facturering voor meer informatie over en definities van deze termen.For more information and definitions of these terms, take a look at the Azure billing data dictionary.

Kolomnaam ACI-connector / inhoudspakketACI Connector / ContentPack ColumnName Kolomnaam ACI APIACI API Column Name Kolomnaam EAEA Column Name Verouderd / aanwezig voor achterwaartse compatibiliteitObsolete / Present for backward compatibility
AccountNameAccountName accountNameaccountName Account NameAccount Name NeeNo
AccountIdAccountId accountIdaccountId JaYes
AccountOwnerIdAcccountOwnerId accountOwnerEmailaccountOwnerEmail AccountOwnerIdAccountOwnerId NeeNo
AdditionalInfoAdditionalInfo additionalInfoadditionalInfo AdditionalInfoAdditionalInfo NeeNo
AdditionalInfoldAdditionalInfold JaYes
Consumed QuantityConsumed Quantity consumedQuantityconsumedQuantity Consumed QuantityConsumed Quantity NeeNo
Consumed ServiceConsumed Service consumedServiceconsumedService Consumed ServiceConsumed Service NeeNo
ConsumedServiceIdConsumedServiceId consumedServiceIdconsumedServiceId JaYes
CostCost costcost ExtendedCostExtendedCost NeeNo
Cost CenterCost Center costCentercostCenter Cost CenterCost Center NeeNo
DateDate datedate DateDate NeeNo
DayDay DayDay NeeNo
DepartmentNameDepartmentName departmentNamedepartmentName Department NameDepartment Name NeeNo
DepartmentIDDepartmentID departmentIddepartmentId JaYes
Instance IDInstance ID JaYes
InstanceIdInstanceId instanceIdinstanceId Instance IDInstance ID NeeNo
LocationLocation JaYes
Meter CategoryMeter Category meterCategorymeterCategory Meter CategoryMeter Category NeeNo
Meter IDMeter ID JaYes
Meter NameMeter Name meterNamemeterName Meter NameMeter Name NeeNo
Meter RegionMeter Region meterRegionmeterRegion Meter RegionMeter Region NeeNo
Meter Sub-CategoryMeter Sub-Category meterSubCategorymeterSubCategory Meter Sub-CategoryMeter Sub-Category NeeNo
MeterIdMeterId meterIdmeterId Meter IDMeter ID NeeNo
MonthMonth MonthMonth NeeNo
ProductProduct productproduct ProductProduct NeeNo
ProductIdProductId productIdproductId JaYes
Resource GroupResource Group resourceGroupresourceGroup Resource GroupResource Group NeeNo
Resource LocationResource Location resourceLocationresourceLocation Resource LocationResource Location NeeNo
ResourceGroupIdResourceGroupId JaYes
ResourceLocationIdResourceLocationId resourceLocationIdresourceLocationId JaYes
ResourceRateResourceRate resourceRateresourceRate ResourceRateResourceRate NeeNo
ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId serviceAdministratorIdserviceAdministratorId ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId NeeNo
ServiceInfo1ServiceInfo1 serviceInfo1serviceInfo1 ServiceInfo1ServiceInfo1 NeeNo
ServiceInfo1IdServiceInfo1Id JaYes
ServiceInfo2ServiceInfo2 serviceInfo2serviceInfo2 ServiceInfo2ServiceInfo2 NeeNo
ServiceInfo2IdServiceInfo2Id JaYes
Store Service IdentifierStore Service Identifier storeServiceIdentifierstoreServiceIdentifier Store Service IdentifierStore Service Identifier NeeNo
StoreServiceIdentifierIdStoreServiceIdentifierId JaYes
Subscription NameSubscription Name subscriptionNamesubscriptionName Subscription NameSubscription Name NeeNo
TagsTags tagstags TagsTags NeeNo
TagsIdTagsId JaYes
Unit Of MeasureUnit Of Measure unitOfMeasureunitOfMeasure Unit Of MeasureUnit Of Measure NeeNo
YearYear YearYear NeeNo
SubscriptionIdSubscriptionId subscriptionIdsubscriptionId SubscriptionIdSubscriptionId JaYes
SubscriptionGuidSubscriptionGuid subscriptionGuidsubscriptionGuid SubscriptionGuidSubscriptionGuid NeeNo

Verbinding maken met Azure Cost ManagementConnect with Azure Cost Management

In dit gedeelte leert u hoe verbinding kunt maken met uw Customer Agreement-factureringsaccount.In this section, you'll learn how to connect to your Customer Agreement billing account.

Notitie

De Azure Cost Management-connector ondersteunt momenteel klanten met een klantovereenkomst.The Azure Cost Management connector currently supports customers on the Customer Agreement. Enterprise Agreement-klanten moeten de Azure Consumption Insights-connector gebruiken.Enterprise Agreement customers should use the Microsoft Azure Consumption Insights connector.

Om verbinding te maken via de Azure Cost Management-connector, selecteert u Gegevens ophalen in het lint Start in Power BI Desktop.To connect using the Azure Cost Management connector, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Selecteer Azure bij de categorieën aan de linkerkant. U ziet Azure Cost Management (bèta) staan.Select Azure fromfrom the categories on the left, and you see Azure Cost Management (Beta). Selecteer Verbinding maken.Select Connect.

Voer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven uw factureringsprofiel-id in.In the dialog that appears, input your billing profile ID.

U kunt dit factureringsprofiel-id verkrijgen via Azure Portal.You can get your billing profile ID from the Azure portal. Navigeer naar Cost Management en facturering, selecteer uw factureringsaccount en selecteer Factureringsprofielen in de zijbalk.Navigate to Cost Management + Billing, select your billing account, and then select Biling profiles in the sidebar. Selecteer uw factureringsprofiel en selecteer Eigenschappen in de zijbalk.Select your billing profile and select Properties in the sidebar. Kopieer uw factureringsprofiel-id.Copy your billing profile ID.

U wordt gevraagd zich aan te melden met uw e-mailadres en wachtwoord van Azure.You'll be prompted to log in with your Azure email and password. Na verificatie ziet u een navigatievenster met daarin de twaalf tabellen die voor u beschikbaar zijn:Once you authenticate, you'll be shown a Navigator window with the twelve tables available to you:

 • Factureringsgebeurtenissen: Hier vindt u gebeurtenislogboeken van nieuwe facturen, kredietaankopen en meer.Billing events: Provides event log of new invoices, credit purchases, and more.
 • Budgets: deze tabel toont budgetgegevens zodat u de daadwerkelijke kosten of het daadwerkelijke gebruik kunt vergelijken met de bestaande budgetdoelen.Budgets: Provides budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
 • Kosten: Ook vindt u hier een samenvatting op maandniveau van uw Azure-verbruik, marketplacekosten en afzonderlijk gefactureerde kosten.Charges: Provides a month-level summary of Azure usage, market place charges, and charges billed separately.
 • Kredietpartijen: Hier vindt u meer informatie over de aankoop van kredietpartijen voor het opgegeven factureringsprofiel.Credit lots: Provides Azure credit lot purchase details for the provided billing profile.
 • Tegoedoverzicht: Hier vindt u een overzicht van het tegoed voor het opgegeven factureringsprofiel.Credit summary: Provides credit summary for provided billing profile.
 • Marketplace: deze tabel toont op gebruik gebaseerde kosten voor Azure Marketplace.Marketplace: Provides usage-based Azure Marketplace charges.
 • PriceSheets: Ook vind u hier de van toepassing zijnde tarieven per meter voor het opgegeven factureringsprofiel.Pricesheets: Provides applicable rates by meter for the provided billing profile.
 • RI-kosten: deze tabel toont de kosten van uw gereserveerde instanties gedurende de afgelopen 24 maanden.RI charges: Provides charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
 • RI-aanbevelingen (enkel) : deze tabel toont aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van uw gebruikstrends voor één abonnement gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.RI recommendations (single): Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends on a single subscription over the last 7, 30 or 60 days.
 • RI-aanbevelingen (gedeeld) : deze tabel toont aanbevelingen voor de aanschaf van gereserveerde instanties op basis van uw gebruikstrends voor al uw abonnementen gedurende de afgelopen 7, 30 of 60 dagen.RI recommendations (shared): Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends across all your subscriptions over the last 7, 30 or 60 days.
 • RI-verbruik: deze tabel toont details van het gebruik van uw huidige gereserveerde instanties gedurende de afgelopen maand.RI usage: Provides consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
 • Gebruiksgegevens: Deze tabel toont een specificatie van de gebruikte hoeveelheden en de geschatte kosten voor de opgegeven profiel-id.Usage details: Provides a breakdown of consumed quantities and estimated charges for the given billing profile id.

U kunt het selectievakje naast een tabel inschakelen om een voorbeeld van de tabel weer te geven.You can select a checkbox next to any table to see a preview. U kunt een of meer tabellen selecteren door de betreffende selectievakjes in te schakelen en Laden te selecteren.You can select one or more tables by checking the box beside their name and selecting Load.

Wanneer u Laden selecteert, worden de gegevens in Power BI Desktop geladen.When you select Load the data is loaded into Power BI Desktop.

Nadat de geselecteerde gegevens zijn geladen, worden de geselecteerde tabellen en velden weergegeven in het deelvenster Velden.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Bekijk de video How to analyze spending in Power BI with Azure Consumption Insights (De uitgaven in Power BI analyseren met Azure Consumption Insights) over het controleren van uw kostengegevens in Power BI Desktop met behulp van de Azure Consumption Insights-connector.Watch the How to analyze spending in Power BI with Azure Consumption Insights video about reviewing your cost data in Power BI desktop using the Azure Consumption Insights connector.

Aangepaste query's schrijvenWriting custom queries

Als u het aantal maanden wilt aanpassen, de API-versie wilt wijzigen of geavanceerdere logica op de geretourneerde gegevens wilt toepassen, dan kunt u een aangepaste M-query maken.If you want to customize the number of months, change the api version, or do more advanced logic on the returned data, you can create a custom M query.

Ga naar het lint Start van Power BI Desktop, selecteer de vervolgkeuzepijl in Gegevens ophalen en kies vervolgens Lege query.Go to the Home ribbon of Power BI Desktop, select the dropdown in Get Data and then select Blank Query. U kunt dit ook doen in Query-editor door met de rechtermuisknop op het deelvenster Query's aan de linkerkant te klikken en vervolgens Nieuwe query > Leeg menu te selecteren in het menu dat wordt weergegeven.You can also do this in Query Editor by right-clicking in the Queries pane along the left, and selecting New Query > Blank Menu from the menu that appears.

Typ het volgende in de Formulebalk en vervang billingProfileId hierbij door uw eigen id en 'kosten' door de geldige naam van de gewenste tabel (zie bovenstaande lijst).In the Formula bar, type the following, replacing billingProfileId with your actual ID, and "charges" with any valid table name (list above).

let
  Source = AzureCostManagement.Tables(billingProfileId, [ numberOfMonths = 3 ]),
  charges = Source{[Key="charges"]}[Data]
in
  charges

Naast het wijzigen van de numberOfMonths in een willekeurige waarde tussen 1 en 36, kunt u ook het volgende bieden:In addition to modifying the numberOfMonths to any value between 1 and 36, you can also provide:

 • apiVersion om aan te passen welke API-versie door de query wordt aangeroepen.apiVersion to customize which version of the API the query will call.
 • lookbackWindow, voor RI-aanbevelingen (enkel of gedeeld), om het venster aan te passen waarin aanbevelingen moeten worden gegenereerd (geldige opties: 7, 30 of 60 dagen)lookbackWindow, for RI recommendations (single or shared), to modify the window in which to generate recommendations from (valid options: 7, 30, or 60 days)

Volgende stappenNext steps

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei andere gegevens.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over gegevensbronnen:For more information on data sources, check out the following resources: