Zelfstudie: Power BI-inhoud insluiten in een toepassing voor uw klantenTutorial: Embed Power BI content into an application for your customers

Met Power BI Embedded in Azure of insluiting van Power BI in Office kunt u rapporten, dashboards en tegels in een toepassing insluiten met de gegevens waarvan de app eigenaar is.With Power BI Embedded in Azure or Power BI embedding in Office, you can embed reports, dashboards, or tiles into an application using app owns data. Als de app eigenaar is van de gegevens kunt u een toepassing gebruiken die Power BI gebruikt als ingesloten analytics platform.App owns data is about having an application that uses Power BI as its embedded analytics platform. Als onafhankelijke softwareleverancier of ontwikkelaar kunt u Power BI-inhoud maken waarmee rapporten, dashboards of tegels worden weergegeven in een toepassing die volledig geïntegreerd en interactief is, zonder dat gebruikers een licentie voor Power BI hoeven te hebben.As an ISV or a developer, you can create Power BI content that displays reports, dashboards, or tiles in an application that is fully integrated and interactive, without requiring users to have a Power BI license. In deze zelfstudie wordt beschreven hoe u een rapport in een toepassing integreert via de .NET SDK voor Power BI met de JavaScript-API voor Power BI.This tutorial demonstrates how to integrate a report into an application using the Power BI .NET SDK with the Power BI JavaScript API.

Power BI Embed-rapport

In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial, you learn how to:

 • Een toepassing registreren in Azure.Register an application in Azure.
 • Een Power BI-rapport insluiten in een toepassing.Embed a Power BI report into an application.

VereistenPrerequisites

U hebt het volgende nodig om aan de slag te gaan:To get started, you're required to have:

Als u zich niet hebt geregistreerd voor Power BI Pro, kunt u zich hier aanmelden voor een gratis proefversie voordat u begint.If you're not signed up for Power BI Pro, sign up for a free trial before you begin.

Notitie

Premium per gebruiker (PPU) wordt niet ondersteund.Premium Per User (PPU) is not supported. U kunt PPU gebruiken om met de oplossing insluiten voor uw klanten te experimenteren, maar u kunt deze niet verplaatsen naar productie.PPU can be used to experiment with the embed for your customers solution, but you'll not be able to move to production.

De ingesloten analytische ontwikkelomgeving instellenSet up your embedded analytics development environment

Voordat u begint met het insluiten van rapporten, dashboards en tegels in uw toepassing, moet u insluiting met Power BI mogelijk maken in uw omgeving.Before you start embedding reports, dashboard, or tiles into your application, you need to make sure your environment allows for embedding with Power BI.

U kunt het installatieprogramma voor insluiten uitvoeren om snel aan de slag te gaan en een voorbeeldtoepassing te downloaden waarmee u een omgeving leert maken en een rapport leert insluiten.You can go through the Embedding setup tool, so you can quickly get started and download a sample application that helps you walk through creating an environment and embedding a report.

Als u echter besluit de omgeving handmatig in te stellen, kunt u hieronder doorgaan.However, if you choose to set up the environment manually, you can continue below.

Een toepassing registreren in Azure Active Directory (Azure AD)Register an application in Azure Active Directory (Azure AD)

Registreer uw toepassing bij Azure Active Directory AD zodat uw toepassing toegang heeft tot de Power BI REST API's.Register your application with Azure Active Directory to allow your application access to the Power BI REST APIs. Als u uw toepassing registreert, kunt u een identiteit instellen voor uw toepassing en machtigingen opgeven voor Power BI REST-resources.Registering your application allows you to establish an identity for your application and specify permissions to Power BI REST resources. Afhankelijk van of u een hoofdaccount of service-principal wilt gebruiken, wordt bepaald op welke manier u een toepassing gaat registreren.Depending if you want to use a master account or service principal, determines how to get started registering an application.

Welk type toepassing u in Azure registreert, is afhankelijk van de gekozen methode.Depending on which method you take, affects which type of application you register in Azure.

Als u een hoofdaccount blijft gebruiken, gaat u verder met het registreren van een systeemeigen app.If you proceed using a master account, then proceed with registering a Native app. U gebruikt een systeemeigen app omdat u met een niet-interactieve aanmelding werkt.You use a Native app because you're working with a non-interactive login.

Als u echter de service-principal blijft gebruiken, moet u verder gaan met het registreren van een webtoepassing aan de serverzijde.However, if you proceed using the service principal, you need to proceed with registering a server-side web application app. U registreert een webtoepassing aan de serverzijde om een toepassingsgeheim te maken.You register a server-side web application to create an application secret.

Uw Power BI-omgeving instellenSet up your Power BI environment

Een werkruimte makenCreate a workspace

Als u rapporten, dashboards of tegels voor uw klanten insluit, moet u uw inhoud binnen een werkruimte plaatsen.If you're embedding reports, dashboards, or tiles for your customers, then you have to place your content within a workspace. Er zijn verschillende typen werkruimten die u kunt instellen: de traditionele werkruimten of de nieuwe werkruimten.There are different types of workspaces that you can set up: the traditional workspaces or the new workspaces. Als u een hoofdaccount gebruikt, maakt het niet uit welke type werkruimten u gebruikt.If you're using a master account, then it doesn't matter which type of workspaces you use. Als u echter een service-principal gebruikt voor aanmelding bij uw toepassing, moet u de nieuwe werkruimten gebruiken.However, if you use service principal to sign into your application, then you're required to use the new workspaces. In beide scenario's moet het hoofdaccount of de service-principal een beheerder zijn van de werkruimten die bij uw toepassing horen.In either scenario, both the master account or service principal must be an admin of the workspaces involved with your application.

Rapporten maken en publicerenCreate and publish your reports

U kunt de rapporten en gegevenssets maken met Power BI Desktop en de rapporten vervolgens publiceren naar een werkruimte.You can create your reports and datasets using Power BI Desktop and then publish those reports to a workspace. U kunt deze taak op twee manieren uitvoeren: Als eindgebruiker kunt u rapporten publiceren naar een traditionele werkruimte met een hoofdaccount (Power BI Pro-licentie).There are two ways to accomplish this task: As an end user, you can publish reports to a traditional workspace with a master account (Power BI Pro license). Als u een service-principal gebruikt, kunt u rapporten naar de nieuwe werkruimten publiceren met behulp van de Power BI REST API's.If you're using service principal, you can publish reports to the new workspaces using the Power BI REST APIs.

Volg de onderstaande stappen om uw PBIX-rapport naar uw Power BI-werkruimte te publiceren.The below steps walk through how to publish your PBIX report to your Power BI workspace.

 1. Download het voorbeeld van de blogdemo vanuit GitHub.Download the sample Blog Demo from GitHub.

  Rapportvoorbeeld

 2. Open het voorbeeld-PBIX-rapport in Power BI Desktop.Open sample PBIX report in Power BI Desktop.

  Rapport in PBI Desktop

 3. Publiceren naar werkruimten.Publish to workspaces. Hoe dit proces verloopt, hangt ervan af of u een hoofdaccount (Power Pro-licentie) of service-principal gebruikt.This process differs depending on whether you're using a master account (Power Pro license), or service principal. Als u een hoofdaccount gebruikt, kunt u uw rapport publiceren via Power BI Desktop.If you're using a master account, then you can publish your report through Power BI Desktop. Als u een service-principal gebruikt, moet de Power BI REST API's gebruiken.Now if you're using service principal, you must use the Power BI REST APIs.

Inhoud met behulp van de voorbeeldtoepassing insluitenEmbed content using the sample application

We hebben dit voorbeeld voor demonstratiedoeleinden bewust eenvoudig gehouden.This sample is deliberately kept simple for demonstration purposes. Het is aan u of uw ontwikkelaars om het toepassingsgeheim of de aanmeldgegevens van het hoofdaccount te beveiligen.It's up to you or your developers to protect the application secret or the master account credentials.

Volg de onderstaande stappen om inhoud in te sluiten met de voorbeeldtoepassing.Follow the steps below to start embedding your content using the sample application.

 1. Download Visual Studio (versie 2013 of later).Download Visual Studio (version 2013 or later). Download het meest recente NuGet-pakket.Make sure to download the latest NuGet package.

 2. Download het voorbeeld waarin de app eigenaar is van de gegevens vanuit GitHub om aan de slag te gaan.Download the App Owns Data sample from GitHub to get started.

  Voorbeeldtoepassing waarin app eigenaar is van de gegevens

 3. Open het bestand Web.config in de voorbeeldtoepassing.Open the Web.config file in the sample application. Er zijn velden die u moet invullen om de toepassing uit te voeren.There are fields you need to fill in to run the application. U kunt MasterUser of ServicePrincipal als verificatietype selecteren.You can choose MasterUser or ServicePrincipal for the AuthenticationType. Welke velden u moet invullen, is afhankelijk van de gekozen verificatiemethode.Depending on which type of authentication method you choose there are different fields to complete.

  Notitie

  Het standaard ingestelde verificatietype in dit voorbeeld is MasterUser.The default AuthenticationType in this sample is MasterUser.

  MasterUserMasterUser
  (Power BI Pro-licentie)(Power BI Pro license)
  ServicePrincipalServicePrincipal
  (token alleen voor app)(app-only token)
  applicationIdapplicationId applicationIdapplicationId
  workspaceIdworkspaceId workspaceIdworkspaceId
  reportIdreportId reportIdreportId
  pbiUsernamepbiUsername
  pbiPasswordpbiPassword
  applicationsecretapplicationsecret
  tenanttenant

  Bestand Web.config

Toepassings-idApplication ID

Dit kenmerk is vereist voor beide verificatietypen (hoofdaccount en service-principal).This attribute is needed for both AuthenticationTypes (master account and service principal).

Vul bij applicationId de Toepassings-id van Azure in.Fill in the applicationId information with the Application ID from Azure. De applicationId wordt door de toepassing gebruikt om zich te identificeren bij de gebruikers bij wie u machtigingen aanvraagt.The applicationId is used by the application to identify itself to the users from which you're requesting permissions.

Ga als volgt te werk om de applicationId op te halen:To get the applicationId, follow these steps:

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign into the Azure portal.

 2. Selecteer in het navigatievenster links Alle services en selecteer App-registraties.In the left-hand nav pane, select All Services, and select App Registrations.

  App-registratie zoeken

 3. Selecteer de toepassing waarvoor de applicationID nodig is.Select the application that needs the applicationId.

  App kiezen

 4. U ziet een toepassings-id die wordt vermeld als een GUID.There's an Application ID that is listed as a GUID. Gebruik deze Toepassings-id als de applicationId voor de toepassing.Use this Application ID as the applicationId for the application.

  applicationId

Werkruimte-idWorkspace ID

Dit kenmerk is vereist voor beide verificatietypen (hoofdaccount en service-principal).This attribute is needed for both AuthenticationTypes (master account and service principal).

Vul bij workspaceId de GUID voor de werkruimte (voor groepen) van Power BI in.Fill in the workspaceId information with the workspace (group) GUID from Power BI. U kunt deze informatie verkrijgen via de URL wanneer u bent aangemeld bij de Power BI-service, of via PowerShell.You can get this information either from the URL when signed into the Power BI service or using PowerShell.

URLURL

workspaceId

PowerShellPowerShell

Get-PowerBIworkspace -name "App Owns Embed Test"

workspaceId van PowerShell

Rapport-idReport ID

Dit kenmerk is vereist voor beide verificatietypen (hoofdaccount en service-principal).This attribute is needed for both AuthenticationTypes (master account and service principal).

Vul bij reportId informatie over de rapport-GUID uit Power BI in.Fill in the reportId information with the report GUID from Power BI. U kunt deze informatie verkrijgen via de URL wanneer u bent aangemeld bij de Power BI-service, of via PowerShell.You can get this information either from the URL when signed into the Power BI service or using PowerShell.

URLURL

reportId

PowerShellPowerShell

Get-PowerBIworkspace -name "App Owns Embed Test" | Get-PowerBIReport

reportId van PowerShell

Gebruikersnaam en wachtwoord voor Power BIPower BI username and password

Deze kenmerken zijn alleen vereist voor het verificatietype Hoofdaccount.These attributes are needed only for the master account AuthenticationType.

Als u een service-principal gebruikt voor de verificatie, hoeft u de kenmerken Gebruikersnaam of Wachtwoord niet in te vullen.If you're using service principal to authenticate, then you don't need to fill in the username or password attributes.

 • Vul bij pbiUsername het Power BI-hoofdaccount in.Fill in the pbiUsername with the Power BI master account.
 • Vul bij pbiPassword het wachtwoord van het Power BI-hoofdaccount in.Fill in the pbiPassword with the password for the Power BI master account.

ToepassingsgeheimApplication secret

Dit kenmerk is alleen vereist voor het verificatietype Service-principal.This attribute is needed only for the service principal AuthenticationType.

Geef de ApplicationSecret-gegevens op in de sectie Sleutels van de sectie App-registraties in Azure.Fill in the ApplicationSecret information from the Keys section of your App registrations section in Azure. Dit kenmerk werkt wanneer u een service-principal gebruikt.This attribute works when using service principal.

Ga als volgt te werk om de ApplicationSecret op te halen:To get the ApplicationSecret, follow these steps:

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Selecteer in het navigatievenster links Alle services en selecteer App-registraties.In the left-hand nav pane, select All services and then select App registrations.

  App-registratie zoeken

 3. Selecteer de toepassing die de ApplicationSecret moet gebruiken.Select the application that needs to use the ApplicationSecret.

  Een app kiezen

 4. Selecteer Certificaten en geheimen onder Beheren.Select Certificates and secrets under Manage.

 5. Selecteer Nieuwe clientgeheimen.Select New client secrets.

 6. Voer in het vak Beschrijving een naam in en selecteer een duur.Enter a name in the Description box and select a duration. Selecteer vervolgens Opslaan om de Waarde voor uw toepassing op te halen.Then select Save to get the Value for your application. Wanneer u het deelvenster Sleutels sluit nadat u de sleutelwaarde hebt opgeslagen, wordt het waardeveld alleen nog als verborgen weergegeven.When you close the Keys pane after saving the key value, the value field shows only as hidden. Op dat punt kunt u de sleutelwaarde niet meer ophalen.At that point, you aren't able to retrieve the key value. Als u de sleutelwaarde kwijtraakt, kunt u een nieuwe maken in Azure Portal.If you lose the key value, create a new one in the Azure portal.

  Sleutelwaarde

TenantTenant

Dit kenmerk is alleen vereist voor het verificatietype Service-principal.This attribute is needed only for the service principal AuthenticationType.

Vul bij de informatie over de tenant uw Azure-tenant-id in.Fill in the tenant information with your Azure tenant ID. U kunt deze informatie verkrijgen via het Azure AD-beheercentrum wanneer u bent aangemeld bij de Power BI-service of wanneer u PowerShell gebruikt.You can get this information from the Azure AD admin center when signed into the Power BI service or by using PowerShell.

De toepassing uitvoerenRun the application

 1. Selecteer Uitvoeren in Visual Studio.Select Run in Visual Studio.

  De toepassing uitvoeren

 2. Selecteer vervolgens Rapport insluiten.Then select Embed Report. Selecteer de optie die overeenkomt met het item dat u wilt testen (rapporten, dasboards of tegels).Depending on which content you choose to test with - reports, dashboards or tiles - then select that option in the application.

  Inhoud selecteren

 3. U kunt het rapport nu weergeven in de voorbeeldtoepassing.Now you can view the report in the sample application.

  Toepassing weergeven

Inhoud in uw toepassing insluitenEmbed content within your application

Hoewel de stappen voor het insluiten van uw inhoud worden uitgevoerd met de Power BI REST API's, worden de voorbeeldcodes die worden beschreven in dit artikel gemaakt met de .NET SDK.Even though the steps to embed your content are done with the Power BI REST APIs, the example codes described in this article are made with the .NET SDK.

Als u voor uw klanten inhoud in uw toepassing wilt insluiten, is een toegangstoken vereist voor uw hoofdaccount of service-principal van Azure AD.Embedding for your customers within your application requires you to get an access token for your master account or service principal from Azure AD. U moet een Azure Active Directory-toegangstoken ophalen voor uw Power BI-toepassing voordat u de Power BI REST API's kunt aanroepen.You're required to get an Azure AD access token for your Power BI application before you make calls to the Power BI REST APIs.

Als u de Power BI-client met uw toegangstoken wilt maken, maakt u uw Power BI-clientobject zodat u kunt communiceren met de Power BI REST-API's.To create the Power BI Client with your access token, you want to create your Power BI client object, which allows you to interact with the Power BI REST APIs. U maakt het Power BI-clientobject door het AccessToken te verpakken met het object *Microsoft.Rest.TokenCredentials _.You create the Power BI client object by wrapping the AccessToken with a *Microsoft.Rest.TokenCredentials _ object.

using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.Rest;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;

var tokenCredentials = new TokenCredentials(authenticationResult.AccessToken, "Bearer");

// Create a Power BI Client object. it's used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
  // Your code to embed items.
}

Het inhoudsitem dat u wilt insluiten ophalenGet the content item you want to embed

U kunt het Power BI-clientobject gebruiken voor het ophalen van een verwijzing naar het item dat u wilt insluiten.You can use the Power BI client object to retrieve a reference to the item you want to embed.

Hier volgt een codevoorbeeld van hoe u het eerste rapport ophaalt uit een bepaalde werkruimte.Here is a code sample of how to retrieve the first report from a given workspace.

_Een voorbeeld van het ophalen van een inhoudsitem voor een rapport, dashboard of tegel die u wilt insluiten, is beschikbaar in het bestand Services\EmbedService.cs in de voorbeeldtoepassing.*_A sample of getting a content item whether it's a report, dashboard, or tile that you want to embed is available within the Services\EmbedService.cs file in the sample application.*

using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// You need to provide the workspaceId where the dashboard resides.
ODataResponseListReport reports = await client.Reports.GetReportsInGroupAsync(workspaceId);

// Get the first report in the group.
Report report = reports.Value.FirstOrDefault();

Het insluittoken makenCreate the embed token

Genereer een insluittoken dat kan worden gebruikt vanuit de JavaScript-API.Generate an embed token, which can be used from the JavaScript API. Er zijn twee soorten API's: de eerste groep bevat vijf API's, waarbij elke API een insluittoken genereert voor een specifiek item.There are two types of APIs, the first group contains five APIs, each generates an embed token for a specific item. De tweede groep bevat slechts één API, die een token genereert dat kan worden gebruikt om meerdere items in te sluiten.The second group, which contains only one API, generates a token that can be used to embed multiple items.

API's voor het genereren van een insluittoken voor een specifiek itemAPIs for generating an embed token for a specific item

Het insluittoken dat met deze API's wordt gemaakt, heeft alleen betrekking op het item dat u insluit.The embed token created with these APIs is specific to the item you're embedding. Steeds wanneer u een Power BI-item (zoals een rapport, dashboard of tegel) insluit met deze API's, moet u hiervoor een nieuw insluittoken maken.Any time you embed a Power BI item (such as a report, dashboard, or tile) with these APIs, you need to create a new embed token for it.

Voorbeelden van het maken van een insluittoken voor een rapport, dashboard of tegel vindt u in de volgende bestanden in de voorbeeldtoepassing.Samples of creating an embed token for a report, dashboard, or tile, are available from the following files in the sample application.

 • Services\EmbedService.csServices\EmbedService.cs
 • Models\EmbedConfig.csModels\EmbedConfig.cs
 • Models\TileEmbedConfig.csModels\TileEmbedConfig.cs

Hieronder vindt u een codevoorbeeld voor het gebruik van de API voor het insluittoken GenerateTokenInGroup voor rapporten.Below is a code example for using the reports GenerateTokenInGroup embed token API.

using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// Generate Embed Token.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
EmbedToken tokenResponse = client.Reports.GenerateTokenInGroup(workspaceId, report.Id, generateTokenRequestParameters);

// Generate Embed Configuration.
var embedConfig = new EmbedConfig()
{
  EmbedToken = tokenResponse,
  EmbedUrl = report.EmbedUrl,
  Id = report.Id
};

API voor het genereren van een insluittoken voor meerdere itemsAPI for generating an embed token for multiple items

Met de API voor het genereren van een insluittoken genereert u een token dat kan worden gebruikt voor het insluiten van meerdere items.The Generate Token embed API generates a token that can be used for embedding multiple items.

Het kan ook worden gebruikt voor het dynamisch selecteren van een gegevensset tijdens het insluiten van een rapport.It can also be used for dynamically selecting a dataset while embedding a report. Zie dynamische binding voor meer informatie over dit gebruik van de API.For more information about this use of the API, see dynamic binding.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het gebruik van deze API.Below is an example of using this API.

using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

var reports = new List<GenerateTokenRequestV2Report>()
{ 
  new GenerateTokenRequestV2Report()
  {
    AllowEdit = false,
    Id = report1.Id
  },
  new GenerateTokenRequestV2Report()
  {
    AllowEdit = true,
    Id = report2.Id
  }
};

var datasets= new List<GenerateTokenRequestV2Dataset>()
{
  new GenerateTokenRequestV2Dataset(dataset1.Id),
  new GenerateTokenRequestV2Dataset(dataset2.Id),
  new GenerateTokenRequestV2Dataset(dataset3.Id),
};

var targetWorkspaces = new List<GenerateTokenRequestV2TargetWorkspace>()
{
  new GenerateTokenRequestV2TargetWorkspace(workspace1.Id),
  new GenerateTokenRequestV2TargetWorkspace(workspace2.Id),
};

var request = new GenerateTokenRequestV2()
{
  Datasets = datasets,
  Reports = reports,
  TargetWorkspaces = targetWorkspaces,
};

var token = client.GetClient().EmbedToken.GenerateToken(request);

Een item laden met JavaScriptLoad an item using JavaScript

U kunt JavaScript gebruiken om een rapport te laden in een div-element op uw webpagina.You can use JavaScript to load a report into a div element on your web page.

Voor een volledig voorbeeld van het gebruik van de JavaScript-API kunt u het hulpprogramma Playground gebruiken.For a full sample of using the JavaScript API, you can use the Playground tool. Met het hulpprogramma Playground kunt u op een snelle manier verschillende typen Power BI Embedded-voorbeelden uitproberen.The Playground tool is a quick way to play with different types of Power BI Embedded samples. Op de wikipagina voor Power BI JavaScript vindt u ook meer informatie over de JavaScript-API.You can also get more Information about the JavaScript API by visiting the PowerBI-JavaScript wiki page.

Dit voorbeeld maakt gebruik van een EmbedConfig-model, een TileEmbedConfig-model en weergaven van een rapport.Here is a sample that uses an EmbedConfig model and a TileEmbedConfig model along with views for a report.

Een voorbeeld van het toevoegen van een weergave voor een rapport, dashboard of tegel is beschikbaar in het bestand Views\Home\EmbedReport.cshtml, Views\Home\EmbedDashboard.cshtml of Views\Home\Embedtile.cshtml in de voorbeeldtoepassing.A sample of adding a view for a report, dashboard, or tile is available within the Views\Home\EmbedReport.cshtml, Views\Home\EmbedDashboard.cshtml, or Views\Home\Embedtile.cshtml files in the sample application.

<script src="~/scripts/powerbi.js"></script>
<div id="reportContainer"></div>
<script>
  // Read embed application token from Model
  var accessToken = "@Model.EmbedToken.Token";

  // Read embed URL from Model
  var embedUrl = "@Html.Raw(Model.EmbedUrl)";

  // Read report Id from Model
  var embedReportId = "@Model.Id";

  // Get models. models contains enums that can be used.
  var models = window['powerbi-client'].models;

  // Embed configuration used to describe what and how to embed.
  // This object is used when calling powerbi.embed.
  // This also includes settings and options such as filters.
  // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-Configuration-Details.
  var config = {
    type: 'report',
    tokenType: models.TokenType.Embed,
    accessToken: accessToken,
    embedUrl: embedUrl,
    id: embedReportId,
    permissions: models.Permissions.All,
    settings: {
      filterPaneEnabled: true,
      navContentPaneEnabled: true
    }
  };

  // Get a reference to the embedded report HTML element
  var reportContainer = $('#reportContainer')[0];

  // Embed the report and display it within the div container.
  var report = powerbi.embed(reportContainer, config);
</script>

Verplaatsen naar productieMove to production

Nu u uw toepassing hebt ontwikkeld, is het tijd om uw werkruimte te ondersteunen met een capaciteit.Now that you've completed developing your application, it's time to back your workspace with a capacity.

Belangrijk

Een capaciteit is vereist voor het verplaatsen naar productie.A capacity is required to move to production. Alle werkruimten (met rapporten, dashboards of gegevenssets) moeten worden toegewezen aan een capaciteit.All workspaces (the ones containing the reports or dashboards, and the ones containing the datasets) must be assigned to a capacity.

Een capaciteit makenCreate a capacity

Als u een capaciteit maakt, profiteert u van een resource voor uw klant.By creating a capacity, you can take advantage of having a resource for your customer. U kunt uit twee soorten capaciteit kiezen:There are two types of capacity you can choose from:

 • Power BI Premium: een Office 356-abonnement op tenantniveau dat wordt aangeboden in twee SKU-series, EM en P. Bij het insluiten van Power BI-inhoud wordt deze oplossing aangeduid als insluiten van Power BI.Power BI Premium - A tenant-level Office 356 subscription available in two SKU families, EM and P. When embedding Power BI content, this solution is referred to as Power BI embedding. Zie Wat is Power BI Premium? voor meer informatie over dit abonnementFor more information regarding this subscription, see What is Power BI Premium?
 • Azure Power BI Embedded: u kunt capaciteit kopen in de Microsoft Azure-portal.Azure Power BI Embedded - You can purchase a capacity from the Microsoft Azure portal. Dit abonnement maakt gebruik van de A-SKU's.This subscription uses the A SKUs. Zie Power BI Embedded-capaciteit maken in Azure Portal voor meer informatie over het maken van Power BI Embedded-capaciteit.For details on how to create a Power BI Embedded capacity, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal.

Notitie

Bij A-SKU's hebt u met een GRATIS Power BI-licentie geen toegang tot Power BI-inhoud.With A SKUs, you can't access Power BI content with a FREE Power BI license.

In de onderstaande tabel worden de resources en limieten van elke SKU beschreven.The table below describes the resources and limits of each SKU. Als u wilt weten welke capaciteit het beste bij uw behoeften past, raadpleegt u de tabel welke SKU moet ik kopen voor mijn scenario?.To determine which capacity best fits your needs, see the which SKU should I purchase for my scenario table.

CapaciteitsknooppuntenCapacity Nodes Totaal aantal v-coresTotal v-cores v-cores voor back-endBackend v-cores RAM (GB)RAM (GB) v-cores voor front-endFrontend v-cores DirectQuery/liveverbinding (per sec)DirectQuery/Live Connection (per sec) Model voor parallelle vernieuwingModel Refresh Parallelism
EM1/A1EM1/A1 11 0,50.5 2.52.5 0,50.5 3,753.75 11
EM2/A2EM2/A2 22 11 55 11 7,57.5 22
EM3/A3EM3/A3 44 22 1010 22 1515 33
P1/A4P1/A4 88 44 2525 44 3030 66
P2/A5P2/A5 1616 88 5050 88 6060 1212
P3/A6P3/A6 3232 1616 100100 1616 120120 2424

OntwikkeltestsDevelopment testing

Voor het ontwikkelen van tests kunt u insluittokens als proef gebruiken met een Pro-licentie.For development testing, you can use embed trial tokens with a Pro license. Gebruik een capaciteit om items in te sluiten in een productieomgeving.To embed in a production environment, use a capacity.

Het aantal insluittokens als proef dat een Power BI-service-principal of hoofdaccount kan genereren, is beperkt.The number of embed trial tokens a Power BI service principal or master account can generate is limited. Gebruik de API Beschikbare functies om het percentage van het huidige ingesloten gebruik te controleren.Use the Available Features API to check the percentage of your current embedded usage. Het gebruiksbedrag wordt weergegeven per service-principal of hoofd account.The usage amount is displayed per service principal or master account.

Als de insluittokens opraken tijdens het testen, moet u een Power BI Embedded of Premium-capaciteit aanschaffen.If you run out of embed tokens while testing, you need to purchase a Power BI Embedded or Premium capacity. Met een capaciteit kunt u een onbeperkt aantal insluittokens genereren.There's no limit to the number of embed tokens you can generate with a capacity.

Werkruimte toewijzen aan een capaciteitAssign a workspace to a capacity

Zodra u capaciteit hebt gemaakt, kunt u uw werkruimte toewijzen aan die capaciteit.Once you create a capacity, you can assign your workspace to that capacity.

Alle werkruimten die Power BI-resources bevatten die betrekking hebben op de ingesloten inhoud (inclusief gegevenssets, rapporten en dashboards), moeten worden toegewezen aan capaciteiten.All the workspaces that contain Power BI resources related to the embedded content (including datasets, reports, and dashboards), must be assigned to capacities. Als bijvoorbeeld een ingesloten rapport en de gegevensset die hieraan is gekoppeld, zich in verschillende werkruimten bevinden, moeten beide werkruimten zijn toegewezen aan capaciteiten.For example, if an embedded report and the dataset bound to it reside in different workspaces, both workspaces must be assigned to capacities.

Als u een capaciteit met behulp van een service-principal wilt toewijzen aan een werkruimte, gebruikt u de Power BI REST API.To assign a capacity to a workspace using service principal, use the Power BI REST API. Wanneer u de Power BI REST API's gebruikt, moet u de object-id van de service-principal gebruiken.When you are using the Power BI REST APIs, make sure to use the service principal object ID.

Volg de onderstaande stappen om een capaciteit aan een werkruimte toe te wijzen met behulp van een hoofdaccount.Follow the steps below to assign a capacity to a workspace using a master account.

 1. Vouw binnen Power BI-service werkruimten uit en selecteer het beletselteken voor de werkruimte die u gebruikt voor het insluiten van uw inhoud.Within the Power BI service, expand workspaces and select the ellipsis for the workspace you're using for embedding your content. Selecteer vervolgens Werkruimten bewerken.Then select Edit workspaces.

  Werkruimte bewerken

 2. Vouw Geavanceerd uit, schakel Capaciteit in en selecteer de capaciteit die u hebt gemaakt.Expand Advanced, then enable Capacity, then select the capacity you created. Selecteer vervolgens Opslaan.Then select Save.

  Capaciteit toewijzen

 3. Nadat u Opslaan hebt geselecteerd, wordt er een ruit naast de naam van de werkruimte weergegeven.After you select Save, you should see a diamond next to the workspace name.

  werkruimte gekoppeld aan een capaciteit

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u Power BI-inhoud insluit in een toepassing voor uw klanten.In this tutorial, you've learned how to embed Power BI content into an application for your customers. U kunt ook Power BI-inhoud insluiten voor uw organisatie.You can also try to embed Power BI content for your organization.

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community