Power BI Pro-gebruikerslicenties kopen en toewijzenPurchase and assign Power BI Pro user licenses

Power BI Pro is een afzonderlijke gebruikerslicentie die gebruikers in staat stelt om rapporten en dashboards, die andere gebruikers hebben gepubliceerd in de Power BI-service, te lezen en te gebruiken, en om inhoud te delen en met andere Power BI Pro-gebruikers samen te werken.Power BI Pro is an individual user license that allows users to read and interact with reports and dashboards other users have published in the Power BI service, and to share content and collaborate with other Power BI Pro users. Alleen gebruikers met een Power BI Pro-gebruikerslicentie kunnen inhoud publiceren of delen met andere gebruikers of inhoud gebruiken die door andere gebruikers is gemaakt, tenzij de inhoud wordt gehost in een Power BI Premium-capaciteit.Only users with a Power BI Pro user license can publish or share content with other users or consume content created by other users, unless that content is hosted in a Power BI Premium capacity. Raadpleeg de sectie Vergelijking van Power BI-functies van Power BI-prijzen voor meer informatie.For more information, see the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

Power BI Pro-gebruikerslicenties kopen en toewijzenPurchase and assign Power BI Pro user licenses

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Power BI Pro-gebruikerslicenties koopt in het Microsoft 365-beheercentrum en worden vervolgens twee manieren beschreven waarop beheerders deze licenties kunnen toewijzen aan afzonderlijke gebruikers: in het Microsoft 365-beheercentrum en Azure Portal (kies één optie).This article explains how to purchase Power BI Pro user licenses in the Microsoft 365 admin center and then explains two options admins have for assigning those licenses to individual users: in the Microsoft 365 admin center and the Azure portal (choose one option).

VereistenPrerequisites

Als u licenties wilt kopen en toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrum, moet u lid zijn van de rol Globale beheerder of Factureringsbeheerder in Microsoft 365.To purchase and assign licenses in the Microsoft 365 admin center, you must be a member of the Global administrator or Billing administrator role in Microsoft 365.

Als u licenties wilt toewijzen in Azure Portal, moet u eigenaar zijn van het Azure-abonnement dat Power BI gebruikt voor zoekacties in Azure Active Directory.To assign licenses in the Azure portal, you must be an owner of the Azure subscription that Power BI uses for Azure Active Directory lookups.

Licenties kopen in Microsoft 365Purchase licenses in Microsoft 365

Voer de volgende stappen uit om Power BI Pro-licenties te kopen in het Microsoft 365-beheercentrum:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses in the Microsoft 365 admin center:

 1. Open het Microsoft 365-beheercentrum.Open the Microsoft 365 admin center.

 2. Selecteer in het navigatievenster Facturering en selecteer daarna Abonnementen.On the nav pane, select Billing then select Subscriptions.

 3. Klik op Abonnementen toevoegen in de rechterbovenhoek van de pagina Abonnementen.In the upper right corner of the Subscriptions page, select Add subscriptions.

 4. Zoek de gewenste aanbieding voor een abonnement:Locate the desired subscription offering:

  • Selecteer onder Enterprise Suite de optie Office 365 Enterprise E5.Under Enterprise Suite, select Office 365 Enterprise E5.

  • Selecteer onder Overige abonnementen de optie Power BI Pro.Under Other Plans, select Power BI Pro.

 5. Wijs de weglatingstekens (. . .) aan voor het gewenste abonnement en selecteer Nu kopen.Hover over the ellipsis (. . .) for the desired subscription, and select Buy now.

 6. Kies desgewenst voor Maandelijks betalen of Voor een volledig jaar betalen.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to your billing preference.

 7. Onder Voor hoeveel gebruikers? voert u het gewenste aantal licenties in. Vervolgens selecteert u Nu uitchecken om de transactie te voltooien.Under How many users do you want? enter the desired number of licenses, and then select Check out now to complete the transaction.

 8. Controleer of het gekochte abonnement nu op de pagina Abonnementen wordt vermeld.Verify that the acquired subscription is now listed on the Subscriptions page.

 9. Als u na de initiële aankoop meer licenties wilt toevoegen, selecteert u Power BI Pro op de pagina Abonnementen en selecteert u vervolgens Hoeveelheid licenties wijzigen.To add more licenses after the initial purchase, select Power BI Pro from the Subscriptions page, and then select Change license quantity.

Licenties toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrumAssign licenses in the Microsoft 365 admin center

Zie Licenties toewijzen aan gebruikers voor meer informatie over het toewijzen van licenties in het Microsoft 365-beheercentrum.For information about assigning licenses in the Microsoft 365 admin center, see Assign licenses to users.

Zie voor gastgebruikers Licenties toewijzen aan gebruikers op de pagina Licenties.For guest users, see Assign licenses to users on the Licenses page. Voordat u Pro-licenties toewijst aan gastgebruikers, neemt u contact op met uw Microsoft-accountvertegenwoordiger om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden van uw overeenkomst met Microsoft.Before assigning Pro licenses to guest users, contact your Microsoft account representative to ensure you're in compliance with the terms of your agreement with Microsoft.

Licenties toewijzen in Azure PortalAssign licenses in the Azure portal

Voer de volgende stappen uit om Power BI Pro-licenties toe te wijzen aan afzonderlijke gebruikersaccounts:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Open Azure Portal.Open the Azure portal.

 2. Zoek naar Azure Active Directory en selecteer deze optie.Search for and select Azure Active Directory.

 3. Selecteer onder Azure Active Directory de optie Licenties.Under Azure Active Directory, select Licenses.

 4. Selecteer onder Licenties de optie Alle producten. Selecteer vervolgens Power BI Pro om de lijst met gebruikers weer te geven die beschikken over een licentie.Under Licenses, select All products then select Power BI Pro to display the list of licensed users.

 5. Selecteer Toewijzen om een Power BI Pro-licentie toe te voegen aan een gebruikersaccount.Select Assign to add a Power BI Pro license to a user account.

Volgende stappenNext steps

Nu u licenties hebt toegewezen, kunt u meer te weten komen over Power BI Pro.Now that you've assigned licenses, learn more about Power BI Pro.

Power BI-licenties in uw organisatiePower BI licensing in your organization

Power BI-gebruikers vinden die zijn aangemeldFind Power BI users who have signed in

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community