Functies van Power BI-service op licentietypePower BI service features by license type

Er zijn drie soorten Power BI licenties per gebruiker: gratis, Pro en Premium per gebruiker.There are three kinds of Power BI per-user licenses: Free, Pro, and Premium Per User. Welk type licentie een gebruiker nodig heeft, wordt bepaald door de locatie waar inhoud is opgeslagen, hoe de gebruiker die inhoud gebruikt en of voor die inhoud Premium-functies worden gebruikt.Which type of license a user needs is determined by where content is stored, how they'll interact with that content, and if that content uses Premium features. De locatie waar inhoud kan worden opgeslagen, wordt bepaald door het licentietype van uw organisatie.Where content can be stored is determined by your organization's license type.

Licenties en licentietypenLicenses and license types

Met een van de licentietypen, de op capaciteit gebaseerde licentie voor Power BI Premium, kunnen gebruikers met een gratis licentie inhoud gebruiken in werkruimten die aan Premium-capaciteit zijn toegewezen.One type of license, Power BI Premium capacity-based license, allows users with a free license to act on content in workspaces that are assigned to Premium capacity. Buiten de Premium-capaciteit kan een gebruiker met een gratis licentie de Power BI-service alleen gebruiken om verbinding te maken met gegevens en om rapporten en dashboards in Mijn werkruimte te maken.Outside of Premium capacity, a user with a free license can only use the Power BI service to connect to data and create reports and dashboards in My Workspace. Ze kunnen geen inhoud met anderen delen of inhoud naar andere werkruimten publiceren.They can't share content with others or publish content to other workspaces. Zie Typen werkruimten voor meer informatie over werkruimtetypen.To learn more about workspace types, see Types of workspaces. Zie Wat is Power BI Premium? voor meer informatie over Power BI PremiumTo discover more about Power BI Premium, see What is Power BI Premium?

Een Power BI-licentie met gratis en Pro per gebruiker-licentie maakt alleen gebruik van een gedeelde en beperkte capaciteit om inhoud te verwerken.A Power BI license with free and Pro per-user license only uses a shared and limited capacity to process content. Wanneer inhoud wordt opgeslagen in die gedeelde capaciteit, kunnen gebruikers aan wie een Power BI Pro-licentie is toegewezen, alleen samenwerken met andere Power BI Pro-gebruikers.If content is stored in that shared capacity, users who are assigned a Power BI Pro license can collaborate only with other Power BI Pro users. Ze kunnen inhoud gebruiken die door andere gebruikers is gedeeld, inhoud publiceren naar app-werkruimten, dashboards delen en zich abonneren op dashboards en rapporten.They can consume content shared by other users, publish content to app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Wanneer werkruimten zich in de Premium-capaciteit bevinden, kunnen Pro-gebruikers inhoud distribueren naar gebruikers die geen Power BI Pro-licentie hebben.When workspaces are in Premium capacity, Pro users may distribute content to users who don't have a Power BI Pro license.

Wanneer u Premium per gebruikers-licenties gebruikt, kan inhoud die is gemaakt door een Premium per gebruiker gelicentieerde gebruiker alleen worden gedeeld met andere gebruikers die een Premium-licentie hebben, tenzij de inhoud specifiek wordt geplaatst in een werkruimte die wordt gehost op een Premium-capaciteit.When using Premium Per User licenses, content created by a Premium Per User licensed user can only be shared with other users that have a Premium license, unless that content is specifically put on a workspace hosted on a Premium capacity. In de onderstaande tabel worden de basismogelijkheden van elk licentietype samengevat.The table below summarizes the basic capabilities of each license type.

LicentietypeLicense type Mogelijkheden wanneer werkruimte zich in gedeelde capaciteit bevindtCapabilities when workspace is in shared capacity Aanvullende mogelijkheden wanneer werkruimte zich in Premium-capaciteit bevindtAdditional capabilities when workspace is in Premium capacity
Power BI (gratis)Power BI (free) Toegang tot inhoud in Mijn werkruimteAccess to content in My Workspace Inhoud gebruiken die met hun is gedeeldConsume content shared with them
Power BI ProPower BI Pro Inhoud naar andere werkruimten publiceren, dashboards delen, abonneren op dashboards en rapporten, delen met gebruikers die over een Pro-licentie beschikkenPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Pro license Inhoud distribueren naar gebruikers met gratis licentiesDistribute content to users who have free licenses
Power BI Premium per gebruikerPower BI Premium Per User Inhoud publiceren naar andere werk ruimten, Dash boards delen, abonneren op Dash boards en rapporten, delen met gebruikers die een Premium per gebruikers licentie hebbenPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Premium Per User license Inhoud distribueren naar gebruikers met gratis en Pro-licentiesDistribute content to users who have free and Pro licenses

Raadpleeg de sectie Vergelijking van Power BI-functies van Power BI-prijzen voor een vergelijking van Power BI Pro en Power BI Premium.For a comparison of Power BI Pro and Power BI Premium, see the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

Notitie

Power BI heeft Power BI Premium Gen2 geïntroduceerd als preview-aanbieding, waardoor de Power BI Premium-ervaring als volgt wordt aangepast met verbeteringen:Power BI has introduced Power BI Premium Gen2 as a preview offering, which improves the Power BI Premium experience with improvements in the following:

  • PrestatiesPerformance
  • Licentie verlening per gebruiker.Per-user licensing. Zie de Veelgestelde vragen over Premium per gebruiker voor meer informatie.See the Premium Per User FAQ for more information.
  • Grotere schaalGreater scale
  • Verbeterde metrische gegevensImproved metrics
  • Automatisch schalenAutoscaling
  • Minder beheeroverheadReduced management overhead

Zie Power BI Premium Generation 2 (preview-versie) voor meer informatie over Power BI Premium Gen2.For more information about Power BI Premium Gen2, see Power BI Premium Generation 2 (preview).

Zie Beschikbaarheid van functies voor gebruikers met gratis licenties en Soorten licenties voor Power BI-consumenten voor meer informatie over de mogelijkheden die uw licentie biedt.To learn more about the capabilities your license provides, see Feature availability for users with free licenses and Types of licenses for Power BI consumers.

Volgende stappenNext steps