Power BI Desktop en de Power BI-service vergelijkenComparing Power BI Desktop and the Power BI service

In een Venn-diagram waarin de Power BI Desktop en de Power BI-service worden vergeleken, ziet u in het midden waar de twee overlappen.In a Venn diagram comparing Power BI Desktop and the Power BI service, the area in the middle shows how the two overlap. Bepaalde taken kunt u ofwel in Power BI Desktop of in de service uitvoeren.Some tasks you can do in either Power BI Desktop or the service. De twee zijden van het Venn-diagram tonen de kenmerken die uniek zijn voor de toepassing en de service.The two sides of the Venn diagram show the features that are unique to the application and the service.

Venn-diagram dat de relatie tussen Power BI Desktop en de Power BI-service weergeeft.

Power BI Desktop is een volledig hulpprogramma voor gegevensanalyse en het maken van rapporten dat u gratis installeert op de lokale computer.Power BI Desktop is a complete data analysis and report creation tool that you install for free on your local computer. Hierin is de Query-editor inbegrepen, waarmee u verbinding kunt maken met tal van gegevensbronnen en deze in een gegevensmodel kunt combineren (dit wordt vaak modellering genoemd).It includes the Query Editor, in which you can connect to many different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model. Vervolgens ontwerpt u een rapport op basis van dat gegevensmodel.Then you design a report based on that data model. In de introductiehandleiding voor Power BI Desktop wordt het proces uitgelegd.The Power BI Desktop getting started guide walks through the process.

De Power BI-service is een cloudgebaseerde service.The Power BI service is a cloud-based service. Het biedt ondersteuning voor lichte rapportbewerkingen en samenwerking tussen teams en organisaties.It supports light report editing and collaboration for teams and organizations. In de Power BI-service kunt u ook verbinding maken met gegevensbronnen, maar modellering is dan beperkt.You can connect to data sources in the Power BI service, too, but modeling is limited.

De meeste Power BI-rapportontwerpers die aan business intelligence-projecten werken, gebruiken Power BI Desktop om Power BI-rapporten te maken, en gebruiken vervolgens de Power BI-service om hun rapporten te distribueren en er samen aan te werken.Most Power BI report designers who work on business intelligence projects use Power BI Desktop to create Power BI reports, and then use the Power BI service to collaborate and distribute their reports.

De Power BI-service fungeert ook als host voor gepagineerde rapporten in werkruimten die worden ondersteund met een Power BI Premium-capaciteit.The Power BI service also hosts paginated reports in workspaces backed by a Power BI Premium capacity. U maakt gepagineerde rapporten met Power BI Report Builder.You create paginated reports with Power BI Report Builder. Zie Rapporten en gepagineerde rapporten in Power BI Premium vergelijken in het artikel: Wat zijn gepagineerde rapporten in Power BI Premium?See Compare Power BI reports and paginated reports in the article "What are paginated reports in Power BI Premium?" voor meer informatie.for more information.

Power BI-rapporten bewerkenEditing Power BI reports

In zowel de toepassing als de service maakt en bewerkt u Power BI-rapporten.In both the application and the service, you build and edit Power BI reports. Een rapport kan een of meer pagina’s hebben, met visuals en verzamelingen met visuals.A report can have one or many pages, with visuals and collections of visuals. U kunt bladwijzers, knoppen, filters en drillthroughs toevoegen om de navigatie in uw rapporten te verbeteren.Add bookmarks, buttons, filters, and drillthrough, to enhance navigation in your reports.

Schermopnamen van de Power BI Desktop en de Power BI-service met genummerde secties.

De rapporteditors in Power BI Desktop en in de service zijn vergelijkbaar.The report editors in Power BI Desktop and in the service are similar. Ze bestaan uit drie delen:They're made up of three sections:

  1. De bovenste navigatievensters (deze zijn verschillend in Power BI Desktop en de service)The top nav panes, different in Power BI Desktop and the service
  2. Het rapportcanvasThe report canvas
  3. De deelvensters Velden, Visualisaties en FiltersThe Fields, Visualizations, and Filters panes

Deze video toont de rapporteditor in Power BI Desktop.This video shows the report editor in Power BI Desktop.

Werken in de Power BI-serviceWorking in the Power BI service

SamenwerkenCollaborating

Nadat u uw rapporten hebt gemaakt, kunt u deze opslaan naar een werkruimte in de Power BI-service, waarin u en uw collega’s samenwerken.After you've created your reports, you can save them to a workspace in the Power BI service, where you and your colleagues collaborate. U bouwt dashboards bovenop die rapporten.You build dashboards on top of those reports. Vervolgens deelt u die dashboards en rapporten met gebruikers van rapporten in en buiten uw organisatie.Then, you share those dashboards and reports with report consumers inside and outside your organization. De gebruikers van uw rapporten bekijken ze in de Power BI-service in de leesweergave, niet de bewerkingsweergave.Your report consumers view them in the Power BI service in a Reading view, not Editing view. Ze hebben geen toegang tot alle functies die beschikbaar zijn voor de makers van rapporten.They don't have access to all the features available to report creators. U kunt ook uw gegevenssets delen en anderen hun eigen rapporten laten opstellen op basis daarvan.You can also share your datasets and let others build their own reports from them. Lees meer over samenwerken in de Power BI-service.Read more about collaborating in the Power BI service.

Selfservice voor gegevensvoorbereiding met gegevensstromenSelf-service data prep with dataflows

Met gegevensstromen kunnen organisaties gegevens uit verschillende bronnen samenvoegen en voorbereiden voor modellering.Dataflows help organizations unify data from disparate sources and prepare it for modeling. Analisten kunnen gemakkelijk gegevensstromen maken met bekende selfservicehulpprogramma's.Analysts can easily create dataflows, using familiar, self-service tools. Analisten gebruiken gegevensstromen voor het opnemen, transformeren, integreren en verrijken van big data door het definiëren van gegevensbronverbindingen, ETL-logica, vernieuwingsschema's en nog veel meer.Analysts use dataflows to ingest, transform, integrate, and enrich big data by defining data source connections, ETL logic, refresh schedules, and more. Meer informatie over selfservice voor gegevensvoorbereiding met gegevensstromen.Read more about self-service data prep with dataflows.

Volgende stappenNext steps

Wat is Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Een rapport maken in de Power BI-serviceCreate a report in the Power BI service

Basisconcepten voor rapportontwerpersBasic concepts for report designers

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community