Zelfstudie: Berekende kolommen in Power BI Desktop makenTutorial: Create calculated columns in Power BI Desktop

De gegevens die u analyseert bevatten soms niet een bepaald veld dat u nodig hebt om de gewenste resultaten te krijgen.Sometimes the data you’re analyzing doesn’t contain a particular field you need to get the results you’re after. In dergelijke gevallen bieden berekende kolommen uitkomst.This is where calculated columns come in. Berekende kolommen gebruiken DAX-formules (Data Analysis Expressions) om waarden voor een kolom te berekenen, alles van het samenbrengen van tekstwaarden uit een aantal verschillende kolommen tot het berekenen van een numerieke waarde op basis van andere waarden.Calculated columns use Data Analysis Expressions (DAX) formulas to define a column’s values, anything from putting together text values from a couple of different columns to calculating a numeric value from other values. Stel bijvoorbeeld dat uw gegevens de velden Plaats en Staat bevatten, terwijl u één veld Locatie wilt waarin beide waarden als één waarde zijn opgenomen, zoals Miami, FL.For example, let’s say your data has City and State fields, but you want a single Location field that has both, like "Miami, FL". En dat is precies waarvoor berekende kolommen bedoeld zijn.This is precisely what calculated columns are for.

Berekende kolommen zijn vergelijkbaar met metingen in die zin dat beide gebaseerd zijn op een DAX-formule, maar van elkaar verschillen in de manier waarop ze worden gebruikt.Calculated columns are similar to measures in that both are based on DAX formulas, but they differ in how they are used. U gebruikt vaak metingen in het gebied Waarden van een visualisatie om resultaten op basis van andere velden te berekenen.You often use measures in a visualization's Values area, to calculate results based on other fields. U gebruikt berekende kolommen als nieuwe Velden in de rijen, assen, legenda's en groepsgebieden van visualisaties.You use calculated columns as new Fields in the rows, axes, legends, and group areas of visualizations.

Deze zelfstudie bevat uitleg en een stapsgewijze procedure voor het maken van enkele berekende kolommen en het gebruik hiervan in rapportvisualisaties in Power BI Desktop.This tutorial will guide you through understanding and creating some calculated columns and using them in report visualizations in Power BI Desktop.

VereistenPrerequisites

 • Deze zelfstudie is bedoeld voor Power BI-gebruikers die al bekend zijn met het gebruik van Power BI Desktop en eraan toe zijn om geavanceerdere modellen te maken.This tutorial is intended for Power BI users already familiar with using Power BI Desktop to create more advanced models. U weet waarschijnlijk al hoe u met Gegevens ophalen en de Power Query-editor gegevens kunt importeren, kunt werken met meerdere gerelateerde tabellen en velden kunt toevoegen aan het rapportcanvas.You should already know how to use Get Data and the Power Query Editor to import data, work with multiple related tables, and add fields to the Report canvas. Raadpleeg Aan de slag met Power BI Desktop als u nog geen ervaring hebt met het gebruik van Power BI Desktop.If you’re new to Power BI Desktop, be sure to check out Getting Started with Power BI Desktop.

 • In de zelfstudie wordt gebruikgemaakt van het Contoso-verkoopvoorbeeld voor Power BI Desktop, hetzelfde voorbeeld dat wordt gebruikt voor de zelfstudie Create your own measures in Power BI Desktop (Uw eigen metingen maken in Power BI Desktop).The tutorial uses the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop, the same sample used for the Create your own measures in Power BI Desktop tutorial. Deze verkoopgegevens van het fictieve bedrijf Contoso, Inc. zijn geïmporteerd uit een database. U kunt daarom geen verbinding maken met de gegevensbron en ook geen gegevens weergeven in de Power Query-editor.This sales data from the fictitious company Contoso, Inc. was imported from a database, so you won’t be able to connect to the data source or view it in the Power Query Editor. Download het bestand en pak het uit op uw computer, en open het vervolgens in Power BI Desktop.Download and extract the file on your own computer, and then open it in Power BI Desktop.

U wilt in uw verkooprapport productcategorieën en subcategorieën weergeven als enkele waarden, zoals Mobiele telefoons – accessoires, Mobiele telefoons – smartphones & PDA's enzovoort.In your Sales Report, you want to display product categories and subcategories as single values, like "Cell phones – Accessories", "Cell phones – Smartphones & PDAs", and so on. Er is geen veld in de lijst Velden dat u die gegevens biedt, maar er is een veld ProductCategory en een veld ProductSubcategory, elk in een eigen tabel.There's no field in the Fields list that gives you that data, but there is a ProductCategory field and a ProductSubcategory field, each in its own table. U kunt een berekende kolom maken waarin waarden van deze twee kolommen worden gecombineerd.You can create a calculated column that combines values from these two columns. DAX-formules kunnen gebruikmaken van alle mogelijkheden van het model dat u al hebt, inclusief relaties tussen verschillende tabellen die al bestaan.DAX formulas can leverage the full power of the model you already have, including relationships between different tables that already exist.

Kolommen in lijst Velden

 1. Als u een nieuwe kolom wilt maken in de tabel ProductSubcategory, klikt u met de rechtermuisknop of selecteert u het beletselteken ... naast ProductSubcategory in het deelvenster Velden en selecteert u Nieuwe kolom in het menu.To create your new column in the ProductSubcategory table, right-click or select the ellipsis ... next to ProductSubcategory in the Fields pane, and select New column from the menu.

  Nieuwe kolom

  Als u Nieuwe kolom selecteert, wordt de formulebalk weergegeven bovenaan het rapportcanvas. Hier kunt u de kolom een naam geven en een DAX-formule invoeren.When you select New column, the Formula bar appears along the top of the Report canvas, ready for you to name your column and enter a DAX formula.

  Formulebalk

 2. Een nieuwe berekende kolom heet standaard Column.By default, a new calculated column is named Column. Als u de naam niet wijzigt, heten de extra nieuwe kolommen Column 2, Column 3, enzovoort.If you don’t rename it, additional new columns will be named Column 2, Column 3, and so on. U wilt dat de kolom beter herkenbaar is. Omdat de naam Column al is gemarkeerd in de formulebalk, wijzigt u de naam door ProductFullCategory te typen. Typ vervolgens een 'is gelijk'-teken ( = ).You want your column to be more identifiable, so while the Column name is already highlighted in the formula bar, rename it by typing ProductFullCategory, and then type an equals (=) sign.

 3. U wilt de waarden in de nieuwe kolom laten beginnen met de naam in het veld ProductCategory.You want the values in your new column to start with the name in the ProductCategory field. Omdat deze kolom in een andere, maar wel verwante tabel staat, kunt u de functie RELATED gebruiken.Because this column is in a different but related table, you can use the RELATED function to help you get it.

  Typ na het 'is gelijk'-teken een r.After the equals sign, type r. Een vervolgkeuzelijst met suggesties bevat alle DAX-functies die beginnen met de letter R. Als u een functie selecteert, wordt een beschrijving van het effect ervan weergegeven.A dropdown suggestion list shows all of the DAX functions beginning with the letter R. Selecting each function shows a description of its effect. Terwijl u typt, wordt de lijst met suggesties verder beperkt voor de functie die u nodig hebt.As you type, the suggestion list scales closer to the function you need. Selecteer RELATED en druk vervolgens op Enter.Select RELATED, and then press Enter.

  RELATED kiezen

  Er wordt een haakje openen weergegeven, samen met een andere suggestielijst van de verwante kolommen die u aan de RELATED-functie kunt doorgeven, met beschrijvingen en informatie over verwachte parameters.An opening parenthesis appears, along with another suggestion list of the related columns you can pass to the RELATED function, with descriptions and details of expected parameters.

  ProductCategory kiezen

 4. U wilt de kolom ProductCategory uit de tabel ProductCategory.You want the ProductCategory column from the ProductCategory table. Selecteer ProductCategory[ProductCategory] , druk op Enter en typ een haakje sluiten.Select ProductCategory[ProductCategory], press Enter, and then type a closing parenthesis.

  Tip

  Syntaxisfouten worden meestal veroorzaakt door een ontbrekende of verkeerd geplaatste haakje sluiten, hoewel deze soms door Power BI Desktop wordt toegevoegd.Syntax errors are most often caused by a missing or misplaced closing parenthesis, although sometimes Power BI Desktop will add it for you.

 5. U wilt dat de ProductCategories en ProductSubcategories in de nieuwe waarden door streepjes en spaties worden gescheiden. U typt daarom na het haakje sluiten van de eerste expressie een spatie, en-teken ( & ), een dubbel aanhalingsteken ( " ), spatie, streepje ( - ), nog een spatie, nog een dubbel aanhalingsteken en nog een en-teken.You want dashes and spaces to separate the ProductCategories and ProductSubcategories in the new values, so after the closing parenthesis of the first expression, type a space, ampersand (&), double-quote ("), space, dash (-), another space, another double-quote, and another ampersand. De formule moet er nu zo uitzien:Your formula should now look like this:

  ProductFullCategory = RELATED(ProductCategory[ProductCategory]) & " - " &

  Tip

  Als u meer ruimte nodig hebt, selecteert u de dubbele pijl-omlaag rechts van de formulebalk om de formule-editor uit te vouwen.If you need more room, select the down chevron on the right side of the formula bar to expand the formula editor. Druk in de editor op Alt + Enter om een regel omlaag te gaan en op Tab om items te verplaatsen.In the editor, press Alt + Enter to move down a line, and Tab to move things over.

 6. Voer een haakje openen ( [ ) in en selecteer de kolom [ProductSubcategory] om de formule te voltooien.Enter an opening bracket ([), and then select the [ProductSubcategory] column to finish the formula.

  ProductSubcategory kiezen

  U hoefde geen andere RELATED-functie te gebruiken om de tabel ProductSubcategory in de tweede expressie aan te roepen, omdat u de berekende kolom in deze tabel maakt.You didn’t need to use another RELATED function to call the ProductSubcategory table in the second expression, because you are creating the calculated column in this table. U kunt [ProductSubcategory] invoeren met het tabelnaamvoorvoegsel (volledig gekwalificeerd) of zonder (niet gekwalificeerd).You can enter [ProductSubcategory] with the table name prefix (fully-qualified) or without (non-qualified).

 7. Voltooi de formule door op Enter te drukken of door het vinkje in de formulebalk te selecteren.Complete the formula by pressing Enter or selecting the checkmark in the formula bar. De formule wordt gevalideerd en de kolomnaam ProductFullCategory wordt weergegeven in de tabel ProductSubcategory in het deelvenster Velden.The formula validates, and the ProductFullCategory column name appears in the ProductSubcategory table in the Fields pane.

  Voltooide ProductFullCategory-kolom

  Notitie

  In Power BI Desktop krijgen berekende kolommen een speciaal pictogram in het deelvenster Velden, zodat u kunt zien dat deze formules bevatten.In Power BI Desktop, calculated columns have a special icon in the Fields pane, showing that they contain formulas. Het is in de Power BI-service (uw Power BI-site) niet mogelijk om formules te wijzigen en daarom hebben berekende kolommen geen pictogram.In the Power BI service (your Power BI site), there’s no way to change formulas, so calculated columns don't have icons.

De nieuwe kolom in een rapport gebruikenUse your new column in a report

U kunt uw nieuwe ProductFullCategory-kolom nu gebruiken om te kijken naar SalesAmount per ProductFullCategory.Now you can use your new ProductFullCategory column to look at SalesAmount by ProductFullCategory.

 1. Selecteer of sleep de kolom ProductFullCategory uit de tabel ProductSubcategory naar het rapportcanvas om een tabel te maken waarin alle ProductFullCategory-namen worden weergegeven.Select or drag the ProductFullCategory column from the ProductSubcategory table onto the Report canvas to create a table showing all of the ProductFullCategory names.

  ProductFullCategory-tabel

 2. Selecteer of sleep het veld SalesAmount uit de tabel Sales naar de tabel om de SalesAmount voor elke ProductFullCategory weer te geven.Select or drag the SalesAmount field from the Sales table into the table to show the SalesAmount for each ProductFullCategory.

  SalesAmount op basis van ProductFullCategory-tabel

Een berekende kolom maken die gebruikmaakt van een IF-functieCreate a calculated column that uses an IF function

Het Contoso-verkoopvoorbeeld bevat verkoopgegevens voor zowel actieve als inactieve winkels.The Contoso Sales Sample contains sales data for both active and inactive stores. U wilt ervoor zorgen dat in het rapport de verkoop van actieve winkels duidelijk wordt gescheiden van de verkoop van inactieve winkels door een veld Active StoreName te maken.You want to ensure that active store sales are clearly separated from inactive store sales in your report by creating an Active StoreName field. In de nieuwe berekende kolom Active StoreName wordt elke actieve winkel weergegeven met de volledige naam van de winkel, terwijl inactieve winkels worden gegroepeerd onder Inactive.In the new Active StoreName calculated column, each active store will appear with the store's full name, while the sales for inactive stores will be grouped together in one line item called Inactive.

Gelukkig heeft de tabel Stores een kolom genaamd Status, met waarden On voor actieve winkels en Off voor inactieve winkels die we kunnen gebruiken om waarden voor de nieuwe kolom Active StoreName te maken.Fortunately, the Stores table has a column named Status, with values of "On" for active stores and "Off" for inactive stores, which we can use to create values for our new Active StoreName column. De DAX-formule gebruikt de logische functie IF om de status van elke winkel te testen en om afhankelijk van het resultaat een bepaalde waarde te retourneren.Your DAX formula will use the logical IF function to test each store's Status and return a particular value depending on the result. Als de status van een winkel On is, wordt de naam van de winkel door de formule geretourneerd.If a store's Status is "On", the formula will return the store's name. Als deze Off is, wordt door de formule Inactive als Active StoreName toegewezen.If it’s "Off", the formula will assign an Active StoreName of "Inactive".

 1. Maak een nieuwe berekende kolom in de tabel Stores en geef hieraan de naam Active StoreName in de formulebalk.Create a new calculated column in the Stores table and name it Active StoreName in the formula bar.

 2. Begin na het teken = met het typen van IF.After the = sign, begin typing IF. In de lijst met suggesties wordt weergegeven wat u kunt toevoegen.The suggestion list will show what you can add. Selecteer IF.Select IF.

  IF selecteren

 3. Het eerste argument voor IF is een logische test om te kijken of de statusvan een winkel de waarde On heeft.The first argument for IF is a logical test of whether a store's Status is "On". Typ een haakje openen [ , waarmee kolommen uit de tabel Stores worden weergegeven, en selecteer [Status] .Type an opening bracket [, which lists columns from the Stores table, and select [Status].

  Status selecteren

 4. Typ na [Status] direct ="On" en typ vervolgens een komma ( , ) om het argument te beëindigen.Right after [Status], type ="On", and then type a comma (,) to end the argument. De knopinfo wijst erop dat u nu een waarde moet toevoegen die moet worden geretourneerd wanneer het resultaat TRUE is.The tooltip suggests that you now need to add a value to return when the result is TRUE.

  TRUE-waarde toevoegen

 5. Als de winkel de status On heeft, wilt u de naam van de winkel laten zien.If the store's status is "On", you want to show the store’s name. Typ een haakje openen ( [ ), selecteer de kolom [StoreName] en typ nog een komma.Type an opening bracket ([) and select the [StoreName] column, and then type another comma. De knopinfo wijst erop dat u nu een waarde moet toevoegen die moet worden geretourneerd wanneer het resultaat FALSE is.The tooltip now indicates that you need to add a value to return when the result is FALSE.

  FALSE-waarde toevoegen

 6. De waarde moet Inactive zijn, dus typt u "Inactive" . Vervolgens voltooit u de formule door op Enter te drukken of door het vinkje in de formulebalk te selecteren.You want the value to be "Inactive", so type "Inactive", and then complete the formula by pressing Enter or selecting the checkmark in the formula bar. De formule wordt gevalideerd en de naam van de nieuwe kolom wordt weergegeven in de tabel Stores in het deelvenster Velden.The formula validates, and the new column's name appears in the Stores table in the Fields pane.

  Active StoreName-kolom

 7. U kunt de nieuwe kolom Active StoreName in visualisaties gebruiken, net zoals elk ander veld.You can use your new Active StoreName column in visualizations just like any other field. Als u SalesAmounts op Active StoreNamewilt weergeven, selecteert u het veld Active StoreName of sleept u dit naar het rapportcanvas en selecteert u vervolgens het veld SalesAmount of sleept u dit naar de tabel.To show SalesAmounts by Active StoreName, select the Active StoreName field or drag it onto the Report canvas, and then select the SalesAmount field or drag it into the table. In deze tabel worden actieve winkels afzonderlijk weergegeven met de naam, maar inactieve winkels zijn gegroepeerd aan het einde als Inactive.In this table, active stores appear individually by name, but inactive stores are grouped together at the end as Inactive.

  SalesAmount op Active StoreName-tabel

Wat u hebt geleerdWhat you've learned

Berekende kolommen kunnen uw gegevens duidelijker maken.Calculated columns can enrich your data and provide easier insights. U hebt geleerd hoe u berekende kolommen in het deelvenster Velden en de formulebalk maakt, hoe u suggestielijsten en knopinfo gebruikt bij het maken van formules, hoe u DAX-functies aanroept zoals RELATED en IF met de juiste argumenten en hoe u de berekende kolommen in rapportvisualisaties gebruikt.You've learned how to create calculated columns in the Fields pane and formula bar, use suggestion lists and tooltips to help construct your formulas, call DAX functions like RELATED and IF with the appropriate arguments, and use your calculated columns in report visualizations.

Volgende stappenNext steps

Zie Standaard DAX-bewerkingen in Power BI Desktop voor meer informatie over DAX-formules en voor het maken van berekende kolommen met geavanceerdere formules.If you want to take a deeper dive into DAX formulas and create calculated columns with more advanced formulas, see DAX Basics in Power BI Desktop. Dit artikel is voornamelijk gericht op de grondbeginselen van DAX, zoals de syntaxis en functies. Daarnaast gaan we iets dieper in op het begrip context.This article focuses on fundamental concepts in DAX, such as syntax, functions, and a more thorough understanding of context.

Voeg Naslaginformatie over Data Analysis Expressions (DAX) toe aan uw favorieten.Be sure to add the Data Analysis Expressions (DAX) Reference to your favorites. Hier vindt u gedetailleerde informatie over de syntaxis, operators en meer dan 200 functies van DAX.This is where you'll find detailed info on DAX syntax, operators, and over 200 DAX functions.