Visualisaties in Power BI-rapportenVisualizations in Power BI reports

VAN TOEPASSING OP: Is van toepassing op.Power BI-service voor zakelijke gebruikers Is van toepassing op.Power BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaarsIs van toepassing op.Power BI Desktop Is niet van toepassing op.Hiervoor is een Pro- of Premium-licentie vereist APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Visualisaties (kortweg visuals genoemd) geven inzichten weer die zijn gedetecteerd in de gegevens.Visualizations (known as visuals for short) display insights that have been discovered in the data. Een Power BI-rapport beschikt mogelijk over één pagina met één visual of over pagina’s vol met visuals.A Power BI report might have a single page with one visual or it might have pages full of visuals. In de Power BI-service kunnen visuals vanuit rapporten aan dashboards worden vastgemaakt.In the Power BI service, visuals can be pinned from reports to dashboards.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen rapportontwerpers en rapportverbruikers.It's important to make the distinction between report designers and report consumers. Als u een persoon bent die het rapport maakt of wijzigt, bent u een ontwerper.If you are the person building or modifying the report, then you are a designer. Ontwerpers hebben bewerkmachtigingen voor het rapport en de onderliggende gegevensset.Designers have edit permissions to the report and its underlying dataset. In Power BI Desktop betekent dit dat u de gegevensset kunt openen in de gegevensweergave en visuals in de rapportweergave kunt maken.In Power BI Desktop, this means you can open the dataset in Data view and create visuals in Report view. In de Power BI-service betekent dit dat u de gegevensset of het rapport kunt openen in de bewerkweergave in de rapporteditor.In Power BI service, this means you can open the data set or report in the report editor in Editing view. Wanneer een rapport of dashboard met u gedeeld is , bent u een rapportgebruiker.If a report or dashboard has been shared with you , you are a report consumer. U kunt het rapport en de visuals weergeven en ermee communiceren, maar u kunt geen wijzigingen doorvoeren zoals een ontwerper dat kan.You'll be able to view and interact with the report and its visuals but you won't be able to make as many changes as a designer can.

Er zijn veel verschillende typen visuals rechtstreeks beschikbaar vanuit het deelvenster Visualisaties in Power BI.There are many different visual types available directly from the Power BI Visualizations pane.

deelvenster met pictogrammen voor elk type visualisatie

Er zijn meer Power BI-visuals beschikbaar via de site van de Microsoft AppSource-community.More Power BI visuals are available from the Microsoft AppSource community site. In AppSource kunt u Power BI-visuals bekijken en downloaden die zijn gemaakt door Microsoft en de community.In AppSource you can browse and download Power BI visuals provided by Microsoft and the community.

Als u geen ervaring hebt met Power BI, of een opfriscursus nodig hebt, volgt u de onderstaande koppelingen voor meer informatie over de basisprincipes van Power BI-visualisaties.If you're new to Power BI, or need a refresher, use the links below to learn the basics of Power BI visualizations. U kunt ook de inhoudsopgave (aan de linkerkant van dit artikel) gebruiken om nog meer nuttige informatie te vinden.Alternately, use our Table of Contents (along the left side of this article) to find even more helpful information.

Een visualisatie toevoegen in Power BIAdd a visualization in Power BI

U maakt visualisaties op de pagina's van uw rapporten.Create visualizations on the pages of your reports. Blader door de lijst met beschikbare visualisaties en de beschikbare zelfstudies voor visualisaties.Browse the list of available visualizations and available visualization tutorials.

Een visualisatie uploaden vanuit een bestand of vanuit AppSourceUpload a visualization from a file or from AppSource

U kunt zelfgemaakte visualisaties toevoegen of visualisaties die u hebt gevonden op de communitysite van Microsoft AppSource.Add a visualization that you created yourself or that you found in the Microsoft AppSource community site. Bent u in een creatieve bui?Feeling creative? Bestudeer onze broncode en gebruik onze hulpprogramma's voor ontwikkelaars om een nieuw type visualisatie te maken en dit vervolgens te delen met de community.Dig into our source code and use our developing tools to create a new visualization type and share it with the community. Raadpleeg Een Power BI-visual ontwikkelen voor meer informatie over het ontwikkelen van een Power BI-visual.To learn more about developing a Power BI visual, visit Developing a Power BI visual.

Uw visualisatiedeelvenster personaliserenPersonalize your visualization pane

U kunt het deelvenster Visualisaties aanpassen door Power BI-visuals toe te voegen of te verwijderen.You can personalize the visualization pane by adding and removing Power BI visuals from it. Als u standaardvisualisaties uit het deelvenster Visualisaties hebt verwijderd, kunt u het deelvenster terugzetten naar de standaardwaarden en alle standaardvisualisaties herstellen.If you removed default visuals from the visualization pane, you can restore the pane to default and bring back all the default visuals.

Een visual toevoegen aan het deelvenster VisualisatiesAdd a visual to the visualization pane

Als u merkt dat u in verschillende rapporten dezelfde visual gebruikt, kunt u deze visual toevoegen aan het deelvenster Visualisaties.If you find yourself using the same visual across many reports, you can add the visual to your visualization pane. U kunt visuals van AppSource toevoegen, visuals van de organisatie en visuals uit bestanden.Adding visuals applies to AppSource visuals, organizational visuals, and visuals from files. Als u een visual wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op de visual.To add a visual, right-click on the visual.

Vastmaken aan visualisatiedeelvenster

Nadat een visual is vastgemaakt, wordt deze omhoog geplaatst en bij de andere ingebouwde visuals weergegeven.Once a visual has been pinned, it moves up to live with the other default visuals. Deze visual is nu gekoppeld aan uw aangemelde account, waardoor de visual automatisch wordt opgenomen in alle nieuwe rapporten die u samenstelt, mits u bent aangemeld.This visual is now tied to your signed in account, so any new reports you build will automatically have this visual included, assuming you are signed in. U hoeft een specifieke visual die u regelmatig gebruikt niet meer aan elk afzonderlijk rapport toe te voegen.You no longer need to add a specific visual you regularly use, to every single report.

Gepersonaliseerd visualisatiedeelvenster

Een visual verwijderen uit het deelvenster VisualisatiesRemove a visual from the visualization pane

Als u een visual niet meer regelmatig gebruikt, kun u deze verwijderen uit het deelvenster Visualisaties door er met de rechtermuisknop op te klikken en Verwijderen te kiezen.If you stop using a visual regularly, you can right-click it and remove it from the visualization pane. U kunt elk type visual verwijderen uit het deelvenster Visualisaties, met inbegrip van standaard-, bestands-, organisatie-en AppSource-visuals.Any type of visual can be removed from the visualization pane, including default, file ,organizational and AppSource visuals.

Losmaken van deelvenster Visualisaties

Het deelvenster Visualisaties herstellenRestore the visualization pane

Het herstellen van het deelvenster Visualisaties geldt alleen voor standaardvisuals.Restoring the visualization pane only applies to default visuals. Visuals die zijn toegevoegd aan het deelvenster Visualisaties blijven beschikbaar vanuit het deelvenster.Visuals that were added to the visualization pane are not affected and will remain available from the visualization pane. Aks u visuals van AppSource of uit een bestand wilt verwijderen uit het deelvenster Visualisaties, moet u dat handmatig doen.If you want to remove AppSource or file visuals from the visualization pane, you'll have to do it manually.

Als u de standaardinstellingen van het deelvenster Visualisaties wilt herstellen, klikt u op Meer opties en selecteert u Standaardvisuals herstellen.To restore the visualization pane to default, click more options and select Restore default visuals.

De standaardinstellingen van het deelvenster Visualisaties herstellen

Het type visualisatie wijzigenChange the visualization type

Probeer het type visualisatie te wijzigen om te kijken of dat misschien beter geschikt is voor uw gegevens.Try changing the type of visualization to see which works best with your data.

Visualisatie vastmakenPin the visualization

Als de visualisatie helemaal aan uw wensen voldoet, kunt u deze in Power BI-service als een tegel aan een dashboard vastmaken.In Power BI service, when you have the visualization the way you want it, you can pin it to a dashboard as a tile. Als u de visualisatie die in het rapport wordt gebruikt, wijzigt nadat u deze hebt vastgemaakt, blijft de tegel in het dashboard ongewijzigd.If you change the visualization being used in the report after you pin it, the tile on the dashboard doesn't change. Als het een lijndiagram was, blijft het een lijndiagram, zelfs als u het in het rapport hebt gewijzigd in een ringdiagram.If it was a line chart, it stays a line chart, even if you changed it to a Doughnut chart in the report.

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

  • Een visual kan, afhankelijk van de gegevensbron en het aantal velden (metingen of kolommen), mogelijk langzaam geladen.Depending on the data source and the number of fields (measures or columns), a visual may load slowly. We adviseren visuals te beperken tot maximaal 10-20 velden vanwege de leesbaarheid en prestaties.We recommend limiting visuals to 10-20 total fields, both for readability and performance reasons.

  • De bovengrens voor visuals is 100 velden (metingen of kolommen).The upper limit for visuals is 100 fields (measures or columns). Verminder het aantal veld als uw visual niet kan worden geladen.If your visual fails to load, reduce the number of fields.

Volgende stappenNext steps