Een app maken op basis van een sjabloon en deze uitvoerenCreate and run an app from a template

Maak automatisch een app voor een specifiek scenario op basis van een sjabloon en voer de app uit om het standaardgedrag ervan te begrijpen.Create an app automatically based on a template for specific scenario, and then run it to understand its default behavior. Experimenteer met het aanpassen van een app, sla de app vervolgens op en deel deze.Experiment with how to customize an app, and then save and share it with others.

VereistenPrerequisites

 • Registreer u voor PowerApps, installeer het, open het en meld u aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

  Opmerking: als u deze functie wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u versie 2.0.510 of hoger uitvoert.Note: To use this feature, make sure that you're running release 2.0.510 or later. Als u uw versie wilt identificeren, opent u het menu Bestand (aan de linkerkant), klikt of tikt u op Account en kijkt u onder Product information.To identify your release, open the File menu (along the left edge), click or tap Account, and then look under Product information.

 • Een account voor cloudopslag, zoals Dropbox, OneDrive of Google Drive.A cloud-storage account such as DropBox, OneDrive, or Google Drive.

Een app makenCreate an app

 1. Klik of tik vanuit PowerApps Studio voor Windows of PowerApps Studio voor internet op Nieuw (bij de linkerrand van het scherm).From PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web, click or tap New (near the left edge of the screen).

  De optie Nieuw in het menu Bestand

 2. Klik of tik onder App-sjablonen op Telefoonindeling.On the App templates tile, click or tap Phone layout.

  Opmerking: u kunt ook een app voor tabletindelingen maken met een sjabloon, maar deze zelfstudie richt zich op apps voor telefoons.Note: You can also create an app from a template for a tablet layout, but this tutorial focuses on the phone option.

  De optie om apps te maken voor tablets of telefoons

  Er verschijnt een lijst met sjablonen.A list of templates appears.

 3. Als u geen verbinding hebt met een account voor cloudopslag:If you don't have a connection to a cloud-storage account:

  1. Klik of tik onder aan het scherm op Kiezen.Near the bottom of the screen, click or tap Choose.

   De optie om verbinding te maken in een sjabloonweergave

  2. Klik of tik op het account dat u wilt gebruiken.Click or tap the account that you want to use.

   Lijst met verbindingen om apps van sjablonen te maken

  3. Geef uw referenties op en klik of tik vervolgens op Gebruik om toegang te verlenen.Provide your credentials, and then click or tap Use to grant access.

   Uw verbinding wordt onder aan het scherm weergegeven.Your connection appears near the bottom of the screen.

 4. Klik of tik in de lijst met sjablonen op een sjabloon en vervolgens op Use (rechtsonder).In the list of templates, click or tap a template, and then click or tap Use (near the lower-right corner).

  Een PowerApps-sjabloon openen

  De voorbeeldgegevens worden gekopieerd naar het account voor de cloudopslag, de app wordt gemaakt en de startpagina voor de app verschijnt.The sample data is copied to your cloud-storage account, the app is created, and its home page appears.

De app uitvoerenRun the app

Er wordt een app op basis van een sjabloon geopend in de standaardwerkruimte, waar u de meeste tijd bezig zult zijn met het aanpassen van de app.An app from a template opens in the default workspace, where you'll spend most of your time customizing. Volg, voordat u wijzigingen aanbrengt aan de app, de stappen in deze sectie om te ontdekken hoe de app werkt in de previewmodus.Before you make any changes to the app, follow the steps in this section to explore how the app works in Preview mode.

Tip:ontwerp en ontwikkel apps in de standaardwerkruimte, maar test ze in de previewmodus voordat u ze met anderen deelt.Tip: Design and develop apps in the default workspace, but test them in Preview mode before you share them with others.

 1. Volg de rondleiding (of klik of tik op Overslaan) als u nog niet eerder PowerApps hebt gebruikt.If you haven't used PowerApps before, take the intro tour (or click or tap Skip).

  Scherm van de rondleiding openen

  U kunt de rondleiding altijd later volgen door op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek te klikken of tikken en vervolgens op Take the intro tour.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

 2. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op het bovenste scherm.In the left navigation bar, click or tap the screen that's closest to the top.
 3. Druk op F5 (of klik of tik op de pijl-rechts in de rechterbovenhoek) om de app te openen in de previewmodus.Press F5 (or click or tap the right arrow in the upper-right corner) to open the app in Preview mode.

  Knop voor het openen van de previewmodus

  De app is vooraf gevuld met voorbeeldgegevens om de functionaliteit ervan te demonstreren.The app is pre-populated with sample data to demonstrate the functionality of the app. Zo bevat de app Kostenraming gegevens voor het maken van afspraken en het schatten van de kosten voor het installeren van een bepaalde vloer in een kamer van bepaalde afmetingen.For example, the Cost Estimator app contains data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

 4. Ontdek het standaardgedrag van de app en controleer of de gegevens in uw cloudaccount uw wijzigingen volgen.Explore the app's default behavior, and verify that the data in your cloud account reflects your changes.

  Maak bijvoorbeeld een afspraak en een schatting van de kosten in de app Kostenraming.For example, make an appointment, and create a cost estimate in the Cost Estimator app.

 5. Ga terug naar de standaardwerkruimte door in de rechterbovenhoek (onder de titelbalk van PowerApps) het pictogram met de X te selecteren.Return to the default workspace by selecting the 'X' icon in the upper-right corner (under the PowerApps title bar).

  Knop voor het sluiten van de previewmodus

De app aanpassenCustomize the app

U kunt deze of een andere app onder meer op deze manieren aanpassen:You can customize this or any app in these ways, among others:

Volgende stappenNext steps

 1. Druk op Ctrl+S, geef de app een naam en klik of tik op Opslaan om de app in de cloud op te slaan.Press Ctrl-S, give your app a name, and then click or tap Save to save your app to the cloud.
 2. De app delen met andere personen in de organisatie.Share your app with other people in your organization.

  Opmerking: zorg, voordat u een app deelt, dat de personen met wie u de app wilt delen, toegang hebben tot de gegevens.Note: Before you share an app, make sure that the people with whom you're sharing it have access to the data. U moet bijvoorbeeld een Excel- of ander bestand delen in een account voor cloudopslag.For example, you must share an Excel or other file in a cloud-storage account.