Een Power BI-rapport maken voor projectanalyseCreate a Power BI report to analyze projects

Opmerking: dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

In deze taak wordt een Power BI-rapport gemaakt op basis van de twee SharePoint-lijsten.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. We brengen de lijstgegevens over naar Power BI Desktop en schonen de lijst enigszins op, voeren wat eenvoudige gegevensmodellering uit en maken een set visualisaties die ons iets over de gegevens duidelijk maken.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

Tip: het downloadpakket voor dit scenario omvat een voltooide versie van dit rapport: project-analysis.pbix.Tip: The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

Kort overzicht van Power BI DesktopQuick review of Power BI Desktop

Voordat we beginnen met het maken van het rapport, kijken we nog een keer naar Power BI Desktop.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Dit is een krachtig hulpprogramma, met talloze functies. We richten ons dus op een overzicht van de gebieden die u in deze taak zult gebruiken.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. Er zijn drie belangrijke werkgebieden of weergaven in Power BI Desktop: de weergave Rapport, de weergave Gegevens en de weergave Relaties.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop bevat ook Query-editor, dat in een afzonderlijk venster wordt geopend.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

In het volgende scherm ziet u aan de linkerkant van Power BI Desktop, van boven naar onder, de drie weergavepictogrammen: Rapport, Gegevens en Relaties.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. De gele balk aan de linkerkant geeft de huidige weergave aan. In dit geval wordt de weergave Rapport weergegeven.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. U kunt een weergave kiezen door een van de drie pictogrammen te selecteren.Change views by selecting any of those three icons.

Weergaven in Power BI Desktop

De weergave Rapport bevat vijf hoofdgebieden:The Report view has five main areas:

 1. Het lint, waarop de algemene taken worden weergegeven in verband met rapporten en visualisaties.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. De weergave Rapport, of het canvas, waar visualisaties worden gemaakt en gerangschikt.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. Het tabblad Pagina's onderaan, waar u een rapportpagina kunt selecteren of toevoegen.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. Het deelvenster Visualisaties, waar u visualisaties kunt wijzigen, kleuren of assen kunt aanpassen, filters kunt toepassen, velden heen kunt slepen, en nog veel meer.The Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. Het deelvenster Velden, waarvandaan query-elementen en filters naar de weergave Rapport kunnen worden gesleept of naar het gebied Filters van het deelvenster Visualisaties.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

Tabbladen, weergaven en deelvensters in Power BI Desktop

De weergave Gegevens bevat drie hoofdgebieden:The Data view has three main areas:

 1. Het lint, met het tabblad Modelleren, dat in de afbeelding hieronder is geselecteerd.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. Op dit tabblad kunt u berekende tabellen en kolommen maken en wijzigingen aan het gegevensmodel aanbrengen.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. Het middelste deelvenster, met de gegevens voor de geselecteerde tabel.The center pane, which shows data for the selected table.
 3. Het deelvenster Velden, waar u bepaalt hoe velden in uw rapporten worden weergegeven.The Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

Gegevensweergave in Power BI Desktop

In deze taak gebruiken we de weergave Relaties niet, maar u kunt deze later bekijken als we de lijstgegevens naar Power BI Desktop hebben overgebracht.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

In Query-editor maakt u query's en transformeert u gegevens om het verfijnde gegevensmodel vervolgens in Power BI Desktop te laden.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. Query-editor bevat vier hoofdgebieden:Query Editor has four main areas:

 1. Het lint, dat veel opties bevat voor het vormgeven en transformeren van de opgehaalde gegevens.The ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. Het linkerdeelvenster, waar query's worden vermeld en beschikbaar gemaakt om te worden geselecteerd, weergegeven en vormgegeven.The left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. Het middelste deelvenster, waar gegevens uit de geselecteerde query worden weergegeven en beschikbaar gemaakt om te worden vormgegeven.The center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. Het venster Queryinstellingen, waarin de query-eigenschappen worden vermeld en tevens de transformatiestappen die op de gegevens zijn toegepast.The Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Query-editor in Power BI Desktop

Stap 1: Gegevens laden in Power BI DesktopStep 1: Get data into Power BI Desktop

In deze stap gaan we eerst verbinding maken met de twee lijsten.In this step, we'll first connect to the two lists. Vervolgens schonen we de gegevens op door de kolommen te verwijderen die we voor de gegevensanalyse niet nodig hebben.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. We wijzigen ook de gegevenstypen van sommige resterende kolommen, zodat de berekeningen goed kunnen worden uitgevoerd.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Zie de sectie Getting Data (Gegevens ophalen) in de cursus Guided Learning (Gestuurd leren) voor meer informatie over het ophalen en opschonen van gegevens in Power BI Desktop.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

Verbinding maken met SharePoint-lijstenConnect to SharePoint lists

 1. Klik of tik in Power BI Desktop, op het tabblad Start, op Gegevens ophalen en vervolgens op Meer...In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Gegevens ophalen

 2. Klik of tik in het dialoogvenster Gegevens ophalen op SharePoint Online-lijst en vervolgens op Verbinding maken.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  Verbinding maken met SharePoint-lijst

 3. Voer de URL in voor uw SharePoint-site en klik of tik op OK.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  URL voor SharePoint-lijst

 4. Als u het volgende dialoogvenster ziet, controleer dan of u met de juiste referenties bent aangemeld en klik of tik op Verbinding maken.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  Referenties voor SharePoint-lijst

 5. Selecteer Projectdetails en Projectaanvragen en klik of tik op Bewerken.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  SharePoint-lijsten selecteren

  De lijsten worden nu in Query-editor weergegeven als tabellen.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Tabellen in Query-editor

Overbodige kolommen uit de tabellen verwijderenRemove unnecessary columns from the tables

 1. Klik of tik in het linker navigatiedeelvenster op Projectdetails.In the left navigation pane, click or tap Project Details.
 2. Selecteer in het middelste deelvenster de kolom FileSystemObjectType en klik of tik op Kolommen verwijderen.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Kolommen verwijderen

 3. Verwijder de twee kolommen na de kolom Id: ServerRedirectedEmbedURL en ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId. Tip: gebruik de Shift-toets om beide kolommen te selecteren. Klik vervolgens op Kolommen verwijderen.Tip: use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.
 4. Verwijder alle kolommen rechts van de kolom PMAssigned (totaal 22 kolommen).Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). De tabel moet met de volgende afbeelding overeenkomen:The table should match the following image:

  Tabel Projectdetails in Query-editor

 5. Herhaal de procedure die u voor Projectdetails hebt uitgevoerd en verwijder alle kolommen rechts van de kolom Approved (totaal 22 kolommen).Repeat the process you went through for Project Details, and remove all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). De tabel moet met de volgende afbeelding overeenkomen:The table should match the following image:

   <span data-ttu-id="9bfc2-168">Tabel Projectaanvragen in Query-editor</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9bfc2-168">Project Requests table in Query Editor</span></span>

Het gegevenstype wijzigen in kolommen met projectdetailsChange the data type on Project Details columns

 1. Selecteer de kolom ProjectedDays, klik of tik op Gegevenstype: willekeurig en vervolgens op Geheel getal.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Gegevenstype wijzigen in geheel getal

 2. Herhaal de vorige stap voor de kolom ActualDays.Repeat the previous step for the ActualDays column.
 3. Selecteer de kolom ApprovedDate, klik of tik op Gegevenstype: willekeurig en vervolgens op Datum.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   <span data-ttu-id="9bfc2-174">Gegevenstype wijzigen in datum</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9bfc2-174">Change data type to date</span></span>

 4. Herhaal de vorige stap voor de kolommen ProjectedStartDate en ProjectedEndDate.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

Het gegevenstype wijzigen in kolommen met projectaanvragenChange the data type on Project Requests columns

 1. Selecteer de kolom EstimatedDays, klik of tik op Gegevenstype: willekeurig en vervolgens op Geheel getal.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.
 2. Selecteer de kolom RequestDate, klik of tik op Gegevenstype: willekeurig en vervolgens op Datum.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Wijzigingen toepassen en opslaanApply and save changes

 1. Klik op het tabblad Start op Sluiten en toepassen om Query-editor te sluiten en terug te gaan naar het hoofdvenster van Power BI Desktop.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Sluiten en wijzigingen toepassen

 2. Klik of tik op Bestand en vervolgens op Opslaan. Sla het bestand op onder de naam project-analysis.pbix.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

Stap 2: Het gegevensmodel verbeterenStep 2: Improve the data model

Nu we de gegevens uit de SharePoint-lijsten naar Power BI Desktop hebben overgebracht, gaan we verder met het modelleren van de gegevens.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Gegevensmodellering kan een tijdrovend proces zijn. We laten u echter een paar interessante dingen zien waarmee u meer uit de lijstgegevens in Power BI Desktop kunt halen:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • De relatie tussen de twee tabellen wijzigenChange how the two tables are related to each other
 • Een gegevenstabel toevoegen zodat we berekeningen kunnen maken op basis van doordeweekse dagenAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Berekende kolommen toevoegen om de perioden tussen projectmijlpalen te berekenenAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Metingen toevoegen om de afwijking tussen het verwachte en het werkelijke aantal dagen voor een project te berekenenAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

Na het voltooien van deze stappen kunnen we visualisaties maken die gebruikmaken van de verbeteringen aan ons model.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. Zie de sectie Modeling (Modellering) in de cursus Guided Learning (Gestuurd leren) voor meer informatie over het modelleren van gegevens in Power BI Desktop.For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Tabelrelaties wijzigenChange table relationships

Bij het laden van de lijsten in Power BI Desktop is er een relatie tussen de lijsten gemaakt op basis van de kolom Id in beide tabellen.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. De relatie zou eigenlijk moeten worden gemaakt tussen de kolom Id in de tabel Projectaanvragen en de kolom RequestId in de tabel Projectdetails.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Dat gaan we nu oplossen:Let's fix that:

 1. Klik of tik op het pictogram Gegevensweergave.Click or tap the Data view icon.

  Gegevensweergave

 2. Klik of tik op het tabblad Modelleren op Relaties beheren.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Voor alle stappen met betrekking tot gegevensmodellering blijven we op dit tabblad in de weergave Gegevens.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  Relaties beheren

 3. Controleer of de bestaande relatie is geselecteerd, klik of tik op Verwijderen en vervolgens opnieuw op Verwijderen om te bevestigen.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  Relatie verwijderen

 4. Klik op Nieuw om een andere relatie te maken.Click New to create a different relationship.
 5. Voer de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Relatie maken:In the Create Relationship dialog box:

  1. Selecteer Projectaanvragen en de kolom Id voor de eerste tabel.For the first table, select Project Requests, and the Id column.
  2. Selecteer Projectdetails en de kolom RequestId voor de tweede tabel.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.
  3. Het scherm moet lijken op de volgende afbeelding.The screen should look like the following image. Klik of tik op OK als u klaar bent.When you're ready, click or tap OK.

   Relatie maken

Een datumtabel toevoegen om berekeningen op basis van datums te vereenvoudigenAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Klik of tik op Nieuwe tabel.Click or tap New Table.

  Nieuwe tabel

 2. Voer deze formule in de formulebalk in: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Formulebalk met Dates = CALENDARAUTO()

  Met deze formule wordt een tabel met de naam Dates gemaakt. Deze bevat één datumkolom.This formula creates a table called Dates with a single date column. De tabel omvat alle datums uit de andere tabellen en wordt automatisch bijgewerkt als er extra datums worden toegevoegd (dat wil zeggen als er gegevens worden vernieuwd).The table covers all dates from your other tables and updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Deze formule (en de andere in deze sectie) maakt gebruik van DAX (Data Analysis Expressions), een formuletaal voor Power BI en andere technologieën.This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. Zie DAX basics in Power BI Desktop (Basisbeginselen van DAX in Power BI Desktop) voor meer informatie.For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. Druk op Enter om de tabel Dates te maken.Press Enter to create the Dates table.

  Tabel Dates

Een berekende kolom toevoegen aan de tabel DatesAdd a calculated column to the Dates table

 1. Terwijl u nog steeds in de tabel Dates bent, klikt of tikt u op Nieuwe kolom.While still on the date table, click or tap New Column.

  Nieuwe kolom

 2. Voer deze formule in de formulebalk in: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1;0;7;0;1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Met deze formule wordt bepaald of een datum in de kolom Date een doordeweekse dag is.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Als de datum op een doordeweekse dag valt, krijgt de kolom IsWeekDay de waarde 1; anders krijgt de kolom de waarde 0.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. Druk op Enter om de kolom IsWeekDay toe te voegen aan de tabel Dates.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  Kolom IsWeekDay toevoegen

Een berekende kolom toevoegen aan de tabel ProjectdetailsAdd a calculated column to the Project Details table

 1. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de tabel Projectdetails en vervolgens op Nieuwe kolom.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Nieuwe kolom

 2. Voer deze formule in de formulebalk in:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Details'[ApprovedDate],
  
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
  
   )
  
  )
  

  Met deze formule wordt het verschil in dagen berekend tussen de dag waarop een project is goedgekeurd en de dag waarop het begint.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. De kolom IsWeekday in de tabel Datums wordt gebruikt, zodat er dus alleen doordeweekse dagen worden geteld.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. Druk op Enter om de kolom ApprovedStartDiff aan de tabel Projectdetails toe te voegen.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  Kolom ApprovedStartDiff toevoegen

Een berekende kolom toevoegen aan de tabel ProjectaanvragenAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de tabel Projectaanvragen en vervolgens op Nieuwe kolom.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Nieuwe kolom

 2. Voer deze formule in de formulebalk in:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Requests'[RequestDate],
  
     NOW()
  
    )
  
  )
  

  Met deze formule wordt het verschil in dagen berekend tussen de dag waarop een project is aangevraagd en de huidige dag (NOW()).This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Ook deze formule telt alleen de doordeweekse dagen.Again, the formula counts only weekdays. Deze kolom wordt gebruikt om het project te zoeken dat het langst in de wachtrij heeft gestaan.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. Druk op Enter om de kolom RequestDateAge aan de tabel Projectaanvragen toe te voegen.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  Kolom RequestDateAge toevoegen

Een meting toevoegen aan de tabel ProjectdetailsAdd a measure to the Project Details table

 1. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de tabel Projectdetails en vervolgens op Nieuwe meting.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  Nieuwe meting

 2. Voer deze formule in de formulebalk in:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
  
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
  
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  
  )
  

  Met deze formule wordt het verschil berekend tussen het werkelijke en het verwachte aantal dagen voor een project.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. We voegen deze meting toe in plaats van een berekende kolom, zodat de juiste resultaten worden teruggegeven, ongeacht hoe de gegevens worden gefilterd of in een rapport samengevoegd.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. Druk op Enter om de meting VarProjectedActual aan de tabel Projectdetails toe te voegen.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  Meting VarProjectedActual toevoegen

Een meting toevoegen aan de tabel ProjectaanvragenAdd a measure to the Project Requests table

 1. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de tabel Projectaanvragen en vervolgens op Nieuwe meting.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  Nieuwe meting

 2. Voer deze formule in de formulebalk in:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
  
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
  
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  
  )
  

  Met deze formule wordt het project gevonden dat het langst in de wachtrij heeft gestaan, en wel op basis van de eerder gedefinieerde berekende kolom.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. Druk op Enter om de meting MaxDaysPending aan de tabel Projectaanvragen toe te voegen.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  Meting MaxDaysPending toevoegen

Stap 3: Rapportvisualisaties makenStep 3: Create report visualizations

We zijn nu aanbeland bij de stap waaraan de meeste personen denken als ze aan gegevensanalyse denken: het maken van visualisaties om patronen in onze gegevens te vinden.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. In deze stap maken we vier visualisaties:In this step, we'll create four visualizations:

 • Een kolomdiagram met het verwachte aantal dagen versus het werkelijke aantal dagen voor projectenA column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Een kolomdiagram met de afwijking voor elk projectA column chart that shows the variance for each project
 • Een kaart met het project dat het langs in de wachtrij heeft gestaanA card that shows the project that has been pending the longest
 • Een tabel met de tijd tussen de goedkeuring van een project en de beoogde begindatum van dat projectA table that shows the time between project approval and projected start date

Nadat we deze rapportvisualisaties in Power BI Desktop hebben gemaakt, publiceren we de gegevens en rapporten in de Power BI-service, zodat we dashboards kunnen maken en delen.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. Zie de sectie Visualizations (Visualisaties) in de cursus Guided Learning (Gestuurd leren) voor meer informatie over het maken van rapporten in Power BI Desktop.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Een staafdiagram maken voor het weergeven van verwacht versus werkelijkCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Klik of tik op het weergavepictogram Rapport.Click or tap the Report view icon. We blijven voor het vervolg in deze weergave in Power BI Desktop.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Weergave Rapport

 2. Klik of tik in het deelvenster Visualisaties aan de rechterkant op Gegroepeerd kolomdiagram.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Visualisaties: gegroepeerd kolomdiagram

 3. Sleep PMAssigned en Title vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar As in het deelvenster Visualisaties.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  As in het deelvenster Visualisaties

 4. Sleep ActualDays en ProjectedDays vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar Waarde in het deelvenster Visualisaties.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Waarde in het deelvenster Visualisaties

 5. De visualisatie moet er nu uitzien als in de volgende afbeelding.The visualization should now look like the following image.

  ProjectedDays en ActualDays op PMAssigned

 6. Sleep Status vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar het gebied Filters van het deelvenster Visualisaties en selecteer het selectievakje Voltooid.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Kolom Filteren op status

  Het diagram wordt nu gefilterd om alleen de voltooide projecten te laten zien. Dat is logisch, want we vergelijken immers het verwachte aantal dagen met het werkelijke aantal dagen.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Klik op de pijlen in de linkerbovenhoek van het diagram om in de hiërarchie van projectmanagers en projecten omhoog of omlaag te gaan.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. In de volgende afbeelding ziet u het resultaat van inzoomen op de projecten.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Inzoomen op kolomdiagram

Een staafdiagram maken om de afwijking van verwacht te tonenCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Klik of tik op het canvas buiten de visualisatie die u zojuist hebt gemaakt.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Klik of tik in het deelvenster Visualisaties aan de rechterkant op Gegroepeerd kolomdiagram.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Visualisaties: gegroepeerd kolomdiagram

 3. Sleep PMAssigned en Title vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar As in het deelvenster Visualisaties.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  As in het deelvenster Visualisaties

 4. Sleep VarProjectedActual vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar Waarde in het deelvenster Visualisaties.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Waarde in het deelvenster Visualisaties

 5. Sleep Status vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar het gebied Filters van het deelvenster Visualisaties en selecteer het selectievakje Voltooid.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Kolom Filteren op status

  De visualisatie moet er nu uitzien als in de volgende afbeelding.The visualization should now look like the following image.

  VarProjectedActual op PMAssigned

  In dit diagram kunt u zien dat de variatie voor projecten die door Quentin van Groesen zijn uitgevoerd, groter is dan de variatie voor projecten die door Femke van Nuil zijn uitgevoerd.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Zoom in om de variatie per project te zien en of het aantal verwachte dagen meer of minder is dan het aantal werkelijke dagen.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  VarProjectedActual op Title

 6. Voordat we nog meer visualisaties gaan maken, gaan we de al gemaakte verplaatsen en de grootte ervan aanpassen, zodat ze naast elkaar passen.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Diagrammen naast elkaar passen

Een kaart maken waarop het project dat het langst in de wacht staatCreate a card that shows the longest pending project

 1. Klik of tik op het canvas buiten de visualisatie die u zojuist hebt gemaakt.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Klik of tik in het deelvenster Visualisaties aan de rechterkant op Kaart.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Visualisaties: kaart

 3. Sleep MaxDaysPending vanuit Projectaanvragen in het deelvenster Velden naar Velden in het deelvenster Visualisaties.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Velden in het deelvenster Visualisaties

 4. Klik of tik op Opmaak (verfroller) en stel Rand in op Aan.Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Opmaak kopiëren/plakken: rand

 5. Stel Title in op Aan en voeg de titel 'Maximum aantal dagen in wachtrij' toe.Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Titel toevoegen

  De visualisatie moet er nu uitzien als in de volgende afbeelding.The visualization should now look like the following image.

   <span data-ttu-id="9bfc2-316">Maximaal aantal dagen wachtend op goedkeuring</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9bfc2-316">Max days pending approval</span></span>

  Nadat we dit rapport hebben gepubliceerd, gebruiken we deze tegel om een waarschuwing te activeren als de maximumwaarde voor een wachtend project een bepaalde drempelwaarde bereikt.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

Een tabel maken met de tijd tussen de goedkeuring en de begindatum van een projectCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Klik of tik op het canvas buiten de visualisatie die u zojuist hebt gemaakt.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Klik of tik in het deelvenster Visualisaties aan de rechterkant op Tabel.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Visualisaties: tabel

 3. Sleep PMAssigned, Title en ApprovedStartDiff vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar Waarden in het deelvenster Visualisaties.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Waarden in het deelvenster Visualisaties

 4. Sleep ProjectedStartDate vanuit Projectdetails in het deelvenster Velden naar het gebied Filters van het deelvenster Visualisaties. Selecteer vervolgens alle datums, behalve voor (Leeg).Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  Filter op ProjectedStartDate

 5. Wijzig de grootte van de kolommen van de tabel zodat u alle gegevens kunt zien.Resize the columns of the table so you can see all the data. De visualisatie moet er nu uitzien als in de volgende afbeelding.The visualization should now look like the following image.

  Tabel met ApprovedStartDiff-waarden

 6. Klik of tik op de pijl-omlaag voor ApprovedStartDiff en vervolgens op Gemiddeld, zodat we de gemiddelde tijdsduur kunnen zien tussen de goedkeuring en de verwachte begindatum van een project.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average, so we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Gemiddelde berekenen

 7. Klik of tik opnieuw op de pijl-omlaag voor ApprovedStartDiff en vervolgens op Voorwaardelijke opmaak.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, then click or tap Conditional formatting.

  Voorwaardelijke opmaak

 8. Gebruik de standaardinstellingen en klik op OK.Use the default settings and click OK.

  Opties voor voorwaardelijke opmaak

  De visualisatie moet er nu uitzien als in de volgende afbeelding.The visualization should now look like the following image.

  Voorwaardelijke opmaak voltooid

  Zoals u ziet hebben de projecten van Quentin van Groesen de neiging een stuk later te beginnen na de goedkeuring ervan.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Mogelijk spelen er andere factoren dan de toegewezen manager, maar het is de moeite waard hier eens naar te kijken.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

Hiermee zijn we bij het eind van de sectie over rapporten gekomen. U zou nu een volledig rapport moeten hebben op basis van gegevens die zijn geïmporteerd vanuit SharePoint en opgeschoond en gemodelleerd in Power BI Desktop.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Als alles volgens plan is verlopen, zou uw rapport er moeten uitzien zoals in de volgende afbeelding.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Voltooid rapport

Volgende stappenNext steps

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het publiceren van het Power BI-projectrapport en het maken van een dashboard.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.