Het Power BI-projectrapport publiceren en een dashboard makenPublish the Power BI project report and create a dashboard

Notitie

Dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

In deze taak wordt de gegevensset gepubliceerd en aan de Power BI-service gerapporteerd. Vervolgens wordt een dashboard gemaakt op basis van het rapport.In this task, we'll publish our dataset and report to the Power BI service; then we'll create a dashboard based on the report. In veel gevallen bevat een rapport een groot aantal visualisaties; slechts een subset wordt in een dashboard gebruikt.In many cases a report has a large number of visualizations and only a subset are used in a dashboard. In dit geval voegen we vier visualisaties aan het dashboard toe.In our case, we'll add all four visualizations to the dashboard.

Stap 1: De gegevensset en het rapport publicerenStep 1: Publish the dataset and report

 1. Klik of tik in Power BI Desktop, op het tabblad Start, op Publiceren.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Publish.

  Gegevensset en rapport publiceren

 2. Als u nog niet bent aangemeld bij de Power BI-service, voert u een account in en klikt of tikt u op Aanmelden.If you're not already signed in to the Power BI service, enter an account, then click or tap Sign in.

  Aanmelden bij het account

 3. Voer een wachtwoord in en klik of tik op Aanmelden.Enter a password, then click or tap Sign in.

  Accountwachtwoord invoeren

 4. Kies een doel voor het rapport en klik of tik op Selecteren.Choose a destination for the report, then click or tap Select. U wordt aangeraden het rapport te publiceren op een groepswerkruimte om de toegang tot het rapport in SharePoint te vereenvoudigen.We recommend publishing to a group workspace to simplify access to the report in SharePoint. Hier publiceren we het rapport op de groepswerkruimte Projectbeheer.In this case, we are publishing to the Project Management group workspace. Bekijk Samenwerken in de werkruimte van uw Power BI-app voor meer informatie.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

  Doelwerkruimte

 5. Als het rapport is gepubliceerd, klikt of tikt u op Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.After publishing completes, click or tap Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.

  Publiceren geslaagd

 6. Het rapport wordt in een browser geladen.The Power BI service loads the report in a browser. Klik of tik op het menu linksboven (a) om het linker navigatiedeelvenster uit te breiden.If the left navigation pane isn't expanded, click or tap the menu at the top left (a) to expand it.

  Rapporteren in Power BI-service

  U ziet dat er tijdens het publiceren een gegevensset (d) en een rapport (c) zijn geĆ¼pload.You can see that when we published, Power BI Desktop uploaded a dataset (d) and a report (c). Dashboards worden in de service gemaakt, niet in Power BI Desktop. Deze werkruimte bevat nog geen dashboards (b).You create dashboards in the service, not Power BI Desktop, and this workspace doesn't have any dashboards yet (b). We gaan er zo een maken.We'll create one shortly.

Stap 2: Referenties voor vernieuwen configurerenStep 2: Configure credentials for refresh

 1. Klik of tik in de service op tandwielpictogram rechtsboven en vervolgens op Instellingen.In the service, click or tap Gear icon in the top right corner, then click or tap Settings.
 2. Klik of tik op Gegevenssets en vervolgens op project-analysis.Click or tap Datasets, then project-analysis.

  Gegevensset project-analysis

 3. Vouw Gegevensbronreferenties uit en klik of tik op Referenties bewerken.Expand Data source credentials, then click or tap Edit credentials.

  Gegevensbronreferenties bewerken

 4. Selecteer OAuth2 als verificatiemethode en klik of tik op Aanmelden.Select OAuth2 for Authentication method, then click or tap Sign in.

  Aanmelden bij SharePoint

 5. Meld u aan bij een account met machtigingen voor de SharePoint-lijsten. U kunt het account ook selecteren.Select or sign in to an account that has permissions for the SharePoint lists.

  Aangemeld bij Office 365

  Als het proces is voltooid, krijgt u het volgende bericht in de service.When the process completes, you'll get the following message in the service.

  Gegevensbron bijgewerkt

Stap 3: Dashboard makenStep 3: Create a dashboard

 1. Klik of tik onder RAPPORTEN op project-analysis om terug te gaan naar uw rapport.To get back to your report, under REPORTS click or tap project-analysis.

 2. Klik of tik op de grafiek linksboven en klik of tik vervolgens opClick or tap the chart on the upper left, then click or tap Speldpictogram..

  Grafiek vastmaken

 3. Voer een naam in voor het dashboard waaraan u wilt vastmaken en klik of tik op Vastmaken.Enter a name for the dashboard you want to pin to, then click or tap Pin.

  Grafiek vastmaken aan dashboard

 4. Klik of tik op de grafiek rechtsboven en klik of tik vervolgens opClick or tap the chart on the upper right, then click or tap tap Speldpictogram..

  Grafiek vastmaken

 5. Selecteer het bestaande dashboard en klik of tik op Vastmaken.Select the existing dashboard, then click or tap Pin.

  Grafiek vastmaken aan bestaand dashboard

 6. Herhaal deze vastmaakprocedure voor de andere twee visualisaties.Repeat the pinning process for the other two visuals.

 7. Klik of tik in het linker navigatiedeelvenster op de naam van het dashboard.In the left navigation pane, click or tap the dashboard name.

  Nieuw dashboard in sitenavigatie

 8. Bekijk het dashboard.Review the dashboard. Als u op een tegel klikt, gaat u terug naar het rapport.If you click on a tile, you will go back to the report.

  Voltooid dashboard

Dit geeft het grootste deel van het werk in Power BI in het kort weer.That wraps up most of the work in Power BI. Gefeliciteerd, als dit uw eerste kennismaking was met het maken van rapporten en dashboards.If that was your first experience creating reports and dashboards, congratulations! Als u hier al ervaring mee hebt, hebt u het hopelijk snel kunnen doorlopen.If you're already a pro, we hope you could move through it quickly. We gaan nu waarschuwingen toevoegen, zodat we zeker weten dat het dashboard onze aandacht krijgt, mocht dat nodig zijn.Now we will add alerting to make sure we know if the dashboard needs our attention.

Volgende stappenNext steps

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het instellen van gegevensmeldingen voor het Power BI-projectrapport.The next step in this tutorial series is to set up data alerts for the Power BI project report.