PowerApps aanschaffen voor uw organisatiePurchase PowerApps for your organization

In dit artikel wordt beschreven hoe u PowerApps voor uw organisatie kunt aanschaffen als beheerder.This article shows you how to purchase PowerApps for your organization as an administrator. U kunt PowerApps rechtstreeks aanschaffen via de website van PowerApps, het Office 365-beheercentrum of uw Microsoft-vertegenwoordiger of -partner.You can purchase PowerApps through the PowerApps website directly, through the Office 365 admin center, or through your Microsoft representative or partner. In dit artikel vindt u ook de beschikbare opties voor een proefabonnement op PowerApps-abonnement 1 of 2 en wordt uitgelegd hoe u PowerApps-abonnement 1 of 2 kunt aanschaffen voor een organisatie.This article will discuss the trial options available for PowerApps Plan 1 or Plan 2 and then explain how to purchase PowerApps Plan 1 or Plan 2 as an organization. Zie voor meer informatie Veelgestelde vragen over PowerApps in uw organisatie.For more information, see PowerApps in your organization Q&A.

OPMERKING om PowerApps aan te schaffen voor een organisatie, moet u al een Office 365 Global-beheerder of factureringsbeheerder van een tenant zijn, of moet u een tenant maken.NOTE To purchase PowerApps for an organization, you must already be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Het juiste abonnement kiezenChoosing the right plan

Zie het PowerApps-licentieoverzicht voor meer informatie over de licenties die u voor uw organisatie kunt kiezen.For details about what licenses you can choose for your organization, see PowerApps licensing overview.

PowerApps rechtstreeks aanschaffenPurchase PowerApps directly

U kunt PowerApps-abonnementen voor uw organisatie aanschaffen via powerapps.microsoft.com en vervolgens PowerApps-licenties aan uw gebruikers toewijzen.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from powerapps.microsoft.com and then assign PowerApps licenses to your users. Meer informatie.Learn more.

 1. Open powerapps.microsoft.com en selecteer vervolgens Prijzen.Open powerapps.microsoft.com, and then select Pricing.
 2. Selecteer Nu kopen voor het gewenste abonnement.Select Buy now for the plan you want.

 3. Geef de benodigde gegevens voor de aankoop op en navigeer naar het Office 365-beheercentrum om PowerApps-licenties aan uw gebruikers toe te wijzen.Provide information to make the purchase, and then navigate to the Office 365 admin center to assign PowerApps licenses to your users.

PowerApps aanschaffen via Office 365Get PowerApps through Office 365

U kunt PowerApps-abonnementen voor uw organisatie aanschaffen via het Office 365-beheercentrum en vervolgens PowerApps-licenties aan uw gebruikers toewijzen.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from the Office 365 admin center and then assign PowerApps licenses to your users. Meer informatie.Learn more.

OPMERKING PowerApps wordt later in november 2016 toegevoegd aan bestaande en nieuwe Office 365-abonnementen.NOTE PowerApps will be added to existing and new Office 365 subscriptions starting later in November 2016.

 • Als u zich bij PowerApps aanmeldt met een Office 365-abonnement voordat deze wijziging wordt doorgevoerd, wordt u gevraagd u aan te melden voor een gratis proefabonnement 2 op PowerApps.If you sign in to PowerApps with an Office 365 subscription prior to this change going out, you will be prompted to sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • Meld u gerust aan voor het proefabonnement als u PowerApps wilt uitproberen totdat uw Office 365-abonnement wordt bijgewerkt.Feel free to sign up for the trial if you want to try out PowerApps until the update is made to your Office 365 subscription.
 • Houd er wel rekening mee dat de proeflicentie PowerApps-functies kan bevatten die niet beschikbaar zijn via uw Office 365-abonnement wanneer het proefabonnement na 90 dagen afloopt.However, please be aware that the trial license may include features of PowerApps that are not available to you through your Office 365 subscription when the trial expires after 90 days. Raadpleeg PowerApps-prijzen om te zien welke mogelijkheden zijn opgenomen in uw Office 365-abonnement.See PowerApps pricing to see what capabilities are included in your Office 365 subscription.

Een proefabonnement aanschaffenPurchase a subscription trial

 1. Blader naar het Office 365-beheercentrum.Browse to the Office 365 admin center.
 2. Selecteer in het linker navigatiedeelvenster Facturering > Abonnementen.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.
 3. Selecteer + Abonnementen toevoegen aan de rechterkant.Select + Add subscriptions on the right side.
 4. Wijs onder Andere abonnementen het beletselteken (...) voor het gewenste abonnement aan en selecteer vervolgens Gratis proefversie starten.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Start free trial.

 5. Selecteer in het bevestigingsscherm Nu uitproberen.On the confirmation screen, select Try now.

Onder Facturering > Abonnementen ziet u de beschikbare opties voor een proefversie van Microsoft PowerApps-abonnement 1 of een proefversie van Microsoft PowerApps-abonnement 2 met 100 licenties.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 Trial or Microsoft PowerApps Plan 2 Trial listed with 100 licenses available. Uw gratis proefabonnement duurt 90 dagen.Your free trial will cover 90 days.

Een abonnement aanschaffenPurchase a subscription

 1. Blader naar het Office 365-beheercentrum.Browse to the Office 365 admin center.
 2. Selecteer in het linker navigatiedeelvenster Facturering > Abonnementen.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.
 3. Selecteer + Abonnementen toevoegen aan de rechterkant.Select + Add subscriptions on the right side.
 4. Wijs onder Andere abonnementen het beletselteken (...) voor het gewenste abonnement aan en selecteer vervolgens Nu kopen.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Buy now.

 5. Voer het gewenste aantal licenties in en selecteer vervolgens Nu afrekenen of Toevoegen aan winkelwagen.Enter the number of licenses you would like to add, and then select Check out now or Add to cart.

  OPMERKING: zo nodig kunt u later nog meer licenties toevoegen.NOTE You can add more later if needed.

 6. Geef de benodigde gegevens in de stroom voor het afrekenen op.Enter the needed information in the Checkout flow,

Onder Facturering > Abonnementen ziet u Microsoft PowerApps-abonnement 1 of Microsoft PowerApps-abonnement 2.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2 listed. Als u later besluit dat u meer licenties wilt toevoegen, gaat u terug naar Abonnementen toevoegen en selecteert u vervolgens Aantal licenties wijzigen.If you decide later that you want to add more licenses, go back to Add subscriptions and then select Change license quantity.

InvoegtoepassingenAdd-ons

Deze zijn binnenkort beschikbaar, maar worden nu nog niet ondersteund.These are coming soon but are not supported yet.

Zie ookSee also

Veelgestelde vragen over PowerApps in uw organisatiePowerApps in your organization Q&A
Aanmelding voor PowerApps via selfserviceSelf-service sign up for PowerApps